รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยป.โท วิจัยป.เอก รับทำthesis รับทำ is รับทำค้นคว้าอิสระ แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาการทำวิจัย ทุกขั้นตอน

บริการ รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำปริญญาเอก รับทำthesis รับทำ is รับทำค้นคว้าอิสระ  แบบที่ปรึกษาวิจัย ผู้ช่วยวิจัย Research Consult Service ทุกขั้นตอน  บริการรับทำวิจัย ป.โท รับปรึกษาวิจัย รับแก้ไขวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ราคาไม่แพง   สังคมศาสตร์ทุกแขนง  โดยนักวิจัยมืออาชีพ ปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา เชี่ยวชาญการทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล   โดยนักวิจัยปริญญาเอก ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการทำวิจัยในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี รับรองคุณภาพ ไม่ผิดหวัง ทดสอบความรู้เพื่อความชัวร์ก่อนจ้างงาน  แก้ไขงานฟรี ตามความเหมาะสมของกระบวนการทำวิจัย วิทยานิพนธ์

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

ศูนย์บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย  รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำ is รับทำค้นคว้าอิสระ รับแก้ไขงานวิจัย ราคาไม่แพง รับทำ is รับทำปัญหาพิเศษ รับทำค้นคว้าอิสระ  รับทำรายงาน รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำรายงาน วิจัย การเงิน วิจัย เศรษฐศาสตร์ วิจัย โลจิสติกส์ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท วิจัยรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์   ให้คำปรึกษา ปรึกษางานวิจัย รับทำวิจัย บัญชี การบัญชี  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  บริหารการศึกษา  การจัดการภาครัฐ  วิจัยชั้นเรียน และ  รับทำวิทยานิพนธ์   ทุกสาขา รับทำthesis ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ การเขียน การสืบค้น การเรียบเรียง การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย เป็นต้น โดยนักวิจัยปริญญาเอกหลายสาขา

รับทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท  รับแก้ไขงานวิจัย รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำ is รับทำค้นคว้าอิสระ ด้วยการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ สอนกระบวนการคิดหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรม ไปจนถึงการสอบปิดเล่ม และการส่งผลงาน(บทความวิจัย / บทความวิชาการ) เพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ  รับปรึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การทำวิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก  Dissertation Thesis Independent Study ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บข้อมูล (ข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลทุติยภูมิ หลักทรัพย์ ตลาดการเงิน ตลาดทุน งบการเงินฯ)

การทำวิจัยปริญญาโท หรือการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจะต้องทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ หรือค้นพบแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้

การทำวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอกเรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) เป็นผลงานวิชาการรูปแบบหนึ่งของผู้ศึกษาในระดับปริญญาเอก  เป็นการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลองค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีวิธีการกระทำที่ถูกต้องและลึกซึ้งตามหลักวิชาการ และมีข้อมูลซึ่งบ่งชัดเจนถึงสิ่งที่ได้ ค้นพบใหม่ ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการสร้างทฤษฎีใหม่ หรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาโท

 

ให้บริการ รับทำวิจัย รับทำสารนิพนธ์ รับทำ is รับทำค้นคว้าอิสระ   แบบที่ปรึกษา สาขา  บริหารการศึกษา วิจัย การจัดการ วิจัย บัญชี และวิจัยสังคมศาสตร์ทุกสาขา   รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท 

 

รับวิเคราะห์ข้อมูล  รวมไปถึงการใช้ฐานข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการทำวิจัย เพื่อใช้สำหรับการใช้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่จำเป็น สำหรับการทำดุษฎีนิพนธ์  

รับสืบค้นข้อมูล  รับเก็บรวบรวมข้อมูล  รับสืบค้น ทฤษฎี งานวิจัย สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการออกแบบงานวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย ไปจนถึงการกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับการทำวิจัย (Conceptual  Framework) รับเก็บข้อมูล ทุกประเภท ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลอนุกรมเวลา ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดทุน ตลาดการเงิน ข้อมูลปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทุกชนิด
รับทำ THESIS  รับทำธีสิส รับทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท  รับทำรายงานด่วน  รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำปริญญาเอก  รับทำวิจัยปริญญาเอก   ให้คำปรึกษา การทำวิจัยปริญญาเอก ในต่างประเทศ   ทั้งการยื่นเอกสาร  การวางแผนการศึกษา  การส่งรายงาน  การวางแผนการทำวิจัย  จนกระทั่งการสอดปิดเล่ม
 • ปรึกษาการทำวิจัย   
 • จ้างทำวิจัย   
 • ปรึกษาการทำวิจัย
 • รวดเร็วที่สุด
 • ราคาดีที่สุด
 • ได้รับการบอกต่อมากที่สุด
รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยปริญญาเอก
รับจ้างทำวิจัย จ้างทำวิจัย รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยปริญญาเอก

รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท  รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก  และ รับแก้ไขงานวิจัย ด้วยทีมรับทำวิจัยคุณภาพ มากกว่า 10 ท่าน ความรู้และประสบการณ์ในวงการทำวิจัยยาวนาน  ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและรับทำวิจัยครอบคลุมเนื้อหาสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ , รับทำวิจัยกฎหมาย, ช่วยทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย นิติศาสตร,  รับเก็บแบบสอบถาม  รับทำแบบสอบถามงานวิจัย

เป็นผู้ช่วยทำดุษฎีนิพนธ์กฎหมาย นิติศาสตร์ โดยนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ทำวิจัยและสืบค้นข้อมูลฐานกฎหมายต่างประเทศได้มากกว่า 50 ฐานข้อมูล, รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์, โลจิสติกส์ และวิทยาศาสตร์บางสาขา เช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์สาขาสถิติและสถิติประยุกต์,วิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ เป็นต้น

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ทีมงานที่คุณไว้ใจได้ สอนกระบวนการทำวิจัยทุกขั้นตอน ทำได้จริง ถ่ายทอดรู้เรื่อง งานวิจัยดี มีคุณภาพ

 ทีมงานวิจัยมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน และส่งงานตีพิมพ์ทั้งวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ  มีความเชี่ยวชาญด้านการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติต่างๆ เช่น SPSS   STATA  EVIEW SAS และ AMOS ผ่านการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 20,000 ฉบับ และตีพิมพ์ ในและต่างประเทศมากกว่า 5,000 บทความ  

ปรึกษาการรับทำวิจัยโดยรับประกันความพึงพอใจและแก้ไขงานจนกว่าจะผ่านไม่จำกัดจำนวนครั้ง  รับผิดชอบงานและไม่ทิ้งงานกลางคัน

เชื่อถือได้แค่ไหน : ในฐานะลูกค้าต้องไม่เชื่อคำโฆษณาไม่ว่าทีมไหน  ต้องตรวจสอบพื้นฐานความรู้ พื้นฐานสถิติและพื้นฐานการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเช่น spss  eview  stata amos และ lisrel ต้องถามจนกว่าจะแน่ใจ อย่าเกรงใจที่จะถาม

ราคาแพงไหม : ในฐานะทีมที่ทำวิจัยมานาน  ราคาที่แท้จริงของงานวิจัยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ ใช้  ความซับซ้อนของแบบจำลอง  โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์  การตรวจงานของคณะกรรมการว่าอยู่ในระดับไหน  โดยทั่วไป ,  ทีมที่รับทำวิจัยที่ทำเองไม่ได้ส่งต่องาน  มูลค่าการทำงานจะไม่สูงเกินไปนัก อยู่ในระดับที่ผู้จ้างเห็นว่าสมเหตุสมผล

ระยะเวลานานไหม : การทำวิจัยช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับรุปแบบของการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน รวมถึง งานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีดำเนินการวิจัยอย่างไร ปกติ ถ้าเป็นงานไม่ซับซ้อน งานวิจัยทั่วไปที่ผู้วิจัยเตรียมเวลา และ สรรพกำลังในการทำวิจัยเต็มที่ สามารถทำโครงร่าง (เนื้อหาตั้งแต่บท1จนถึงบท3 วิธีดำเนินการวิจัย) 3 วันหรือ 5 วันก็สามารถทำได้

ทำไมต้องจ้าง : บางครั้งผู้ทำวิจัยแม้จะพยายามทุ่มเทสรรพกำลัง สติปัญญา ความสามารถอย่างที่สุด แต่ก็ยังต้องเผชิญปัญหาบางประการที่เป็นปัญหาทำให้การทำวิจัยไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้ากว่ากำหนด เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลาี่เข้าถึงยากหรือมีไม่เพียงพอ , ข้อมูลงบการเงินที่เมื่อต้องใช้จำนวนมากหลายบริษัทไม่สามารถรวบรวมได้ทัน , ไม่สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่ต้องการได้ เช่น โปรแกรมที่ใช้งานยากอย่าง LISREL หรือ EVIEW ที่ต้องอาศัยเวลาและมีผู้แนะนำที่ถูกต้อง เป็นต้น

รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์
รับทำวิจัย จ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์
ทีมวิจัย มืออาชีพด้านการทำวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำ is รับทำค้นคว้าอิสระ  ให้คำปรึกษาการรับทำวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ ที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและกำหนดหัวข้อวิจัย  การสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   การเขียนหัวข้อสำคัญในระเบียบวิธีวิจัย เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทำวิจัย  เครื่องมือสำหรับการทำวิจัย

รับวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ การทำค้นคว้าอิสระ (IS) ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์ ทุกสาขา   โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ  และ  เศรษฐมิติที่ใช้สำหรับการทำวิจัย เช่น SPSS SAS  EVIEW  STATA  AMOS  และ LISREL รวมไปถึงการเขียนผลการวิจัย และ การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในแหล่ง ตีพิมพ์งานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่น isi และ scopus และการตีพิมพ์งานวิจัยในประเทศ

รับทำวิจัยในสาขาที่เราพร้อมที่สุด

 1. รับทำวิจัยการเงิน  รับค้นคว้าอิสระ  บริหาร(การเงิน)
 2. จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเงิน
 3. รับทำวิจัยตลาด
 4. รับทำวิจัยโลจิสติกส์   ปัญหาพิเศษ  THESIS  research  ศึกษาศาสตร์ และ ครุศาสตร์
 5. รับทำวิจัยนิติศาสตร์ กฎหมาย
 6. THESIS  รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์
 7. INDEPENDENT  STUDY  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 8. รับให้คำปรึกษา การทำบทความวิจัย  สาขา สังคมศาสตร์ทุกสาขา
 9. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,สถิติ และ สถิติประยุกต์,คณิตศาสตร์
 10. วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ

การรับทำวิจัยครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

 • บริการสืบค้นข้อมูลอนุกรมเวลาและเก็บแบบสอบถาม
 • บริการตรวจสอบปัญหา Plagiarism ด้วย Turn It In และอักษราวิศุทธ์
 • รับเขียนบทความและตีพิมพ์บทความต่างประเทศ (isi และ scopus) และในประเทศ (Tier1-Tier3)
 • รับเขียนแผนธุรกิจ วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์ความไว  Sensitivity  Analysis
 • รับทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

รับทำวิจัย ระดับปริญญาโท รับทำวิทยานิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัย ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิจัย การเลือกชื่อเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย การเขียนที่มาและความสำคัญ  การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

 • การสืบค้น การเรียบเรียง การเขียนงานวิจัยบทที่2 การแก้ไขปัญหาการคัดลอก Plagiarism ทั้งอักษราวิสุทธิ์ และ Turn it in แบบมืออาชีพ
 • การกำหนดตัวแปร การเขียนกรอบแนวคิด สำหรับงานวิจัย (Sonceptual Framework) ที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

______________________________________________________

 • รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทุกชนิด (สถิติ และ เศรษฐมิติทุกโมเดล)
 • รับจ้าง วิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS SAS  R  STATA  EVIEW และ LIMDEP

ติดต่อ คุณจ็อบ Tel. 080-819-1208  
[email protected]

ปรึกษาการทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  โดยทีมวิจัย และ ที่ปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ ที่มีความรับผิดชอบที่สุด  ทีมนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ  เชี่ยวชาญการทำวิจัย หลายสาขาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาตั้งแต่ การกำหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การแก้ปัญหาการคัดลอกงานวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ แบบจำลอง การเขียนผลการศึกษา ไปจนถึงการอภิปรายผล และการตีพิมพ์บทความวิจัย

รับทำวิจัย

——————————————————————————————————————-

TAG:

รับทำงานวิจัย  ,รับจ้างวิจัย , ปรึกษาวิจัย , วิจัยเต็มเล่ม  ,วิจัย5บท,
รับทำวิจัย,รับทำวิจัย ป.โท,รับทำวิจัย ป.เอก, รับทำวิจัยด่วน,๊,รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์, รับทำวิทยานิพนธ์ โลจิสติกส์, รับปรึกษางานวิจัย, ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รับทำวิจัยรัฐศาสตร์,รับทำวิจัยการจัดการ,รับทำวิจัยตลาด,รับทำวิจัยบริหารธุรกิจ,รับทำวิจัยmba, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำวิจัยด่วน,รับทำวิจัยครุศาสตร์,รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์,รับทำวิจัยการเงิน, รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์, รับทำวิจัยการศึกษา, รับทำวิจัยรัฐศาสตร์,การจัดการภาครัฐและเอกชน, วิจัยบริหารรัฐกิจ, วิทยานิพนธ์  บริหารนโยบายสาธารณะ,รับทำวิจัยป.โท ราคาไม่แพง จ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท  รับทำวิทยานิพนธ์