รับทำวิจัยด้านกฎหมาย ปรึกษาการ รับทำทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย นิติศาสตร์ ค้นคว้าอิสระกฎหมาย ปัญหาพิเศษ สารนิพนธ์ นิติศาสตร์

รับทำวิจัยด้านกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ

รับทำวิจัยด้านกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ  รับแปลและเรียบเรียงกฎหมายต่างประเทศ ทั้งระบบ COMMON  LAW และ CIVIL  LAW

รับทำวิจัยด้านกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ  โดยนักวิจัยกฎหมาย ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทั้ง สนามเล็ก และสนามใหญ่  มีประสบการณ์ทำวิจัยกฎหมาย  ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กฎหมาย มากกว่า 15 ปี

การใช้ STATA

การใช้STATA บทความนี้ นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ การใช้STATA เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการทำวิจัยทุกประเภท STATA เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิจัยสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจากโปรแกรมมีศักยภาพ ครอบคลุม ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการน าเสนอข้อมูลและด้านการจัดการผลลัพธ์ โปรแกรมมีระบบการท างานที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน มีระบบการสนับสนุนช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ของโปรแกรม การใช้STATA ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก มีคู่มือการใช้งานที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายจำนวนมาก การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA สำหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-Test (ANOVA) ทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric statistics) การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square) ทดสอบความเป็นอิสระ (Testof independent) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) …

การใช้ STATA Read More »

รับวิเคราะห์STATA

รับวิเคราะห์STATA ศูนย์บริการด้านงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์STATA งานด่วน เสร็จเร็ว  ทันเวลา ราคาไม่แพง ให้คำปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์STATA เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรม STATA ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกประเภท ทั้งข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา ครอบคลุมงานวิจัยเกือบทุกสาขา รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA สำหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-Test (ANOVA) ทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric statistics) การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square) ทดสอบความเป็นอิสระ (Testof independent) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) …

รับวิเคราะห์STATA Read More »

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ เริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายของวิจัยรัฐศาสตร์ ดังนี้ การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน 10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ 1.ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 2.กระบวนการตัดสินใจของนักการเมืองท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 3.การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 4.ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 5.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 6.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 7.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : ศึกษากรณี นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8.ทัศนคติของผู้มารับบริจาคต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี …

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ Read More »

การคิดหัวข้อวิจัย

การคิดหัวข้อวิจัย แนวคิดพื้นฐาน การคิดหัวข้อวิจัย ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอน การคิดหัวข้อวิจัย  นักศึกษา หรือ ผู้ทำวิจัย ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของกระบวนการทำวิจัยเสียก่อน การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบในการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการที่เป็นระบบเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ โดยมีลําดับขั้นตอนในการวิจัยที่เริ่มจากการกําหนดปัญหาศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงานการวิจัย ประโยชน์ของการทําวิจัย 1. การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 2. การวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม 3. การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และสามารถใช้ทํานาย ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญสํานึก 4. การวิจัยสามารถช่วยในด้านการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปัญหาหรือการ วินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารให้เป็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 5. การวิจัยสามารถตอบคําถามที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น 6. การวิจัยจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ให้มีการใช้ผลการวิจัยและทํางาน ค้นคว้าวิจัยต่อไป 7. การวิจัยจะทําให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งนํามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนา บุคคลและหน่วยงานต่าง …

การคิดหัวข้อวิจัย Read More »

จ้างทำวิจัย ป.โท

จ้างทำวิจัย ป.โท จ้างทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัยป.โท ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ ศูนย์ให้บริการด้านการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม จ้างทำวิจัย ป.โท  ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาวิจัย ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกำหนดหัวข้อวิจัย ไปจนถึง การสอบปิดเล่ม รับทำวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  รับทำวิจัยระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ทุกสาขา  วิจัยบริหารธุรกิจ  บริหารการศึกษา รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิจัยด้านโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน รับทำวิจัย  รับทำปริญญาเอก ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  วางแผนการเรียน การทำรายงาน  ฯลฯ รับทำรายงานวิจัย  รับทำรายงานด่วน  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์,วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์, ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน   รับทำวิจัย  …

จ้างทำวิจัย ป.โท Read More »

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก ศูนย์ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์การเงิน วิจัยปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ ทุกแขนง บริหารธุรกิจ  การศึกษา ศึกษาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์  โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน  ศิลปกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งวิจัยปริญญาเอกที่มุ่งเน้น การทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research / CFA/SEM) การทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) PROFESSIONALDATAS เป็น Dissertation Consultants and Services ทีมแรกๆ ของไทย  มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและโท จากต่างประเทศหลายสาขา ให้คำปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษา ตั้งแต่ กระบวนการกำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Research  Topic) …

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก Read More »

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS การทำวิจัยทุกประเภท จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่นักวิจัยต้องมีตัวช่วย นั่นคือ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งปัจจุบัน มีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมSPSS โปรแกรม STATA  EVIEW  AMOS และ LISREL  อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS ถือได้ว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทั่วโลก   SPSS คืออะไร SPSS  ย่อมาจาก Statistical Package for the Social Science คือ โปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ หรือกราฟต่างๆ สามารถบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูลตามความต้องการ ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ เรียกว่า เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจหรือนำไปต่อยอดได้ง่ายมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS การใช้โปรแกรม SPSS โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ …

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS Read More »

รับทำ thesis

รับทำ thesis บริษัททำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล รับทำ thesis โดยทีมวิจัยปริญญาเอกและโท ประสบการณ์ในการทำ Thesis / Dissertation มากกว่า 15 ปี รับทำ thesis สายสังคมศาสตร์ ทุกสาขา บริหารธุรกิจ (Business Administration / DBA / MBA /BBA) รับทำthesis สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics)  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  รับทำdissertationภาษาอังกฤษ ทุกสาขา  และรับทำthesis โลจิสติกส์  นิติศาสตร์ (กฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายธุรกิจ, อาญา, ปกครอง,มหาชน) บริหารการศึกษา ฯลฯ สอบถาม พูดคุย ตรวจสอบ ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้และกระบวนการทำ thesis และ dissertation ได้ทุกประเด็น ตอบได้ทันที ชัดเจน ไม่อ้ำอึ้ง ไม่ส่งงานต่อ รับทำthesis โดยบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  มีประสบการณ์ทำ …

รับทำ thesis Read More »

หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย

หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย  หัวข้อวิจัยกฎหมาย ตัวอย่าง หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย  หัวข้อวิจัยกฎหมาย ระดับปริญญาเอก หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย หัวข้อวิจัยกฎหมาย จำแนกตามหมวด หมวดกฎหมายมหาชน 1. ปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 4. กฎต้นแบบเพื่อการจัดตั้งสหภาพตำรวจ 5. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวิธีพิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน 6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 7. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการพัฒนาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 9. กฎหมายต้นแบบเพื่อการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 10. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 11. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดตั้งศาลศุลกากรและวิธีพิจารณาคดีศุลกากร 12. หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 13. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 14. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางปกครองของคณะรัฐมนตรี 15. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี 16. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้นแบบว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 17. การพัฒนากฎหมายเพื่อนำหลักธรรมาภิบาลปรับใช้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หมวดกฎหมายท้องถิ่น 1. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งตำรวจท้องถิ่น 2. การพัฒนากฎหมายสำหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น 3. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการจัดการขยะและน้ำเสียในท้องถิ่นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล 4. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน 5. ประมวลเทศบัญญัติต้นแบบเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมูลฝอย น้ำเสีย และตลาด 6. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 7. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ บึงบอระเพ็ด …

หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย Read More »

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ การคิด หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ.  ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจว่า รัฐประศาสนศาสตร์ คือ ศาสตร์หรือสาขาวิชาหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ และ การบริหารรัฐกิจ คือ กิจกรรมบริการสาธารณะ หรือกระบวนการ บริหารราชการองค์การภาครัฐ กล่าวได้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้และ ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหากำไร ดังนั้น  หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ จึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ ➢นักบริหารและภาวะผู้นำ ➢การบริหารการคลัง การงบประมาณ ➢การบริหารการพัฒนา ➢การเมืองและการบริหาร ➢การบริหารและการวางแผนโครงการ ➢การบริหารแรงงาน ➢การบริหารงานตำรวจ ➢การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน ➢การบริหารสาธารณะสุข 10 ไอเดีย การเลือก หัวข้อวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสวัสดิการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 ประสิทธิผลของการบริหารนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนจน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การยอมรับเทคโนโลยี และผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี …

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ Read More »

หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic)

เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) แนวคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด วิจัยตลาด คือ  วิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น  และนำไปสู่การวางแผนในการทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด และ เทคนิคการทำวิจัยตลาด เป็นขั้นตอนแรกๆที่มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยตลาดในขั้นตอนต่อไป จากประสบการณ์ที่ปรึกษา รับทำวิจัยตลาด วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์การตลาด ขอนำเสนอเทคนิค วิธีการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด สุดปัง สามารถนำไปทำเป็นวิจัยเต็มเล่มต่อได้แน่นอน  บทความนี้จะนำเสนอเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ไปจนถึงเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดหัวข้อวิจัยตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถต่อยอดไปสู่การทำวิจัยตลาดเต็มเล่มได้อย่างไม่ยากนัก เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ แน่นอนว่าการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ย่อมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ หรือวิชาต่างๆ ที่นิสิต นักศึกษา ได้เรียนมาแล้วตลอดหลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การตลาด (Marketing) จะมีเนื้อหาวิชาหลักๆ หรือวิชาใหญ่ๆ …

หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) Read More »

จ้างทำวิจัยป.โท

จ้างทำวิจัยป.โท บริษัทรับทำวิจัย บุคลากรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาเอกและโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา  นิเทศศาสตร์  โลจิสติกส์และจัดการโซ๋อุปทาน  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยการจัดการภาครัฐ และสาขาอื่นๆ  ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก จ้างทำวิจัยป.โท ในรูปแบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัย ตั้งแต่กำหนดหัวข้อ  การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสอบปิดเล่ม รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย จ้างทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยและให้คำปรึกษาการทำวิจัยระดับปริญญาโท  เราเสนอบริการที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาการทำวิจัย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเลือกหัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง (Research  Topic) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การเขียนสมมติฐาน การกำหนดตัวแปร การสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง  เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา การเขียนข้อเสนอแนะ อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย ลูกค้าและผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นความรู้ต่างๆ …

จ้างทำวิจัยป.โท Read More »

การวิจัยตลาด (Market Research)

การวิจัยตลาด (Market Research) การวิจัยตลาด หรือ Market Research เป็นหนึ่งในวิจัยด้านสังคมศาสตร์  โดยอาศัยกระบวนการสำรวจ (Survey) การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับการสร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด ทำเป็น Marketing ต่างๆ เช่นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง, ปรับปรุงการบริการของ customer service, ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น การทำวิจัยตลาด หรือ market research นี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด รวมถึงการทำโฆษณา ที่ปรากฎแทบจะทุกที่ ทั้งในมือถือ โทรทัศน์ ป้ายตามท้องถนน คุณก็จะต้องเจอการโฆษณาอยู่เสมอๆ  กล่าวได้ว่า การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะการทำวิจัยตลาดสามารถตอบสนองต่อโจทย์ทางธุรกิจที่สำคัญคือ ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจ เช่น วิธีการเพิ่มยอดขาย การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ (Disaster Check) การตรวจสอบภาพลักษณ์ของสินค้า ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและลดความเสี่ยง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เช่น การนำเสนอสินค้าตัวใหม่ การทำโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือแม้กระทั้งการทำโฆษณาหรือภาพยนตร์ ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation) และ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า …

การวิจัยตลาด (Market Research) Read More »

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal)

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal) การทำวิจัย (Research / Thesis) ถือได้ว่าเป็น “หัวใจ” ของการเรียนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) อาจกล่าวได้ว่า การทำวิจัยนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาต่างๆที่คณะนั้นๆกำหนด    ซึ่งก่อนที่ผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตได้นั้น   จำเป็นต้องผ่านกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่ง การเขียนโครงร่างการวิจัย เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้การวิจัยในรูปแบบที่เรียกว่าการค้นคว้าอิสระ (Independent Study หรือ IS)  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ส่วนวิทยานิพนธ์ (Thesis) ในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยบางมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีการกำหนดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก โดยมีจำนวนถึง 48 หน่วยกิต การทำวิจัยจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของนิสิตนักศึกษา โดยมีจำนวนมากที่ถึงขนาดถอดใจไปเพราะไม่สามารถทำวิจัยเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้ โดยทั่วไป ความสำคัญของกระบวนการทำวิจัย เริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อเป็นขั้นตอนแรกของการทำวิจัย  เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ยากพอสมควร    ซึ่งหากผู้เรียนหรือผู้วิจัยได้หัวข้อวิจัยเร็ว นั่นย่อมเป็นอกาสที่จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วย   โดยการเลือกหัวข้อวิจัยนั้นควรจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา …

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal) Read More »

การเขียนสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย  การเขียนสมมติฐานการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัย   หรือ การเขียนสมมติฐานการวิจัย เป็นการคาดคะเน คำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะต้องทดสอบว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่ การตั้งสมมติฐานจึงต้องตั้งในลักษณะที่สามารถทดสอบได้ สมมติฐานการวิจัยได้มาจากสภาพปัญหา ดังนั้นการเขียนสมมติฐานจึงต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และต้องเขียนเป็นข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรให้ชัดเจน กล่าวคือ สมมติฐานการวิจัย จะมีการกำหนดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องหรือยึดโยงกับตัวแปรต่างๆที่อยู่ หัวข้อวิจัย  ด้วย  ในกรณีที่หัวข้อวิจัยนั้นมีการระบุตัวแปรหรือคำหลัก (Keyword) ที่่ชัดเจนไว้ เช่น “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะทำงานอยู่ในองค์กร”  ในที่นี้สมมติฐานจะเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ความผูกพันต่อองค์การ” และ “ความต้งใจที่ะทำงานอยู่ในองค์กร” นั่นเอง การตั้งสมมติฐานในการวิจัย เป็นขั้นตอนของการคาดคะเนหรือคาดเดาคำตอบของปัญหาการวิจัย การคาดเดาคำตอบมีประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการหาข้อมูล เพื่อตรวจสอบปัญหาการวิจัย เป็นการคาดเดา คำตอบอย่างมีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรตั้งสมมติฐานการวิจัยหลังจากที่ได้ศึกษาทฤษฎีเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง จนผู้วิจัยมีแนวความคิดเพียงพอที่จะคาดเดา โดย อาศัยเหตุผลเหล่านั้น ได้อย่างสมเหตุสมผล  กล่าวได้ว่า สมมติฐานในการวิจัยเป็นคำกล่าวที่ แสดงความถึงความสัมพันธ์ที่คาดการณ์หรือเดาระหว่างตัวแปรสองตัวขึ้นไป คำกล่าวนี้จะต้องแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็นเช่นไรเช่นเป็นบวกหรือลบและเป็นคำกล่าวที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ การเขียนสมมติฐานการวิจัย จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวและระบุตัวแปรให้ชัดเจน …

การเขียนสมมติฐานการวิจัย Read More »

รับทำthesis

บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัย รับทำthesis ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิจัยภาษาอังกฤษ รับทำ DISSERTATION โดยวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโท สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ รับรองปัญหา Plagiarism (Turn It In)และอักษราวิสุทธิ์ ทุกกรณี ให้คำปรึกษา รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ แบบผู้ช่วยวิจัย รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำTHESIS รับทำรายงานภาษาอังกฤษ รับทำthesisการเงิน ทุกสาขา  บริหารธุรกิจ (MBA) D.B.A. PH.D  การเงิน  (Finance) การจัดการ (Management) thesisด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) thesisการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) การตลาด (Marketing) รับทำthesisโลจิสติกส์ (Logistics) งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics / Monetary Economics) เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics)  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International …

รับทำthesis Read More »

รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก

รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก   Dissertation Writing Service  แบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำวิจัยทุกขั้นตอน รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก  สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา  หลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  DISSERTATION  รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก Dissertation Writing  Service  ในสายสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (Business Administration)  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  รปศ.  วิจัยปริญญาเอกการเงิน บริหารการศึกษา  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  นิติศาสตร์ (กฎหมาย) ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รับทำวิจัยปริญญาเอก   รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก  รับปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยวิจัย ทุกขั้นตอน รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาวิจัย / Thesis Consults  & ผู้ช่วยวิจัย / Dissertation Assistance ตั้งแต่ กำหนดหัวข้อ  …

รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก Read More »

รับทำแบบสอบถาม รับออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย

รับทำแบบสอบถาม และ รับออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย ทุกประเภท ให้คำปรึกษาการทำวิจัยเชิงปริมาณ  รับทำแบบสอบถาม  รับออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย ทั้งวิจัยระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาโท (วิทยานิพนธ์) รวมถึงงานวิจัยในรูปแบบ การค้นคว้าอิสระ (IS) ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์ บริการด้านงานวิจัย  รับเก็บแบบสอบถาม และ รับทำแบบสอบถาม รับออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการทำวิจัยทุกประเภท แบบสอบถาม หมายถึง รูปแบบของคำถามเป็นชุดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามประกอบด้วยรายการคำถามที่สร้างอย่างประณีต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง โดยส่งให้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ การ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การสร้างคำถามเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้วิจัยเพราะว่าผู้วิจัยอาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายต่าง ๆ ของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวก และสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถทำได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผู้ตอบด้วยตนเอง รับทำแบบสอบถาม บริการออกแบบแบบสอบถาม รับทำโครงสร้างแบบสอบถาม รับแก้ไขแบบสอบถาม คำนวณค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม บริการรับทำแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามออนไลน์  พร้อมลงรหัส (Coding) พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งสถิติเชิงพรรณา …

รับทำแบบสอบถาม รับออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย Read More »

การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์

การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ เคล็ดลับ เทคนิค การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  และ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึง วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์เศรษฐศาสตร์  นอกจากต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว  ผู้ทำวิจัยหรือนักศึกษา ในคณะหรือสาขา เศรษฐศาสตร์  จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญ สำหรับการทำวิจัยในสาขานี้คือ ทักษะหรือความชำนาญ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series data) เช่น stata  eview หรือ limdep ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการต่างๆ ด้านทฤษฎีและแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์  เป็นพื้นฐานสำคัญ และจำเป็นที่สุดสำหรับการต่อยอดไปสู่การหาหัวข้อหรือชื่อเรื่อง สำหรับการทำวิจัย และมีความสำคัญมากกว่าความสนใจของนักศึกษา  กล่าวคือ  แม้ว่าจะมีความสนใจที่จะทำวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้  แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีนั้นๆ  การทำวิจัยต่อให้สำเร็จจบเล่ม เป็นไปได้ยากและลำบากอย่างยิ่ง นักวิจัยควรสำรวจพื้นฐานความรู้ของตนเองในเบื้องต้นก่อน ว่ามีความรู้หรือความถนัดเนื้อหาแนวคิด และทฤษเศรษฐศาสตร์ด้านใดเป็นพิเศษ  เช่น    ด้านเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ  ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน  ด้านตลาดทนและตลาดการเงิน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือ …

การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ Read More »

รับthesisภาษาอังกฤษ

รับทำthesisภาษาอังกฤษ    รับทำdissertation ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไข รับทำthesisภาษาอังกฤษ รับทำthesisภาษาอังกฤษ รับทำdissertation ภาษาอังกฤษ  รับทำcoursework  รับทำAssignment รับเขียนEssay รับแก้ไขปัญหา Plagiarism โดยทีมงานวิจัยมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำthesisภาษาอังกฤษ วิจัยภาษาอังกฤษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ให้บริการ รับทำthesisภาษาอังกฤษ Thesis Writing Service Thesis writing can be very tricky. There’s a lot to ride and a lot of parts that need to be put together. Not only must all these parts be included. But …

รับthesisภาษาอังกฤษ Read More »

รับทำวิจัยป.โท

รับทำวิจัยป.โท  ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis ศูนย์บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับทำวิจัยป.โท  ปรึกษาช่วยเหลือ การทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ ภาคนิพนธ์  ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ  การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดวัย  สถิติ แบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนผลการวิจัย ผลวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท  รับแก้ไขงานวิจัย เป็นที่ปรึกษาและแก้ไข วิทยานิพนธ์ สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา  วิจัยป.โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การศึกษา บริหารการศึกษา  นิติศาสตร์ (กฎหมาย)  โลจิสติกส์  สื่อสารมวลชน ฯลฯ  โดยทีมวิจัยป.โท หลายสาขา ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี สำหรับ รับทำวิจัยป.โท PROFESSIONALDATAS  ยินดีให้ผู้สนใจ สามารถสอบถาม พูดคุยเพื่อสอบถามพื้นฐานความรู้  องค์ความรู้ในแต่ละสาขา  ทักษะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ความสามารถและความรู้ในการใช้ฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัยป.โท ไปจนถึงการทำวิจัยปริญญาเอก  สถิติ เศรษฐมิติ การเลือกและการใช้แบบจำลอง  …

รับทำวิจัยป.โท Read More »

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม spss stata

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับงานวิจัย ด้วยโปรแกรม spss และ stata มืออาชีพ ประสบการณ์สูง 087-008-1033 ศูนย์ให้บริการคำปรึกษาช่วยเหลืองานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยนักวิจัยมืออาชีพ  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS และ โปรแกรม STATA  งานดี  งานด่วน  เร่งได้  ราคาไม่แพง รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับการทำวิจัยทุกประเภท  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์ thesis  ภาคนิพนธ์  รายงาน และงานวิชาการประเภทต่างๆ ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย อันดับหนึ่งด้าน การวิเคราะห์แบบสอบถาม  และรับวิเคราะห์แบบสอบถาม   รับวิเคราะห์spss และ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมstata ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี  ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 10,000 ชิ้น นอกจากรับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม ยอดนิยมอย่าง SPSS และ STATA  เรามีบริการตั้งแต่ต้นทางคือ การสร้างหรือการออกแบบแบบสอบถาม  …

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม spss stata Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับรันSTATA

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA รับวิเคราะห์STATA รับจ้างรันผลด้วยโปรแกรมSTATA  รับจ้างทำSTATA พร้อมเขียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ รับผิดชอบงานจนผ่าน  ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกโปรแกรม  รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับจ้างวิเคราะห์STATA รับประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA โดยมืออาชีพที่พร้อมที่สุดสำหรับโปรแกรมSTATA  ทีมบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน และวิทยาศาสตร์การเงิน  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  งานเสร็จทันเวลา ราคานักศึกษา  รับผิดชอบงานจนผ่านไม่เก็บเงินเพิ่ม โปรแกรม STATA เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ เศรษฐมิติ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน หลากหลาย ทั้งงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (time series data) และ ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เหมาะสมกับงานวิจัยทุกชนิด ทั้งงานวิจัยทางการแพทย์  งานวิจัยด้านการศึกษา  สาธารณสุข การแพทย์ บริหารธุรกิจ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านการเงิน ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ให้ค่าสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ Professionaldatas ให้บริการ รับจ้างวิเคราะห์STATA ได้ทุกแบบจำลอง สามารถอธิบาย สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจ รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA …

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับรันSTATA Read More »

เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)

หลักเกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ผลงานวิจัยประเภทดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ย่อมมีความเข้มข้นของ เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่มีความเข้มงวดและม่งเน้นความเป็นเลิศของผลงานวิจัยที่สูงกว่า งานวิจัยระดับ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือในระดับมหาบัณฑิต  ซึ่งสามารถสรุปเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้ดังนี้ เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มีดังต่อไปนี้ ระดับดีมาก (มีองค์ประกอบครบทั้ง4 ข้อดังนี้) 1. ผลงานวิจัยมีคุณภาพดี ให้ผลลัพธ์ ผลการศึกษา รวมไปถึงทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ เป็นผลงานวิจัยที่มีการบุกเบิกในทางวิชาการ ซึ่งมี นัยสำคัญเพียงพอที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น ฐานข้อมูล Scopus/ISI หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ระดับ Q1/Q2 2. ผลงานวิจัยให้ผลสมบูรณ์และสามารถนำไปสู่หัวข้อวิจัยอื่นอีกได้ 3. เล่มดุษฎีนิพนธ์ หรือ  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่ผู้จัดทำนำมาประกอบการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ จะต้องมีการเขียนเรียบเรียง กลั่นกรองและมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกจากความรู้ที่ผู้จัดทำ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาอย่างเข้มข้น  รวมถึงสามารถใช้ภาษาเขียนในการนำเสนองานวิจัยของตนเองได้ดีมากโดยไม่มีการคัดลอกผลงานของตนเองหรือผู้อื่น 4. ผู้จัดทำผลงานสามารถนำเสนองานวิจัยในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ได้อย่างน่าสนใจ ชัดเจน ถูกต้อง สามารถตอบข้อซักถามทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญของงานวิจัยและความรู้พื้นฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า …

เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) Read More »

รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย

ให้บริการ รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความ   ตีพิมพ์บทความวิจัย  รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความ รับเขียนบทความออนไลน์   ให้คำปรึกษาและแก้ไข การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ สำหรับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ให้บริการงานเขียนวิชาการ  รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความ  บทความออนไลน์   ตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการชั้นนำในต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS ตั้งแต่กระบวนการเสนอหัวข้อบทความวิจัย ไปจนถึงการนำเสนอหรือส่งตีพิมพ์บทความวิจัย ผ่านระบบที่รองรับการนำเสนอหรือนำส่งบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบทความวิจัยในแต่ละประเภท บริการ รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความ ในสาขาต่อไปนี้ Professionaldatas  คือ ผู้ให้บริการด้านงานวิจัย  ให้บริการปรึกษาและแก้ไขงานวิชาการ เพื่อปรับวิทยฐานะ และการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ  โดยการเขียนบทความวิจัย หรือ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ ทั้งวารสารต่างประเทศ เช่น isi และ scopus รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์ในประเทศ TCI1 TCI2 และ TCI3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ รับเขียนบทความวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา ได้แก่ การเงิน …

รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย Read More »

การใช้โปรแกรมEVIEW ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอนุกรมเวลา

การใช้โปรแกรมEVIEW ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอนุกรมเวลา แม้ว่าโปรแกรม EViews จะถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series  Data) แต่นักวิจัยยังสามารถใช้ EViews สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาได้เช่นกัน  โดยเฉพาะข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม และมีลักษณะการกำหนดคำตอบของข้อคำถามเป็นแบบ Rating Scale เช่น น้อยที่สุด(1) น้อย(2) ปานกลาง(3) มาก(4) และมากที่สุด(5)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมEVIEW สามารถทำได้เช่นกัน การใช้โปรแกรม EViews สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบบ Rating Scale และมีการเชื่อมโยงกับปัจจัยหรือตัวแปรอื่นซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ที่ใช้ในกรอบแนวคิดสำหรับ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นได้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโพรบิตและโลจิต (Probit and Logit Model) ซึ่งทั้งสองแบบจำลองนี้จะต้องมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขสำคัญสำหรับการใช้โปรแกรม EViews ดังนี้ ตัวแปรตาม(Dependent  Variable) ต้องเป็น Binary Response ส่วนตัวแปรอิสระสามารถเป็น Dummy Variable หรือ Interval /Ratio Scale   ค่าคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย) …

การใช้โปรแกรมEVIEW ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอนุกรมเวลา Read More »

การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิทยานิพนธ์นิเทศ

เทคนิคการทำวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์  เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหา “องค์ความรู้ใหม่” ในสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อสารมวลชน  โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้  ทฤษฎี หลักเกณฑ์ หลักการ แนวคิด พัฒนาการต่างๆด้านการสื่อสาร ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการสื่อสารและสื่อสารมวลชน  เพื่อนำมาสู่บทสรุป และข้อค้นพบในมิติ หรือ ประเด็นต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง รวมทั้ง สามารถใช้เป็นข้อมูล สำหรับประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ ด้านการสื่อสารให้ลึกซึ้ง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ตลอดจน สามารถเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน และไม่จำกัดขอบเขตเพียงเฉพาะแต่กรอบของศาสตร์ด้านการสื่อสารเท่านั้น   หากแต่ ยังสามารถนำไปประยุกต็ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน  การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การกำหนดหัวข้อสำหรับการทำวิจัยด้านสื่อสารมวลชน สามารถได้มาจาก : (1) ควรมาจากความสนใจ รวมไปถึงประสบการณ์และภูมิหลังของผู้ทำวิจัยเอง (2) สามารถศึกษาค้นคว้า เหตุการณ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีด้านการสื่อสารที่นักวิจัยสนใจ และต้องการทดสอบความสอดคล้องของทฤษฎีและแนวคิดนั้นกับข้อมูลจริงในปัจจุบัน (3) กลั่นกรองจากข้อแนะนำและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อสารมวลชน (4)  เป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและในวงกว้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ …

การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิทยานิพนธ์นิเทศ Read More »

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS เนื้อหาในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดพอสังเขป แต่สามารถใช้งานได้จริง สำหรับการการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS นักวิจัยหรือนักศึกษาจำนวนมากที่ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ Factor Analysis ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท รวมทั้ง PROFESSIONALDATAS  เอง มีงานวิจัยที่รับวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และหนึ่งในแบบจำลองที่พบมากที่สุดคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS  งานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในแต่ละปี และเป็นโปรแกรม SPSS ที่ใช้งานมากที่สุด   รวมทั้ง การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปที่สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่ายที่สุดโปรแกรมหนึ่ง   โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ   (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS  มีขั้นตอนดังนี้ ส่วนที่1 Analyze —>  Data Reduction —> Factor ภาพประกอบ ที่ 1 หลังจากคลิกแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง ภาพประกอบ ที่ 2 ภาพประกอบ 2 ประกอบด้วย Variables ตัวแปรที่อยู่ใน box นี้ควรเป็นชนิดตัวเลข โดยต้องเลือกตัวแปรใส่ใน box ของ Variables …

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS Read More »

เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย การเลือกหัวข้อวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัยกฎหมาย

เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย การทำวิจัยกฎหมาย สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ และรายงาน ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   การเรียนกฎหมาย หรือ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท นอกจากจะต้องเรียนเนื้อหาวิชา ด้านกฎหมาย ในชั้นเรียน เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆแล้ว งานช้าง หรือ ปัญหาใหญ่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการสำเร็จเป็นมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย คือ การทำวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ ด้านกฎหมาย แล้วแต่ชื่อเรียกหรือแล้วแต่โปรแกรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนด  เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย จึงมีความสำคัญอย่างมาก  เป้าหมายสำคัญของการทำงานวิจัยกฎหมาย วิทยานิพนธ์ กฎหมาย เพราะเมื่อนักศึกษาเรียนมาถึงระดับนี้แล้วจะต้องเริ่มสามารถเข้าใจ ตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้ง สมควรที่จะหา วิธีทางกฎหมาย ตลอดจน สามารถนำกฎหมายต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในสังคมหรือในประเทศของเราได้ รวมถึงต้องทำการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกทุกมิติเพื่อหาข้อสรุปหรือผลการวิจัยว่ากฎหมายในประเด็นที่สนใจศึกษานั้น สามารถชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหานั้นให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนิติศาสตร์ได้ต่อไป   ทั้งนี้  จากประสบการณ์การทำวิจัย การเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ และปัญหาพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย หรืองานวิจัยนิติศาสตร์ สามารถสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการหาชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัยกฎหมาย สำหรับการทำวิจัย …

เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย การเลือกหัวข้อวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัยกฎหมาย Read More »