การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

การเขียนนิยามศัพท์

แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ ความหมาย การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

นิยามศัพท์ คือ คำศัพท์ที่ต้องการคำอธิบาย และสื่อความหมายระหว่างผู้ทำวิจัย และผู้อ่านให้มีความหมายตรงกัน โดยเฉพาะคำที่มีความหมายหลากหลาย ปรกติแล้วนิยามศัพท์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การใช้นิยามเชิงแนวความคิด (Conceptual Definition) และการให้นิยามเชิงหน้าหน้าที่เฉพาะ (Functional Definition) การให้นิยามเชิงแนวความคิด เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับแนวความคิดเชิงวิชาการ การให้นิยามศัพท์เชิงหน้าที่เฉพาะ เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์ เกี่ยวกับวิธีการที่จะเสนอแนวความคิดไปใช้ในเรื่องราวเฉพาะในรายวิชา ซึ่ง การเขียนนิยามศัพท์ หรือ การให้ความหมายของคำศัพท์ในเชิงปฎิบัติการควรถือเกณฑ์ดังนี้

1. ให้บุคคลอื่น ๆ รู้ความหมายของค่าเท่ากับผู้วิจัย

2. คำที่ใช้ต้องมีความหมายแน่นอน และตรวจสอบได้

3. ต้องต่างจากคำอื่น ๆ อย่างเด่นชัด และไม่ซ้ำซ้อน

4. ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย

5. ต้องครอบคลุมสภาวะ และเงื่อนไขของวิชาการทำการวิจัย

6. คัดเลือกเพียงคำหลัก ๆ และเป็นสามัญโดยเฉพาะ สำหรับคำที่มีความหมายอ่างควรระบุให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจร่วมกัน

7. อย่าใช้ศัพท์ขาดที่ต้องแปลความอีก

การทำวิจัยจะต้องมี การเขียนนิยามศัพท์ เพราะคำศัพท์มีหลายความหมาย ผู้วิจัยจำเป็นต้องนิยามคำศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเข้าใจความหมายที่ใช้ในงานวิจัยเรื่องนี้ ถ้าหากไม่มีการนิยามคำศัพท์อาจจะทำให้การสื่อความหมายคลาดเคลื่อนทั้งในส่วนของผู้อ่านและตัวนักวิจัยเอง

การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์วิจัย
การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์วิจัย

การเลือกคำนิยามศัพท์

งานวิจัย ควรเลือกคำศัพท์ที่มีหลายความหมายเลือกคำศัพท์ที่คาดว่าผู้อ่านที่อยู่ในสาขาอื่นๆ ไม่เข้าใจ หรือไม่คุ้นเคย โดยทั่วไปมักจะเป็นศัพท์เฉพาะคำศัพท์ใหม่ๆ ที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ

ที่มาของคำศัพท์

คำศัพท์ที่จะนำมารวบรวมและให้คำนิยามไว้ในส่วนนิยามคำศัพท์ ได้มาจากทุกส่วนของรายงานตั้งแต่ชื่อเรื่อง ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานและปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และวิธีวิจัยแต่ละขั้นตอน

หลักการเขียนคำนิยามศัพท์
นิยามคำศัพท์เป็นการนิยามโดยทั่วๆ (Abstract definition) เหมือนคำศัพท์ปกติ และการนิยามคำศัพท์เฉพาะที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้น (Operational definition)ซึ่งบางคำศัพท์จะต้องนิยามเฉพาะและอธิบายรายละเอียดมากกว่าแบบแรกและสอดคล้องกับขอบเขตของเรื่องที่วิจัย

การอ้างอิงหรือให้แหล่งที่มีของคำนิยามมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนิยามทั่วไป เพื่อให้การนิยามมีความเชื่อถือมากขึ้น ทั้งจากพจนานุกรม สารานุกรม และแหล่งอื่นๆการนิยามคำศัพท์ควรมีการแยกเป็นส่วนเฉพาะหรือหัวข้อหนึ่งต่างหาก เขียนแยกเป็นย่อหน้าหรือให้หมายเลขกำกับในแต่ละคำ แต่การให้คำนิยามไม่ควรมากเกิน 2 หน้า

ตัวอย่าง การเขียนคำนิยามศัพท์เฉพาะ
หัวข้อการศึกษาหรือวิจัย : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
        คำนิยามศัพท์เฉพาะ สามารถเขียนได้ดังนี้           
          – ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาว่าดีหรือไม่ดีต่อสภาพแวดล้อม มทร.ล้านนา เชียงราย
          – สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย หมายถึง สภาพแวดล้อมด้านความประทับใจมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน ด้านเกี่ยวกับเพื่อน ด้านการบริหารและด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. เทคนิคการทำวิจัย
 3. ระเบียบวิธีวิจัย
 4. ตัวอย่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 5. หลักจริยธรรมการวิจัย
 6. วิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด
 7. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
 8. การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
 9. ระเบียบวิธีวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 10. เทคนิคการทำวิจัย
 11. ข้อมูลอนุกรมเวลา
 12. วิธีการรีวิวงานวิจัย
 13. เทคนิคการตีพิมพ์บทความ
 14. เคล็ดลับนักเรียน

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถาม การสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์SPSS  การทำวิจัยให้เสร็จเร็ว
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์SPSS  การทำวิจัยให้เสร็จเร็ว