รับตีพิมพ์บทความ การตีพิมพ์บทความ scopus ISI

รับตีพิมพ์บทความ  

รับตีพิมพ์บทความ บทความ Scopus ISI วารสารวิชาการในต่างประเทศ

ให้คำปรึกษาการตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการ วารสารการวิจัยทุกชนิด รับเขียนบทความ รับตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการในต่างประเทศ เช่น ISI  Scopus ในสาขาต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ บริหารการศึกษา โลจิสติกส์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น

ปัจจุบัน การเขียนบทความ และ การตีพิมพ์บทความ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับแวดวงวิชาการ ทั้งในแง่ของการดำรงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องมีการตีพิมพ์บทความวิชาการในต่างประเทศ ทั้ง Scopus หรือ ISI รวมไปถึง นักวิจัย นักวิชาการ ที่จำเป็นต้องมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลต่างๆเหล่านี้  ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทำความรู้ความเข้าใจ กับรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความวารสาร scopus และ isi ที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ และได้รับการตีพิมพ์ต่อไป

รับตีพิมพ์บทความ ปรึกษาการตีพิมพ์บทความ scopus isi
รับตีพิมพ์บทความ ปรึกษาการตีพิมพ์บทความ scopus isi

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ การตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการ  Scopus  ISI

1. การเลือกหัวข้อโครงการวิจัย
2. การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
3. การนําไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย
4. การเขียนบทความ และการ Editing & Proofreading
5. การเลือกวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่
6. การส่งวารสารผ่านระบบออนไลน์
7. การแก้ไขบทความ
8. เตรียมรับการแจ้ง Accepted/Rejected
9. ส่งวารสารเล่มใหม่

วิธีการค้นหาวารสารวิชาการ Scopus ISI และอื่นๆ 

1. ไปที่เว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับค้นหาวารสารวิชาการที่ต้องการ เช่น http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
หรือ Search คําว่า TCI ใน Google
2. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของฐานข้อมูล TCI จะมี 2 วิธีที่แนะนํา
วิธีที่ 1
ให้ไปที่ปุ่ มสีแดงด้านขวามือ
ที่เขียนว่า “ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อย่ในฐานข้อมล TCI แล้วคลิกที่ปุ่ มดังกล่าว รายชื่อวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลทั ้ง กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 จะปรากฏ

วิธีที่ 2
ให้ไปที่ปุ่ มสีนํ ้าเงินด้านบน ที่เขียนว่า “ฐานข้อมูล TCI” แล้วคลิกที่ปุ่มดังกล่าว และไปที่ “รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI และไปที่ “วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” รายชื่อวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลจะปรากฏ
วิธีนี้รายชื่อวารสารที่แสดง จะไม่ได้ระบุว่าเป็น TCI กลุ่มที่ 1 หรือ TCI กลุ่มที่ 2 แต่ข้อดีคือ ผู้ค้นหาสามารถคลิกไปที่ชื่อวารสารเพื่อไปหน้า Front Page ของวารสารได้เลย

วิธีการค้นหารายชื่อวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS จากการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)

1. ไปที่เว็บไซต์https://www.scimagojr.com/
2. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ SJR ขอแนะนําดังนี ้
2.1 คลิกปุ่ ม Journal Rankings
2.2 คลิกเลือกสาขาที่ต้องการที่ปุ่ม All Subject Areas
หากเป็นสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนะนําให้เลือก
สาขา Art and Humanities หรือ สาขา Social Sciences
2.3 คลิกเลือกสาขาย่อยที่ต้องการที่ปุ่ม All Subject Categories
2.4 คลิกเลือกภูมิภาคหรือประเทศของวารสารที่ต้องการที่ปุ่ ม All Regions and Countries
2.5 คลิกเลือกประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ปุ่ม All types แนะนําให้เลือก Journals
3. จากนั้นรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จะปรากฏ

การเลือกแหล่งตีพิมพ์

 • บทความวิจัยที่มีโอกาสตีพิมพ์และเผยแพร่ในสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ   มีผลอย่างยิ่งต่อ การจัดอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์ที่มีคุณภาพจะมีการเลือกสรรบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์อย่างละเอียด
 • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ที่อยู่ในมาตรฐานต่างกันย่อมส่งผลต่อการขึ้นตำแหน่งวิชาการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รับเขียนบทความ รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนรายงานวิจัย scopus isi

โดยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศทั้ง isi และ scopus รวมทั้งการตีพิมพ์บทความวิจัยในประเทศ   เราให้บริการเขียนบทความวิจัยในระยะเวลาอันรวดเร็ว  และรับเขียบทความจากงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้วิจัยทำสำเร็จเป็นรูปเล่ม (เล่มใหญ่) แล้ว พร้อมติดต่อตีพิมพ์และแก้ไขเนื้อหาในบทความวิจัยตามที่บรรณาธิกรและกรรมการที่ส่งตีพิมพ์ให้ดำเนินการแก้ไข  โดยให้บริการรรับเขียนบทความวิจัยและแก้ไขบทความวิจัยจนสำเร็จและได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์  รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความที่ดี การทำ citation ที่น่าเชื่อถือ และ format บทความวิจัยที่ได้รับความนิยมในระดับสากล

 • รับเขียนบทความสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
 • บทความทางการเงิน
 • บทความทางการตลาด
 • บทความด้านการจัดการ
 • บทความด้านโลจิสติกส์
 • บทความด้านประสิทธิภาพองค์กรและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • บทความเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. เทคนิคการทำวิจัย
 3. ระเบียบวิธีวิจัย
 4. ตัวอย่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 5. หลักจริยธรรมการวิจัย
 6. วิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด
 7. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
 8. การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
 9. ระเบียบวิธีวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 10. เทคนิคการทำวิจัย
 11. ข้อมูลอนุกรมเวลา
 12. วิธีการรีวิวงานวิจัย
 13. เทคนิคการตีพิมพ์บทความ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถาม การสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ รับตีพิมพ์บทความ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ รับตีพิมพ์บทความ