เกี่ยวกับเรา

รับจ้างทำวิจัย และ ที่ปรึกษา การรับทำวิทยานิพนธ์ที่ไว้ใจได้  รับรองคุณภาพ  รับแก้ไขงาน  

รับจ้างทำวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  EVIEW  STATA  AMOS  LISREL  LINDEP  SAS  MINITAB  MATHLAB  รับทำวิทยานิพนธ์(ที่ปรึกษา) รับทำดุษฎีนิพนธ์(ผู้ช่วยวิจัย) รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำรายงานด่วน 

รับจ้างทำวิจัย,จ้างทำค้นคว้าอิสระ,จ้างทำโปรเจค,จ้างทำสารนิพนธ์,จ้างทำวิทยานิพนธ์

 • ประสบการณ์ยาวนานที่สุด
 • รวดเร็วที่สุด
 • รับประกันคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุด
รับจ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับจ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

OUR  TEAM  บริการ รับทำวิจัย

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในและต่างประเทศ
 2. จากประสบการณ์ทำงานวิจัยและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ยาวนาน ทำให้ทีมมีทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายทั้งในบริษัทและพันธมิตรภายนอก สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ นิติศาสตร์ รัฐศาสาตร์  กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ในองค์กรธุรกิจและองค์กรวิจัยระดับชั้นนำของประเทศ
 4. มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและที่ปรึกษาการรับทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ยาวนานมากกว่า 15 ปี 
 5. ทำวิจัยได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งข้อมูล จากแบบสอบถาม แบบสอบถามออนไลน์  การสร้างแบบสอบถาม  รับเก็บแบบสอบถาม ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ และการสนทนากลุ่ม
 6. ให้คำปรึกษาได้ทุกขั้นตอน ทำให้ลูกค้าไม่จับจด สามารถ วางแผนการทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างราบรื่น 
 • รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง
 • งานด่วน งานเร่ง สั่งได้ เร่งแค่ไหน ด่วนแค่ไหน เราทำได้
 • รับประกันความพึงพอใจ คุณภาพเหนือราคา
 • ส่งงานตามกำหนดเวลาเป๊ะ
 • ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

Clean & Clear ชัวร์!!! ไม่โมเมมั่วนิ่มสุภาพและเต็มใจ ด้วยความรู้และรายละเอียดที่ชัดเจนหัวข้อวิจัยทางการเงิน การตลาด และ รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ Create ภายใน 24 ชม.

รับทำวิจัยเร่งด่วน  ในราคานักศึกษา

บริการธุรกิจ  การเงิน  การจัดการภาครัฐ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การบัญชี  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  วิจัยชั้นเรียน  วิจัยโลจิสติกส์  วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน  ความสามารถทางการแข่งขัน  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพองค์กร  ประสิทธิผลองค์การ

นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน  การบริหารรัฐกิจ  รับทำวิจัย กฎหมาย  วิจัย นิติศาสตร์  วิทยานิพนธ์การจัดการ  วิทยานิพนธ์การเงิน  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  การศึกษาอิสระ ด้านกฎหมาย  การเขียนบทความวิจัย  การส่งตีพิมพ์บทความ  การทำรายงาน  รับทำรายงาน  รับทำรายงานด่วน  รับทำรายงานภาษาอังกฤษ

รับเก็บแบบสอบถาม  รับทำแบบสอบถามออนไลน์  รับออกแบบแบบสอบถาม  รับคีย์ข้อมูล  รับเขียนแบบสอบถามออนไลน์  รับเก็บตัวอย่าง  รับเก็บข้อมูล  รับรวบรวมข้อมูล  รับทำข้อมุลอนุกรมเวลา  รับเก็บข้อมูลทุตยิภูมิ  ข้อมูล ปัจจัยเศรษฐกิจ  ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค  อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย  อัตราแลกเปลี่ยน ผลผลิตมวลรวม ประชาชาติ เบื้องต้น  GDP  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

รับสืบค้นข้อมูล  รับทำวิจัยตลาด  รับจัดทำข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพองค์กร  ข้อมูลยอดขาย  การกำหนดกลยุทธ์  โครงสร้างตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  การตัดสินใจซื้อ  การทำแบรนด์ดิ้งออนไลน์  การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์  ภาวะอุตสาหกรรม

รับจ้างทำวิจัย  รับปรึกษาวิทยานิพนธ์  รับเป็นผู้ช่วยดุษฎีนิพนธ์  รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก

ให้คำปรึกษาครบทุกขั้นตอน   กระบวนการกำหนด หัวข้อ ชื่อเรื่องวิจัย  การสืบค้น แนวคิด ทฤษฎี Theory  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  Related  Research  รับสืบค้นและให้คำแนะนำ ปรึกษา การใช้ฐานข้อมูล งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลปริญญาเอก ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ  รับสืบค้นข้อมูล ด้านกฎหมาย  รับสืบค้นหมายเลขคดี ฎีกา คำพิพากษา พระราชบัญญัติ  พระราชกำหนด  ฯลฯ

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

TAG:

#ทีมวิจัยคุณภาพ #ทีมวิจัยที่เก่าแก่ที่สุด #ทีมที่ปรึกษาการรับทำวิทยานิพนธ์คุณภาพ

#ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยมืออาชีพ #ปรึุกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ #จ้างทำวิทยานิพนธ์

#ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ #รับทำงานวิจัย #รับทำวิจัย #จ้างทำวิจัย