รับทำวิจัยด้านกฎหมาย ปรึกษาการ รับทำทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย นิติศาสตร์ ค้นคว้าอิสระกฎหมาย ปัญหาพิเศษ สารนิพนธ์ นิติศาสตร์

รับทำวิจัยด้านกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ

รับทำวิจัยด้านกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ  รับแปลและเรียบเรียงกฎหมายต่างประเทศ ทั้งระบบ COMMON  LAW และ CIVIL  LAW

รับทำวิจัยด้านกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ  โดยนักวิจัยกฎหมาย ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทั้ง สนามเล็ก และสนามใหญ่  มีประสบการณ์ทำวิจัยกฎหมาย  ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กฎหมาย มากกว่า 15 ปี

รับเขียนบทความวิจัย

รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความวิชาการ รับเขียนบทความ ทุกประเภท ศูนย์ให้บริการงานวิจัย มาตรฐานระดับสากล รับเขียนบทความวิจัย บทความวิจัย ภาษาอังกฤษ รับเขียนบทความวิชาการ ประสบการณ์กว่า 17 ปี รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความวิชาการ รับแก้ไขบทความวิจัย  รับแก้ไขบทความวิจัย รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทุกสาขา รับเขียนบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการในประเทศ เช่น TCI1 TCI2 และ TCI3  รับเขียนบทความ  สำหรับตีพิมพ์วารสารวิชาการในต่างประเทศ เช่น SCOPUS และ ISI ทุกสาขา บทความวิจัย (article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้อ่าน เนื้อหาการนำเสนอจากข้อมูลจริง  ไม่ใช่เรื่องที่มีการปรุงแต่ง หรือ คิดขึ้นจากจินตนาการ บทความวิจัยโดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นข้อเขียนขนาดสั้น เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย แต่มีลักษณะต่างจากรายงานการวิจัย มีความยาวจำกัด จำนวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา บทความวิจัยถือได้ว่าเป็นเอกสารทางวิชาการ ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ …

รับเขียนบทความวิจัย Read More »

รับสืบค้นกฎหมาย

รับสืบค้นกฎหมาย  รับค้นกฎหมายไทย  สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ ทีมวิจัยมืออาชีพด้านกฎหมาย ให้บริการ รับสืบค้นกฎหมาย สืบค้นกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ  กฎหมายระบบ Common Lawและ Civil Law บริการ รับสืบค้นกฎหมาย ปรึกษา หัวข้อวิจัยกฎหมาย สืบค้นกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายออสเตรเลีย กฎหมายเยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น  พร้อมแปลและเรียงเรียงสำหรับประกอบการทำวิจัย วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก ค้นคว้าอิสระ สาขากฎหมาย  กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน/ปกครอง กฎหมายธุรกิจ บริหารงานยุติธรรม เป็นต้น แนวทางการให้บริการสืบค้นกฎหมาย รับค้นกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ สามารถกำหนดขอบเขตของกฎหมายที่ต้องการ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดอิเล็กทรอนิกส์  วิธีพิจารณาคดีการคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าไม่ปลอดภัย  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้  การสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ จะมีการสืบค้นจากเว็บไซต์ที่รวบรวม ฐานข้อมูลด้านกฎหมายในต่างประเทศที่สามารถใช้บริการได้ปราศจากค่าใช้จ่าย เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศ http://www.un.org/law/ เว็บไซต์กฎหมายระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ …

รับสืบค้นกฎหมาย Read More »

วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในสาขารัฐศาสตร์  หรือรัฐศาสตร์การทูต รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของกลุ่มสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกัน หรือกลุ่มคนไทยด้วยกันในประเทศไทย ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนลาวถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก (อ้างอิง1) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์การทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ   มีลักษณะที่สามารถจำแนกความแตกต่างกัน ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจกระทำอย่างเป็นทางการโดยรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ชอบธรรมของรัฐ เช่นการประชุมสุดยอด การดำเนินการทางการฑูต การแถลงการณ์ประท้วง การยื่นประท้วงต่อองค์การสหประชาชาติ หรืออาจเป็นการกระทำไม่เป็นทางการ เช่น การก่อการร้าย การกระทำจารกรรม การโจมตีประเทศหนึ่งโดยสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กระทำการในนามของรัฐ เป็นต้น …

วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Read More »

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา มีแนวคิดและกระบวนการทำวิจัยเช่นเดียวกันกับการทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ทั่วไป นั่นคือ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1) การกำหนดปัญหา 2)กำหนดคำตอบที่คาดเดาล่วงหน้าด้วยการตั้งสมมติฐาน 3)เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมติฐาน 4) สรุปและกำหนดปัญหาที่ต้องทำต่อ หลักการ การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา 1) ตั้งคำถามวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 2) เชื่อมโยงการวิจัยกับทฤษฎี 3)ใช้วิธีการวิจัยที่ตรวจสอบคำถามวิจัยได้โดยตรง 4)ใช้เหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัด ความคลาดเคลื่อน 5)สามารถทำวิจัยซ้ำได้ 6) เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนนักวิจัย   อ้างอิง หัวข้อวิจัยด้านการศึกษา เทคนิควิจัยปริญญาเอก การทำวิจัยชั้นเรียน

ปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ปรึกษาการทำวิจัย ให้บริการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ วิจัยป.โท วิจัยป.เอก ดุษฎีนิพนธ์ สอนการทำวิจัย ปรึกษาการทำวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และสารนิพนธ์ สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน ในสาขาบริหารธุรกิจ  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  การตลาด  การจัดการ  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน  วิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์   ครุศาสตร์ งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  และวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ทุกสาขา  โดยบุคลากรทีมวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการทำวิจัย ช่วยเหลือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และ รายงานวิจัย ทุกรูปแบบ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในประเทศและต่างประเทศ  ผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบความรู้ต่างๆ ได้ก่อนตัดสินใจ Our dissertation consulting services include assistance with: Research Topic Selection: Concept Paper, …

ปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ Read More »

จุดเด่นของโปรแกรมSPSS

จุดเด่นของโปรแกรมSPSS จุดเด่นของโปรแกรมSPSS SPSS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ บริษัทจัดจำหน่าย SPSS ถูกซื้อโดย IBM เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 และปัจจุบันใช้ชื่อบริษัทว่า “SPSS: An IBM Company” SPSS เดิมชื่อว่า “Statistical Package for the Social Sciences” (ชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์) ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2511 หลังจากถูกพัฒนาโดย Norman H. Nie และ C. Hadlai Hull Norman Nie ในขณะนั้นเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ภาคบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์วิจัยที่ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก SPSS เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในสังคมศาสตร์ มันถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด นักวิจัยสุขภาพ บริษัทสำรวจความคิดเห็น รัฐบาล นักวิจัยการศึกษา บริษัทการตลาด ฯลฯ คู่มือการใช้งาน SPSS ฉบับแรก (Nie, Bent & Hull, 1970) ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งใน “หนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสาขาสังคมวิทยา นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว การจัดการข้อมูล ข้อดีของ IBM SPSS จุดเด่นของโปรแกรมSPSS …

จุดเด่นของโปรแกรมSPSS Read More »

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิคและวิธีการ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การทำวิจัยปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ การทำวิจัย ป.เอก สาขารัฐศาสตร์ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ เชิงปริมาณเป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ กระบวนการในการทำวิจัยเชิงปริมาณด้านรัฐศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการทําวิจัยด้านรัฐศาสตร์จําาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทําให้ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีระเบียบแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ดังนั้นการทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สําาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะทําาให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงการจัดลําาดับขั้นตอนและกระบวนการของ การทําาวิจัยได้อย่างเหมาะสม ในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ว่าประกอบไปด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง และแต่ละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดอย่างไร ในส่วนท้ายของบทนี้จะยกตัวอย่างแผนการ ดําเนินการวิจัยเพื่อที่ผู้วิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบระยะเวลาให้ผู้วิจัยสามารถดําาเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในระยะเวลาที่กําาหนด ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (Qunititative research question in Political Science) หมายถึง …

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ Read More »

เทคนิคการทำวิจัย

เทคนิคการทำวิจัย แนวคิดพื้นฐาน เคล็ดลับ เทคนิคการทำวิจัย เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ เทคนิคการทำวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและคุณภาพของงานวิจัย เนื่องจากเป็นการวางแผนหรือกลยุทธ์การทำวิจัย ที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการทำวิจัย  7เทคนิคการทำวิจัย เทคนิคการทำวิจัยทั้ง 7 ข้อ ไม่ได้เรียงลำดับตาม กระบวนการทำวิจัย แต่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการทำวิจัยปริญญาเอก การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ การเลือกหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยปริญญาเอก ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ควรกำหนดหัวข้อวิจัยในสาขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลปริญญาเอก หรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ การใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Approach) การเลือกใช้แบบจำลองทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อนหรือเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง ยึดหลักอิทธิบาท4 กัดไม่ปล่อย  รายงานความคืบหน้า หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เทคนิค การทำวิจัยปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ มีองค์ประกอบ ที่สำคัญ และ จำเป็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัย ควรเป็นเรื่องที่ทันสมัย และ น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบหรือก่อให้เกิดวิกฤติ ความเสียหายมหาศาล ทั้งต่อวิถีชีวิตตามปกติ ครอบครัว สถานศึกษา สังคม …

เทคนิคการทำวิจัย Read More »

การสุ่มตัวอย่าง Sampling

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือ กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดมาเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลตามการศึกษาวิจัย เช่น การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทำแบบสอบถามโดยใช้ช่องทางออนไลน์ ในทำ วิจัยตลาด ซึ่งเป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตลาด ฯลฯ  การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจำกัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น  เพื่อให้มีความเข้าใจในการเลือกตัวอย่าง จะขอนำเสนอความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ การสุ่มตัวอย่าง             ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียว ประชากรอาจจะเป็นสิ่งของ เวลา สถานที่   9ล9 เช่นถ้าสนใจว่าความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อการเลือกตั้ง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรือถ้าสนใจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ประชากรคือเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนั้นทุกเครื่อง  แต่การเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจำกัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง             กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่นำมาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร การที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อการอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้นั้น จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยสถิติเข้ามาช่วยในการสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง           การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หมายถึง กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ประเภทของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สำหรับงานวิจัย             วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Nonprobability sampling ) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่คำนึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไร ทำให้ไม่ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ไม่สามารถนำผลที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ แต่มีความสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า  ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ ดังนี้ 1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ 1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ( Quota  sampling …

การสุ่มตัวอย่าง Sampling Read More »

รับทำงานวิจัย

ศูนย์ให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล รับทำงานวิจัย ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  รับทำงานวิจัย โดยทีมวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโท หลายสาขา สอบถาม ปรึกษา พูดคุย ทดสอบความรู้ทุกด้าน ก่อนตัดสินใจ รับทำงานวิจัย รับทำวิจัย  รับทำปริญญาเอก สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  วางแผนการเรียน การทำรายงาน  ฯลฯ   รับทำรายงาน รับทำรายงานด่วน  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์,วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์, ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน รับทำวิจัย  บริหารการศึกษา  รับทำวิจัย, บริหารธุรกิจ MBA  รับทำวิจัยตลาด  Market  Research  รับทำวิจัยการเงิน FINANCE  RESEARCH, วิจัยการจัดการ, วิจัยเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน,  วิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business Management , International Trade Economics …

รับทำงานวิจัย Read More »

หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง

การทำวิจัยด้านการบริหารสินค้าคงคลัง  หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดียเพื่อนไปสู่ การเลือก หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลัง คือการดูแล วางแผน และจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ขายหรือ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ และสต๊อกสินค้า โดยที่เป้าหมายของการบริหารสินค้าคงคลังคือการดูการไหลเวียนของสินค้าจากกระบวนการผลิตไป กระบวนการจัดเก็บ จนไปถึงกระบวนการขาย   รายการหลักของสินค้าคงเหลือแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ วัตถุดิบ (Raw materials) – วัตถุดิบเป็นสิ่งของที่ผู้ผลิตใช้ในการประกอบหรือแปรรูปในการสร้างสินค้าสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อขายภายหลัง โดยอาจจะรวมถึงสิ่งของที่บริษัทซื้อมาจากบริษัทอื่น จัดหาด้วยตัวเอง หรือประกอบมาจากวัตถุดิบอื่นอีกที งานในกระบวนการ (Work in progress) – สำหรับสินค้าที่มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน บางครั้งบริษัทก็ต้องมีการจัดเก็บ ‘งานในกระบวนการ’ ก่อนที่จะเข้าไปในกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปออกมา งานในกระบวนการ คือสินค้าคงคลังที่ถูกผลิต แปรรูป หรือประกอบมาจากวัตถุดิบ แต่ก็ยังอยู่ในลักษณะไม่สมบูรณ์แบบ รอการผลิต แปรรูป หรือประกอบอีกรอบเพื่อให้เป็นสินค้าที่พร้อมจำหน่าย สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) – สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่ถูกแปรรูป ประกอบ หรือผลิตมาสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะถูกขายให้กับลูกค้าแล้ว เพราะฉะนั้นสินค้าสำเร็จรูปก็คือสต๊อกของสินค้าที่พร้อมจะนำไปขายให้กับลูกค้านั้นเอง …

หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง Read More »

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ   แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค รูปแบบ การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิด และ ความหมายเบื้องต้นเสียก่อน ดังนี้ แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึง แผนการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ต่างๆ เหล่านั้นได้  ตลอดจน ข้อจำกัด ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินการด้วย แผนธุรกิจจะรวมถึงรายละเอียดแผนการขายการตลาด แผนการเงิน  และ แผนการปฏิบัติการ  หลายคนอาจจะมองแผนธุรกิจว่าเป็นแค่เอกสารที่ทำส่งอาจารย์ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจในการประกอบการทำธุรกิจด้วย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องคิดแผนหรือวิธีทำธุรกิจคร่าวๆไว้ก่อนอยู่แล้ว (แต่อาจจะไม่ได้มีการจัดเรียงเอกสารไว้เรียบร้อยเหมือนตอนส่งอาจารย์) หรือหากคุณอยากขอเงินลงทุนเพิ่มจากธนาคาร คุณก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง การเขียนแผนธุรกิจ ที่น่าสนใจ แผนธุรกิจ ตุ๊กตาเอกลักษณ์ ช้างไทย ธุรกิจเทียนสมุนไพรไทย นิตยสาร สำหรับผู้ชาย คลินิก สำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจผักผลไม้เพื่อสุขภาพ แผนธุรกิจ (Business Plan) การเขียนแผนธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เห็นโครงสร้างและรายละเอียดที่สำคัญของดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน แผนธุรกิจ …

ตัวอย่างแผนธุรกิจ Read More »

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นอกจากจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจแล้ว  ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เจ้าหนี้ นักลงทุน และสถาบันการเงิน รวมไปถึงประชาชนที่สนใจลงทุนในกิจการนั้นๆด้วย  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในด้านต่างๆของกิจการ ประเภทของ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสามารถแบบออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆคือ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability Ratio)   อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และเงินทุนของกิจการ โดยวิเคราะห์จากรายได้ที่กิจการสามารถสร้างได้จากการนำสินทรัพย์และเงินทุนนั้นไปใช้ประโยชน์  โดยมีอัตราส่วนสำคัญดังนี้ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Net Fixed Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนของส่วนของทุน (Equity Turnover) …

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis) Read More »

วิทยานิพนธ์ การตลาด

การทำวิจัยสาขาการตลาด วิทยานิพนธ์ การตลาด  วิทยานิพนธ์ การตลาด หรือ วิจัยตลาด เทคนิคการทำวิจัยตลาด  คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่ไหนและซื้ออย่างไร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อของลูกค้า เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าซื้อและไม่ซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง ทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อตอบสนองปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้ 30 ตัวอย่าง  วิทยานิพนธ์ การตลาด งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้ 1 การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้าสตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Brand equity comparison between Starbucks and Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District   2 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Parent expectation towards marketing …

วิทยานิพนธ์ การตลาด Read More »

หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ ก่อนที่เราจะสามารถเลือกชื่อ หรือ ตั้งชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ด้านรัฐศาสตร์ หรือ หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์  ควรทำความเข้าใจตั้งแต่นิยาม และความหมายของ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ คืออะไร การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ กระบวนการการวิจัยทางรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ การทาำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ ในสาขา รัฐศาสตร์ จะเริ่มตั้งแต่สังเกตปรากฏการณ์การกำหนดประเด็นและโจทย์การ วิจัย การทบทวนเอกสารวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและ วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การอภิปรายและการนำเสนอผลการวิจัย ประเภทของการ วิจัยต่างๆ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัย ประเด็นปัญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ที่สำคัญที่สุดคือประเด็นอะไร สำหรับ การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ นั้น ประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ผู้วิจัยจำเป็น ต้องมีความรู้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งคือประเด็นเรื่องข้อมูลและตัวแปร ดังนั้นรายละเอียดในบทที่ 6 จะเป็นการอธิบายประเด็นทั้งสองประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูล และ 2) ตัวแปร โดยในส่วนแรกจะเป็น การอธิบายถึงความหมายและประเภทของข้อมูล …

หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ Read More »

วิจัยบริหารรัฐกิจ

วิจัยบริหารรัฐกิจ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดีย สำหรับการทำ วิจัยบริหารรัฐกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเข้าใจนิยามความหมาย ความเหมือน ความแตกต่างบางประการ ของการบริหารรัฐกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอย่างดี  แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะไม่ค่อยยังสับสนว่า บริหารรัฐกิจ เป็นเรื่องเดียวกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่ มีความเหมือน และความแตกต่างบางประการอย่างไร การทำ วิจัยบริหารรัฐกิจ และ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ วิจัยรปศ. แตกต่างกันอย่างไร การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารราชการแผ่นดิน (อังกฤษ: Public Administration) คือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด (profit maximize) แต่เป็นการเน้นการให้บริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือ ประชาชนที่มาใช้บริการ และต้องเป็นการให้บริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) คือ การเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ ในประเทศไทยมีหลายสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน ทั้งนี้การสังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลายลักษณะ อาทิ สังกัดอยู่ภายใต้ชื่อคณะโดยตรง …

วิจัยบริหารรัฐกิจ Read More »

วิทยานิพนธ์กฎหมาย

วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์กฎหมาย หรือ การวิจัยทางนิติศาสตร์ คือ การค้นคว้าสอบสวนและเสนอผลของงานทางนิติศาสตร์ โดยเน้น การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำพิพากษา เอกสารทางประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย หรือปรากฏการณ์ทางกฎหมาย เป็นต้น หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร  ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการตีพิมพ์แล้ว จำแนกตามหมวดหมู่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมาย ที่ผู้เขียนได้นำมารวบรวมไว้สำหรับเป็นแนวทางสำหรับ การทำวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมาย และ วิจัยด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ จำแนกตามหมวดหมู่สำคัญ มีดังนี้ หมวดกฎหมายมหาชน 1. ปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 4. กฎต้นแบบเพื่อการจัดตั้งสหภาพตำรวจ 5. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวิธีพิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน 6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 7. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการพัฒนาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 9. กฎหมายต้นแบบเพื่อการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 10. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 11. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดตั้งศาลศุลกากรและวิธีพิจารณาคดีศุลกากร 12. หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 13. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 14. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางปกครองของคณะรัฐมนตรี 15. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี 16. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้นแบบว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 17. การพัฒนากฎหมายเพื่อนำหลักธรรมาภิบาลปรับใช้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หมวดกฎหมายท้องถิ่น 1. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งตำรวจท้องถิ่น …

วิทยานิพนธ์กฎหมาย Read More »

คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์

คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ เทคนิค วิธีการ แนวคิดพื้นฐาน คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ บทความนี้ นำเสนอแนวคิด เทคนิควิธีการ หรือกล่าวได้ว่า เป็น คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต นิสิตปริญญาเอก ทุกสาขา สามารถนำแนวคิดพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ เพื่อใช้สำหรับ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก ให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี แนวคิดพื้นฐานของ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญยาเอก วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เนื่องจากการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับอุดมศึกษา และการวัดเกณฑ์หรือคุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนให้ครบวิชาตามโครงสร้างที่กำหนด ผลงาน ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก  ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคหรือกำแพงอันสูงใหญ่ประการหนึ่ง       ดูษฎีนิพนธ์ ย่อมต่างจาก  วิทยานิพนธ์   ในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” รวมทั้ง”ความลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองหรือสถิติที่ใช้ ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ …

คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ Read More »

วิจัยบัญชี

วิจัยบัญชี แนวคิด หลักการ วิจัยบัญชี การทำวิจัยด้านบัญชี วิทยานิพนธ์ด้านบัญชี วิจัยบัญชี ต่างจากวิจัยทั่วไปอย่างไร?  เนื่องจาก การบัญชี เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ ดังนั้น  วิจัยบัญชี ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของ การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั่วไป กล่าวคือ เป็นกระบวนการหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อเท็จจริง เพื่ออธิบายปรากฎการณ์นั้นด้วยระบบระเบียบแบบแผน  การวิจัยทางบัญชี เป็นกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี  โดยอาศัยองค์ประกอบที่เป็นศาสตร์ความรู้ที่พัฒนามาจากการพัฒนาทฤษฎีทางการบัญชี  วิชาชีพบัญชี การพัฒนาองค์กรธุรกิจและบุลากรทางการบัญชี  ซึ่งมีกระบวนการในการทำวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาวิชาชีพ   วัตถุประสงค์ของ การทำวิจัยด้านบัญชี การดำเนินการวิจัยทางการบัญชี มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ (สรชัย พิศาลบุตร, 2554; สุมินทร เบ้าธรรม, 2558) ดังนี้ 1. เพื่อข้อค้นพบที่เกิดขึ้น จากงานวิจัยนำมาใช้ประโยชน์กับงานบัญชีทั้งในส่วนของ การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้มีการพัฒนา ความรู้ทางการบัญชี ทั้งใน ด้านทฤษฎี และ การปฏิบัติให้เกิดการขยายขอบเขตมากขึ้น 3. เพื่อเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง การประเมินปัญหา และ …

วิจัยบัญชี Read More »

รับจ้าง ทำวิจัย

รับจ้าง ทำวิจัย ทีมวิจัยมืออาชีพ รับจ้าง ทำวิจัย จ้างทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับจ้าง ทำวิจัย บุคลากรปริญญาเอกและปริญญาโท Ph.D/DBA/DPA/MA/ME/MSC มีทักษะ องค์ความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขา  ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ และ เศรษฐมิติ ทุกโปรแกรม ทั้ง SPSS  STATA  AMOS  LISREL  EVIEW ตัวอย่าง วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ COMMUNICATION FOR LOCALISM EMPOWERMENT THROUGH SINGING CONTEST KIKDUU TV PROGRAM (ผู้จัดทำ : Pimchaya Fakpiem) ROLES OF DISCOURSES AND THE MEANINGS OF SAME-SEX MARRIAGE COMMUNICATED IN THE NEWS OF MASS …

รับจ้าง ทำวิจัย Read More »

จ้างทำวิจัย ป.โท

จ้างทำวิจัย ป.โท จ้างทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัยป.โท ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ ศูนย์ให้บริการด้านการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม จ้างทำวิจัย ป.โท  ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาวิจัย ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกำหนดหัวข้อวิจัย ไปจนถึง การสอบปิดเล่ม รับทำวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  รับทำวิจัยระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ทุกสาขา  วิจัยบริหารธุรกิจ  บริหารการศึกษา รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิจัยด้านโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน รับทำวิจัย  รับทำปริญญาเอก ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  วางแผนการเรียน การทำรายงาน  ฯลฯ รับทำรายงานวิจัย  รับทำรายงานด่วน  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์,วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์, ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน   รับทำวิจัย  …

จ้างทำวิจัย ป.โท Read More »

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก ศูนย์ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์การเงิน วิจัยปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ ทุกแขนง บริหารธุรกิจ  การศึกษา ศึกษาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์  โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน  ศิลปกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งวิจัยปริญญาเอกที่มุ่งเน้น การทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research / CFA/SEM) การทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) PROFESSIONALDATAS เป็น Dissertation Consultants and Services ทีมแรกๆ ของไทย  มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและโท จากต่างประเทศหลายสาขา ให้คำปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษา ตั้งแต่ กระบวนการกำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Research  Topic) …

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก Read More »

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS การทำวิจัยทุกประเภท จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่นักวิจัยต้องมีตัวช่วย นั่นคือ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งปัจจุบัน มีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมSPSS โปรแกรม STATA  EVIEW  AMOS และ LISREL  อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS ถือได้ว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทั่วโลก   SPSS คืออะไร SPSS  ย่อมาจาก Statistical Package for the Social Science คือ โปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ หรือกราฟต่างๆ สามารถบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูลตามความต้องการ ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ เรียกว่า เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจหรือนำไปต่อยอดได้ง่ายมากขึ้น การใช้โปรแกรม SPSS โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ จำเป็นที่ผู้ใช้หรือนักวิจัยจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านสถิติ …

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS Read More »

รับทำ thesis

รับทำ thesis บริษัททำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล รับทำ thesis โดยทีมวิจัยปริญญาเอกและโท ประสบการณ์ในการทำ Thesis / Dissertation มากกว่า 15 ปี รับทำ thesis สายสังคมศาสตร์ ทุกสาขา บริหารธุรกิจ (Business Administration / DBA / MBA /BBA) รับทำthesis สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics)  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  รับทำdissertationภาษาอังกฤษ ทุกสาขา  และรับทำthesis โลจิสติกส์  นิติศาสตร์ (กฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายธุรกิจ, อาญา, ปกครอง,มหาชน) บริหารการศึกษา ฯลฯ สอบถาม พูดคุย ตรวจสอบ ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้และกระบวนการทำ thesis และ dissertation ได้ทุกประเด็น ตอบได้ทันที ชัดเจน ไม่อ้ำอึ้ง ไม่ส่งงานต่อ รับทำthesis โดยบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  มีประสบการณ์ทำ …

รับทำ thesis Read More »

หัหัวข้อวิจัยกฎหมาย

หัวข้อวิจัยกฎหมาย ตัวอย่าง หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย  หัวข้อวิจัยกฎหมาย ระดับปริญญาเอก ชื่อเรื่อง (Title) หรือหัวข้อวิจัยกฎหมาย ที่ดีควรประกอบด้วย คำหลักที่เป็นแก่นของการทำงานวิจัย ระบุวัตถุประสงค์หลัก และประเด็นวิจัยหลัก หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย หัวข้อวิจัยกฎหมาย วิทยานิพนธ์กฎหมาย  ซึ่งได้จากการรวบรวมหัวข้อวิจัยด้านกฎหมาย ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท จากแหล่งวิชาการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ที่ได้มีการเผยแพร่หัวข้อวิจัยทางด้านกฎหมาย โดยมีการจแนกตามประเภทหรือหมวดหมู่ของกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ หัวข้อวิจัยด้านกฎหมาย หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท จำแนกตามหมวดหมู่ หมวดกฎหมายมหาชน 1. ปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 4. กฎต้นแบบเพื่อการจัดตั้งสหภาพตำรวจ 5. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวิธีพิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน 6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 7. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการพัฒนาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 9. กฎหมายต้นแบบเพื่อการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 10. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 11. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดตั้งศาลศุลกากรและวิธีพิจารณาคดีศุลกากร 12. หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 13. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 14. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางปกครองของคณะรัฐมนตรี 15. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี …

หัหัวข้อวิจัยกฎหมาย Read More »

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. วิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ การคิด หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ.  วิจัยรปศ. ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจว่า รัฐประศาสนศาสตร์ คือ ศาสตร์หรือสาขาวิชาหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ และ การบริหารรัฐกิจ คือ กิจกรรมบริการสาธารณะ หรือกระบวนการ บริหารราชการองค์การภาครัฐ กล่าวได้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้และ ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหากำไร ดังนั้น  หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. จึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ ➢นักบริหารและภาวะผู้นำ ➢การบริหารการคลัง การงบประมาณ ➢การบริหารการพัฒนา ➢การเมืองและการบริหาร ➢การบริหารและการวางแผนโครงการ ➢การบริหารแรงงาน ➢การบริหารงานตำรวจ ➢การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน ➢การบริหารสาธารณะสุข 10 ไอเดีย การเลือก หัวข้อวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสวัสดิการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 ประสิทธิผลของการบริหารนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนจน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การยอมรับเทคโนโลยี …

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ Read More »

หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic)

เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) แนวคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด วิจัยตลาด คือ  วิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น  และนำไปสู่การวางแผนในการทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด และ เทคนิคการทำวิจัยตลาด เป็นขั้นตอนแรกๆที่มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยตลาดในขั้นตอนต่อไป จากประสบการณ์ที่ปรึกษา รับทำวิจัยตลาด วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์การตลาด ขอนำเสนอเทคนิค วิธีการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด สุดปัง สามารถนำไปทำเป็นวิจัยเต็มเล่มต่อได้แน่นอน  บทความนี้จะนำเสนอเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ไปจนถึงเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดหัวข้อวิจัยตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถต่อยอดไปสู่การทำวิจัยตลาดเต็มเล่มได้อย่างไม่ยากนัก เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ แน่นอนว่าการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ย่อมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ หรือวิชาต่างๆ ที่นิสิต นักศึกษา ได้เรียนมาแล้วตลอดหลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การตลาด (Marketing) จะมีเนื้อหาวิชาหลักๆ หรือวิชาใหญ่ๆ …

หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic) Read More »

จ้างทำวิจัยป.โท

จ้างทำวิจัยป.โท บริษัทรับทำวิจัย บุคลากรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาเอกและโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา  นิเทศศาสตร์  โลจิสติกส์และจัดการโซ๋อุปทาน  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยการจัดการภาครัฐ และสาขาอื่นๆ  ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก จ้างทำวิจัยป.โท ในรูปแบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัย ตั้งแต่กำหนดหัวข้อ  การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสอบปิดเล่ม รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย จ้างทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยและให้คำปรึกษาการทำวิจัยระดับปริญญาโท  เราเสนอบริการที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาการทำวิจัย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเลือกหัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง (Research  Topic) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การเขียนสมมติฐาน การกำหนดตัวแปร การสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง  เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา การเขียนข้อเสนอแนะ อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย ลูกค้าและผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นความรู้ต่างๆ …

จ้างทำวิจัยป.โท Read More »

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal)

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal) การทำวิจัย (Research / Thesis) ถือได้ว่าเป็น “หัวใจ” ของการเรียนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) อาจกล่าวได้ว่า การทำวิจัยนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาต่างๆที่คณะนั้นๆกำหนด    ซึ่งก่อนที่ผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตได้นั้น   จำเป็นต้องผ่านกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่ง การเขียนโครงร่างการวิจัย เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้การวิจัยในรูปแบบที่เรียกว่าการค้นคว้าอิสระ (Independent Study หรือ IS)  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ส่วนวิทยานิพนธ์ (Thesis) ในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยบางมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีการกำหนดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก โดยมีจำนวนถึง 48 หน่วยกิต การทำวิจัยจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของนิสิตนักศึกษา โดยมีจำนวนมากที่ถึงขนาดถอดใจไปเพราะไม่สามารถทำวิจัยเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้ โดยทั่วไป ความสำคัญของกระบวนการทำวิจัย เริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อเป็นขั้นตอนแรกของการทำวิจัย  เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ยากพอสมควร    ซึ่งหากผู้เรียนหรือผู้วิจัยได้หัวข้อวิจัยเร็ว นั่นย่อมเป็นอกาสที่จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วย   โดยการเลือกหัวข้อวิจัยนั้นควรจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา …

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal) Read More »

การเขียนสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย  การเขียนสมมติฐานการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัย   หรือ การเขียนสมมติฐานการวิจัย เป็นการคาดคะเน คำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะต้องทดสอบว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่ การตั้งสมมติฐานจึงต้องตั้งในลักษณะที่สามารถทดสอบได้ สมมติฐานการวิจัยได้มาจากสภาพปัญหา ดังนั้นการเขียนสมมติฐานจึงต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และต้องเขียนเป็นข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรให้ชัดเจน กล่าวคือ สมมติฐานการวิจัย จะมีการกำหนดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องหรือยึดโยงกับตัวแปรต่างๆที่อยู่ หัวข้อวิจัย  ด้วย  ในกรณีที่หัวข้อวิจัยนั้นมีการระบุตัวแปรหรือคำหลัก (Keyword) ที่่ชัดเจนไว้ เช่น “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะทำงานอยู่ในองค์กร”  ในที่นี้สมมติฐานจะเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ความผูกพันต่อองค์การ” และ “ความต้งใจที่ะทำงานอยู่ในองค์กร” นั่นเอง การตั้งสมมติฐานในการวิจัย เป็นขั้นตอนของการคาดคะเนหรือคาดเดาคำตอบของปัญหาการวิจัย การคาดเดาคำตอบมีประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการหาข้อมูล เพื่อตรวจสอบปัญหาการวิจัย เป็นการคาดเดา คำตอบอย่างมีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรตั้งสมมติฐานการวิจัยหลังจากที่ได้ศึกษาทฤษฎีเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง จนผู้วิจัยมีแนวความคิดเพียงพอที่จะคาดเดา โดย อาศัยเหตุผลเหล่านั้น ได้อย่างสมเหตุสมผล  กล่าวได้ว่า สมมติฐานในการวิจัยเป็นคำกล่าวที่ แสดงความถึงความสัมพันธ์ที่คาดการณ์หรือเดาระหว่างตัวแปรสองตัวขึ้นไป คำกล่าวนี้จะต้องแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็นเช่นไรเช่นเป็นบวกหรือลบและเป็นคำกล่าวที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ การเขียนสมมติฐานการวิจัย จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวและระบุตัวแปรให้ชัดเจน …

การเขียนสมมติฐานการวิจัย Read More »

รับทำthesis

บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัย รับทำthesis ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิจัยภาษาอังกฤษ รับทำ DISSERTATION โดยวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโท สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ รับรองปัญหา Plagiarism (Turn It In)และอักษราวิสุทธิ์ ทุกกรณี ให้คำปรึกษา รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ แบบผู้ช่วยวิจัย รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำTHESIS รับทำรายงานภาษาอังกฤษ รับทำthesisการเงิน ทุกสาขา  บริหารธุรกิจ (MBA) D.B.A. PH.D  การเงิน  (Finance) การจัดการ (Management) thesisด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) thesisการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) การตลาด (Marketing) รับทำthesisโลจิสติกส์ (Logistics) งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics / Monetary Economics) เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics)  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International …

รับทำthesis Read More »

รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก

รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก   Dissertation Writing Service  แบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำวิจัยทุกขั้นตอน รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก  สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา  หลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  DISSERTATION  รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก Dissertation Writing  Service  ในสายสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (Business Administration)  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  รปศ.  วิจัยปริญญาเอกการเงิน บริหารการศึกษา  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  นิติศาสตร์ (กฎหมาย) ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รับทำวิจัยปริญญาเอก   รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก  รับปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยวิจัย ทุกขั้นตอน รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาวิจัย / Thesis Consults  & ผู้ช่วยวิจัย / Dissertation Assistance ตั้งแต่ กำหนดหัวข้อ  …

รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก Read More »

รับทำแบบสอบถาม รับออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย

รับทำแบบสอบถาม   รับออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย รับทำวิจัยเชิงปริมาณ  รับทำแบบสอบถาม   รับออกแบบแบบสอบถาม เพื่องานวิจัย ทั้งวิจัยระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาโท (วิทยานิพนธ์) รวมถึงงานวิจัยในรูปแบบ การค้นคว้าอิสระ (IS) ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์ รับเก็บแบบสอบถาม  รับทำแบบสอบถาม รับออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการทำวิจัยทุกประเภท แบบสอบถาม หมายถึง รูปแบบของคำถามเป็นชุดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามประกอบด้วยรายการคำถามที่สร้างอย่างประณีต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง โดยส่งให้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ การ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การสร้างคำถามเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้วิจัยเพราะว่าผู้วิจัยอาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายต่าง ๆ ของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวก และสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถทำได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผู้ตอบด้วยตนเอง รับทำแบบสอบถาม บริการออกแบบแบบสอบถาม รับทำโครงสร้างแบบสอบถาม รับแก้ไขแบบสอบถาม คำนวณค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม บริการรับทำแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามออนไลน์  พร้อมลงรหัส (Coding) พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งสถิติเชิงพรรณา และการทดสอบสมมติฐาน จ้างทำโปรแกรมSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยEVIEW …

รับทำแบบสอบถาม รับออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย Read More »

รับthesisภาษาอังกฤษ

รับทำthesisภาษาอังกฤษ    รับทำdissertation ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไข รับทำthesisภาษาอังกฤษ รับทำthesisภาษาอังกฤษ รับทำdissertation ภาษาอังกฤษ  รับทำcoursework  รับทำAssignment รับเขียนEssay รับแก้ไขปัญหา Plagiarism โดยทีมงานวิจัยมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำthesisภาษาอังกฤษ วิจัยภาษาอังกฤษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ให้บริการ รับทำthesisภาษาอังกฤษ Thesis Writing Service Thesis writing can be very tricky. There’s a lot to ride and a lot of parts that need to be put together. Not only must all these parts be included. But …

รับthesisภาษาอังกฤษ Read More »

รับทำวิจัยป.โท

รับทำวิจัยป.โท  ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis ศูนย์บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับทำวิจัยป.โท  ปรึกษาช่วยเหลือ การทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ ภาคนิพนธ์  ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ  การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดวัย  สถิติ แบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนผลการวิจัย ผลวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท  รับแก้ไขงานวิจัย เป็นที่ปรึกษาและแก้ไข วิทยานิพนธ์ สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา  วิจัยป.โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การศึกษา บริหารการศึกษา  นิติศาสตร์ (กฎหมาย)  โลจิสติกส์  สื่อสารมวลชน ฯลฯ  โดยทีมวิจัยป.โท หลายสาขา ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี สำหรับ รับทำวิจัยป.โท PROFESSIONALDATAS  ยินดีให้ผู้สนใจ สามารถสอบถาม พูดคุยเพื่อสอบถามพื้นฐานความรู้  องค์ความรู้ในแต่ละสาขา  ทักษะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ความสามารถและความรู้ในการใช้ฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัยป.โท ไปจนถึงการทำวิจัยปริญญาเอก  สถิติ เศรษฐมิติ การเลือกและการใช้แบบจำลอง  …

รับทำวิจัยป.โท Read More »

เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)

หลักเกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ผลงานวิจัยประเภทดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ย่อมมีความเข้มข้นของ เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่มีความเข้มงวดและม่งเน้นความเป็นเลิศของผลงานวิจัยที่สูงกว่า งานวิจัยระดับ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือในระดับมหาบัณฑิต  ซึ่งสามารถสรุปเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้ดังนี้ เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มีดังต่อไปนี้ ระดับดีมาก (มีองค์ประกอบครบทั้ง4 ข้อดังนี้) 1. ผลงานวิจัยมีคุณภาพดี ให้ผลลัพธ์ ผลการศึกษา รวมไปถึงทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ เป็นผลงานวิจัยที่มีการบุกเบิกในทางวิชาการ ซึ่งมี นัยสำคัญเพียงพอที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น ฐานข้อมูล Scopus/ISI หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ระดับ Q1/Q2 2. ผลงานวิจัยให้ผลสมบูรณ์และสามารถนำไปสู่หัวข้อวิจัยอื่นอีกได้ 3. เล่มดุษฎีนิพนธ์ หรือ  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่ผู้จัดทำนำมาประกอบการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ จะต้องมีการเขียนเรียบเรียง กลั่นกรองและมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกจากความรู้ที่ผู้จัดทำ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาอย่างเข้มข้น  รวมถึงสามารถใช้ภาษาเขียนในการนำเสนองานวิจัยของตนเองได้ดีมากโดยไม่มีการคัดลอกผลงานของตนเองหรือผู้อื่น 4. ผู้จัดทำผลงานสามารถนำเสนองานวิจัยในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ได้อย่างน่าสนใจ ชัดเจน ถูกต้อง สามารถตอบข้อซักถามทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญของงานวิจัยและความรู้พื้นฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า …

เกณฑ์การพิจารณาดุษฎีนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) Read More »

รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย

ให้บริการ รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความวิชาการ   ตีพิมพ์บทความวิจัย  รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความวิชาการ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ รับเขียนบทความออนไลน์   ให้คำปรึกษาและแก้ไข การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ สำหรับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ วารสารวิชาการต่างประเทศ Scopus และ ISI และวารสารวิชาการในประเทศ TCI1 TCI2 และ TCI3 ให้บริการผู้ช่วยและที่ปรึกษาการเขียนงานเขียนวิชาการ รับเขียนบทความวิชาการ รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความ  บทความออนไลน์   ตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการชั้นนำในต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS ตั้งแต่กระบวนการเสนอหัวข้อบทความวิจัย ไปจนถึงการนำเสนอหรือส่งตีพิมพ์บทความวิจัย ผ่านระบบที่รองรับการนำเสนอหรือนำส่งบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบทความวิจัยในแต่ละประเภท บริการ รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความ ในสาขาต่อไปนี้ Professionaldatas  คือ ผู้ให้บริการด้านงานวิจัย   รับเขียบทความวิจัยภาษาอังกฤษ บทความวิจัยภาษาต่างประเทศ  พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา การตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการต่างประเทศ  เรามีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย และ ส่งบทความ ตีพิมพ์บทความวิจัย …

รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย Read More »

การใช้โปรแกรมEVIEW ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอนุกรมเวลา

การใช้โปรแกรมEVIEW ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอนุกรมเวลา แม้ว่าโปรแกรม EViews จะถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series  Data) แต่นักวิจัยยังสามารถใช้ EViews สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาได้เช่นกัน  โดยเฉพาะข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม และมีลักษณะการกำหนดคำตอบของข้อคำถามเป็นแบบ Rating Scale เช่น น้อยที่สุด(1) น้อย(2) ปานกลาง(3) มาก(4) และมากที่สุด(5)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมEVIEW สามารถทำได้เช่นกัน การใช้โปรแกรม EViews สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบบ Rating Scale และมีการเชื่อมโยงกับปัจจัยหรือตัวแปรอื่นซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ที่ใช้ในกรอบแนวคิดสำหรับ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นได้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโพรบิตและโลจิต (Probit and Logit Model) ซึ่งทั้งสองแบบจำลองนี้จะต้องมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขสำคัญสำหรับการใช้โปรแกรม EViews ดังนี้ ตัวแปรตาม(Dependent  Variable) ต้องเป็น Binary Response ส่วนตัวแปรอิสระสามารถเป็น Dummy Variable หรือ Interval /Ratio Scale   ค่าคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย) …

การใช้โปรแกรมEVIEW ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอนุกรมเวลา Read More »

การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิทยานิพนธ์นิเทศ

เทคนิคการทำวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์  เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหา “องค์ความรู้ใหม่” ในสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อสารมวลชน  โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้  ทฤษฎี หลักเกณฑ์ หลักการ แนวคิด พัฒนาการต่างๆด้านการสื่อสาร ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการสื่อสารและสื่อสารมวลชน  เพื่อนำมาสู่บทสรุป และข้อค้นพบในมิติ หรือ ประเด็นต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง รวมทั้ง สามารถใช้เป็นข้อมูล สำหรับประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ ด้านการสื่อสารให้ลึกซึ้ง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ตลอดจน สามารถเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน และไม่จำกัดขอบเขตเพียงเฉพาะแต่กรอบของศาสตร์ด้านการสื่อสารเท่านั้น   หากแต่ ยังสามารถนำไปประยุกต็ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน  การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การกำหนดหัวข้อสำหรับการทำวิจัยด้านสื่อสารมวลชน สามารถได้มาจาก : (1) ควรมาจากความสนใจ รวมไปถึงประสบการณ์และภูมิหลังของผู้ทำวิจัยเอง (2) สามารถศึกษาค้นคว้า เหตุการณ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีด้านการสื่อสารที่นักวิจัยสนใจ และต้องการทดสอบความสอดคล้องของทฤษฎีและแนวคิดนั้นกับข้อมูลจริงในปัจจุบัน (3) กลั่นกรองจากข้อแนะนำและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อสารมวลชน (4)  เป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและในวงกว้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ …

การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิทยานิพนธ์นิเทศ Read More »

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS เนื้อหาในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดพอสังเขป แต่สามารถใช้งานได้จริง สำหรับการการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS นักวิจัยหรือนักศึกษาจำนวนมากที่ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ Factor Analysis ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท รวมทั้ง PROFESSIONALDATAS  เอง มีงานวิจัยที่รับวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และหนึ่งในแบบจำลองที่พบมากที่สุดคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS  งานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในแต่ละปี และเป็นโปรแกรม SPSS ที่ใช้งานมากที่สุด   รวมทั้ง การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปที่สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่ายที่สุดโปรแกรมหนึ่ง   โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ   (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS  มีขั้นตอนดังนี้ ส่วนที่1 Analyze —>  Data Reduction —> Factor ภาพประกอบ ที่ 1 หลังจากคลิกแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง ภาพประกอบ ที่ 2 ภาพประกอบ 2 ประกอบด้วย Variables ตัวแปรที่อยู่ใน box นี้ควรเป็นชนิดตัวเลข โดยต้องเลือกตัวแปรใส่ใน box ของ Variables …

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS Read More »

เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย การเลือกหัวข้อวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัยกฎหมาย หัวข้อวิจัยกฎหมาย

เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย การทำวิจัยกฎหมาย หัวข้อวิจัยกฎหมาย สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ และรายงาน ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   การเรียนกฎหมาย หรือ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท นอกจากจะต้องเรียนเนื้อหาวิชา ด้านกฎหมาย ในชั้นเรียน เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆแล้ว งานช้าง หรือ ปัญหาใหญ่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการสำเร็จเป็นมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย คือ การทำวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระหัวข้อวิจัยกฎหมาย  ปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ ด้านกฎหมาย  แล้วแต่ชื่อเรียกหรือแล้วแต่โปรแกรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนด  เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย จึงมีความสำคัญอย่างมาก   เป้าหมายสำคัญของการทำงานวิจัยกฎหมาย วิทยานิพนธ์ กฎหมาย เพราะเมื่อนักศึกษาเรียนมาถึงระดับนี้แล้วจะต้องเริ่มสามารถเข้าใจ ตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้ง สมควรที่จะหา วิธีทางกฎหมาย ตลอดจน สามารถนำกฎหมายต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในสังคมหรือในประเทศของเราได้ รวมถึงต้องทำการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกทุกมิติเพื่อหาข้อสรุปหรือผลการวิจัยว่ากฎหมายในประเด็นที่สนใจศึกษานั้น สามารถชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหานั้นให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนิติศาสตร์ได้ต่อไป   ทั้งนี้  จากประสบการณ์การทำวิจัย การเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ และปัญหาพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย หรืองานวิจัยนิติศาสตร์ สามารถสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการหาชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัยกฎหมาย …

เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย การเลือกหัวข้อวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัยกฎหมาย หัวข้อวิจัยกฎหมาย Read More »