รับทำวิจัย รับจ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล spss eview stata amos lisrel

รับทำวิจัยด่วน รับทำวิทยานิพนธ์   รับวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม SPSS  STATA  EVIEW  LISREL

ทีมวิจัยที่พร้อมที่สุด  รับทำวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งโปรแกรม สถิติ และ โปรแกรม ที่มุ่งเน้นเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อมูลอนุกรมเวลา  ข้อมูล ปัจัยเศรษฐกิจมหภาค  ตลาดหลักทรัพย์  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตราสารทางการเงิน  ตราสารหนี้  พันธบัตร  หลักทรัพย์  อัตราผลตอบแทน  ความเสี่ยง  ความผันผวน  การส่งผ่านความผันผวน  การวิเคราะห์การถดถอย  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว  การปรับตัวระยะสั้น

รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิทยานิพนธ์

ทีมวิจัยมืออาชีพ รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล spss eview stata amos lisrel    

รับทำวิจัยด่วน รับจ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ด่วน  ดุษฎีนิพนธ์  ตั้งแต่กำหนดหัวข้อจนถึงสอบปิดเล่ม จัดทำบทความ และตีพิมพ์

PROFESSIONALDATAS  พร้อมด้วยทีมบุคลากรหลายท่าน ครอบคลุมงานวิจัยสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์  พร้อมช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

บริการคิดหาหัวข้อวิจัย หรือ ชื่อเรื่องวิจัย ที่ทันสมัย ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งในด้านหลักการวิชาการและ ความเหมาะสมกับยุคสมัย  การสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การเขียนผลการศึกษา จนถึงการสอบปิดเล่ม และตีพิมพ์บทความต่างประเทศ และในประเทศ

บริการตรวจสอบเนื้อหา  โครงสร้างของงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ Independent Study (IS)  งานวิจัยต่าง ๆ ตลอดถึงการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและแก้ไข งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่มีปัญหาให้สำเร็จทันเวลา ทางบริษัท ยังมีบริการสืบค้นข้อมูลจาก ตำรา เว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ Research Academic  Business Journals

บริการช่วยเรียบเรียงเนื้อหาทุกบทของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการศึกษาอิสระ ตลอดจน บริการทำ Presentation ที่กระชับ สวยงาม ถูกต้องตามหลักการนำเสนอ ผลงานวิชาการ  เพื่อนำเสนอดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และผลงานวิจัยต่างๆ

Tags : รับทำวิจัยการเงิน  รับทำวิจัยบัญชี  รับทำวิจัยการจัดการ รับปรึกษางานวิจัย รับติวงานวิจัย รับสอนงานวิจัย รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา

รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์  รับทำวิจัยรัฐศาสตร์  รัฐศาสตร์การเมือง  รัฐศาสตร์การปกครอง  รัฐศาสตร์การทูต  รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การจัดการภาครัฐและเอกชน

จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ

วิจัยรัฐศาสตร์

วิจัยรัฐศาสตร์ กระบวนการทำวิจัย เทคนิค หัวข้อ การวิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และอาศัยกระบวนการทำวิจัยในแนวทางเดียวกันกับวิจัยสังคมศาสตร์อื่นๆ คือ เป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ กล่าวได้ว่า การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงในขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ กล่าวคือในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือปรากฏการณ์ หรือวิธีการแก้ปัญหาด้านการเมือง รัฐบาล การบริหารงานของรัฐ และกิจกรรมของรัฐด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบระเบียบและเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อนำเอาความรู้ความจริงมาใช้อธิบาย ทำนาย หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านรัฐศาสตร์ การทำวิจัยรัฐศาสตร์  ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาหลัก ดังนี้ 1. สาขาวิชาการปกครอง …

วิจัยรัฐศาสตร์ Read More »

วิทยานิพนธ์MBA

วิทยานิพนธ์MBA คู่มือ เทคนิค เคล็ดลับ การทำ วิจัยMBA วิทยานิพนธ์MBA วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ ให้ผ่านง่ายๆ ภายในเวลาที่กำหนด วิทยานิพนธ์MBA หรือ วิจัยMBA เป็นวิจัยที่มีกระบวนการทำไม่แตกต่างจาก วิจัยสังคมศาสตร์ อื่นๆ  โดยปกติแล้วหลักสูตรปริญญาโท รวมทั้ง ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จะมีให้เลือกด้วยกันอยู่ 3 แบบ คือ แผน ก1, ก2, และแผน ข ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้มีความต่างกันทั้งวิชาเรียน ความเข้มข้นและรูปแบบการเรียน แบบแผน ก1 คือ หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรืออาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยหลักสูตรแบบ ก1 จะไม่มีการเรียนการเรียนการสอน แต่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เวลาไปกับการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) เท่านั้น ทำให้หลักสูตร ก1 ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สำหรับแบบแผน ก2 จะมีความต่างจากแบบแผน ก1 ก็คือ มีการเพิ่มการเรียนการสอนให้เพื่อปรับพื้นฐานและความรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ได้ ส่วนแบบแผน ข จะมีความคล้ายคลึงกับแบบแผน ก2 …

วิทยานิพนธ์MBA Read More »

 วิจัยโลจิสติกส์

วิจัยโลจิสติกส์ แนวคิดพื้นฐาน  นิยาม ความหมาย กระบวนการ วิจัยโลจิสติกส์  วิจัยโลจิสติกส์ (Logistics Research) หมายถึง การประยุกต์ใช้กระบวนการในการทำวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและส่วนสูญเสียสำหรับ ระบบการจัดส่งสินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากรใดก็ตามจากแต่ละสถานที่ไปยังจุดหมาย รวมไปถึงการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการบรรจุหีบห่อ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำส่งของไปถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ในการขนส่ง ของการจัดการเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอีกส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้า , การกระจายสินค้า , การจัดการสินค้าคงคลัง , การบรรจุภัณฑ์ ,การรับส่ง , ข้อมูลต่างและระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น การทำวิจัยด้านโลจิสิสติกส์ ในปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่ต้องใช้สถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือ เศรษฐมิติ …

 วิจัยโลจิสติกส์ Read More »

วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง

วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ความรู้พื้นฐาน แนวคิด วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) การทำวิจัยปริญญาเอก  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก จะแตกต่างกับวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” รวมทั้ง”ความลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองหรือสถิติที่ใช้ ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดสำหรับ วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง จุดเด่นของ แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM เป็นแบบจำลอง หรือ เครื่องมือที่ใหม่กว่าสถิติเก่าๆ เกือบทุกตัว เป็นแบบจำลองที่รวมจุดเด่น หรือ ข้อดี ของสถิติหลายตัวเข้าด้วยกัน เป็นการสร้างแบบจำลองที่สามารถวิเคราะห์ได้พร้อมๆกันในคราวเดียว สามารถจัดการความคลาดเคลื่อนได้ดีกว่าสถิติ หรือ แบบจำลองตัวอื่น สามารถประมาณค่าสถิติ …

วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง Read More »

รับวิเคราะห์AMOS LISREL

รับวิเคราะห์AMOS LISREL เพื่องานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ทุกประเภท คุณภาพอันดับ 1 ด้าน รับวิเคราะห์AMOS LISREL งานดี รวดเร็วที่สุด แก้ไขงานจนผ่าน สอบถามพื้นฐานและทักษะการวิเคราะห์ได้ทุกมิติ ทีมวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ  รับวิเคราะห์AMOS LISREL โดยบุคลากรปริญญาเอก  เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค EFA (Exploratory Factor Analysis)  เพื่อนำตัวแปรที่ได้ในขั้นตอนนี้เข้าสู่กระบวนการทำ CFA (Confirmatory Factor Analysis) แล้วต่อเนื่องไปยังการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  เรามีบริการ รับวิเคราะห์ข้อมูลAMOS รับวิเคราะห์ข้อมูลLISREL  การวิเคราะห์amos รับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ หรือ Exploratory Factor Analysis ( EFA) :  EFA เป็นกระบวนการวิเคราะห์ว่ามีตัวแปรหรือตัวประกอบใดบ้างที่ตัวแปรเหล่านี้ต่างมีลักษณะบางประการร่วมกัน หรือเพื่อที่จะบรรยายหรือสำรวจ ค้นคว้าหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร (กลุ่มย่อย) ในตัวแปรต่างๆที่ศึกษาทั้งหมด (กลุ่มใหญ่) …

รับวิเคราะห์AMOS LISREL Read More »

หัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา

หัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา ที่น่าสนใจ 10 ไอเดีย การคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา การตั้งชื่อเรื่อง หรือ การคิด หัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา   วิทยานิพนธ์เหล่านี้ ผู้เขียนบทความ รวบรวมจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา ที่มีการตีพิมพ์และสามารถสืบค้น ได้จากฐานข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต ผู้สนใจสามารถพิจารณาหัวข้อเหล่านี้เพื่อใช้ประกอบ การทำวิทยานิพนธ์การศึกษา ให้สำเร็จได้ต่อไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดการเรียนการสอนสำหรับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของการนิเทศภายในสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model ; SEM) องค์กรนวัตกรรม ความสามารถทางนวัตกรรม และ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการดำเนินกลยุทธ์ของโรงเรียนต้นแบบในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 การจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโนนสีดาวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1 ? …

หัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา Read More »

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ (Political Science)

การทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ (Political Science) บทความ ไอเดีย แนวคิดพื้นฐาน ไปสู่การเลือกหัวข้อวิจัย การทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ (Political Science)  เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน การวิจัยทางรัฐศาสตร์ เชิงปริมาณเป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ อธิบายถึงการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ โดยในส่วนแรกจะเป็นการอธิบายโดยสังเขปว่ารัฐศาสตร์คืออะไรและมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ถึงประเด็นใดบ้าง ต่อจากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงความหมายของการวิจัย การวิจัยทางรัฐศาสตร์ และความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ในส่วนต่อไป จะอธิบายถึงลักษณะที่ดีของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์และลักษณะของการศึกษาที่ไม่ถือว่า เป็นการวิจัย ในส่วนท้ายของบทจะเป็นการอธิบายถึงจรรยาบรรณของนักวิจั ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณ การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (Qunititative …

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ (Political Science) Read More »

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ.

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์   แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ ❖รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้ และ ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหากำไร ❖ความเป็นศาสตรประยุกต์ทำให้รัฐประศาสนศาสตร์สามารถเปิดรับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขา อื่นๆ เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการบริหารองค์การภาครัฐ เนื่องจากความเป็นศาสตร์จึงต้องมีการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การวิจัย”(Research) ❖ในฐานะแห่งศาสตร์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องดำเนินไปตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แม้นว่าจะมีความเป็นศิลปะในการบริหารงาน แต่กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ ดำเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่อ้างอิงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด ❖เป็นหลักการทางการบริหารที่อาศัยปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง อาทิ ค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ พฤติกรรมบุคคล ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ งานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จำแนกประเภทของงานวิจัยในภาพรวมตามเนื้อหา สาระของงานวิจัย ดังนี้ ➢การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล สุขาภิบาล) และ ส่วนภูมิภาค ➢การบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ➢นโยบาย แผน …

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. Read More »

รับทำcoursework

รับทำcoursework มืออาชีพอันดับ1 รับทำcoursework ทีมวิจัยคุณภาพอันดับ1 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี รับทำcoursework  รับทำAssignment รับเขียนEssay และ รายงานด่วนทุกประเภท รับผิดชอบงานจนผ่าน รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง บริการช่วยเหลือ ดูแล ให้คำปรึกษา การทำ COURSEWORK  ทุกสาขา โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่การทำงานโดยนักแปลภาษา หรือ นักอักษรศาสตร์ แต่เราคือผู้เชี่ยวชาญ มีทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง    ทักษะการเขียนที่ดีเยี่ยม  มีความมรู้ และ ความเข้าใจในงานแต่ละด้านอย่างลึกซึ้ง ยึดการเขียนที่เป็น Global Standard ตาม Format งานแต่ละชิ้น ที่มีความต้องการแตกต่างกัน Our COURSEWORK writers provide customers with a variety of writing services. Simply select the type of help …

รับทำcoursework Read More »

หัวข้อวิจัยการเงิน Finance Thesis Topic

หัวข้อวิจัยการเงิน  (Finance Thesis Topic) การคิด หัวข้อวิจัยการเงิน บทความนี้ นำเสนอ ไอเดีย หัวข้อวิจัยการเงิน จำแนกตามหมวดหมู่ บริหารธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน วิทยาศาสตร์การเงิน และ วิศวกรรมการเงิน ดังต่อไปนี้ 1. FINTECH TOPICS Big data and machine learning Cryptocurrencies Blockchain and other distributed ledger technologies Textual analysis and other forms of soft data Crowd finance Computational finance KYC or payment systems 2. FINANCIAL MARKETS TOPICS Portfolio management Asset …

หัวข้อวิจัยการเงิน Finance Thesis Topic Read More »

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ คำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่ง สำหรับ นักศึกษาปริญญาโท รวมถึงปริญญาเอก เป็นคำถามใหญ่ที่ทุกคนกังวล  หนึ่งในนั้นคือ คำถามเกี่ยวกับ การทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ว่า จะเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ยังไงดี ซึ่งการกำหนดระยะเวลาในการเรียนปริญญาโท ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ จะสั้นหรือยาวนานมันขึ้นอยู่กับการทำวิทยาพนธ์ แต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาเรียนไม่เท่ากัน ถึงแม้ว่าจะเข้าเรียนรหัสเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ก็ตามแต่ ฉะนั้นแล้ว ต้องเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ดี ๆ ก่อนตัดสินใจทำงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  เทคนิค  การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างไร ให้จบไว ๆ มานำเสนอเพื่อเป็นไอเดียสำหรับน้อง ๆ นิสิต และนักศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนเองนะคะ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ 3 เทคนิค สุดเจ๋ง การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1. ค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งแรกสำหรับการคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ คือ ลองนั่งคิดทบทวนว่าเรา สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ลองค้นคว้าจากงานวิจัยของคนอื่นที่เคยทำมาแล้ว (literature review) มีส่วนไหนที่ยังบกพร่องหรือประเด็นไหนที่ยังไม่ได้ทำ เราก็สามารถเลือกหัวข้อนั้น ๆ มาทำเป็นวิทยานิพนธ์ของเราเอง โดยการต่อยอดแนวความคิดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหามากยิ่งขึ้น 2. ค้นหาสิ่งที่ตนถนัด เชี่ยวชาญ ประเด็นต่อมา คือ …

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ Read More »

คู่มือวิทยานิพนธ์

คู่มือทำวิทยานิพนธ์ หลักการ แนวคิดพื้นฐาน คู่มือวิทยานิพนธ์ คู่มือวิทยานิพนธ์   10 หัวข้อสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย โดยทั่วไปจะมี เนื้อหาสำคัญ 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ / หัวข้อวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา (objectives) ประโยชน์ของการศึกษา (Benefit of research) ขอบเขตของการศึกษา (Scope of research) นิยามศัพท์เฉพาะ หรือ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ (Definition) กรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual Framework) การทบทวนวรรณกรรม หรือ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) วิธีดำเนินการวิจัย (Research  Methodology) ผลการศึกษา (Result) สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษา ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ จะมีส่วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ในกรณีที่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) …

คู่มือวิทยานิพนธ์ Read More »

หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ การเรียนเศรษฐศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หรือ มหาบัณฑิต ต้องผ่านกระบวนการของการทำวิจัย   กล่าวกันว่า งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ยากที่สุดของการทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์ (Social Science)  การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ ต้องอาศัยทั้งพื้นฐาน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์  ทั้งความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์จุลภาค  Micro  Economics , เศรษฐศาสตร์มหภาค  Macro Economics จึงจะสามารถกำหนด หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ ที่ถูกต้องได้ เนื้อหาที่ประกอบ การทำวิทยานิพนธ์ และ วิจัยเศรษฐศาสตร์  เช่น  นโยบายสาธารณะ  ทฤษฎีตลาดทุน  ทฤษฎีตลาดเงิน  ความเสี่ยง และ อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์ Risk and Return STOCK  ตราสารทุน  ตราสารหนี้เอกชน  พันธบัตรรัฐบาล  ความผันผวน  Volatility  การส่งผ่านความผันผวน  Volatility  Transmission  การบริโภคข้ามเวลา  การวิเคราะห์ ผลกระทบภายนอก  Externality Analysis รวมถึงเนื้อหาแนวคิด …

หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ Read More »

หัวข้อวิจัยการตลาด

หัวข้อวิจัยการตลาด หลักการพื้นฐาน แนวคิด ไอเดีย หัวข้อวิจัยการตลาด ก่อนไปที่ หัวข้อวิจัยการตลาด เราควรพูดถึงแนวคิดพื้นฐานคร่าวๆ เกี่ยวกับการทำวิจัยตลาด และหัวข้อวิจัยตลาดแบบกระชับ  ทำไมต้องทำวิจัยตลาด? วิจัยตลาดจะทำให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาด และการเข่งขัน อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้สามารถตั้งเป้าหมายธุรกิจได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่กำหนดยอดขาย แต่ทำให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นไปได้จริง และรู้วิธีทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ ดังนั้นวิจัยตลาด จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง 10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยตลาด  ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ และ วิจัยแบบผสมผสาน พร้อมการกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factor) ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องปรับอากาศ ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 …

หัวข้อวิจัยการตลาด Read More »

โครงร่างงานวิจัย

โครงร่างงานวิจัย  การเขียน โครงร่างงานวิจัย  การเขียน โครงร่างงานวิจัย ที่ดี มีประสิทธิภาพจนสามารถนำไปสู่การสร้าง งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ จนสำเร็จเต็มเล่ม นอกจากการการมี พื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ดีเพียงพอแล้ว ควรเข้าใจนิยามและความหมายของการ โครงร่างงานวิจัย ดังนี้ การเขียนโครงร่างการวิจัย โครงร่างการวิจัย (research proposal) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ทุน ควรพัฒนาขึ้นก่อนจะเริ่มดำเนินการวิจัย เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยเป็นเหมือนการแปลงคำถามการวิจัย (research question) ให้ออกมาเป็นแผนดำเนินการ (plan of action) ผู้วิจัยต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความถูกต้อง (validity) กับความเป็นไปได้ (feasibility) ของการทำวิจัย ในบางสถานการณ์ถ้าจะทำวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ อาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ จึงอาจต้องหย่อนหลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้ แต่ระลึกไว้เสมอว่า อย่าให้ความเป็นไปได้ไปทำลายความถูกต้องเสียทั้งหมด โครงร่างการวิจัย อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. pre-proposal หรือ concept proposal หรือ outline proposal 2. full proposal หรือ …

โครงร่างงานวิจัย Read More »

หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์

หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ แนวคิด เทคนิค ที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์(Communication Arts) หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร  กล่าวได้ว่า นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นเป็นศาสตร์ หรือวิชาที่ว่าด้วยการติดต่อสื่อสารซึ่งหมายรวมถึงการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารมวลชน หรือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพูดและการแสดง เมื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและความหมายของนิเทศศาสตร์ดีแล้ว การคิด หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากนัก การวิจัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพแขนงต่าง ๆ รวมทั้ง งานด้านการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นยุคของ “สังคมข่าวสาร” นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักธุรกิจ และผู้ก าหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ได้ ให้ความสำคัญกับบทบาทของการสื่อสารในฐานะกลไกหลักประการหนึ่งของสังคม ในขณะเดียวกันวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและงานทางด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การข่าว …

หัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์ Read More »

รับเขียนแผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับทำวิจัย รับเขียนแผนธุรกิจ โดยมืออาชีพด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล มืออาชีพ คุณภาพอันดับ 1 รับเขียนแผนธุรกิจ โดยทีมงานนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำวิจัย และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจจำนวนมาก กว่า 15 ปี การทำธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง  มีผู้เล่นในตลาดจำนวนมาก  ดังนั้น การทำธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม  เราขอเสนอบริการทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจคุณ แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึง แผนการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ต่างๆ เหล่านั้นได้  ตลอดจน ข้อจำกัด ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินการด้วย แผนธุรกิจจะรวมถึงรายละเอียดแผนการขายการตลาด แผนการเงิน  และ แผนการปฏิบัติการ  หลายคนอาจจะมองแผนธุรกิจว่าเป็นแค่เอกสารที่ทำส่งอาจารย์ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจในการประกอบการทำธุรกิจด้วย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องคิดแผนหรือวิธีทำธุรกิจคร่าวๆไว้ก่อนอยู่แล้ว (แต่อาจจะไม่ได้มีการจัดเรียงเอกสารไว้เรียบร้อยเหมือนตอนส่งอาจารย์) หรือหากคุณอยากขอเงินลงทุนเพิ่มจากธนาคาร คุณก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ให้บริการรับเขียนแผนธุรกิจ …

รับเขียนแผนธุรกิจ Read More »

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา แนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับการวิจัยบริหารการศึกษา ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา จากการวิเคราะห์เนื้อหาและบริบท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย (Related Research / Relevant Research) รวมไปถึงทฤษฎี (Theory) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านการศึกษา และการบริหารการศึกษา  สามารถสรุป ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา ที่สามารถนำมาทาวิจัยเกี่ยวกับบริหารการศึกษาดังนี้ 1.งานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษาแต่ละระดับ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกดังนี้ 1.1 การเตรียมนโยบายและการวางแผนการศึกษา 1.2 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการศึกษา 1.3 การพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา 1.4 การดำเนินการตามนโยบาย และการวางแผนการศึกษา และ 1.5 การประเมินผล ติดตามการใช้นโยบาย และแผนการศึกษาแต่ละประเภท 2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะ ศักยภาพ และการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้ดังนี้ 2.1 พฤติกรรมผู้นำ  ภาวะผู้นำ คุณลักษณะผู้นำ  แบบของผู้นำ ทักษะความเป็นผู้นำ และการใช้พลังอำนาจของผู้นำ โดยศึกษาร่วมกันกับตัวแปรคุณลักษณะ ของผู้บริหารอื่นๆ ตลอดจนสามารถนำเสนอ รุปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ …

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา Read More »

10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา

หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา บทความนี้นำเสนอ แนวคิดพื้นฐาน เทคนิควิธีการทำวิจัย ที่ผู้อ่านจะสามารถเลือก หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถผ่านการอนุมัติ นำไปสู่การเสนอโคร่างร่างวิจัยทางบริหารการศึกษา และ การทำวิจัยบริหารการศึกษา จนสำเร็จสอบปิดเล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดพื้นฐาน การวิจัยบริหารการศึกษา งานวิจัยการบริหารการศึกษา  ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดและยาวนานที่สุดแขนงหนึ่ง     เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิดทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนี้ การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา มักจะใช้ “การวิจัย” เป็นแนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู้นอกจากนัÊนยังมีนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบของปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระไว้มากมาย เพื่อให้การวิจัยในทางการบริหารการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรจะได้มีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  สำหรับเป็นแนวทางของการวิจัยสำหรับผู้สนใจ  การทำวิจัยด้านบริหารการศึกษา และผู้สนใจต่อไป 10 ไอเดีย การเลือก หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 …

10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา Read More »

วิจัยทางการศึกษา

วิจัยทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิจัยทางการศึกษา ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำวิจัยการศึกษาเสียก่อน เพื่อให้นำไปสู่กระบวนการทำวิจัยทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การวิจัยทางการศึกษา คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา 1. จำแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย 1.1 การวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research ) 1.2 การวิจัยเชิงอธิบาย ( Explanatory research ) 2. จำแนกตามลักษณะของข้อมูล 2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) รูปแบบ การวิจัยทางการศึกษา ที่พบบ่อย 1. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ศึกษาข้อเท็จจริง โดยศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี 2. การศึกษาแบบสำรวจ ( Survey Design )เป็นการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลในปัจจุบันนั้นมาตีความหมายอธิบายสภาพการณ์ต่าง …

วิจัยทางการศึกษา Read More »

หัวข้อวิจัยทางการศึกษา

หัวข้อวิจัยทางการศึกษา หัวข้อวิจัยทางการศึกษา การคิด หัวข้อวิจัยทางการศึกษา ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าอะไรคือการทำวิจัยทางการศึกษา โดยทั่วไป วิจัยทางการศึกษา จะมีกระบวนการทำวิจัยไม่แตกต่างจากการทำวิจัยสังคมศาสตร์ทั่วไป  คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา (อังกฤษ: Educational research) เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน ผู้วิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าการวิจัยจะต้องเคร่งครัดและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามมีการเห็นร่วมน้อยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑ์และกระบวนการวิจัยที่แน่นอน ผู้วิจัยทางการศึกษาอาจใช้ศาสตร์หลายสาขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและปรัชญา และเลือกใช้วิธีการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ ได้ ขอบเขตการวิจัยทางการศึกษา การทำวิจัยทางการศึกษา มีพื้นฐานแนวคิดสำหรับการทำวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1. การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบ/สนใจ 2. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา 3. การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 5. การเขียนรายงานผลการวิจัย 10 หัวข้อวิจัยทางการศึกษา สุดปัง กลยุทธ์การขับเคลื่อน ระบบประกันคุษภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยนครสวรรค์ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา …

หัวข้อวิจัยทางการศึกษา Read More »

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง  เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เริ่มจาก หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ ที่เหมาะสม ไอเดียสุดปัง การเลือก การตั้งชื่อ หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ 1 กระบวนการจัดการของภาครัฐต่อหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Managerial process of government towards Long -Neck Karen Villages in Mae Hong Son Province / วรศักดิ์ พานทอง / 2554 /Full Text 2 การกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเขลางค์นคร = Strategic choices in elderly person social welfare of Kelangnakorn Municipality / …

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ Read More »

หัวข้อวิจัยการจัดการ

หัวข้อวิจัยการจัดการ พื้นฐานแนวคิดที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ การทำวิจัยด้านการจัดการ การคิดและการเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ ควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “การจัดการ” มีพื้นฐานความคิดหรือที่มาอย่างไร โดยทั่วไป “การจัดการ” จะเป็นการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration เป็นหลักสูตรหลายสาขาวิชาที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และความเป็นผู้นำ โดยหลักสูตร MBA จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทั้งในเรื่องธุรกิจและการจัดการ  หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ (Business Master) เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกลงไปในสาขาต่างๆ เช่น การบัญชี (Master of Accounting) การเงิน (Master of finance) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Master of Human resources management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technolofy) การตลาด (Maketing)  มากกว่าที่จะเรียนหลายๆ ศาสตร์แบบ MBA ไอเดียสุดปัง การเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ  ตัวชี้วัดคุณภาพ การให้บริการโดยรวม ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย  การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการลูกค้า ของบริษัท The Pizza …

หัวข้อวิจัยการจัดการ Read More »

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีมวิจัยมืออาชีพระดับปริญญาเอกและโท  ประสบการณ์ทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มากกว่า 15 ปี บริการด้านงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิจัยและวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ทุกสาขา โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและโทจากต่างประเทศ ประสบการณ์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มากกว่า 15 ปี รับทำวิทยานิพนธ์  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก PROFESSIONALDATAS ให้บริการการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา  เช่น วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  วิจัยปริญญาโทการบัญชี  รับปรึกษาวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ วิจัยปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  นิติศาสตร์ (กฎหมาย)  โลจิสติกส์ และจัดการโซ่อุปทาน ฯลฯ การทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ รวมไปถึงเอกสารทางวิชาการมีอยู่หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามรูปแบบและลักษณะของการจัดแบ่งผลงานทางวิชาการของแต่ละแห่ง  หากแบ่งประเภทของการเขียนผลงานวิชาการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  …

Read More »

หัวข้อวิจัยโซ่อุปทาน

หัวข้อวิจัยโซ่อุปทาน หัวข้อวิจัยการจัดการโซ่อุปทาน ก่อนที่จะสามารถคิด หรือ เลือกชื่อเรื่อง หัวข้อวิจัยการจัดการโซ่อุปทาน  ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิดและความหมาย ดังนี้ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ประกอบด้วย กระบวนการในวงจรการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่ง ไม่เพียงแต่อยูในส่วนของผู้ผลิต และผู้จัดส่งวัตถุดิบเท่านั้นแต่รวมไปถึงผู้จัดการปัจจัยการผลิต ผู้ขนส่ง คลังสินค้า พอค้าคนกลาง และลูกค้า   เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกร จนถึงปลายน้ำ คือ ลูกค้า การจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain Management : SCM) คือการวางแผนหรือ ออกแบบในการปฏิบัติการควบคุมติดตามกิจกรรมในองค์กรทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำให้องค์กรของตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ หลาย ๆ องค์กรก็มีแนวคิดที่จะนำการบริหาร ห่วงโซ่อุปทานมาใช้ซึ่งมีทั้งทางตรง และทางอ้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการ สร้างคุณค่าในการแข่งขัน การยกระดับการปฏิบัติงานภายในองค์กรและการปรับปรุง ห่วงโซ่อุปทานให้สอดคลองกบอุปสงค์จากการวัดการปฏิบัติงาน  ภายในห่วงโซ่อุปทาน แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต โดย ห่วงโซ่อุปทาน คือการเชื่อมโยงกนทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการเชือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ระเบียบที่ดี  มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน …

หัวข้อวิจัยโซ่อุปทาน Read More »

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ MBA การจัดการ

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ  หัวข้อวิจัยMBAการจัดการ ก่อนที่จะไปถึงแนวคิดและเทคนิคการตั้งชื่อหรือการเลือกชื่อเรื่อง หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ  การปูพื้นเกี่ยวกับแนวคิดของการเรียนการศึกษา ในหลักสูตร MBA จะทำให้สามารถต่อยอดไปสู่การเลือกหัวข้อวิจัยด้านการจัดการที่เหมาะสมได้ MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration หรือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในสายงานด้านธุรกิจ และการบริหาร การเรียนต่อ MBA ไม่เพียงแค่มีประโยชน์ทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานในสายงานด้านการบริหาร ทั้งผู้ที่ทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ คณะรัฐบาลอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร MBA จะมีวิชาเรียนหลักที่จำเป็นต้องเรียน คือ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ และการเงิน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเรียนหลักสูตรนี้จะอยู่ที่ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เราเลือกเรียนนั่นเอง การเรียนหลักสูตร MBA มีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้ 1.ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เชี่ยวชาญหลายด้านอย่างลึกซึ้ง 2.ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เรียนมาไปแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้กับงานได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น  การจัดการเวลา การบริการจัดการ เป็นต้น 4.ช่วยให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมไปถึงการได้พบผู้คนใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี …

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ MBA การจัดการ Read More »

หัวข้อวิจัยบัญชี

หัวข้อวิจัยบัญชี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการบัญชี หัวข้อวิจัยบัญชี การวิจัยทางการบัญชีเป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงิน การบัญชี บริหาร การสอบบัญชี การภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ธรรมาภิบาล และอื่นๆ เพื่อค้นหาหาข้อเท็จจริงด้วยระบบ อันมีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางการบัญชี  หัวข้อวิจัยบัญชี ที่ดี ต้องนำไปสู่การได้มาซึ่งความรู้หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบหลักของการวิจัยทางการบัญชีจะต้องประกอบด้วย การกำหนดปัญหาในการทำวิจัย (Research question) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ทฤษฎี (Theory) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) วิธีวิจัย (Research methods) การรายงานผลการวิจัย (Report and result) การให้ประโยชน์(Contribution) ข้อจำกัด และ งานวิจัยในอนาคต (Limitation/ Future research) สำหรับงานวิจัยทางด้านบัญชีในอดีตที่ผ่านมาถือได้ว่ายังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยด้านอื่นๆ ในสาขาบริหารธุรกิจ(นภดล ร่มโพธ์, 2554) การบัญชีเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาสู่กระบวนการวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการบัญชี พัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน พัฒนาวิชาชีพบัญชีและบุคลากรในวิชาชีพบัญชี ลักษณะ การทำวิจัยด้านบัญชี …

หัวข้อวิจัยบัญชี Read More »

รับทำค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รับทำIS

รับทำค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รับทำIS เราคือมืออาชีพด้านการทำวิจัยทุกประเภท ทีมงานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและโท หลายสาขา มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5,000 ฉบับ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS ในสายสังคมศาสตร์ทุกแขนง เช่น บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์  บริหารการศึกษา โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น การศึกษาค้นคว้าอิสระ หมายถึง เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระใน หัวข้อที่ตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของ สถานศึกษา รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้  การศึกษาค้นคว้าอิสระ ยังหมายถึง การศึกษา สิ่งประดิษฐ์ หรือการวิเคราะห์ระบบงานที่ใช้วิธีการวิจัย ซึ่งนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ข ได้ใช้กระบวนการในการศึกษาค้นคว้า ที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษา และได้เรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิตต่อไป Independent study allows you to learn about a subject that’s unavailable in your school’s established …

รับทำค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รับทำIS Read More »

การทำดุษฎีนิพนธ์

การทำดุษฎีนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิจัยระดับปริญญาเอก (Dissertation) เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญที่สุดของการบรรลุเป้าหมายการเป็นดุษฎีบัณฑิต หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ซึ่งปัจจุบันเป็นการศึกษาในระดับที่สูงที่สุดในระดับบัณฑิตศึกษา  การทำดุษฎีนิพนธ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บัณฑิตระดับปริญญาเอกทุกคนต้องให้ความสำคัญ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์จะมีความคล้ายคลึงกัน ความแตกต่างที่สำคัญจะอยู่ที่ขอบเขตและความซับซ้อนของงานเท่านั้น (Glatthorn & Joyner 2005) แนวคิดนี้เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาแต่ในอังกฤษมักจะใช้คำว่า “Thesis”เหมือนกันทั้งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับในภาษาไทยในปัจจุบันนี้วิทยานิพนธ์ใช้กับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทส่วนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนั้นใช้คำว่า  “ดุษฎีนิพนธ์” ในที่นี้จะใช้คำว่า  “ดุษฎีนิพนธ์”  หรือ  ”วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก”โดยถือว่ามีความหมายเดียวกัน บทพิสูจน์ของการเรียนในระดับปริญญาเอกที่สำคัญที่สุดคือคือดุษฎีนิพนธ์ (Phillips & Pugh 1994)  กล่าวได้ว่า การทำเขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นหัวใจของการเรียนปริญญาเอก และเนื่องจากการเรียนปริญญาเอกเป็นการผลิตนักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกชุมชนวิชาการระดับโลก (Phillips & Pugh 1994) ดุษฎีนิพนธ์จึงต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของนานาชาติด้วย เพื่อให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ทำการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของชุมชนวิชาการระหว่างประเทศ โดยปกติทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดุษฎีนิพนธ์เอาไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบตั้งแต่ต้น และถือปฏิบัติในการทำดุษฎีนิพนธ์ของตน และมอบให้คณะกรรมการหรือผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกใช้เป็นแนวทางในการตรวจพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์ กล่าวได้ว่า ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation)  ผู้วิจัยได้ทำการทดลองค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีวิธีการกระทำที่ถูกต้องและลึกซึ้งตามหลักวิชาการ และมีข้อมูลซึ่งบ่งชัดเจนถึงสิ่งที่ได้ ค้นพบใหม่ …

การทำดุษฎีนิพนธ์ Read More »

การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)

วิธีดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย หรือ ระเบียบวิธีวิจัย ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Research Methodology เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของกระบวนการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงงานวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ(Independent Study :IS) ปัญหาพิเศษ หรือรายงานวิจัยต่างๆ  ผู้ทำวิจัยควรให้ความสำคัญสำหรับ การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย โดยทั่วไปวิธีดำเนินการวิจัยจะประกอบด้วยหัวข้อสำคัญคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำวิจัย (Instrument) กระบวนการสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (มุ่งเน้นสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ไปจนถึงการใช้สถิติ/แบบจำลอง/ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสถิติและเศรษฐมิติต่างๆ ทั้งนี้ นักวิจัยหรือผู้ทำวิจัยที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานวิจัยโดยเฉพาะในส่วนของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย เช่น นิสิตและนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ มักประสบกับปัญหาความยุ่งยากหลายประการในการเขียนงานส่วนนี้   เช่น การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกสูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง  การสร้างเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยที่ขาดคุณภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับตัวแปรตามที่ควรจะเป็น    รวมไปถึงการเลือกใช้สถิติ แบบจำลอง หรือแม้แต่โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เป็นต้น วิธีการวิจัย คือ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนจำทําอย่างไร เกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือกิจกรรมอะไรบ้าง โดยทั่วไปเป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้คือ วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล …

การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) Read More »

หัวข้อวิจัยMBA การเลือกหัวข้อวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Adnistration)

เทคนิคการเลือกชื่อเรื่องวิจัย หัวข้อวิจัยMBA การเลือก หัวข้อวิจัยMBA โดยทั่วไปหากหลักสูตรที่เรียนไม่ได้กำหนดหรือแยกเมเจอร์ (Major) ไว้อย่างชัดเจน การเลือกหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิจัย สามารถกำหนดเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งทางด้านการตลาดหรือวิจัยตลาด  การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) วิจัยที่มุ่งเน้นในด้านการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่สามารถทำได้อย่างกว้างขวางในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) อย่างไรก็ตาม  หากมีการแยกสาขาหรือเมเจอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การเงิน การตลาด การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ  การเลือกหัวข้อวิจัยจะต้องมุ่งเน้นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องหรือเฉพาะจาะจงมากยิ่งขึ้น เทคนิค 5 ข้อสำหรับการเลือก หัวข้อวิจัยMBA เทคนิคโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นบริหารธุรกิจในสาขา(Major)ใด จะมีหลักการสำคัญดังนี้ เป็นหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่มีความน่าสนใจ  ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความสนใจ หรือเป็นแนวโน้มและทิศทางที่กำลังได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในวงกว้าง หัวข้อหรือชื่อเรื่องมีความชัดเจน สั้น กระชับ ไม่ระบุคำหลัก (Keyword) ไว้มากเกินไป เป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาที่่ผู้ทำวิจัยมีความสนใจ เลือกเรื่องที่ผู้ทำวิจัยมีความรู้เป็นอย่างดี ไม่ควรทำเรื่องที่ผู้วิจัยขาดความรู้หรือเป็นเรื่องที่มีความยาก สลับซับซ้อนจนเกินไป หัวข้อวิจัยนั้นๆ ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ทั้งจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และหากเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) …

หัวข้อวิจัยMBA การเลือกหัวข้อวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Adnistration) Read More »

การทำวิจัยMBA

การทำวิจัยMBA  วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ (Independependent Study : IS ) สาขาบริหารธุรกิจ หลักการ แนวคิด การทำวิจัยMBA การทำวิจัยระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  การทำวิจัยMBA  หรือ วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงสารนิพนธ์/  การค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ปัญหาพิเศษ สาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration ) มีกระบวนการทำงานเช่นเดียวกันกับการทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์อื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  บริหารการศึกษา สื่อสารมวลชน และแขนงอื่นๆ ในสายสังคมศาสตร์ นั่นคือ เป็นการค้นคว้าหรือแสวงหาความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าโดยตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และมีแนวความคิดหรือทฤษฎีมาสนับสนุนมีการตั้งสมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ ได้ข้อค้นพบมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ การทำวิจัยMBA วิจัยบริหารธุรกิจ มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การค้นหาปัญหา/ หัวข้อวิจัยMBA การประเมินปัญหา การกำหนดขอบเขตของปัญหา การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม การตั้งข้อสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล / วิธีดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ …

การทำวิจัยMBA Read More »

สอนทำวิจัย

สอนทำวิจัย สอนการเขียนงานวิทยานิพนธ์ สอนทำวิจัย เทคนิค วิธีการ  ให้งานเสร็จเร็ว ให้บริการสอนการทำวิจัย รับทำวิจัย แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาวิจัย โดยบุคลากรปริญญาเอกและโทหลายสาขา มีประสบการณ์ช่วยเหลือการทำวิจัยระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และช่วยเหลือแนะนำการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการต่างประเทศ มากกว่า 5,000 ฉบับ ทั้ง ISI และ SCOPUS การทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ ได้แก่  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  บริหารการศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน ไปจนถึงงานวิจัยด้านกฎหมาย ในปัจจุบันมุ่งเน้นการทำวิจัยที่่มีผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับการเลือกแนวทางหรือแผนงาน ที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสาขาหรือศาสตร์นั้นๆ  นักวิจัยนอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆแล้ว  จำเป็นต้องเป็นนักคิด นักอ่าน นักสังเกต และสามารถใช้ข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูล การสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถทำวิจัยที่มีคุณค่า และที่สำคัญคือสามารถทำได้เสร็จทันเวลา Professionaldatas is a expert research assistant service providing company that …

สอนทำวิจัย Read More »

หัวข้อวิจัยชั้นเรียน

หัวข้อวิจัยชั้นเรียน เทคนิคและวิธีการสำหรับการกำหนด หัวข้อวิจัยชั้นเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทสายงานการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์  ย่อมทราบดีว่า งานวิจัยในชั้นเรียน  มีความสำคัญมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่านักศึกษา มีความรู้และทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนเพียงใด เคยทดลองลงมือทำบ้างแล้วหรือไม่     มีนักศึกษาหลายท่านเมื่อพูดถึงคำว่า “วิจัย”   มักจะคิดนึกถึง ภาพของเอกสารหรือตำราเล่มหนาๆ โตๆ และสถิติที่ยุ่งยากผุดขึ้นในใจ  แค่เริ่มคิดหา หัวข้อวิจับชั้นเรียน  หลายท่านก็รู้สึกพะอืดพะอม  นึกไม่ออกบอกไม่ถูก ด้วยเหตุนี้  บทความนี้จึงนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการวิจัยในชั้นเรียนนั้นไม่ยากเท่าใดนัก เริ่มจาก….. “ความแตกต่างของการวิจัยในชั้นเรียนกับการวิจัยทั่วไป” การวิจัยเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยประเภทใดก็ตามจะมีขั้นตอนสำคัญๆ ไม่แตกต่างกันคือ กำหนดปัญหาการวิจัย แสวงหาสู่ทางแก้ปัญหา การใช้วิธีการต่างๆ แก้ปัญหา บันทึกและการปฏิบัติการแก้ปัญหา สรุปและนำเสนอผลการแก้ปัญหา สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานเช่นเดียวกันกับการวิจัยทั่วไป แต่ต่างกันที่การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่การมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหรือขยายองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเอง (ซึ่งหากครูสามารถทำได้ถึงขั้นนี้นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา) ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการทำวิจัยไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอนไม่แยกส่วนออกจากกัน นอกจากนั้นการวิจัยในชั้นเรียนไม่มีรูปแบบการดำเนินงานหรือรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการมากนัก อาจจะทำเป็นวิจัยง่ายๆ 4-5 หน้า หรือจะทำเป็นงานวิจัย 5 บท ก็ได้เช่นกัน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่จะนำเสนอนี้หากท่านลองฝึกคิด และทำตามไปทีละขั้นเชื่อมั่นว่าท่านจะได้งานวิจัย 1.       เลือกปัญหาการวิจัย ปัญหาที่นำมาใช้ในการวิจัยพิจารณาได้จาก  ปัญหาที่เกิดกับตัวนักเรียน …

หัวข้อวิจัยชั้นเรียน Read More »

รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS

รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS  Independent Study บริการรับทำวิจัย  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  รับทำค้นคว้าอิสระ  รับทำIS  Independent Study  บริหารธุรกิจ MBA  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารการศึกษา  โลจิสติกส์  จัดการโซ่อุปทาน  กฎหมาย นิติศาสตร์  และสังคมศาสตร์อื่นๆ   ในรูปแบบที่ปรึกษา (Assistant) ตั้งแต่กำหนดหัวข้อวิจัย ทบทวนวรรณกรรม  การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย สถิติ/แบบจำลอง โปรแกรมวิเคราะห์ SPSS  STATA  รับวิเคราะห์EVIEW  AMOS  และ LISREL ไปจนถึงการเขียนผลการศึกษา และส่งบทความตีพิมพ์ Services Covered Profile Evaluation University & Course Selection Documents Editing Application Assistance Scholarship Assistance Interview Preparation Visa Guidance Pre …

รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS Read More »

การทำวิทยานิพนธ์

การทำวิทยานิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาโท  วิจัยระดับมหาบัณฑิต การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ มหาบัณฑิต จำเป็นต้องผ่าน การทำวิทยานิพนธ์ หรือ วิจัยระดับปริญญาโท  และอาจเรียกชื่อต่างกันไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่คณะและสถาบันการศึกษานั้นๆ กำหนด เช่น ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์  โปรเจค  ค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) ปัญหาพิเศษ หรือ  ปริญญานิพนธ์  เป็นต้น ความหมายการทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ มีกระบวนการหรือรูปแบบการทำงานไม่แตกต่างจากการทำวิจัยทั่วไป  วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามแบบแผนและลําดับ  ขั้นตอน ของวิธีการวิจัยนั้น ๆ ประกอบด้วย ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์ รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระบบและสามารถรายงานผลของการศึกษาได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรัดกุม เป็นการทําวิจัยเพื่อเสนอรับปริญญาในลำดับต่อไป เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนต่างๆ  สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอนี้  เป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งหากผู้ทำวิทยานิพนธ์  มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และมีระบบระเบียบ  …

การทำวิทยานิพนธ์ Read More »

การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย

การใช้โปรแกรมSPSS  เพื่องานวิจัย  วิจัยปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์/Dissertation)  วิจัยปริญญาโท (วิทยานิพนธ์/Thesis) สารนิพนธ์ (Term Paper) ภาคนิพนธ์ รายงานวิจัย ไปจนถึงการทำบทความวิจัยทางวิชาการต่างๆ  ที่ต้องอาศัยโปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคและความรู้สำหรับ การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย การใช้โปรแกรมspss  มีเนื้อหา เทคนิค วิธีการ  สำหรับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย  มีดังนี้ โปรแกรม SPSS คืออะไร ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของนักวิจัยหรือผู้ที่กำลังทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey) โดยใช้ “แบบสอบถาม”  เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้ว  ในขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์ข้อมูล  และความสามารถของโปรแกรม SPSS  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  ทั้งข้อมูลสถิติพื้นฐาน หรือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) ไปจนถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) โปรแกรม SPSS …

การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย Read More »

รับทำวิจัยปริญญาเอก

รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบช่วยเหลือและให้คำแนะนำการทำงานวิจัย  ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การสืบค้นข้อมูล  การใช้ฐานข้อมูลวิจัยระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การเรียบเรียง  การกำหนดแบบจำลอง การวิเคราะห์และเขียนผล จนถึงการส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการในและต่างประเทศ ให้ความช่วยและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ การทำดุษฎีนิพนธ์  รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 17 ปี ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ  โดยทีมงานวิจัยมืออาชีพ เชี่ยวชาญการทำวิจัยระดับปริญญาเอก Dissertation ในสายสังคมศาสตร์ วิจัยบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา  โลจิสติกส์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  นิติศาสตร์  เป็นต้น ทีมงานมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำวิจัยระดับปริญญาเอก  ดุษฎีนิพนธ์  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่การกำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การเรียบเรียงและทบทวนวรรณกรรม  การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องและรัดกุม การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดที่ถูกต้อง  การทำงานวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและเศรษฐมิติ เช่น โปรแกรม SPSS  SAS  STATA  EVIEW  AMOS และ …

รับทำวิจัยปริญญาเอก Read More »

การทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ป.โท

การทำวิจัยปริญญาโท  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท วิจัยปริญญาโท หรือ วิทยานิพนธ์  เป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาโท  นอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาของแต่ละคณะ แต่ละหลักสูตร ที่ได้กำหนดไว้เป็นโครงสร้างหลักของสาขาวิชานั้นๆ  การทำวิจัย หรือ การทำวิทยานิพนธ์ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวัดความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกแห่งทั่วโลก หรือแม้แต่ในระดับปริญญาตรี (Undergraduate School) ในปัจจุบันพบว่ามีต้องมีการทำวิจัยหรือปริญญานิพนธ์สำหรับการศึกษาในระดับนี้แล้วด้วยเช่นกัน   การทำวิจัยระดับปริญญาโท อาจถูกมองได้ว่าเป็นแบบฝึกหัดขนาดใหญ่สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาบัณฑิต  ความเป็นมหาบัณฑิต คือ เป็นผู้มีความรู้เป็นอันมาก  แสดงผลของความรู้นั้นๆ ออกมา ในลักษณะหรือรูปแบบของรายงานขนาดใหญ่มาก  ซึ่งมีทั้งรูปแบบและกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความน่าเชื่อถือ เป็นวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งสิ่งที่ทำนั้นจะเรียกว่า “วิจัย” หรือ “วิทยานิพนธ์” ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Thesis” สำหรับงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีบัณฑิตนั้นอาจเรียกว่าเป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ได้เช่นกัน แต่สำหรับในต่างประเทศ หรือ ภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า “Dissertation” ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Thesis และDissertation เป็นประเด็นสำคัญที่มักมีการถามกันไปมาหรือมีการโต้แย้งกันได้ไม่จบสิ้น เนื่องจากความไม่เข้าใจในระดับของการวิจัยของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร …

การทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ป.โท Read More »

งานวิจัยที่ดี

งานวิจัยที่ดี งานวิจัย (Research)  คือ กระบวนการทำงานที่เป็นวิทยาศาสตร์  เป็นงานสืบเสาะค้นคว้าเพื่อพิสูจน์หาความจริง ด้วยวิธีการที่ระบบสามารถพิสูจน์ได้ มีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง งานวิจัยมีวิธีการสังเคราะห์ตัวแปรและปัจจัยด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิด ซึ่งทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น หรือพิสูจน์ความรู้เดิมว่าถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดหรือไม่อย่างไร  งานวิจัยที่ดี มีการทำงานที่เป็นระบบ มีกระบวนการทำงานเป็นวิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ลักษณะของงานวิจัยที่ดี ต้องมีองค์ประกอบดังนี้  งานวิจัย คือ การคำนวณ คิด วิเคราะห์ ด้วยความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งความมีระบบ เข้ามาผสมผสานกัน งานวิจัยที่ดีต้องมีเหตุผลและเป้าหมายอย่างเด่นชัด จำเป็นต้องมีเครื่องมือ หรือ เทคนิคเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล มีความซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ งานวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่รวมทั้งได้รับความรู้ใหม่ หากแต่กรณีใช้ข้อมูลเดิม จุดประสงค์ในการวิจัยจะต้องมีความแตกต่างไปจากเดิม สำหรับความรู้ที่ได้มาจากความรู้เดิมนั้น อาจมาจากจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบซ้ำ เป็นการศึกษาซึ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยวิธีอันแตกต่างกันไป งานวิจัยต้องใช้ทั้งความพยายาม, ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เนื่องจากบางครั้งต้องคอยเฝ้าติดตามรวมทั้งบันทึกผลอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน งานวิจัยจะต้องมีการจดบันทึก ตรวจสอบ รวมทั้งเขียนรายงาน อย่าใส่ใจ ระมัดระวัง เพราะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงทั้งหมด มีความสำคัญ รวมทั้งมีประโยชน์ ในการสร้างความรู้ใหม่ …

งานวิจัยที่ดี Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับรันSTATA

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA รับวิเคราะห์STATA รับจ้างรันผลด้วยโปรแกรมSTATA  รับจ้างทำSTATA พร้อมเขียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ รับผิดชอบงานจนผ่าน  ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกโปรแกรม  รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับจ้างวิเคราะห์STATA รับประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA โดยมืออาชีพที่พร้อมที่สุดสำหรับโปรแกรมSTATA  ทีมบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน และวิทยาศาสตร์การเงิน  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  งานเสร็จทันเวลา ราคานักศึกษา  รับผิดชอบงานจนผ่านไม่เก็บเงินเพิ่ม โปรแกรม STATA เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ เศรษฐมิติ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน หลากหลาย ทั้งงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (time series data) และ ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เหมาะสมกับงานวิจัยทุกชนิด ทั้งงานวิจัยทางการแพทย์  งานวิจัยด้านการศึกษา  สาธารณสุข การแพทย์ บริหารธุรกิจ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านการเงิน ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ให้ค่าสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ Professionaldatas ให้บริการ รับจ้างวิเคราะห์STATA ได้ทุกแบบจำลอง สามารถอธิบาย สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจ รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA …

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับรันSTATA Read More »

รับแก้ไขบทความวิจัย

ศูนย์ให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร   รับแก้ไขบทความวิจัย ให้คำปรึกษาการแก้ไขบทความ สำหรับการตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ รับแก้ไขบทความวิจัย บริการให้คำปรึกษาการแก้ไขบทความ แก้ไขบทความวิจัย สำหรับบทความวิจัยที่ส่งตีพิมพ์และได้รับตอบรับและให้ดำเนินการแก้ไขบทความวิจัย Professionaldatas มืออาชีพด้านการทำงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกประเภท  รับแก้ไขบทความวิจัย รับเขียนบทความวิจัย ปรึกษาการแก้ไขบทความและการดำเนินการเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยทุกประเภท รับแก้ไขบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  การตลาด  การจัดการ  โลจิสติกส์  บทความวิจัยด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์  บริหารการศึกษา  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และบทความวิจัยในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา As any researcher knows, writing a journal article takes a considerable amount of time and effort. Not only must it be clear, concise and free from errors but it much …

รับแก้ไขบทความวิจัย Read More »

รับเขียนบทความทางการเงิน บทความวิจัยด้านการเงิน

ศูนย์บริการช่วยเหลืองานวิจัยและการทำงานวิชาการ  รับเขียนบทความการเงิน  บทความวิจัยการเงิน พร้อมแนะนำการส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ รับเขียนบทความการเงิน บทความวิจัยการเงิน ทั้งในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และ บทความเศรษฐศาสตร์การเงิน  ซึ่งมุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) บทความวิชาการ เกี่ยวกับตลาดการเงิน ตลาดทุน หลักทรัพย์  ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ (Option) ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) บทความเกี่ยวกับการส่งผ่านความผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน  การวิเคราะห์ค่าปัจจุบันสุทธิ …

รับเขียนบทความทางการเงิน บทความวิจัยด้านการเงิน Read More »

ความแตกต่างระหว่าง วิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์

สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ แตกต่างกันอย่างไร วิทยานิพนธ์  หรือ thesis สำหรับการศึกษาปริญญาโท  ส่วนดุษฎีนิพนธ์ หรือ Dissertation สำหรับการเรียนในระดับปริญญาเอก  อย่างไรก็ตาม  เราสามารถเรียกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก แทนคำว่าดุษฎีนิพนธ์ได้เช่นกัน ความแตกต่างของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มีอยู่ด้วยกันหลายประการ วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่นําเสนออย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานจากการค้นคว้าและวิจัย เป็นข้อกําหนดอย่างหนึ่งในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รูปแบบของวิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า thesis. ภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ กล่าวโดยรวมหมายถึง งานที่ต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ เพิ่มเติม โดยการใช้หลักและทฤษฎีศึกษา รวมถึงการเขียนในบริบทต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในวิชานั้น ๆ แล้ว สรุปผลเรียบเรียงเป็นรายงานในวิชาที่เรียนประจําภาคนั้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า term paper. ภาคนิพนธ์ เป็นคําเรียกรายงานผลการศึกษาค้นคว้าในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เขียนเป็นรายงานทางวิชาการ เพื่อฝึกฝนความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นเป็นที่ปรึกษา ทําให้มีความสามารถในการเขียนงานวิชาการ. ภาคนิพนธ์มักใช้เป็นส่วนประกอบ ในการวัดผลร่วมกับการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า. ภาคนิพนธ์ ทําให้ผู้สอนประเมินผู้เรียนได้ว่ามีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองต่อไปได้หรือไม่และผู้เรียนมีความสามารถในการประมวล ความรู้วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา รวมทั้งมีความสามารถในการเขียนบรรยายมากน้อยเพียงใดด้วยสารนิพนธ์เป็นคําเรียกรายงานผลการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อฝึกฝนให้มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ …

ความแตกต่างระหว่าง วิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ Read More »

รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท

ศูนย์ให้บริการปรึกษางานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท  รับทำวิจัยปริญญาโท  รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์  แบบที่ปรึกษาวิจัย และผู้ช่วยวิจัยทุกขั้นตอน รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์  ในรูปแบบConsultants and Assistant   ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง  ตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดไปจนถึง การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  การเขียนเนื้อหาในส่วนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (การทบทวนวรรณกรรม)  การกำหนดขอบเขตประชากร การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตรการคำนวณที่ถูกต้อง การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย หด การเลือกสถิติ/แบบจำลอง การเลือกโปรแกรมวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลspss  stata  sas  eview  stata  amos และ lisrel รวมไปถึงการเขียนผลการศึกษา และการจัดทำบทความ การเขียนบทความ การตีพิมพ์บทความ  เป็นต้น รับทำวิจัยปริญญาโท ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบที่ปรึกษาวิจัยและผู้ช่วยทำวิจัย การเรียบเรียง สืบค้น การจัดหน้า …

รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท Read More »

การสร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัย

เทคนิคการสร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัย  แบบสอบถามสำหรับวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ การสร้างแบบสอบถาม เป็นขั้นตอนสำคัญของการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey) ซึ่งต้องใช้เครื่องมือสำหรับการทำวิจัยประเภทนี้ด้วยแบบสอบถาม  การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรูปแบบนี้จึงมีความสำคัญต่อ คุณภาพของงานวิจัย  แบบสอบถาม คือเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ใช้กันทุกสาขา รวมถึงงานวิจัยทางการแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด และ พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา  คุณภาพของแบบสอบถาม จึงเป็นปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญของการทำวิจัย ไม่ต่างจากกระบวนการในขั้นตอนอื่นๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม และการสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย เป็นต้น แบบสอบถาม เป็นรูปแบบของคำถามเป็นชุดๆที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามประกอบด้วยรายการคำถามที่สร้างอย่างประณีต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง โดยส่งให้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การสร้างคำถามเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้วิจัย เพราะว่าผู้วิจัยอาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายต่างๆของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมกันมาก เพราะการเก็บรวมรวมข้อมูลสะดวกและ  ามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถท าได้ด้วยการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง หรือให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง หลักการสำคัญของ การสร้างแบบสอบถาม 1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ตอบ 3. ใช้ข้อความที่สั้น …

การสร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัย Read More »

รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

ศูนย์ให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม  รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา รับแก้ไขงานวิจัย  รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ งานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ทุกสาขา  เช่น วิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านบริหารธุรกิจ  การเงิน การตลาด การจัดการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน  งานวิจัยด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง อาญา เป็นต้น รับแก้ไขงานวิจัยสาขาโลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน   นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  บริหารการศึกษา งานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  การประเมินผลหลักสูตร  การนิเทศน์ภายในสถานศึกษา  การวิจัยชั้นเรียน  การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยนักวิจัยหลายสาขา บุคลากรมืออาชีพ มีความรู้พื้นฐานในแต่ละศาสตร์เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการรับปรึกษาและแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 15 ปี  สามารถทำงานวิจัย และแก้ไขงานวิจัย ทั้ง รับทำวิจัยเชิงปริมาณ และ วิจัยเชิงคุณภาพ แก้ไขจนผ่านไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับปรึกษา  รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) …

รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ Read More »

ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์

ศูนย์ให้บริการงานวิชาการ   ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยทุกประเภท ทีมวิจัยมืออาชีพ  มีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยหลายสาขา  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ ในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา  เช่น  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ  การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารการศึกษา  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน  งานวิจัย และ วิทยานิพนธ์กฎหมาย และ วิทยานิพนธ์ ในสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ให้บริการคำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รวมไปถึง การศึกษาอิสระ (IS) แบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยวิจัย ทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้ การเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal) – การคิดหัวข้อวิจัย – การกำหนดขอบเขตการวิจัย ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเทคนิคการเรียบเรียงบทนำ – การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา ด้วยเทคนิคการฉายภาพใหญ่ การนำเสนอสถิติ ตัวเลข ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบที่มาและความสำคัญ เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญ – กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย – การสร้างกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย – การกำหนดขอบเขตการศึกษาและตัวแปร – ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัย การเขียนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) …

ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ Read More »

การทำวิจัยชั้นเรียน

การทำวิจัยชั้นเรียน เทคนิคและวิธีการ การวิจัยเป็นเครื่องมือถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ และเป็นกระบวนการที่ทุกงานในทุกสาขาอาชีพใช้ในการหาความรู้ หรือข้อค้นพบในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ   สำหรับงานของครูนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องการความเชื่อถือได้ในผลงาน  หากครูสามารถใช้ การทำวิจัยชั้นเรียน สำหรับการพัฒนาหรือเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ย่อมทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมั่นได้ว่า การทำงานของครูย่อมมีประสิทธิภาพและเป็นการประกันคุณภาพด้วยเช่นกัน ความเป็นมาของการทำวิจัยชั้นเรียน หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกือบทุกฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะตั้งแต่ พ.ศ. 2542 คือ การปฏิรูป การเรียนรู้และผู้มีบทบาทสำคัญที่สุด ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ “ครู” หน้าที่โดยตรงของครู คือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ดังนั้น ครูจะต้องใช้ความพยายามอยู่ตลอดเวลากับการค้นหาวิธีการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้ ดังนั้น ถ้าครูได้นำหลักการสำคัญการวิจัยมาใช้ในการค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยหาคำตอบหรือตอบคำถามที่ต้องการได้ การทำวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้หรือเป็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้  การวิจัยในชั้นเรียน กับ การเรียนการสอนถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ ครู สามารถทำการวิจัยไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปกติได้ตลอดเวลา โดยยึดหลักว่า การสอนนำและการวิจัยตาม ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สถิติชั้นสูง เหมือนกับการวิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปก็ได้ เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการแจกแจงความถี่ เป็นต้น การวิจัยในชั้นเรียนหรือข้อค้นพบในชั้นเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้ การวิจัยครูทุกคนจะต้องทำในโรงเรียนจนเกิดวงจร …

การทำวิจัยชั้นเรียน Read More »

5 เทคนิค การเลือกหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

เทคนิค การเลือกหัวข้อวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ การเลือกหัวข้อวิจัย เป็นบันไดขั้นแรก เป็นประตูบานแรก ของความสำเร็จสำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ หรือ การทำดุษฎีนิพนธ์ หากนักวิจัยกำหนดหัวข้อวิจัยที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีความเป็นไปได้สูง ที่จะสามารถทำงานวิจัยในขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัยต่อไป ให้สำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ และเสร็จตามกำหนดเวลา เทคนิค การเลือกหัวข้อวิจัย ให้ประสบผลสำเร็จ ผ่านการอนุมัติ และเป็นหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ เทคนิค การเลือกหัวข้อวิจัย 5 ข้อ 1.เลือกหัวข้อวิจัย จากประสบการณ์ ความชอบ และความต้องการส่วนตัว สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ระดับมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วระดับหนึ่ง  ย่อมมีไอเดียการหาหัวข้อวิจัยที่เป็นความต้องการส่วนตัว เช่น หากทำงานในธุรกิจสายการบิน โดยดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบิน  ว่าในทางทฤษฎีการบริหารจัดการ หรือ การตลาด  สามารถวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินได้ด้วยแนวคิดอะไร หรือทฤษฎีของใคร และมีปัจจัย (variable)ใดบ้างที่คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินเป็นต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน หรือเป็นผู้ที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอกโดยที่ยังไม่เคยทำงานในองค์กรใดมาก่อน  อาจหาหัวข้อได้จากความชอบ ความสนใจส่วนตัว ซึ่งต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านนั้นๆมาระดับหนึ่ง เช่น เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ประเภทพันธบัตรทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ …

5 เทคนิค การเลือกหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ Read More »

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับงานวิจัยทุกประเภท

ศูนย์บริการวิจัย  รับเก็บแบบสอบถาม  แบบสอบถามออนไลน์ รับแจกแบบสอบถาม  รับทำแบบสอบถาม สำหรับงานวิจัยทุกประเภท  รับเก็บแบบสอบถามราคาถูก  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย แบบสอบถามออนไลน์ และรับทำแบบสอบถาม รับแจกแบบสอบถาม เพื่อใช้สำหรับการทำงานวิจัยและงานวิชาการทุกประเภท เช่น รายงานวิจัย  ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ coursework และ assignment ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมการคีย์ข้อมูล (ลงรหัส : coding) ในโปรแกรมเช่น excel หรือ spss สำหรับการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป รับเก็บแบบสอบถามพร้อมวิเคราะห์และเขียนผลการศึกษา   ทีมวิจัยมืออาชีพ ให้บริการงานวิจัย ปรึกษาการทำผลงานวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับเก็บแบบสอบถาม รับแจกแบบสอบถาม  รับเก็บแบบสอบถามวิจัย  รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์  งานด่วน งานเร่ง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง รับเก็บแบบสอบถามเพื่องานวิจัยทุกประเภท  ทั้งเก็บแบบสอบถามภาคสนาม แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามออนไลน์ เช่น google …

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับงานวิจัยทุกประเภท Read More »

ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาโท  ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก ทุกสาขา ให้บริการด้านการทำวิจัย และ รับวิเคราะห์ข้อมูล ครบวงจร ทุกระดับ ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย  วิจัยปริญญาโท (Thesis) วิจัยปริญญาเอก (Dissertation) ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ (IS) ปัญหาพิเศษ และงานวิจัยทุกสาขา โดยทีมวิจัยที่ประกอบด้วยบุคลากร ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลายสาขา มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ การทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 15 ปี Our dissertation consulting services include assistance with: Research Topic Selection: Concept Paper, Proposal Writing, and Prospectus: Find gaps in the literature, create a problem …

ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ Read More »

รับแก้ไขงานวิจัย

รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รายงานวิจัยทุกประเภท ศูนย์ให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรมสำหรับงานวิจัยทุกประเภท  รับแก้ไขงานวิจัย โดยทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญหลายสาขา ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการให้คำปรึกษา แก้ไข ออกแบบงานวิจัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยทุกขั้นตอน ทีมงานที่เข้าใจคนทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย การแก้ไขงานวิจัยทั้งเล่ม หรือ แก้ไขงานวิจัยบางส่วน  การปรับเนื้อหาที่มาและความสำคัญ  การแก้ไข Plagiarism (จากโปรแกรม Turn It In และ อักษราวิสุทธิ์)  การเขียนและเรียบเรียงวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การปรับแก้ตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  การหาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งจากสูตรดั้งเดิม Yamane  ตารางการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Morgan และการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่าง การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี G*Power นักสถิติชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากวิธีการคำนวณด้วยวิธีการอื่น รับแก้ไขผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มเติมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบเดิม สถิติและทดสอบสมมติฐาน รวมไปถึงการแก้ไขรูปแบบของเนื้อหาเล่มวิจัยและวิทยานิพนธ์  การจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รับแก้ไขงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration)   วิจัยด้านการตลาด (Market Research)  วิจัยการเงิน (Finance Research)  …

รับแก้ไขงานวิจัย Read More »

การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผลงานวิจัยที่ดีย่อมมาจากกระบวนการทำวิจัยที่ดี  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ผ่านระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวง วิชาการ เนื่องจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ คือ งานวิจัยที่สามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในการทำวิจัยหรือการศึกษาอื่นๆ ต่อไปได้โดยได้รับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเครื่องมือวิจัยที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสอบข้อเขียน แบบสอบวัดประเมินผล แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของเครื่องมือวิจัยทั้งสิ้น การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็นขั้นตอนสำคัญของการทำวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการทุกระดับ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การนำเครื่องมือไปทดสอบหาความ เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และ ความเข้าใจที่ตรงกัน ไปจนถึงความเป็นปรนัยของข้อความของข้อคำถาม เกณฑ์การตัดสิน หรือการประเมินผล รวมทั้งความยากง่ายและอำนาจจำแนก ซึ่งมีวิธีดำเนินการในลักษณะ แตกต่างกัน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติวิเคราะห์อาทิเช่น ค่าความเชื่อมั่นภายในของครอนบาค ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ทั้งนี้เพื่อมั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่ใช้วัดมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ความสำคัญของ การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การแปลเครื่องมือวิจัยจากต่างประเทศ หรือการนำครื่องมือวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว เช่น แบบสอบข้อเขียน แบบสอบวัดประเมินผล แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถาม ฯลฯ มาใช้โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จะทำให้ผลงานวิจัยนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ แม้ว่าผลงานวิจัยฉบับนั้นจะทันสมัย มีความน่าสนใจก็ตาม ผู้วิจัยที่ขาดความรู้ความเข้าใจ …

การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย Read More »

รับทำ assignment รับทำรายงาน รับทำcoursework รายงานภาษาอังกฤษ

รับทำassignment รับทำcoursework รับทำรายงาน ศูนย์บริการงานข้อมูลและการทำวิจัยครบวงจร รับทำassignment รับทำcoursework รับทำรายงาน  ทุกขั้นตอน รับรองผลงาน คุณภาพดี ราคาไม่แพง ศูนย์ให้บริการข้อมูลครบวงจร  มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูล รับทำassignment รับทำcoursework รับทำรายงาน  การจัดทำรายงาน  การ support ข้อมูลเชิงลึกรอบด้าน ทุกสาขา  รับทำAssignment รับทำรายงานด่วน รับทำรายงานภาษาอังกฤษ รับทำassignment รับทำcoursework รับทำรายงาน รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำรายงานวิจัย  รับเขียนบทความ  รับเขียนคอนเทนต์   รับทำรายงานด่วน     การพัฒนาการทำรายงานของเรา มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 15 ปี ทำให้ทำรายงานทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ รับรองความประทับใจ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น    โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน และ นักภาษาศาสตร์ ทำให้เราสามารถทำรายงานที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ไวยากรณ์ระดับเจ้าของภาษา รับทำรายงานเฉพาะด้าน …

รับทำ assignment รับทำรายงาน รับทำcoursework รายงานภาษาอังกฤษ Read More »

การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework)

เทคนิคการเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย สำหรับการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยทุกประเภท การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย เป็นสิ่งสำคัญของการทำวิจัย ขณะเดียวกันก็มักจะเป็นปัญหาสำหรับการทำวิจัยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักวิจัยมือใหม่ นักวิจัยที่ยังไม่ตกผลึกหรือยังไม่เกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาสาระสำคัญของงานวิจัยที่ทำ  ทำให้การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัยไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สมบูรณ์ ทำให้ผู้อ่านหรือแม้แต่ตัวผู้ทำวิจัยเองมองไม่เห็นสาระสำคัญซึ่งเป็นแนวคิดรวบยอดสำหรับการทำวิจัยนั้น เคล็ดลับ การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย มีรายละเอียดที่สำคัญ เทคคิดและเคล็ดลับของการเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย ที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ จะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจนิยามหรือความหมายของกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อให้สามารถทำงานในขั้นตอนนี้ได้อย่างถูกต้อง ความหมายของกรอบแนวคิดงานวิจัย กรอบแนวคิดงานวิจัย คือ ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการทำวิจัย ด้วยการนำตัวแปรซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการทำวิจัยมาทำการเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) ในรูปของคำบรรยาย แบบจำลอง แผนภาพ หรือแม้แต่การผสมผสานระหว่างการวางตัวอักษรและรูปภาพ ลักษณะที่ดีของกรอบแนวคิดงานวิจัย กรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัยที่ดี จะต้องมีความกระชับ เข้าใจง่าย สามารถแสดงถึงทิศทางและความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรที่ต้องการที่จะทำวิจัยหรือต้องการศึกษา  โดยตัวแปรที่ต้องการจะทำวิจัยนั้น จะต้องสามารถใช้เป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตของการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย รูปแบบการทำวิจัย รวมไปถึงวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หลักสำคัญ การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) …

การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework) Read More »

การเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

การเขียนแผนธุรกิจ แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค รูปแบบ การเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิด และ ความหมายเบื้องต้นเสียก่อน ดังนี้ แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึง แผนการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ต่างๆ เหล่านั้นได้  ตลอดจน ข้อจำกัด ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินการด้วย แผนธุรกิจจะรวมถึงรายละเอียดแผนการขายการตลาด แผนการเงิน  และ แผนการปฏิบัติการ  หลายคนอาจจะมองแผนธุรกิจว่าเป็นแค่เอกสารที่ทำส่งอาจารย์ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจในการประกอบการทำธุรกิจด้วย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องคิดแผนหรือวิธีทำธุรกิจคร่าวๆไว้ก่อนอยู่แล้ว (แต่อาจจะไม่ได้มีการจัดเรียงเอกสารไว้เรียบร้อยเหมือนตอนส่งอาจารย์) หรือหากคุณอยากขอเงินลงทุนเพิ่มจากธนาคาร คุณก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน การเขียนแผนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพ  สามารถนำเสนอองค์กร และสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ หรือสำหรับนำเสนอแผนสำหรับผู้ถือหุ้นในบริษัท เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ มีดังนี้ 1.แนวคิดหลักของธุรกิจ  แนวคิดหลักของธุรกิจ คือ ภาพใหญ่หรือภาพหลักของธุรกิจเรา สำหรับใช้ในการนำเสนอ  เพิ้อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจให้กับผู้บริโภค ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการจัดทำแผนธุรกิจ เพราะข้อมูลของแนวคดหลักธุรกิจนี้สามารถใช้ในการดึงดูดให้ผู้บริการแหล่งเงินทุนสนใจในธุรกิจของเรา โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความยาวอยู่ที่ 1-2 หน้ากระดาษ A4  ประกอบด้วย …

การเขียนแผนธุรกิจ Business Plan Read More »

การทำวิจัยด้านการศึกษา วิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิจัยด้านการศึกษา การทำวิจัยด้านการศึกษา หรือ การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา มีหลักเกณฑ์ หลักการ แนวทาง และองค์ประกอบ เช่นเดียวกับการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป  เป็นการทำงานที่อาศัยหลักการทางวิทยานศาสตร์  นั่นคือ เป็นกระบวนการหาความรู้ หรือ ความจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัย  อาศัยหลักเหตุผลที่ละเอียดรอบคอบ รัดกุม และมีความน่าเชื่อถือ  และความรู้ความจริงนั้น  สามารถนำไปใช้เป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือ ข้อปฏิบัติ ที่ทำให้มนุษย์ได้รับรู้ และนำไปใช้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ด้วยความสงบสุข หรือ ป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ กระบวนการการวิจัย 1.       เลือกหัวข้อและกำหนดขอบเขตปัญหาการวิจัย 2.       การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.       การออกแบบการวิจัย 4.       การเขียนเค้าโครงการวิจัย 5.       การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 6.       การเก็บรวบรวมข้อมูล 7.       การแปรผลและวิเคราะห์ข้อมูล 8.       การเขียนรายงานการวิจัย ความหมาย และ ความสำคัญ การทำวิจัยด้านการศึกษา  การวิจัยด้านการศึกษา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดประการหนึ่งของ การพัฒนาการศึกษา โดยพื้นฐานการวิจัย (Research Based Education Development) เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการสำคัญหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา …

การทำวิจัยด้านการศึกษา วิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา Read More »

รับทำAssignment

รับทำAssignment รับทำ Assignment  รับทำรายงาน  รับทำรายงานด่วน  รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำรายงานวิจัย  รับเขียนบทความ  รับเขียนคอนเทนต์  รับทำEssay  รับทำAssignment   รับเขียนEssay  รับเขียนAssignment  รับทำCoursework  รับเขียนแผนการตลาด  รับเขียนแผนธุรกิจ  รับทำงานวิชาการ  ให้คำปรึกษาการทำงานวิจัย  ทั้งภาษาไทย  อังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง  ประสบการณ์ทำงานด้านการทำรายงาน รายงานภาษาอังกฤษ Essay  Assignment ยาวนาน ไว้ใจได้ ทีมงานประกอบด้วย บุคลากรคุณภาพ หลายสาขา บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  สถิติประยุกต์  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์  รัฐศาสตร์ และ มีพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล  การสืบค้นข้อมูล ประเภทต่างๆ  รวมไปถึงการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ที่มีคุณภาพและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รับปรึกษา และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ …

รับทำAssignment Read More »

รับทำวิจัยตลาด รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด

ให้บริการ รับทำวิจัยตลาด (Market Research)  รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด (Market Thesis) แบบที่ปรึกษาวิจัย ทุกขั้นตอน One Stop Service  รับทำวิจัยตลาด  รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด ดุษฎีนิพนธ์การตลาด รวมถึงงานวิจัยด้านการตลาดในระดับ สารนิพนธ์  ภาคนิพนธ์ รายงานด้านการตลาด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์  รับทำวิจัยตลาด  รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด ตลอดจน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  การให้คำปรึกษาด้านการตลาด อาจเขียนให้เห็นถึงความสำคัญ ของการทำการวิจัยการตลาด เปรียบได้กับการวัดสายตาประกอบแว่น  หากเรามีปัญหาด้านสายตามองอะไรไม่ชัดเจน   จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยการวัดสายตา  ซึ่งยิ่งมีการวัดมากเท่าไหร่ หรือวัดได้ละเอียดมากเท่าใด  จะยิ่งทำให้เราสามารถเลือกเลนส์ และได้แว่นตาที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับเรามากเท่านั้น  และทำให้เราสามารถมองเห็นภาพต่างๆ ได้ชัดเจน สามารถก้าวเดิน เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ ไม่เกิดอุบัติเหตุ ทำไมต้องทำวิจัยการตลาด ? โดยทั่วไป การวิจัยการตลาดที่มีลักษณะที่เรียกว่าขอไปทีทำไปที หวังเพียงทำเพื่อฉายภาพแบบเลือนลาง เปรียบได้กับนำสินค้าหรือบริการของเรา ไปละลายน้ำ ไม่เกิดผลประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น  การไม่ทำวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ หรือการทำวิจัยตลาดที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อความสำคัญและความจำเป็นของการทำวิจัยตลาด รวมไปถึงงานวิจัยตลาดประเภทอื่นๆ …

รับทำวิจัยตลาด รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด Read More »

รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำTHESIS รับทำรายงานภาษาอังกฤษ

บริการให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำ THESIS และ DISSERTATION โดยวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโท สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ รับรองปัญหา Plagiarism (Turn It In) ทุกกรณี รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำthesis รับทำdissertation รับทำthesisภาษาอังกฤษ รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ  รับทำTHESIS รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำthesisภาษาอังกฤษ รับทำDissertation ทุกสาขา  โดยนักวิจัย นักสถิติ และนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ  ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  บริการให้การช่วยเหลือตั้งแต่กำหนด Thesis Topic จนถึงการนำเสนอบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้ง scopus และ ISI  ให้คำปรึกษา รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำTHESIS รับทำรายงานภาษาอังกฤษ ทุกสาขา  บริหารธุรกิจ (MBA) D.B.A. PH.D  การเงิน  (Finance) การจัดการ …

รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำTHESIS รับทำรายงานภาษาอังกฤษ Read More »

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์   ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)  รวมไปถึง ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์  ภาคนิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ (Independenะ Study : IS) มีกระบวนการ หรือ ขั้นตอนที่สำคัญๆ คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ สำรวจความสนใจ กำหนดหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สำรวจ หรือ ทบทวนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ เขียนระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง เลือกสถิติ แบบจำลอง และโปรแกรมวิเคราะห์สถิติและเศรษฐมิติที่เหมาะสม เขียนผลการศึกษา สำหรับรายละเอียด ตั้่งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง ขั้นตอนที่ 7 มีดังนี้ 1.  สำรวจความสนใจ นักศึกษา ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ โดยทั่วไปจะเลือกหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ศึกษาอยู่ เช่น ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน  และปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชย์ ในด้านสินเชื่อ  และสนใจที่จะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสินเชื่อ เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ …

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ Read More »

การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว หัวข้อวิจัยด้านการท่องเที่ยว

การทำวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสำคัญ เทคนิค องค์ประกอบ และรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว  มีดังต่อไปนี้ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว : ความสำคัญของการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย หรือกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP)  สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับโลก  ที่องค์การสหประชาชาติได้รายงานตัวเลขของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตรวมทุกอุตสาหกรรม และยังสามารถสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 11.1 ของตำแหน่งงานรวมทั้งหมด   นำไปสู่ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว จากความสำคัญดังกล่าว  ทำให้ประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันระดับอุดมศึกษาจำนวนมากที่มีการเปิดหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยว  โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง แต่มีเนื้อหาและวิชาที่เรียนในโปรแกรมหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้คล้ายคลึงกัน  หรืออาจมีการมุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น การจัดการโรงแรมและที่พัก  การจัดการด้านการบิน เป็นต้น  และทำให้มี การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  ทั้งวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ และงานวิจัยจากภาคธุรกิจเอกชนเอง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ หรือศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทย …

การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว หัวข้อวิจัยด้านการท่องเที่ยว Read More »

เทคนิคการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) เหตุผลสำคัญที่สุดของ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก การทำวิจัย  หรือโครงการวิจัยประเภทอื่นๆ เช่น การทำดุษฎีนิพนธ์  การทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ  ปัญหาพิเศษ  ปริญญานิพนธ์  นักวิจัยจะประสบปัญหาเรื่องเวลา งบประมาณและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ด้วยเหตุนี้การสุ่มตัวอย่างจากประชากรจึงมีความจำเป็น เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการศึกษา ในโพสท์นี้ เราจะนำเสนอรายละเอียดสำคัญๆ เกี่ยวกับการกำหนดหรือการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยเฉพาะวิธีการที่ได้รับความนิยมใช้อย่างยาวนานเกินครึ่งศตวรรษอย่างสูตรของ Taro Yamane (1967) และวิธีการของ Krejcie & Morgan พร้อมทั้งเสนอข้อดี(จุดแข็ง) และข้อเสีย(จุดอ่อน) ของวิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทั้งสองวิธีนี้ รวมถึงวิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ข้อควรรู้ ก่อนที่จะไปทำความรู้จักสูตร การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การเรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการหากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร (Population) คือ สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ส่วนหนึ่งของประชากร ที่นำมาเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด จึงต้องมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม  เพื่อให้สามารถอ้างอิง ไปยังประชากรได้อย่างน่าเชื่อถือ การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) …

เทคนิคการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) Read More »

การเขียนบทความวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัย

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิจัย การสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะสามารถผ่านเกณฑ์การเรียนและการสอบในแต่ละวิชาจนครบตามหลักสูตรของคณะและมหาวิทยาลัยกำหนดไว้แล้ว  ยังมีเงื่อนไขสำคัญและจำเป็นอีกประการหนึ่งของการได้รับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ที่กำหนดหลักเกณฑ์ของการสำเร็จการศึกษาว่า จะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทำให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัย รวมไปถึงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของนักวิชาการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าจะต้องมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการได้รับตำแหน่งทางวิชาการด้วย  เช่น  (1)  การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรื ระดับนานาชาติ (Conference) ด้วยการนำส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์และการนำเสนอแบบปากเปล่า  โดยบทความจะต้องผ่านการพิจารณาประเมินคุณค่า รวมไปถึงความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บทความที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้สามารถเข้าร่วมการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือ การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ซึ่งเจ้าของบทความนั้นๆ สามารถที่จะลงทะเบียนและทำการนำส่งบทความเอกสารต้นฉบับ สำหรับใช้ตีพิมพ์  ตลอดจนการติดตามผลผ่านเว็บไซต์ของแต่ละวารสาร  ผลการพิจารณาสามารถเป็นไปได้ทั้งการปฏิเสธ (Reject) การยอมรับ (Accept) และการส่งกลับมาให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม (Revise) ในกรณีที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความ  เจ้าของบทความจะได้รับบทความเสมือนจริงส่งกลับมาให้มีการตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง ซึ่งเจ้าของบทความจะต้องรีบทำการตรวจสอบแก้ไขและส่งกลับไปยังวารสารให้เร็วที่สุด กรณีที่มีการส่งกลับมาให้แก้ไข ควรรีบดำเนินการแก้ไขและส่งกลับคืนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  และอาจจะต้องมีการแก้ไขบทความหลายครั้งจึงจะได้รับการตีพิมพ์  ทั้งนี้กรณีที่บทความถูกปฏิเสธ  ควรมีการแก้ไขตามที่ผู้พิจารณาผลงาน (Reviewer) และสามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารอื่นต่อไปได้ จากประสบการณ์การทำงานในการเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ การทำวิทยานิพนธ์  …

การเขียนบทความวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัย Read More »

วิทยานิพนธ์ และ ค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เลือกอะไรดี

ความแตกต่างของการทำวิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ มีนักศึกษาจำนวนมาก ที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาในระดับปริญญาโท เกี่ยวกับการเลือกเรียนระหว่างแผน ก กับ แผน ข  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การทำ วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ซึ่งไม่เข้าใจว่าการเรียนทั้งสองอย่างนี้  มีความแตกต่างกันอย่างไร และแผนไหนจะตรงกับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาต้องการ หรือเหมาะสมกับตัวเองมากกว่า ดังนั้น บทความนี้เราขอนำความประมวลความรู้และความคิดเห็น จากหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่านและพิจารณาถึงความเหมือน และความแตกต่างของการเรียนในทั้งสองหลักสูตรนี้  เพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการวางแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ ระดับมหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ  แผน ก. (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (ค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ปัญหาพิเศษ) สำหรับการเรียน หลักสูตรในแผน ก เป็นการเรียนการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่มี การทำงานวิจัย เป็น “วิทยานิพนธ์” (12 หน่วยกิต) โดยมุ่งเน้นทักษะของการทำวิจัยเต็มรูปแบบ  ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่   รวมถึงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นหรือในระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ ปริญญาเอก (ดร.) ในภายภาคหน้า ทั้งนี้ โดยงานวิจัยในหลักสูตร ที่ต้องทำวิทยานิพนธ์นี้  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในฐาน …

วิทยานิพนธ์ และ ค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เลือกอะไรดี Read More »

สถิติกับงานวิจัย

ความสำคัญของสถิติกับการทำวิจัย  สถิติกับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  สถิติกับงานวิจัย  สถิติ หรือ สถิติศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำวิจัยในทุกสาขา  รวมไปถึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับ การทำวิทยานิพนธ์  การทำวิจัยปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจน การทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ ทุกสาขาด้วยเช่นกัน สถิติ เป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่ง สำหรับ การทำวิจัย   กล่าวได้ว่า สถิติกับงานวิจัย เป็นของคู่กัน แม้ว่าสถิติจะยุ่งยาก สับสน หรือมีความซับซ้อน เพียงใด แต่เพื่อให้งานวิจัยที่ทำเกิดความถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับงานวิจัยนั้น นักวิจัย นักศึกษาที่ทำ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ จึงต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจ สถิติกับงานวิจัย อย่างถูกต้อง จึงจะทำให้งานวิจัยถูกต้อง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ สถิติ หรือ สถิติศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญ   สถิติกับงานวิจัย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำวิจัยทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลข หรือข้อมูล  ตั้งแต่การดำเนินชีวิตไปจนถึงการปฏิบัติงาน ดังนั้นหลักการและขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านสถิติ จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน   รวมไปถึงแขนงสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ  วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์  …

สถิติกับงานวิจัย Read More »

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  โดยนักวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ดูแลช่วยเหลือตั้งแต่การคิดหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ จนถึงสอบปิดเล่ม และส่งบทความตีพิมพ์ต่างประเทศและในประเทศ ให้บริการด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ครบวงจร One Stop Service  รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์  ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ที่เหมาะสมและทันสมัย  โดยยึดแนวทางการทำวิจัยสมัยใหม่  ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิจัยที่ถูกต้องทันสมัย  อ้างอิงจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ Thesis และ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัยชั้นนำ เช่น ISI  SCOPUS เป็นต้น รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์   บริการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน โดยนักวิจัย บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ หลายสาขา ในระดับ ปริญญาเอก และ ปริญญาโท สามารถให้บริการ รับทำวิจัย  รับทำวิจัย ปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ในเวลาอันรวดเร็ว ในสายสังคมศาสตร์ทุกแขนง วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  MPA  DPA  MPPM  …

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  โดยนักวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา Read More »

การทำวิจัยทางการบัญชี

การทำวิจัยด้านบัญชี การทำวิจัยด้านบัญชี เป็นการศึกษาวิจัยหาข้อเท็จจริงด้วยระบบอันมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี โดยกระบวนการวิจัยทางด้านบัญชี  เริ่มต้นจากการเลือกหัวข้อวิจัย  จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของรายงานการวิจัย  การทำวิจัยบัญชี มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ชื่อหัวเรื่อง ความสำคัญของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ขอบเขต ประโยชน์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย บุคลากรผู้ทำวิจัย งบประมาณ เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก   การวิจัยด้านการบัญชีสามารถทำได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  การทำวิจัยบัญชี สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การวิจัยด้านการบัญชีการเงินและการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร   เริ่มจากการระบุหัวข้อวิจัย  การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษา และแตกแนวคิดย่อยๆ ออกมาในรูปของตัวแปรหรือสิ่งที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าด้านการบัญชี ความเหมือนและความแตกต่างของการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั่วไป และ การทำวิจัยด้านบัญชี  การบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ ดังนั้น การวิจัยบัญชีย่อมเป็นส่วนหนึ่งของ การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั่วไป กล่าวคือ เป็นกระบวนการหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อเท็จจริง เพื่ออธิบายปรากฎการณ์นั้นด้วยระบบระเบียบแบบแผน  การวิจัยทางบัญชี เป็นกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี  โดยอาศัยองค์ประกอบที่เป็นศาสตร์ความรู้ที่พัฒนามาจากการพัฒนาทฤษฎีทางการบัญชี  วิชาชีพบัญชี การพัฒนาองค์กรธุรกิจและบุลากรทางการบัญชี  ซึ่งมีกระบวนการในการทำวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากบัญชี หรือ การบัญชี เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น …

การทำวิจัยทางการบัญชี Read More »

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ และ  การบริหารนโยบายสาธารณะ เทคนิค การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารนโยบายสาธารณะ สำหรับผู้ที่ศึกษานอกสายงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสาตร์ อาจมีความสับสน หรือ เข้าใจผิดเกี่ยวกับงานวิจัย “การบริหารนโยบายสาธารณะ” ว่าแท้ที่จริงแล้วขอบข่ายอยู่ในรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์  บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ และ การทำวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนโยบายสาธารณะ การศึกษาในสาขา รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ส่วน รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด  สำหรับ ประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม และยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต นโยบายสาธารณะเป็นขอบข่ายหนึ่งของ การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งหมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทำ หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐซึ่งได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำการกระทำที่ตามมาให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ด้วยการวางแผน การจัดทำโครงการ การกำหนด วิธีการบริหารหรือกระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน …

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ Read More »

เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์

เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ให้สำเร็จทันเวลา การทำเอกสารทางวิชาการมีอยู่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท  เป็นไปตามรูปแบบและลักษณะของการจัดแบ่งผลงานทางวิชาการของแต่ละแห่ง  แต่หากทำการแบ่งประเภทของการเขียนผลงานวิชาการ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  รายงาน และ บทความเอกสารทางวิชาการ ซึ่งแต่ละประเภท จะมี เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์  เคล็ดลับการทำวิจัย ที่มีความเหมือนและแตกต่างกันบางประการ “การทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์  ผู้ทำงานจะต้องทราบว่าเรากำลังทำงานในสิ่งที่ผู้อ่านหรือผู้ตรวจงาน/กรรมการ มองว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์งานชิ้นนั้น” ประโยคนี้เป็นสิ่งที่สามารถระบุ “แก่นแท้” ของการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้ทำ จะต้องตระหนักและเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การทำวิทยานิพนธ์  การทำดุษฎีนิพนธ์ รวมไปถึง การทำสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ล้วนแล้วแต่ต้องยึดหลักการดังกล่าวนี้เช่นกัน  นั่นคือ  เราต้องแสดงด้วยการเขียนหรือทำงานวิจัยทั้งฉบับนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ นั้นๆ อย่างแท้จริง  ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ  และได้มาด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท และกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง ตรงตามหลักวิชาการ เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ เคล็ดลับการทำวิจัย : ขั้นตอนและองค์ประกอบของการทำงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ …

เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ Read More »

รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน รับทำวิจัยการเงิน รับทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน

ให้บริการ รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำวิจัยการเงิน  ด้วยรูปแบบ Thesis/ Research Consultant ทุกขั้นตอน ตั้งแต่คิดหัวข้อ —> สอบปิดเล่ม—> เขียนบทความวิทยานิพนธ์การเงิน—-> ตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำวิจัยการเงิน  วิจัยปริญญาเอก สาขาการเงิน ดุษฎีนิพนธ์การเงิน  โดยนักวิจัยด้านการเงินโดยเฉพาะ ความรู้เนื้อหาการเงิน และประสบการณ์ทำวิจัยการเงิน มากกว่า 15 ปี  สามารถออกแบบงานวิจัยการเงินได้หลากหลาย ครบถ้วน ทันสมัย ทันเวลา PROFESSIONALDATAS  พร้อมที่สุดด้วยทีมวิจัยมืออาชีพ สำหรับการ  รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำวิจัยการเงิน  ปริญญาเอกด้านการเงิน  ทั้งเนื้อหาหรือความสนใจด้านการเงินธุรกิจ  การเงินองค์กร  ตลาดการเงิน  ตลาดทุน  หลักทรัพย์  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน  ตราสารทุน ตราสารหนี้  หุ้นกู้ พันธบัตร  การศึกษาการส่งผ่านความผันผวน Volatility  Transmission ของราคาหลักทรัพย์  ดัชนีราคาหลักทรัพย์  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กระดานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำคัญ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คำปรึกษา การทำวิจัยด้านการเงิน  …

รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน รับทำวิจัยการเงิน รับทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน Read More »

การทำวิทยานิพนธ์ ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ แนวทางการแก้ไข

การทำวิทยานิพนธ์ ปัญหาที่พบในการทำวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์  และวิธีการแก้ไข จากการทำงานเป็นผู้ช่วยทำวิจัย ผู้ช่วยและที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และ วิจัยปริญญาเอก หรือดุษฎีนิพนธ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ติดต่อให้เป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มักจะเป็นประเด็น พบว่า การทำวิทยานิพนธ์  ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์  เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์   พอสรุปได้ดังนี้ 1. การทำวิทยานิพนธ์  ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ : หัวข้อการวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์    1.1. อ่านชื่อเรื่องแล้วไม่เข้าใจว่านักศึกษากำหนดหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิจัยไม่ชัดเจน คลุมเครือและไม่ระบุตัวแปรหรือคำหลักที่สำคัญในหัวข้อวิจัย  เช่น “ องค์กรนวัตกรรมของบริษัท……………………………………………………………………………….” หัวข้อวิจัยที่ยกตัวอย่างนี้ ในข้อ ก.  ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยต้องการจะศึกษาอะไรขององค์กรนวัติกรรมของบริษัท เพราะไม่มีการระบุลักษณะหรือตัวแปรอยู่ด้านหน้าคำนาม ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าจะวัดค่าอย่างไร กรณีการวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงสำรวจ การตั้งชื่อของหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิจัย นักวิจัยจะต้องระบุตัวแปรไว้หน้าคำนามเสมอ เช่น การสร้างรูปแบบองค์กรนวัตกรรมของบริษัท ……………………………………………………………………. สำหรับการวิจัยเชิงทดลองหรือการพัฒนา การกำหนดหัวข้อวิจัยชื่อเรื่องต้องระบุสิ่งที่จะทดลองหรือสิ่งที่จะพัฒนา  โดยมีการกำหนดไว้ในชื่อเรื่อง เช่น “การสร้างชุดกิจกรรมการสอนออนไลน์สำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน…………………………………………………………………………………….” หรือ “การสร้างชุดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท  …………………………………………………………………………………….” สำหรับงานวิจัยที่ผู้วิจัยกำหนดให้มีตัวแปรหลายตัวที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   ผู้วิจัยจะต้องหาคำหรือข้อความที่เป็นตัวแทนของตัวแปรเหล่านั้น ไม่ใช่การระบุชื่อตัวแปรทุกตัวในหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่อง  ซึ่งเป็นการทำให้ชื่อเรื่องยาวหลายบรรทัด …

การทำวิทยานิพนธ์ ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ แนวทางการแก้ไข Read More »

รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์

รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์  โดยนักเศรษฐศาสตร์โดยตรง  ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และ ทักษะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดีเยี่ยม เช่น การวิเคราะห์ ด้วย EVIEW และ STATA บริการปรึกษาการทำวิจัย  รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์   สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์  หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ และดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ รับทำสารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์ แบบผู้ช่วยวิจัย และที่ปรึกษา ทุกขั้นตอน  รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์  หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิจัย การสืบค้นข้อมูลวิจัยปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศ  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา จนถึงสอบปิดเล่ม และเป็นผู้ช่วยเตรียมเอกสาร และแก้ไข เพื่อการส่งตีพิมพ์บทความด้านเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ มีประสบการณ์   โดย นักวิจัยมืออาชีพ  ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ รวบรวมเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี บริบท ของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การกำหนด หัวข้อ “Research Topic” ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่น่าสนใจ มีความทันสมัย …

รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์ Read More »

การทำวิจัยบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์

การทำวิจัยบริหารการศึกษา เทคนิคการทำวิจัย และ การเลือกหัวข้อวิจัย สาขาบริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์ และ ครุศาสตร์ จากการให้บริการเป็นผู้ช่วย และ ที่ปรึกษา  รับทำวิจัยบริหารการศึกษา   วิจัยบริหารการศึกษา  การลือกหัวข้อวิจัย และ เทคนิคการทำวิจัย สาขาบริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์ และ ครุศาสตร์  มีเนื้อหาที่ควรศึกษาประกอบการทำงานวิจัย ดังนี้ การบริหารการศึกษา เป็นกระบวนการหรือการจัดดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา    ได้แก่ สถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หลักสูตร ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิต  นักศึกษา รวมไปถึง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  หนังสือ  ตําราเรียน  ตลอดจนอาคารสถานที่  และแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ก็ถือได้ว่าเป็นการบริหารการศึกษา ด้วยเช่นกัน หน้าที่ของการบริหารการศึกษา  คือการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้     เป็นความพยายามที่จะบริหารจัดการ และดําเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องข้องกับการศึกษา  ด้วยเป้าประสงค์คือให้มีผลผลิต …

การทำวิจัยบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ Read More »