การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ และ  การบริหารนโยบายสาธารณะ

เทคนิค การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารนโยบายสาธารณะ

สำหรับผู้ที่ศึกษานอกสายงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสาตร์ อาจมีความสับสน หรือ เข้าใจผิดเกี่ยวกับงานวิจัย “การบริหารนโยบายสาธารณะ” ว่าแท้ที่จริงแล้วขอบข่ายอยู่ในรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์  บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ และ การทำวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนโยบายสาธารณะ

การศึกษาในสาขา รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ส่วน รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด  สำหรับ ประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม และยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต

นโยบายสาธารณะเป็นขอบข่ายหนึ่งของ การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งหมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทำ หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐซึ่งได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำการกระทำที่ตามมาให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ด้วยการวางแผน การจัดทำโครงการ การกำหนด
วิธีการบริหารหรือกระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน

รัฐประศาสนศาสตร์  สามารถแนกเป็น 4 ลักษณะคือ กิจกรรมแห่งรัฐบาล ทางเลือกสำหรับการตัดสินใจของรัฐบาล แนวทางในการกระทำของรัฐบาล และ กฎหมาย สำหรับกรอบแนวคิดการศึกษา  นโยบายสาธารณะ สามารถสรุปออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่ การศึกษาทฤษฎี หรือ ตัวแบบของนโยบายขอบเขตของนโยบาย และกระบวนการของนโยบาย  กระบวนการทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ จึงอยู่ในกรอบของตัวแปรที่อยู่ใน 3 แนวคิดดังกล่าวนี้

นโยบายสาธารณะเป็นขอบข่ายหนึ่งของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ การบริหารรัฐกิจ (Public Administration: PA) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินงานของระบบราชการเพื่อให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม มีวิวัฒนาการ
เปลี่ยนกรอบความคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มาหลายครั้ง (สัญญา เคณาภูมิ, 2558) ดังนี้

ครั้งที่ 1 เรียกว่า The Politics/Administration Dichotomy เป็นจุดเริ่มต้นที่พยายามแยกตัวรัฐประศาสนศาสตร์ ออกจากรัฐศาสตร์

สำหรับครั้งที่ 2 เรียกว่า Principles of Public Administration (1927-1937) เรื่องหลักการการบริหาร

ส่วนครั้งที่ 3 : Public Administration as Political Science (1950-1970) รัฐประศาสนศาสตร์คือ รัฐศาสตร์

ต่อมาครั้งที่ 4 : Public Administration as Management (1956-1970) รัฐประศาสนศาสตร์คือการจัดการ

ครั้งสุดท้ายคือครั้งที่ 5 : Public Administration as a Public Administration (1970-1990) รัฐประศาสนศาสตร์คือ รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่6 : Governance (1990-ปัจจุบัน) หรือการจัดการภาครัฐ (Public Management)

ส่วนแนวโน้มในอนาคตขอบข่ายการศึกษา PA จำเป็นต้องศึกษาภารกิจการจัดการภาครัฐและเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม Robert T. Golembiewski (1995, p. 240-246) ได้ยกเอาน โยบายสาธารณ ะ (Public policy) มาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานของรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงวิชาการเพื่อจะ ทราบว่ารัฐบาลทำอะไร เหตุใดจึงกำหนดนโยบายนั้น และส่งผลกระทบอย่างไร และการศึกษาเชิงวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะใช้เป็นพื้นฐาน ประกอบการตัดสินใจเลือกดำเนินนโยบายซึ่งเป็นภารกิจของ นักวิเคราะห์นโยบายหรือนักวางแผน สอดคล้องกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2556, น. 3) ได้ระบุถึงขอบเขต ประเด็นหลักของรัฐประศาสนศาสตร์คือ นโยบายสาธารณะ ได้แก่

(1) ในมิติของกิจกรรมทุกอย่างที่รัฐ
ดำเนินการ เช่น การป้องกันประเทศ การยุติธรรม การจัดการศึกษา การสาธารณะสุข การดูแลความสงบ เรียบร้อยภายใน การคมนาคม การพาณิชย์ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ

(2) นโยบายสาธารณะก็เป็นหนึ่งมิติของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วน สัญญา เคณาภูมิ(2557, น. 2-10)กล่าวถึงขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ภารกิจ (Tasks) หมายถึง สิ่งที่รัฐจะต้องท าให้เกิดมีขึ้นและมีความสมบูรณ์ไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่า สินค้าและบริการสาธารณะ (2) วิธีการ(Mean)การผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการสาธารณะ เรียกว่า วิทยาการบริหาร เช่น กระบวนการบริหาร ทรัพยากรการบริหาร จิตวิทยาการบริหาร เทคนิคการบริหาร และผลของการบริหาร หรือการดำเนินงาน และ (3) ตัวแสดง (Actors) ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ จำแนกได้2 ประเภท ได้แก่ องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ และ คนหรือทรัพยากรมนุษย์

คนทุกคนที่อยู่ในรัฐ หรือ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐ นอกจากนั้น อุทัย เลาหวิเชียร (2550, น. 38-42) ระบุว่า การเมืองและนโยบายสาธารณะก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ เช่นเดียวกันกับ วรเดช จันทรศร (2543, น. 7-9) ที่กล่าวว่า วิชาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์

จะเห็นได้ว่านโยบายสาธารณะเป็นขอบข่ายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่พยายามศึกษาว่ารัฐบาลเลือกทำและไม่ทำอะไรด้วยเหตุผลอย่างไร รัฐมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรและการกระทำของรัฐก่อให้เกิดผลอย่างไร บทความนี้เป็นการนำเสนอขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในมุมมองทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การวางกรอบแนวคิดให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย กรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการ หรือ กรอบแนวคิดการศึกษา ให้เกิดพัฒนาการมากยิ่งขึ้น

งานวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ ควรเริ่มจากความหมายของนโยบายสาธารณะ

คำว่า “นโยบาย” (Policy) มาจากศัพท์ว่า “นย+อุบาย” หมายถึง แนวทางหรืออุบายที่ชี้ทางไปสู่วัตถุประสงค์ ส่วนคำว่า “Policy” หมายถึง แนวทางปฏิบัติของบ้านเมืองหรือหมู่ชน มาจากรากศัพท์ภาษากรีก “Polis” ซึ่งหมายถึง เมืองหรือรัฐ ดังนั้นนโยบาย จึงหมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนว
ดำเนินการ (จุมพล หนิมพานิช, 2552, น. 5) เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาล (Friedrich, 1963, p. 70) เป็นข้อความทั่วไปที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จะบรรลุตามแนวทางดำเนินงาน (Knezevich, 1984, p. 217) เป็นการกระทำที่ไตร่ตรองและลึกซึ้งของ
ผู้บริหารระดับสูง (McNichols, 1977, p. 3) เป็นกรอบพื้นฐาน และแนวทางชุดหนึ่งซึ่งครอบคลุมการ ดำเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดรวมของบริษัท (Chang and Campo-Folres, 1980, p. 7)

ดังนั้น นโยบายจึงหมายถึง ข้อความที่ให้แนวทางส าหรับการพัฒนาและการดำเนินงานของหน่วยงานหรือแผนงาน   ซึ่งเป็นกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกระทำ หรือการปฏิบัติโดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำกัดว่าเป็นของรัฐบาล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ

ส่วนคำว่า สาธารณะ หรือ Public คำไทยที่มักใช้แทน เช่น สาธารณะ ส่วนรวม มหาชน ราชการ รัฐ รัฐบาล เมือง บ้านเมือง แผ่นดิน ประชาคม ประชาชน หลวง กงสี (ปฐม มณีโรจน์, 2558) สาธารณะจึงเป็นเรื่องของส่วนรวม ความเป็นสาธารณะพิจารณาจาก

(1) เกณฑ์ความกว้างของผลกระทบ
และผลกระทบภายนอก ซึ่งเป็นกระทบกับสิ่งที่อยู่นอกวงของการกระทำ เช่น โรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ แต่ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

(2) เกณฑ์ผู้เป็นเจ้าของงบประมาณดำเนินการ หรือเป็นที่มาของเงิน (Wamsley & Zald,1976)

(3) เกณฑ์ความตระหนักเรื่องสาธารณะคือสิ่งที่เอกชนทั่วไปไม่สนใจ เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
(4) เกณฑ์อำนาจที่ชอบธรรมของรัฐบาล เพราะเรื่องสาธารณะคือสิ่งที่รัฐเป็นผู้กำหนด

นักวิชาการนโยบายศาสตร์ได้นิยามไว้หลากหลายโดยความสนใจหรือวัตถุประสงค์ของการนิยาม เช่น กลุ่มที่เน้นการปฏิบัติ กับกลุ่มที่เน้นเลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่าและการตัดสินใจ เป็นต้น

ความหมายของนโยบายสาธารณะในแง่มุมต่างๆ สามารถพิจารณาได้ดังนี้
1. เป็นกิจกรรมแห่งรัฐบาล ดังนี้ กิจกรรมที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำเป็นผลมาจากการจัดสรรค่านิยมของสังคม (David Easton, 1965, p.129) กิจกรรมที่กระทำโดยรัฐบาลซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล (Ira Sharkansky, 1971, p. 1) เป็นสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทำ
หรือไม่กระทำทั้งที่เป็นกิจวัตรและเกิดขึ้นในบางโอกาส (Thomas R. Dye, 1984, p.1) แนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม (James E. Anderson, 1994, pp.5-6)และ เป็นสิ่งที่รัฐบาลตกลงใจที่จะกระทำจริงๆ โดยประกอบไปด้วยชุดของการกระทำที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา (Hugh Heclo, 1972, p. 85)

2. เป็นทางเลือกสำหรับการตัดสินใจของรัฐบาล ดังนี้ เป็นการตัดสินใจกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (William Greenwood,1988) การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่สังคมอนุญาตหรือ ห้ามมิให้กระทำการ (Lynton Caldwell,1970) การตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งจะต้องมีการกระทำที่สม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีพันธะผูกพันอย่างต่อเนื่อง (Heinz Eulau and Kennett Prewitt,1973, p. 465)ชุดของข้อเสนอเกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาลภายใต้ ปัญหา อุปสรรค และโอกาส เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน (Carl J. Friedrich, 1967, p. 70)การกำหนดความชัดเจนของค่านิยมและความตั้งใจของสังคมซึ่งผูกพันกับงบประมาณและการบริการประชาชน (Mark Considine, 1994, pp. 3-6)

3. เป็นแนวทางในการกระทำของรัฐบาล ดังนี้ หลักการแผนงานหรือแนวทางการกระท าต่างๆ(Charles Jacop, 1966)แผนงานหรือโครงการที่รัฐกำหนดขึ้น (Harold lasswell and Abraham Kaplan,1970)แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลตั้งใจจะทำเพื่อแก้ปัญหาสาธารณะ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2550) เป็นแนวทางที่รัฐบาลได้กระทำการตัดสินใจเลือกและกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน (มยุรี อนุมานราชธน,2553)เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐโดยระบุถึงเป้าหมายและวิธีการให้บรรลุเป้าหมาย (ยุภาพร ยุภาศ, 2554)4. เป็นกฎหมาย นโยบายเป็นข้อความที่อาจเขียนไว้เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและความมุ่งหวังของรัฐบาล เช่น ตราพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ภาษี และการดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นมาตรการของรัฐบาลซึ่งจะดำเนินงานผ่านมาตรการของรัฐบาล (สมพร เฟื่องจันทร์, 2552)ดังนั้นสามารถกว่าได้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทำ หรือการเลือกตัดสินใจ หรือกฎหมาย ของรัฐซึ่งได้ตัดสินใจและกำหนดไว้เพื่อชี้นำให้กระทำตามอันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

การทำวิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์ และงานวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ  จะมีหัวข้อ และเนื้อหาที่มีรากฐานมาจากแนวคิดและวิวัฒนาการดังที่กล่าวมาแล้ว

นักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยด้านรัฐประศาสตร์ หรือ รปศ.  สามารถเลือกสนามวิจัยที่เป็นองค์กรที่ตัวเองสนใจ หรือองค์กรที่ตัวเองกำลังปฏิบัติงานอยู่ และพิจารณาขอบข่ายเนื้อหาต่างๆ เหล่านี้ ว่าควรหยิบยกเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับเรื่องใด เพื่อนำมากำหนดเป็นหัวข้อวิจัยรัฐประศาสานศาสตร์ ที่น่าสนใจต่อไป

หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ งานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารนโยบายสาธารณะที่น่าสนใจ ทันสมัย และตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี มีดังต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Factors Affecting Political Participation of People in Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Factors Affecting the Effectiveness of the Five Precepts Observing Villages Project in Meuang District, Sakon Nakhon Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
อิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร
Influences of Information Perception and People’s Participation Affecting the Effectiveness of the Public Services of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
ประสิทธิผลการจัดบริการสวัสดิการสังคมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Effectiveness of the Provision of Social Welfare Services Based on Local Development Plans of the Sub-district Administration Organizations in Wanon Niwat District, Sakon Nakhon Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
ความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร
Knowledge and Attitudes Affecting Health Promotional Behaviors of Buddhist Monks in Sakon Nakhon Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
อิทธิพลของการจัดสวัสดิการสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
Influences of Social Welfare Management on the Elderly’s Quality of Life: The Case Study of Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
ภาวะผู้นำของข้าราชการตำรวจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
Leadership of Police Offers Affecting People’s Participation in the Prevention and Suppression of Drugs Operated by Charoen Si Police Station, Sakon Nakhon Province
, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
Influences of Personal Factors and Quality of Work Life Affecting the Organizational Commitment of the Personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร
Factors Affecting Happiness at Work of the Employees of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ รอบหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร Strategic Management Affecting the Efficiency of Disaster Management of the Local Government Organizations Situated Around Nong Han Area, Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, 

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ

การประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Evaluation of State Welfare Card Policy in Mueang Sakon Nakhon District Sakon Nakhon Province
โดย ชัยวัฒน์ จุวรรณ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละมัย ร่มเย็น [  134 ครั้ง]
ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Happiness at Work Affecting Core Performance Competencies of the Personnel in One Northeastern Hospital
โดย ณัฐณิชา หล่อประดิษฐ์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง [  130 ครั้ง]
อิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร Influence of Good Governance Management on Effectiveness of Public Services Provided by Local Administration Organizations in the Nikhom Nam Un District Area, Sakon Nakhon Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
Factors Affecting People’s Participation in Promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community in Na Thom District, Nakhon Phanom Province , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, 
ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชน ในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
Motivation factors influencing volunteer behavior of people in the Nawa District, Nakhon Phanom Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563,
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
Strategic Leadership of the Police Officers in Mukdahan Provincial Police Division
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Factors Affecting the Quality of Life of the Elderly in At-Samat Sub-district Administrative Organization, Mueang District, Nakhon Phanom Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
Transformational Leadership Affecting Public Service Efficiency of Local Government Organizations in Khemmarat District, Ubon Ratchathani Province
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, 
อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร
Influence of Good Governance on the Effectiveness of Managing Sakon Nakhon Sangha Affairs
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563,
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดสกลนคร
Factors Affecting Narcotic Inmates’ Recidivism of Sakon Nakhon Provincial Prison
 , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563,

รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  รับทำวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์  รับทำสารนิพนธ์ รปศ.  รับทำค้นคว้าอิสระ MPA  MPPM  ให้คำปรึกษา การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ.

งานวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ
งานวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ