รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  โดยนักวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา

รับทำวิจัย วิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย วิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ดูแลช่วยเหลือตั้งแต่การคิดหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ จนถึงสอบปิดเล่ม และส่งบทความตีพิมพ์ต่างประเทศและในประเทศ

ให้บริการด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ครบวงจร One Stop Service  รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์  ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ที่เหมาะสมและทันสมัย  โดยยึดแนวทางการทำวิจัยสมัยใหม่  ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิจัยที่ถูกต้องทันสมัย  อ้างอิงจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ Thesis และ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัยชั้นนำ เช่น ISI  SCOPUS เป็นต้น

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์   บริการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน โดยนักวิจัย บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ หลายสาขา ในระดับ ปริญญาเอก และ ปริญญาโท สามารถให้บริการ รับทำวิจัย  รับทำวิจัย ปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ในเวลาอันรวดเร็ว ในสายสังคมศาสตร์ทุกแขนง วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  MPA  DPA  MPPM  วิจัยบริหารธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี การจัดการ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

บริการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม การเขียน Literature Review  การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  และ LISREL  จนถึงการเขียนผลการศึกษา  สอบปิดเล่ม Presentation รับเขียนบทความวิจัย แนะนำการส่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารชั้นนำของต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS   สามารถรับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  ในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา และไม่แพง

รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์สาขาเศรษฐศาสาตร์  วิจัยบริหารการศึกษา  การจัดการภาครัฐ  นโยบายสาธารณะ  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์  วิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา ครุศาสตร์  การนิเทศในสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  รับทำวิจัยชั้นเรียน  รับทำวิจัยโลจิสติกส์  วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน

รับทำวิจัยตลาด การทำวิจัยตลาดออนไลน์ Online  Marketing โดยแนวคิด 6C  รับทำโปรเจคเกี่ยวกับ Digital  Marketing ,  Social Media Marketing

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  การทำวิจัยด้านการตลาดออนไลน์  เราใช้แนวทางการทำวิจัยตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ ที่ประสบความสำเร็จ ในต่างประเทศ ซึ่งนิยมใช้แนวคิดของ 6C ประกอบด้วย

1.) Content : ข้อมูล
ถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างความน่าสนใจให้เว็บไซต์ ปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้นอกจากข้อมูลที่ดี น่าเข้าไปอ่านแล้วยังควรประกอบไปด้วย ความสดใหม่ การอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล ความถูกต้องและแม่นยำ

2.) Community : สังคมออนไลน์
การมี Community ในเว็บไซต์ เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน ก่อให้เกิด Engagement มีผู้เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง และมีข้อมูล (Content) ที่มาจากผู้ใช้ ถือเป็นข้อมูลที่เจ้าของเว็บไม่ต้องผลิตเอง ลดต้นทุนตรงนี้ได้

3.) Commerce : การขายผ่านเว็บไซต์
หลายคนอาจคิดว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ใช่เว็บไซต์ E-Commerce แต่เชื่อหรือไม่ว่า ไม่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะเป็นประเภทไหนก็สามารถเป็นเว็บ E-Commerce ได้ เพราะการค้าขายผ่านเว็บไซต์นี้ อาจเป็นชิ้นส่วน (Module) ชิ้นหนึ่งที่สามารถนำไปเพิ่มหรือเสริม เพื่อทำให้เว็บไซต์คุณมีบริการและข้อมูลที่หลากหลาย เป็นทั้งช่องทางสร้างรายได้ และทั้งช่องทางที่ทำให้เว็บน่าสนใจมากขึ้น

4.) Communication : ช่องทางการสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าไม่ได้มีเพียงแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังมีอีกช่องทางที่มำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลคุณได้คือ “โทรศัพท์มือถือ” เพราะปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์หลายสิบล้านคน ซึ่งมากกว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

5.Customization : การปรับแต่งเว็บไซต์
การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ การบริการนี้ทำให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ผ่านการเก็บข้อมูลจากลักษณะการปรับแต่งเว็บไซต์นั่นเอง เช่น การปรับแต่งข้อมูลเพื่อการบริการ สินค้า และการนำเสนอข้อมูล เป้นต้น

6.Convenience : ความสะดวกสบาย
คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก (Web Usability) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่างๆ ของคุณได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตอบสนองการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์ 
รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์

รับทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รับทำวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน วิทยานิพนธ์ การบริหารรัฐกิจ

ให้คำปรึกษา แนะนำ  ช่วยเหลือ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์  MPA  MPPM  DPA  โดยนักวิจัยปริญญาเอก ที่ผ่านการทำงานวิจัยองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ  สามารถทำงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาและความต้องการของผู้ทำวิจัย

– รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง  รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

– รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  การบริหารนโยบายสาธารณะ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ด้านการบัญชี  วิทยานิพนธ์สาขาบัญชี  ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ

ท่านที่ผ่านการทำวิจัยปริญญาเอกสาขาการบัญชี  หรือเคยอ่านดุษฎีนิพนธ์การบัญชี อาจรู้สึกแปลกใจว่า อันที่จริงแล้ว การทำวิจัยระดับปริญญาเอกสาขาการบัญชี  สามารถทำวิจัยที่ออกไปในแนวทางการบริหารและจัดการได้  เช่นเดียวกันกับการทำวิจัยปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ หรือกฎหมาย  ที่คนทั่วไปมักจะคิดว่า ดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตร์ หรือ กฎหมาย ในระดับปริญญาเอก จะต้องเน้นหนัก ในเรื่องตัวบทกฎหมายเหมือนในระดับปริญญาโท  แต่ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง  การทำวิจัยระดับปริญญาเอก นักศึกษา สามารถเลือกหัวข้อ ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการนำความรู้ด้านบัญชี ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ทั้งองค์กรธุรกิจ และ องค์กรแห่งรัฐ  มากกว่าการมุ่งเน้น ในเรื่องของการทำบัญชี ความรู้ด้านบัญชี เช่น บัญชีภาษีอากร ต้นทุน1-2  บัญชีชั้นสูง หรือการวิเคราะห์งบการเงิน

การทำวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นในเรื่องของการนำความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ หรือสามารถนำไปกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในองค์กร มากกว่าการมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ในศาสตร์นั้นๆในเชิงลึก ซึ่งถูกมองว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ หรือนำไปใช้งานได้จริงไม่ได้ง่ายนัก ทำให้แนวทางการทำวิจัยปริญญาเอก รวมทั้งบัญชีจะสามารถมุ่งเน้นการทำวิจัยด้วยการนำแนวคิด และ ทฤษฎีการบริหารจัดการมาประยุกต์เป็นตัวแบบในกรอบแนวคิดงานวิจัยได้

THE ROLE OF FINANCIAL STATEMENT IN PERFORMANCE MANAGEMENT

The Doctor of Business Administration (DBA) in Accounting and Financial Management

5 Topics for a DBA Dissertation

PHD IN BUSINESS ADMINISTRATION ACCOUNTING

The Differences between PhD and DBA

PHD IN BUSINESS ADMINISTRATIONACCOUNTING

Program PhD in Accounting at a glance

PhD Thesis Writing Process: A Systematic Approach—How to Write Your Methodology, Results and Conclusion

 

รับทำวิจัย   วิจัยด้านบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา ศึกษาศาสตร์ วิจัยครุศาสตร์ รับทำวิจัยชั้นเรียน

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยด้านบริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์ วิจัยสาขาครุศาสตร์  การทำวิจัยชั้นเรียน การทำวิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การนิเทศภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21  ภาวะผู้นำ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

รับทำวิจัยบริหารการศึกษา รับทำวิทยานิพนธ์การศึกษา รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์
วิจัยบริหารการศึกษา วิจัยศึกษาศาสตร์ วิจัยการศึกษา

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร  ประกอบด้วย  (1) การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำ  (2) การวิจัยเกี่ยวกับอำนาจ  (3) การวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ (4) การวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร
 2. การวิจัยเกี่ยวกับองค์การ  ประกอบด้วย (1) การวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ (2) การวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ  (3)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การ (4) การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ (5)  การวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ และ (6) การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในองค์กร
 3. การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน ประกอบด้วย  (1) การวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย และ (2) การวิจัยเกี่ยวกับการวางาแผน
 4. การวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ
 5. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย (1) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ (2) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (3) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ (4) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม (5) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา (6) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และ (7) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศ และ (8) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 6. การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างทีมงาน  การนิเทศภายใน
 7. การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการและนโยบายต่างๆ

17  Dissertation Topics In Educational Management Worth Writing

List Of 15 Dissertation Topics For Educational Management

 1. A comparison of standardized and so-called Wonderlic examinations as means to evaluate student’s academic performance.
 2. The theoretical background of distant learning.
 3. The roles of student behavioral policies. when it comes to classroom management.
 4. Delving into the social as well as academic and experiences of homeless university students.
 5. Self-directed learning preparedness and academic attainment in online contexts.
 6. Effective education assessment tools.
 7. Developing a deeper understanding on how university students experience interactive instructional technology.
 8. Understanding the principals’ use of emotional intelligence in order to effectively influence their school.
 9. The issue of negative parental perspectives toward school.
 10. Distinctiveness of kindergarten classrooms.
 11. First year mentor’s use of technology in literacy.
 12. The impact of classroom management on the behaviors of students.
 13. Evaluating the linkage between faculty and student perceptions of student engagement at public universities.
 14. The perks and drawbacks of the commercialization of education.
 15. The principals’ use of classroom walkthrough observations in order to enhance instruction.

การทำวิจัยบริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทยเอง จะเป็นการนำแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร การจัดการ มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย  โดยอาศัยองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารการศึกษาเพื่อให้สามารถวัดระดับของตัวแปรในทางการศึกษาได้  แต่สำหรับการทำวิจัยชั้นเรียน  การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อหรือกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการศึกษา จะมุ่งเน้นศาสตร์ทางด้านการบริหารการศึกษา ที่มีพื้นฐานจากองค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์เป็นหลัก

รับทำวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์บริหารธุรกิจ  ค้นคว้าอิสระด้านบริหารธุรกิจ MBA  DBA  PHD (Business Administration) การบัญชี  การจัดการ  ทรัพยากรมนุษย์  การเงิน  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก
วิจัยบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ การทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ ทุกแขนง ได้แก่ วิจัยด้านการจัดการ  รับทำวิจัยตลาด การบัญชี  การเงิน  การจัดการธุรกิจ และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างแบบสอบถาม การเก็บแบบสอบถาม (และแบบสอบถามออนไลน์)  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา จนถึงการสอบปิดเล่ม และส่งบทความตีพิมพ์

 • รับทำวิจัยตลาด  Market  Research  รับเขียนแผนการตลาด Market Plan  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  พฤติกรรมการแข่งขัน  ส่วนแบ่งตลาด  การวางตำแหน่งทางการตลาด  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด  การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการตลาด  การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด
 • วิจัยการเงิน  Finance  Research  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงิน  การวิเคราะห์ความคุ้มค่างทางการเงิน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ และ ตราสารหนี้   การวิเคราะห์ความผันผวน Volatility และ การส่งผ่านความผันผวน
 • รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน  Cost and Benefit Analysis การวิเคราะห์ค่าปัจจุบันสุทธิ  การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  วิเคราะห์ความไว  Sensitivity Analysis
 • รับทำวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปรึกษาเอก ด้านการจัดการ Management  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลองค์การ  แรงจูงใจ  ภาวะผู้นำ  บรรยากาศองค์การ  สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน  การสื่อสารองค์กร  ผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน  องค์กรนวัตกรรม  เป็นต้น
 • วิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์  บริหารทรัพยากรบุคคล  ทุนมนุษย์  Human  Capital
 • การทำวิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  International  Business  Management  การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเรียบเทียบ  Reveal  Comparative Advantage (RCA)  การวิเคราะห์ทฤษฎีทรัพยากรแห่งชาติ  การวิเคราะห์ Diamond  Model
 • การทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เป็นต้น

รับทำวิจัยโลจิสติกส์  ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สาขาโลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน  Logistics and Supply chain  Management  การบริหารสินค้าคงคลัง  การเลือกจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสม  การลดต้นทุนการขนส่ง

รับทำวิจัยโลจิสติกส์  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์โลจิสติส์ ทั้งเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ

 1. การวิเคราะห์แบบมีลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP)
 2. การจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC (Activity Based Costing)
 3. โลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics)
 4. Lean Logisitcs
 5. TQM  Logistic Solutions
 6. Same-Day Delivery
 7. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 8. การพยากรณ์ทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Forecasting)
รับทำวิจัยโลจิสติกส์ รับทำวิทยานิพนธ์โลจิสติสกื ดุษฎีนิพนธ์โลจิสติกส์ รับทำวิจัยโลจิสติกส์
วิจัยด้านโลจิสติกส์ วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน