จ้างทำวิจัยป.โท

จ้างทำวิจัยป.โท

บริษัทรับทำวิจัย บุคลากรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การศึกษาระดับปริญญาเอกและโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา  นิเทศศาสตร์  โลจิสติกส์และจัดการโซ๋อุปทาน  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยการจัดการภาครัฐ และสาขาอื่นๆ  ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก จ้างทำวิจัยป.โท ในรูปแบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัย ตั้งแต่กำหนดหัวข้อ  การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสอบปิดเล่ม

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย จ้างทำวิจัยป.โท

รับทำวิจัยและให้คำปรึกษาการทำวิจัยระดับปริญญาโท  เราเสนอบริการที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาการทำวิจัย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. การเลือกหัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง (Research  Topic)
  2. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
  3. การเขียนสมมติฐาน
  4. การกำหนดตัวแปร การสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย
  5. การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง  เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล
  6. การเขียนผลการศึกษา
  7. การเขียนข้อเสนอแนะ อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย

ลูกค้าและผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นความรู้ต่างๆ ได้ทุกประเด็นก่อนตัดสินใจ  การจ้างทำวิจัยป.โท  เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสามารถของทีมที่รับทำงาน  และควรเตรียมเนื้อหา ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการใช้บริการที่ปรึกษาและผู้ช่วยเหลืออย่างละเอียดทุกประเด็น

ยกตัวอย่าง ในกรณีที่หาทีมงานช่วยเหลือด้านการทำวิจัยการเงิน  ลูกค้าจะต้องเตรียมคำหลัก (Keyword) ต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่อยู่ในหลักสูตรที่เรียนมา เช่น CAPM  ทฤษฎีการลงทุน  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  โมเดลทางเศรษฐมิติ  ตราสารหนี้ ตราสารทุน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาหลักทรัพย์  ซึ่งการตรวจสอบความรู้ต่างๆเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกทีมวิจัยที่มีความรู้ และความสามารถที่แท้จริง ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียเงินจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยได้ในระดับหนึ่ง ดีกว่าที่ไม่มีการทดสอบ สอบถามความรู้อะไรเลย

การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก จะแตกต่างกับวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” รวมทั้ง”ความลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองหรือสถิติที่ใช้ ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

กล่าวได้ว่า การทำวิจัยปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถสร้าง “สูตรสำเร็จ” สำหรับการทำวิจัยปริญญาเอก  หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเชี่ยวชาญหรือผ่านประสบการณ์ทำงานประเภทนี้มากแค่ไหน จะสามารถทำได้เพียง “การให้คำแนะนำ” และ”ตัวอย่างวิทยานิพนธ์” ในแนวทางเดียวกับที่นักวิจัยสนใจ    ซึ่งอาจช่วยให้เห็นแนวทาง หรือโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่จะทำ แต่ไมสามารถยึดติดกับวิทยานิพนธ์เล่มใดเล่มหนึ่งมากเกินไป วิธีการที่ถูกต้องคือ ควรค้นคว้าให้มากเข้าไว้ อ่านให้มาก คิดให้มาก  เพื่อให้ความคิดตกผลึก

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์   บริการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน โดยนักวิจัย บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ หลายสาขา ในระดับ ปริญญาเอก และ ปริญญาโท สามารถให้บริการ รับทำวิจัย  รับทำวิจัย ปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ในเวลาอันรวดเร็ว ในสายสังคมศาสตร์ทุกแขนง วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  MPA  DPA  MPPM  วิจัยบริหารธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี การจัดการ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

บริการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม การเขียน Literature Review  การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  และ LISREL  จนถึงการเขียนผลการศึกษา  สอบปิดเล่ม Presentation รับเขียนบทความวิจัย แนะนำการส่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารชั้นนำของต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS   สามารถรับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา และไม่แพง

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัยป.โท
  2. รับทำวิจัยป.เอก

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย