บริการของเรา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำ IS
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำ IS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำthesis  รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำวิจัยด้านการศึกษา  รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์ ในรูปแบบผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัย รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำ IS รับทำภาคนิพนธ์ Term Paper โดยทีมนักวิจัยหลายสาขา ประสบการณ์ทำวิจัย ภาษาไทยและอังกฤษ การช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษา วิทยานิพนธ์ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 17 ปี

รับทำวิจัยบริหารการศึกษา รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยชั้นเรียน รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำ IS  บริหารธุรกิจ รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  ความคุ้มค่าทางการเงิน  รับทำวิจัยตลาด 

 

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการ  วิจัยโลจิสติกส์  บัญชี การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ / ทรัพยากรบุคคล วิจัยรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน    บริหารการศึกษา  วิจัย  การจัดการอสังหาริมทรัพย์  การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจ

 

ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  รับทำวิจัย ป.โท วิทยานิพนธ์ ป.โท ราคา ไม่แพง  รับทำสารนิพนธ์ ทุกสาขา วิจัยนวัตกรรม รับทำวิจัยบัญชี  วิจัยการบัญชี  ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ ราชมงคล ฯลฯ  ในรูปแบบของผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด้วยการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ กระบวนการทำวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น SPSS STATA EVIEW STATA AMOS และ LISREL

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา

รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาวิจัย / Thesis Consults  & ผู้ช่วยวิจัย / Dissertation Assistance รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำ IS รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา การใช้ AI ในการทำวิจัย เราให้บริการและเสนอ ราคารับทำวิจัย ที่สมเหตุสมผล งานวิจัยที่ดี ราคาไม่แพง ไม่ผิดหวัง

ตั้งแต่ กำหนดหัวข้อ  ให้คำแนะนำ การทบทวนวรรณกรรม Literature Review  สืบค้นข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กำหนดระเบียบวิธีวิจัย  สร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามออนไลน์  (Google  Form) 

เก็บแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  การเขียนผลการศึกษา  เขียนบทความ  และส่งบทความตีพิมพ์ในต่างประเทศ ISI / SCOPUS และตีพิมพ์ในประเทศ TCI1-2-3, รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน  วิจัยการศึกษา รับทำวิจัยบริหารการศึกษา รับทำวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยการเงิน

รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำสารนิพนธ์  รับทำวิจัยโลจิสติกส์  รับทำวิจัยนวัตกรรม รับทำวจัยเกี่ยวกับAI วิทยานิพนธ์AI  วิจัยเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน รับทำ Independent  Study (IS)  เชี่ยวชาญการรับทำวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา   รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  รับทำวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ  รับทำวิทยานิพนธ์ด่วน  รับทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์รปศ.   วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รับทำภาคนิพนธ์ Term Paper ทุกสาขา  การทำวิจัยการบัญชี 

=====>สิ่งที่ผู้สนใจจ้างงานวิจัยทุกท่านควรอ่าน<=====

รับทำวิจัย บริหารธุรกิจ จ้างทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยการบัญชี  
รับทำวิจัย บริหารธุรกิจ จ้างทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยการบัญชี

รับทำวิจัย  รับทำปริญญาเอก สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  วางแผนการเรียน การทำรายงาน  ฯลฯ   รับทำรายงาน รับทำรายงานด่วน  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์,วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์, ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  

รับทำวิจัย  บริหารการศึกษา  รับทำวิจัย, บริหารธุรกิจ MBA  รับทำวิจัยตลาด  Market  Research  รับทำวิจัยการเงิน FINANCE  RESEARCH, วิจัยการจัดการ, วิจัยเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน,  วิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business Management , International Trade Economics , Business Economics  รับทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์กฎหมาย  รับทำภาคนิพนธ์ Term Paper  รับทำวิจัยตลาด  รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา

 

                                               รับทำวิจัยตลาด วิทยานิพนธ์การตลาด ค้นคว้าอิสระการตลาด

บริการรับทำวิจัย  วิจัยการศึกษา ศึกษาศาสตร์   ครุศาสตร์ โลจิสติกส์ วิจัย ศิลปกรรมศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรม,

บริการของเรา  ครอบคลุม การรับทำวิจัย การบัญชี การวางระบบบัญชี ภาษีอากร บัญชีต้นทุน วิจัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  และวิจัยสังคมศาสาตร์ทุกสาขา  โดยนักวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโทที่เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ทำวิจัยในแต่ละสาขามากกว่า 15 ปี

 

รับทำวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท

รับทำวิจัยกฎหมาย  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย  และ สืบค้น กฎหมายต่างประเทศ ทั้งระบบ COMMON LAW และ CIVIL  LAW  กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  และให้บริการ  รับเขียนบทความวิจัย และตีพิมพ์บทความวิจัย  ปรึกษาการทำวิจัย สถาบันการศึกษาในต่างประเทศทุกสาขา

รับทำวิจัยเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากโควิด  และ สงครามยูเครน – รัสเซีย  เช่น  การประเมินผลโครงการช่วยเหลือภาครัฐที่มีต่อประชาชนและธุรกิจจากสถานการณ์โควิด,  ผลกระทบของโควิด-19 ต่อผลการดำเนินงานบริษัท, 

ผลกระทบของโควิด-19  ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรม ,  การศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายด้านต่างประเทศของไทยจากการเกิดสงคราม ยูเครน – รัสเซีย  เป็นต้น รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับวิเคราะห์ข้อมูล

รับทำวิจัยบริหารการศึกษา รับทำวิทยานิพนธ์การศึกษา รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
รับทำวิจัยบริหารการศึกษา รับทำวิทยานิพนธ์การศึกษา รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์

ให้บริการ รับทำวิจัย และรับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งการวิเคราะห์สถิติและเศรษฐมิติ  รับวิเคราะห์ SPSS,รับวิเคราะห์ STATA, รับวิเคราะห์ AMOS,SAS,EVIEW,LISREL  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเขียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ บทที่ 4 และ บทที่ 5  พร้อมทำ Power point Presentation

ให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัย ปริญญาเอก รับทำวิจัย ป.โท  รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ วิจัยการเงิน วิจัยเศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ การจัดการ Management  การจัดการโซ่อุปทาน Supply  CHAIN  MANAGEMENT

รับทำวิจัยตลาด รับทำวิจัย การตลาด วิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์ โดยนักวิจัยที่เชี่ยวชาญงานด้านกฎหมายโดยเฉพาะ รวมไปถึงงานวิจัยในสังคมศาสตร์ทุกแขนง เช่น วิจัยบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ รับทำสารนิพนธ์รัฐศาสตร์ รับทำวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ รับทำวิจัย ป.โท ราคาไม่แพง

 

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์รปศ. วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ สารนิพนธ์รัฐศาสตร์

รับทำวิจัยบัญชี  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ MBA DBA PH.D บริการของเราครอบคลุมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ ์ค้นคว้าอิสระ รวมไปถึงการเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัย  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับวิเคราะห์ข้อมูล

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำวิจัยการเงิน  การคิดหัวข้อวิจัยการเงิน  หัวข้อวิจัยและวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับวิเคราะห์ข้อมูล  ทั้งงานเร่งด่วนพิเศษ  และงานปกติ  งานเร่ง  เร่งได้!

หนึ่งในทีมวิจัยและที่ปรึกษาการ รับทำวิทยานิพนธ์  ที่น่าเชื่อถือที่สุด  ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด

มีประสบการณ์ทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลที่ยาวนานมากกว่า 15 ปี ทำให้เรามีพันธมิตรการทำวิจัย นักวิจัยและนักภาษาศาสตร์  นักสถิติ  นักเศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ  ที่มีประสบการณ์ และพัฒนาการทำวิจัย และทำงานวิจัยร่วมกันจากบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยหลายสาขา 

รวมไปถึงนักวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความรู้ความสามารถและทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกินความคาดหมาย พร้อมเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัยสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำงานวิจัยให้สำเร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรายึดหลักการทำงานที่ถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุด  

รับงานวิจัยตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยแต่ละท่าน  ผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัย การเป็นที่ปรึกษาทำวิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ รับทำ Coursework   Assignment Essay  ด้านบริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ การจัดการ การบัญชี  การเงิน  มีประสบการณ์ทำ งานวิจัยกฎหมาย หรือ  งานวิจัยในสายงาน นิติศาสตร์ และบริหารการศึกษา โดยนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายและงานบริหารการศึกษาโดยตรง  ไม่ใช่การทำงานในลักษณะให้คนใดคนหนึ่งรับงานไว้มากเกินไปหรือเกินความสามารถ

ส่งงานได้ตามเวลาและสามารถมีเวลาแก้ไขตรวจสอบงานวิจัยทุกชิ้นอย่างละเอียด ก่อนส่งงานให้ลูกค้า   รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำวิจัยการเงิน  รับทำค้นคว้าอิสระ  โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า  แก้ไขงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี สำหรับ การทำงานวิจัย และ ส่งบทความวิจัย ตีพิมพ์ในต่างประเทศที่มีมาตรฐานสูงอย่าง ISI และ SCOPUS จำนวนมากในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา  ทำให้สามารถเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัย และการทำงานวิชาการที่ค่อนข้างเป็นระบบ ทราบถึงขั้นตอนในแต่ละขั้นอย่างละเอียด 


"<yoastmark

 

รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ  รับทำสารนิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม  EVIEW, โปรแกรม  STATA , โปรแกรม  AMOS และ  LISREL

   

   • รับทำวิจัย  , รับทำ IS

   • รับทำวิจัยการเงิน 

   • รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์

   • จ้างทำวิจัย MBA, ปรึกษาการรับทำวิทยานิพนธ์MBA

   • รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ , จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  โดยนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์โครงการ

   • รับทำวิจัยบัญชี,รับทำค้นคว้าอิสระ สาขาบัญชี , รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ สาขาบัญชี โดยนักวิจัยที่มีความรู้ด้านบัญชี บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีชั้นสูง บัญชีภาษีอากร และการวิเคราะห์งบการเงินทุกประเภท

   • รับทำวิจัย ป.โท ทุกสาขา

   • รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์,รับปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ ทุกสาขา ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixes  Research)

   • รับทำวิจัยกฎหมาย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย ปัญหาพิเศษ สารนิพนธ์และค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ ,  สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศพร้อมแปลและเรียบเรียงทั้งระบบ Civil Law และ Common Law ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้

   • รับทำและให้คำปรึกษาการทำวิจัยชั้นเรียน การทำวิจัยบริหารการศึกษา  การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและกิจกรรม  การทำวิจัยที่ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA), การวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural  Equation Model  :SEM)

   • รับทำวิจัยสังคมศาสตร์ ืทุกสาขา  รับทำวิจัยโลจิสติกส์  รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ 

   • รับทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์(MPA &MPPM) วิจัยโลจิสติกส์  วิจัยนิเทศศาสตร์  วิจัยการท่องเที่ยวฯลฯ 

  รับทำวิจัย รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ รับทำวิจัยบัญชี รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์ รับทำวิจัยบริหารการศึกษา รับทำวิจัย การเงิน, รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รับทำวิทยานิพนธ์,รับทำวิทยานิพนธ์ การตลาด,รับทำวิทยานิพนธ์ การตลาด,รับทำค้นคว้าอิสระ,รับทำปัญหาพิเศษ,รับทำสารนิพนธ์,รับทำ is, จ้างทำวิจัย,จ้างทำ วิจัย, จ้าง ทำ วิจัย, จ้างทำดุษฎีนิพนธ์,รับจ้าง เขียนบทความ,รับทำวิจัย โลจิสติกส์, รับทำวิจัย รัฐศาสตร์,รับทำวิจัย ป.โท,รับทำวิจัย ป.เอก,วิจัย ป.โท ราคา,วิจัย ป.เอก ราคา

   

  รับทำวิจัย,รับทำวิจัยการเงิน,รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รับทำวิจัย การเงิน, รับทำวิจัย บัญชี, วิจัย การจัดการภาครัฐ อื่นๆ

    

    • ให้คำปรึกษาการรับทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยด้านต่างๆ

    • รับทำ AMOS   ราคาคุ้มกับคุณภาพ

   บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาอันรวดเร็ว รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS,EVIEW,STATA,AMOS และ LISREL , รับวิเคราะห์ข้อมูลในราคากันเอง ราคาไม่แพง แต่คุณภาพครบถ้วน ทั้งวิเคราะห์ด้วย SPSS,EVIEW,STATA,AMOS และ LISRE

   วิเคราะห์พร้อมเขียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สามารถนำเสนอผลการศึกษาได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง รวดเร็ว 

   รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา

    

   รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา

   รับทำวิจัยตลาด (Marketing Research) 

     

     1. รับทำวิจัยตลาด , รับจ้าง วิจัยตลาด

     1. รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด แบบผู้ช่วยและที่ปรึกษาวิจัยทุกขั้นตอน

      

      • วิจัยตลาด  เพื่อการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   การศึกษาความภักดีต่อสินค้าและบริการ    การศึกษาความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร

      • การศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ

      • การวางแผนด้านการตลาด  การสื่อสารการตลาด และการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

      • SWOT ANALYSIS

      • TOWS Matrix

      • PESTEL  Analysis

     รับทำวิจัยด้านการเงิน (Financial Research) วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ด้านการเงิน (Financial Thesis/Dissertation) (MBA(FINANCE) MIF  MSC(FINANCE)) เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial / Monetary Economics)

     รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับวิเคราะห์ข้อมูล

      • วิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกิจ (Business Finance) และ การเงินองค์กร (corporate finance)
      • การวิเคราะห์งบการเงิน  งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงส่วนของเจ้าของ
      • การวิเคราะห์และพยากรณ์ทางการเงิน จุดคุ้มทุน NPV  IRR Payback Period (PB)
      • งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านตลาดทุน , หลักทรัพย์, ตราสารทางการเงิน , ตราสารหนี้ , หุ้นกู้,พันธบัตร,ความผันผวนของหลักทรัพย์,ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
      • งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ต้องใช้แบบจำลองเศรษฐมิติที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ARIMA, GARCH, Cointegration, ECM เป็นต้น

      1.  

      รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน รับทำค้นคว้าอิสระ  บัญชี  , รับทำวิจัย  บัญชี ,  บัญชีต้นทุน  บัญชีภาษีอากร  บัญชีชั้นสูง  การจัดทำงบการเงิน   

      การจัดทำรายงานทางการเงิน  วิเคราะห์งบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  งบแสดงส่วนของเจ้าของ  หมายเหตุประกอบงบ  การเปิดเผยข้อมูล  

      รับทำวิจัยด้านการบัญชี   โดยนักบัญชีที่ผ่านการทำงานสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่  มีประสบการณ์ทำวิจัยด้านบัญชี  มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชีระดับสูง   เข้าใจระบบสารสนเทศทางการบัญชี  บัญชีต้นทุน1-2   บัญชีชั้นสูง 1-2  บัญชีภาษีอากร  บัญชีชั้นกลาง 1 – 2 

      สามารถจัดทำงบการเงิน Financial  Report  จำลองงบการเงิน  และวิเคราะห์งบการเงินได้ทุกประเภท Income  Statement  Balance  Sheet  Cash flow in (out)  Analysis ทำงานรวดเร็ว  ถูกต้อง  ทั้งทฤษฎีทางบัญชีและเทคนิคการวิจัย

      รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท รับทำรายงาน
      รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท รับทำรายงาน
       • รับทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านนิเทศศาสตร์  สื่อสารการตลาด  และสื่อสารมวลชน

       • งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

       • งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านบริหารธุรกิจอื่น
       • การจัดการ (Management)
       • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
       • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       • โลจิสติกส์และจัดการห่วงโซ่อุปทาน
       • พาณิชย์นาวี
       • ทรัพยากรมนุษย์/บริหารงานบุคคล
       • อื่น ๆ

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

       ศูนย์บริการข้อมูลเพื่องานวิจัยครบวงจร  รับทำงานวิจัย รับทำวิจัย  บริการรับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา และ  วิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประสาสนศาสตร์ (MPA และ MPPM)

        • แรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันธ์ต่อองค์การ ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์การ สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
        • ประสิทธิผลองค์การ  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การคงอยู่และการลาออกจากองค์การ
        • สมรรถนะองค์การ สมรรถนะผู้นำ  ความสามารถทางการแข่งขันขององค์การ
        • ผลประกอบการขององค์การ ผลกระกอบการที่ยั่งยืน  การอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนภายใต้การแข่งขัน
        • ทฤษฎีฐานทรัพยากร
        • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ระบอบการเมืองการปกครอง ประชาธิปไตย VS คอมมิวนิสต์
        • สื่อสารการเมือง
        • เศรษฐศาสตร์การเมือง
        • กฎหมายเปรียบเทียบ (นิติศาสตร์) กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  ทั้งระบบไต่สวนและกล่าวหา
        •  

        รับสืบค้น แปล และเรียบเรียงเนื้อหาประกอบการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ทุกสาขา  


          

          • บริการสืบค้น จัดเก็บล รวบรวม และจัดการข้อมูล

          • ให้คำแนะนำการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ทุกสาขา

          • ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านการสร้างมแบบจำลอง (Model)และการเลือกสถิติ โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์สถิติและตัวแปรที่ถูกต้อง สอดคล้องกับรูปแบบของข้อมูล (อนุกรมเวลา,แบบสอบถาม,สัมภาษณืเชิงลึก)

          • บริการเรียบเรียงเนื้อหาและให้คำแนะนำช่วยเหลือการเขียนบทความ เนื้อหาวิจัย และวิทยานิพนธ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Plagiarism (ด้วยอัษราวิศุทธ์ หรือ Turn It In)

         ให้คำปรึกษา  การทำวิจัยปริญญาเอก  การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์  การแก้ไขสารนิพนธ์  การทำปัญหาพิเศษ  การทำปัญหาอิสระ การทำ Independent  Study (IS)  การทำรายงานภาษาอังกฤษ  การเขียน REPORT  การเขียนแผนการตลาด  MARKET  PLAN  การเขียนแผนธุรกิจ  BUSINESS  PLAN

         เรายินดีให้ตรวจสอบทักษะ  ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเหล่านั้น  เช่น  วิทยาการจัดการ  การบัญชี  การเงิน วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค  นโยบายสาธารณะ  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต  ดุลยภาพการผลิต  ทฤษฎีอุปสงค์  อุปทาน  ผลกระทบภายนอก ฯลฯ

         รวมถึง ความรู้พื้นฐานการทำวิจัย ในสายสังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์ อื่นๆ  เช่น  รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  นโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การเมือง  การปกครอง  การจัดการภาครัฐและเอกชน  การบริหารรัฐกิจ  ความรู้เกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

         ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้านการแข่งขัน  การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์  และประเมินประสิทธิภาพ ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรคู่แข่ง  การสืบค้นข้อมูลทางการเงิน และ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่เปิดเผยทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

         รับวิเคราะห์งบการเงิน  จัดทำรายงานทางการเงิน  วิเคราะห์งบดุล  วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน  วิเคราะห์งบกระแสเงินสด  งบแสดงส่วนของเจ้าของ  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

         การวิเคราะห์การเงิน  จะทำให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับผู้สนใจ ผู้บริหาร หรือนักวิจัยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

         PROFESSIONALDATAS  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ และ โปรแกรมเศรษฐมิติ สำเร็จรูป ที่หลากหลาย กว้างขวาง ลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการทดสอบสมมติฐาน และการอธิบายความสัมพันธ์ปรากฎการณ์ ตัวแปรในกรอบแนวคิด  เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS, การวิเคราะห์EVIEW, การประมวลผลด้วยSTATA, การรันข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL และ AMOS รวมถึงโปรแกรมครอบจักรวาล (Universal) อย่างโปรแกรม STATA ด้วยเช่นกัน


         รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับทำวิจัยการเงิน รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับวิเคราะห์ข้อมูล

         ให้คำปรึกษาการทำปริญญาเอก  PH.D  DBA  DPA  สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  วางแผนการเรียนและการทำวิจัย  การทำวิจัยปริญญาเอก  การทำดุษฎีนิพนธ์  การทำรายงาน  เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาในแต่ละกระบวนการเรียนการสอน    การส่งงาน  ส่งรายงาน  การสอบ  รับเป็นติวเตอร์สอบในแต่ละวิชา  และการสอบปิดเล่ม   ทั้งภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ฝรั่งเศส  และญี่ปุ่น  โดยนักภาษาศาสตร์ที่มีความรู้ในสาขานั้นๆที่ลึกซึ้ง

          

          

          

          

         รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำปริญาเอก

         รับทำรายงาน  รับทำรายงานด่วน  รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำ Report  รับทำรายงานบัญชี  รับทำรายงานการเงิน  รายงานการศึกษา รับเขียนEssay รับทำAssignment งานด่วน งานเร่ง ไว้ใจเรา

         ให้บริการทำรายงานเฉพาะด้าน  รับทำรายงานประกอบการศึกษา  รายงานประกอบการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา  รายงานสำหรับใช้ในองค์กร  รายงานวิจัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน  ทั้งรายงานเชิงคุณภาพ จากการรวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฎในระบบ เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายงานภาวะอุตสาหกรรม รายงานเศรษฐกิจ รายงานทางการตลาด

         เช่น มูลค่าตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  โครงสร้างตลาด  การแข่งขัน  ของสินค้าและบริการต่างๆ โดยรับทำทั้งรายงานภาษาอังกฤษ รายงานภาษาไทย รายงานภาษาจีน และญี่ปุ่น

         รับทำวิทยานิพนธ์สังคมศาสตร์ ทุกสาขา  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา  รับทำวิทยานิพนธ์การจัดการภาครัฐ  รับทำวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ  รับทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  รับทำวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา  วิทยานิพนธ์การจัดการ  วิทยานิพนธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิจัยการจัดการเรียนการสอน วิจัย หลักสูตร  แบบผู้ช่วยทำวิทยานิพนธ์  THESIS  ASSISTANT  ทุกขั้นตอน

         ให้บริการเป็นที่ปรึกษา รับทำวิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์  ผู้ช่วยทำวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่กระบวนการสืบค้นเนื้อหา  สถานการณ์ปัจจุบัน  แนวคิด ทฤษฎี สำหรับการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  Thesis  Topic ,  การกำหนดแนวคิดสำหรับงานวิทยานิพนธ์  Conceptual  Framework of Thesis , การเขียนระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิทยานิพนธ์  ที่ถูกต้อง เหมาะสม  ทันสมัย  น่าสนใจ

         โดยให้คำแนะนำ รับทำวิจัยภาษาอักกฤษ  รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษาการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ทั้งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเทศ  และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในต่างประเทศ  พร้อมแปลและเรียบเรียงเนื้อหา สำหรับใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ และ การทำดุษฎีนิพนธ์ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสร็จทันเวลา

         ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ สาขาศึกษาศาสตร์ /  ครุศาสตร์  ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2564

           

           1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทาง สติปัญญาของกิลฟอร์ด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาระการเขียน และหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางในการพัฒนา ทักษะด้านการฟัง พูด และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญา เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ปาล์มน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดโครงงานเป็นฐาน (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านหินดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปเปี้ยสท์ (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนท (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

           1. ผลของการใช้แบบฝึกทักษะโฟนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

          ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

          ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ สาขา บริหารธุรกิจ ที่ตีพิมพ์ในปีล่าสุด  พ.ศ.2565

            

            1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากที่บ้านของพนักงานบริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย จำกัด (2565)

            1. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบความสุขในการทำงานกับความผูกพัน ของพนักงานในกลุ่มบริษัท A(2565)

            1. ส่วนประสมการตลาดบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร (2565)

            1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการและการกลับมาใช้ซ้ำ ของผู้รับบริการที่ใช้บริการเพชรบุรี7 สหคลินิก(2565)

            1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน เจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภค(2565)

           ที่มา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

           ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2565 (ปีล่าสุด)

             

             1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (2565)

             1. การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม(2565)

             1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y(2565)

             1. 4.การเปรียบเทียบความสัมพันธ์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2565)

             1. ความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2565)

            หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ หัวข้องานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ดีที่สุดในปี 2022 ในต่างประเทศ Best Economics  Research and Thesis Topic Ideas for 2022

              

              1.  The Study of Impact of Poverty on Economic Growth: The Case of the BRICS Economy

              1.  Understanding Education Advances at the Local Level: Comparing North and South Cities in the UK

              1.  The Analysis of the impact of unemployment on GDP: the case of Asian companies

              1. Covid-19 affects various economic activities. How is the developed country?

              1. Analyze salary inequality in the UK and the forces behind such inequality? – Critical Analysis

              1. Effects of Inflation and Interest Rates on Economic Growth and Development: The UK Case

              1. A critical analysis of the extent to which the oligopoly concept exists in the UK market.

              1. An assessment of the role of COVID-19 on the Indian and Chinese economies.

              1. Analysis of the level and prevalence of self-employment in various parts of Europe UK analysis.

              1. Impact of unemployment on poverty and economic growth: A case of developing countries

             Sourse : 1.ECONOMICS THESIS TOPICS  2.Economic Sociology

             ตัวอย่างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

             รับทำวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

              

             ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               

               1. ProQuest Dissertations & Theses เป็นฐานข้อมูลระดับโลก ที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ และนักวิจัยทุกสาขา  เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกามากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full
                Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน

               1. CINAHL Completeเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาล งานวิทยานิพนธ์ด้าน สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยสนใจสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,200 หัวข้อวิจัย  และสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937  กล่าวได้ว่าฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

               1. American Chemical Society Journal (ACS)เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

               1. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว  รวมไปถึงเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery)   โดยเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

               1. SpingerLink – Journal เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับโลก  ที่ให้บริการเนื้อหาในสาขา วิชาหลัก  ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี รวมถึง วิทยานิพนธ์และวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

               1. Dissertations Full Text in PDF format  เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยระดับปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

               1. Emerald   ฐานข้อมูลยอดฮิต และมีชื่อเสียงระดับโลกด้านวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์อีกแหล่งหนึ่ง  Emerald Management เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ (Management) , บริหารธุรกิจ (Business Administration) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science)  ตลอดจนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาโท และวิจัยปริญญาเอก สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

               1. EBSCOhost สืบค้นตำราและหนังสือต่าง ๆ ยกให้เป็นเอกในดวงใจก่อนเลยคือค้นง่าย สมัครสมาชิกก่อนไม่ยุ่งยาก เนื้อหาประมาณ ThaiLis  คือค้นที่เดียวได้ทั่วโลก  เว็บเดียวได้หลายมหาวิทยาลัย มี Fulltext ให้ดาวน์โหลด

              ตัวอย่างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัย ที่สำคัญของประเทศไทย  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และดุษฎีนิพนธ์ต่างๆ

                

                1. NRRU Library

                1. Thailis

                1. รวบรวม 18 ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ไม่อยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้

                1. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

                1. ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                1. แหล่งสืบค้นวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย  

                 

                 1.  งานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการฎีกา  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                 1. งานวิจัยสถาบันประปกเกล้า

                 1. สถาบันวิจัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 1. ฐานข้อมูลวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

                 1. ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEDResearch

                 1. หอสมุดแห่งชาติ

                 1. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ThaiJo

                 

                ขอบคุณข้อมูลดีๆ Thank you for…

                1. Gradcoach

                2. Apnews

                3. linkedin 

                4.bestassignmenthelper

                5.literaturereviewhelp

                 


                TAG:

                 รับทำวิจัย , รับจ้างวิจัย , วิจัยการศึกษา,  วิจัยศึกษาศาสตร์, ปรึกษาการทำวิจัย , จ้างทำวิจัย , รับทำดุษฎีนิพนธ์, ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , จ้างทำวิทยานิพนธ์, รับวิเคราะห์ข้อมูล , รับวิเคราะห์SPSS , รับจ้างSPSS, รับจ้างEVIEW , รับจ้างAMOS , รับวิเคราะห์EVIEW, รับทำวิจัยpantip, รับทำวิจัยsanook,รับทำวิจัย ราคา,วิจัย ป.ตรี,วิจัยป.ตรี ราคา, วิจัย ป.โท ,วิจัย ป.โท ด่วน, วิจัย ป.โท ราคา, รับเขียนแผนธุรกิจ , รับเขียนบทความ , รับตีพิมพ์บทความ, จ้างทำวิจัยโลจิสติกส์  , จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ , ปรึกษาวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, รับสืบค้นกฎหมายเพื่อวิทยานิพนธ์  , รับวิเคราะห์ STATA , จ้างทำ STATA, รับทำวิจัยปริญญาเอก,รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, รับทำวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำวิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์,  รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, ดุษฎีนิพนธ์ การเงิน, ดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์, การจัดการ management, รับทำวิจัยโลจิสติกส์, รับทำผลงานวิชาการ,  รับปรึกษาการเลื่อนตำแหน่ง,รับทำรายงาน,รับทำcoursework, ,รับทำassignment,รับเขียนหนังสือ,  ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์, การทำวิทยานิพนธ์,  เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์, เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำวิจัย การจัดการเรียนการสอน,เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำassignmentรับทำcoursework