ติดต่อเรา

ท่านสามารถ ติดต่อเรา เพื่อประเมินราคา การทำวิจัย สามารถส่งรายละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามช่องทางต่อไปนี้

1. Email : [email protected]
2. Tel : คุณจ็อบ 080-819-1208

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี24ชั่วโมง

3. https://web.facebook.com/researchperformancesTAG:

รับทำวิจัยตลาด Market  Research  รับทำวิจัยการเงิน   Finance  Research  บริหารธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การตลาด  การจัดการ  ทรัพยากรมนุษย์  โลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน  บริหารการศึกษา  การศึกษา  ศึกษาศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิจัย  บริหารองค์กร  การจัดการภาครัฐ  ศิลปกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ  บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  รัฐศาสตร์ปกครอง  บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์การทูต  อักษรศาสตร์  สื่อสารมวลชน  นิเทศศาสตร์

บริการของเรา  รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับทำปัญหาพิเศษ  รับทำสารนิพนธ์  รับทำค้นคว้าอิสระ  แบบผู้ช่วยวิจัย  ที่ปรึกษาวิจัย  Thesis  Consult  and  Research  Assistance

Market Research Marketing Research Finance Research  Financial  Research  Financial  Analysis Business Management Finance Accounting Marketing Management Human Resources Logistics Supply Chain Management Education Administration Education Education Humanities Social Sciences Research Organization Management Government Management Fine Arts, Economics, Financial Economics, economics of international trade International Business Administration Political Science, Government Administration, Political Science, Diplomacy, Literature, Mass Communication, Communication Arts

รับทำวิจัยกฎหมาย  คณะนิติศาสตร์  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  รับปรึกษาวิทยานิพนธ์  รับแก้ไขวิทยานิพนธ์  รับแก้ไขงานวิจัย  รับออกแบบงานวิจัย  รับปรึกษาการทำค้นคว้าอิสระ  รับปรึกษาการทำสารนิพนธ์  รับทำวิจัยองค์กร  รับประเมินผลการดำเนินงาน  รับวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  รับวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ประสิทธิผลองค์กร

legal research. Faculty of Law Get a Ph.D. Consulting for thesis work thesis consulting receive the thesis correction receive research correction research design Consulting for independent research Consultation for thesis writing Get corporate research Get a performance appraisal Get a performance analysis Get a performance analysis performance organizational effectiveness

รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับประมวลผลข้อมูล  รับจัดทำข้อมูล  รับจัดการข้อมูล  รับทำข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยEVIEW  รับทำSTATA  รับแปลผลSPSS  รับทำLISREL  รับวิเคราะห์LISREL  รับวิเคราะห์EVIEW  รับวิเคราะห์AMOS  รับทำEVIEW  รับประมวลผลEVIEW

รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา  รับวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ  รับวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม  รับวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ  รับวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออก  รับวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง  รับวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน  รับวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัท  รับวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกองทุนรวม  รับวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสหกรณ์

รับเขียนบทความ  รับเขียนบทความวิจัย  รับทำรายงานวิจัย รับทำรายงานด่วน  รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำรายงานภาษาจีน  รับทำรายงานภาษาญี่ปุ่น  รับทำ Essay  รับทำ Coursework  รับทำ Assignment  รับทำโปรเจค  รับวิเคราะห์โปรเจค  รับวิเคราะห์โครงการ  รับทำวิจัยตลาด  รับเขียนแผนธุรกิจ  รับเขียนแผนการตลาด

รับทำแบบสอบถาม  รับสร้างแบบสอบถาม  รับออกแบบแบบสอบถาม  รับทำแบบสอบถามออนไลน์  รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์  รับเก็บหน่วยตัวอย่าง  รับเก็บข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูล

รับวิเคราะห์ข้อมูล

4. Form ด้านล่างนี้


    Name (*)

    Email Address

    Tel

    Subject

    Your Message