หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ เริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายของวิจัยรัฐศาสตร์ ดังนี้

การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ วิจัยรัฐศาสตร์เหล่านี้ ผู้จัดทำ ได้ทำการรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ในสาขารัฐศาสตร์ สำหรับผู้สนใจใช้เป็นแนวทาง การทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ วิจัยรัฐศาสตร์ 

1.ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

2.กระบวนการตัดสินใจของนักการเมืองท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

3.การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

4.ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

5.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

6.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

7.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : ศึกษากรณี นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8.ทัศนคติของผู้มารับบริจาคต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

9.การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

10.คุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่าง 10 หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์

1.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.การก่อตัวและการปรับตัวของร้านเสื้อผ้ามือสอง ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพะเยา

3.การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางในกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาบริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา

4.แนวทางพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ศูนย์พุฒิภัทร) ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

5.ห้างสรรพสินค้ากับการก่อตัวของคนกลุ่มใหม่ในเมืองพะเยา

6.ภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดพะเยา

7.การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

8.การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.  

9.การประเมินผลนโยบายกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

10.การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน : กรณีศึกษาการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ตัวอย่าง วิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ในปี 2564 ล่าสุด

No.ชื่อเรื่องคำสำคัญปีการศึกษา
1นวัตกรรมการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรีนวัตกรรม; การพัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์2564
2การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีการนำนโยบายไปปฏิบัติ; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; องค์การบริหารส่วนตำบล2564
3ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร กรณีศึกษาที่ทำการปกครอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ; ข้าราชการและบุคลากร ; ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล2564
4การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน: กรณีศึกษาตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครการจัดการ; ท่องเที่ยววิถีชุมชน; ตลาดเก่าหัวตะเข้2564
5การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อบริการประชาชน : กรณีศึกษาฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการใช้เทคโนโลยี; นวัตกรรมมาใช้บริการ; ยุคดิจิทัล2564
6การนำนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานวิศวกรรมทาง กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติการนำนโยบายไปปฏิบัติ; การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ; สำนักงานวิศวกรรมทาง2564
7การบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชนของ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุดการบริหารจัดการ; เทคโนโลยีสารสนเทศ; สำนักงานคดีอาญา2564
8การนำนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติ ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษา ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 1 กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากรนโยบาย ; การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ; ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 12564
9ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรไปสู่ ระบบราชการ 4.0* : ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุดการพัฒนาบุคลากร; ระบบราชการ 4.0; สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล2564
10การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการบริหารงาน ; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ; หลักธรรมาภิบาล2564
11การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชการมีส่วนร่วมของประชาชน; การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน; ชุมชนบ้านหน้าทับ2564
12การบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กรณีศึกษาศูนย์บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนศูนย์บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน; สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย; การบริหารภาครัฐ2564
13การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานครการมีส่วนร่วม; แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566; สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร2564
14คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : ศึกษากรณี สำนักงานเขตคลองเตยคุณภาพชีวิตการทำงาน ; ข้าราชการกรุงเทพมหานคร2564
15การบริหารงานตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการการจัดการภาครัฐแนวใหม่, การปฏิรูประบบราชการ, วัฒนธรรมองค์การ2564
16การนำนโยบาย Work from Home ไปปฏิบัติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณีศึกษา สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ 

  1. รับทำวิจัย
  2. หลักการเบื้องต้นวิจัยรัฐศาสตร์
  3. พื้นฐานวิจัยรัฐศาสตร์
  4. รับทำวิจัยรัฐศาสตร์

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย