รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน MPA MPPM

บริการให้คำปรึกษาการทำ วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประสาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  การบริหารรัฐกิจ  การบริหารนโยบายสาธารณะ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารรัฐกิจ   การบริหารนโยบายสาธารณะ

ศูนย์ให้บริการทำวิจัย   วิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน  รวมไปถึง งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ การบริหารนโยบายสาธารณะ  วิจัยแห่งรัฐ วิจัยบริหารรัฐกิจ ทีมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ MPA  MPPM  ทั้งระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต  ผู้สนใจ สามารถพูดคุย สอบถาม ทดสอบ องค์ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ก่อนตัดสินใจ สำหรับผู้ที่สนใจ จ้างทำวิจัยรัฐศาสตร์ แบบผู้ช่วยและที่ปรึกษา ทุกขั้นตอน One  Stop  Service

ให้บริการแบบผู้ช่วย  ที่ปรึกษา สำหรับนักวิจัย และ นักศึกษา ที่ติดขัดปัญหาบางประการ ด้านการสืบคืนข้อมูลวิจัยต่างประเทศ  การแปลและเรียบเรียง การทำตารางสรุปสังเคราะห์ตัวแปร ตามทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหา PLAGIARISM ทั้งจาก Turn It In และ อักษราวิศุทธ์ ซึ่งเราสามารถให้คำแนะนำการทำงานส่วนนี้ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เชี่ยวชาญ งานวิจัยด้านรัฐศาสตร์

บริการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารรัฐกิจและการบริหารนโบายสาธารณะ  เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์  โดยอ้างอิง จากงานวิจัยต่างประเทศ ที่ตีพิมพ์ล่าสุดเป็นหลัก

สำหรับงานวิจัย ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public  Administration       รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้น การแสวงหาความรู้ และ ข้อเท็ํจจริงทางการบริหารงาน ขององค์การภาครัฐ  ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร Non Profit Organization ดังนั้น โดยทั่วไป หรือส่วนมาก ผู้ที่ทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับMPPM มักเป็นบุคลากร ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม พบว่า สถาบันอุดมศึกษา ได้ขยายขอบเขตของการศึกษาเพื่อให้สามารถครอบคลุมและรองรับ ความสนใจของผู้ที่ทำงานในองค์กรธุรกิจด้วย เราจึงพบเห็นหลักสูตรที่รวมองค์กรทั้งสองประเภทคือ “การจัดการภาครัฐและเอกชน” ซึ่งเปิดดำเนินการสอนหลายแห่งในประเทศไทย

หากสรุปความแตกต่างที่สำคัญ ระหว่าง รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์  สามารถอธิบายได้ว่า รัฐศาสตร์จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ สำหรับ รัฐประศาสนศาสตร์ จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานองค์กรแห่งรัฐ หรือ การบริหารภาครัฐทั้งหมด   สำหรับ ประเทศไทย หลักสูตรที่เปิดสอน ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  จะศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น โดยมีสาขาเอกย่อยๆ  คือ

1.นโยบายสาธารณะ

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.องค์การและการจัดการ

4.กระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information  Technology (IT)  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

ระเบียบวิธีวิจัย ทางด้านรัฐศาสนศาสตร์ ดำเนินไปตามแนวทางของวิทยาศาสตร์  แม้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมีศิลปะในการบริหารงาน แต่ กระบวนการแสวงหา องค์ความรู้ ต้องดำเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย ทางสังคมศาสตร์  ซึ่งอ้างอิงหรือยึดหลักเกณฑ์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อได้มาซึ่งข้อสรุปอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน
รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน

เนื่องจาก ศาสตร์แห่งรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่อาศัยหลักการ ทางการบริหาร  ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จำนวนมาก เช่น  ค่านิยม  วัฒนธรรม การรับรู้  การเรียนรู้  ความเชื่อ ทัศนคติ  ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์  รวมไปถึง บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง  ดังนั้น  การทำวิจัย ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้ที่ติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร ความเป็นมาเป็นไป ของสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ  จึงจะสามารถ กำหนดแนวทางการทำวิจัย ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ มีความทันสมัย น่าติดตาม

รับทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน

การวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถแบ่ง หรือ จำแนกตามประเภทของงานวิจัย ในภาพรวมตามเนื้อหา และ สาระของการวิจัย ดังต่อไปนี้

 • การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( อบจ.  อบต.  เทศบาล  สุขาภิบาล) รวมทั้ง ส่วนภูมิภาค
 • การบริหารราชการทั่วไป ของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
 • การวิเคราะห์ นโยบาย แผน โครงการของรัฐ รวมถึง การบริหารงานสาธารณะ
 • การบริหารงานบุคคล  และ พฤติกรรมทางการบริหาร
 • การจัดการฝึกอบรม  และ การพัฒนาบุคลากร
 • การจัดองค์การ  และ โครงสร้างขององค์การ
 • หลักการบริหาร และ เทคนิคทางการบริหาร
 • นักบริหาร และ ภาวะผู้นำ
 • การบริหารงานการคลัง และ การงบประมาณ
 • การบริหาร และ การวางแผนโครงการ
 • การบริหารแรงงาน
 • การบริหารงานตำรวจ ทหาร
 • การแปรรูปกิจการแห่งรัฐ เป็นองค์กรเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ
 • การบริหารงานสาธารณสุข
 • อื่น ๆ

จากขอบข่าย ของหัวข้อ หรือ ชื่อเรื่อง ของงานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จะเห็นว่า เป็นศาสตร์ที่สามารถเลือกทำวิจัยได้อย่างกว้างขวาง  ตามความถนัด และ ความสนใจ ของผู้ศึกษา และ ตัวนักวิจัยเอง  แต่โดยธรรมเนียมนิยม  งานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน  การบริหารงานรัฐกิจ การบริหารนโยบายสาธารณะ จะเลือกศึกษาสนามวิจัยที่เป็นองค์กรที่ผู้วิจัยทำงาน หรือ ปฏิบัติงานอยู่

การทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน บริหารรัฐกิจ และการบริหารนโยบายสาธารณะ สามารถกำหนดระเบียบวิธีวิจัยได้ดังนี้

 • การวิจัย เชิงปริมาณ Quantitative  Research
 •  เชิงคุณภาพ  Qualitative  Research
 • แบบผสมผสาน Mixed  Research Approach
 • การวิจัย เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
 •  เชิงพยากรณ์อนาคต
 •  ตามศาสตร์
 •  ตามวัตถุประสงค์
 • การวิจัย ตามการเก็บ รวบรวมข้อมูล
 •  ตามระเบียบวิธีวิจัย
 •  ตามประโยชน์ของการวิจัย
ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

1.ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด

2.การพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ

3.รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครราชสีมา

4.ต้นแบบแห่งความสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

5.ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ การจัดการภาครัฐและเอกชน

6.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Life insurance strategy for elderly citizens in Bangkok)

7.การคาดการณ์ระดับความสำเร็จในการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The forest level of success in the management of the internal quality assurance in course level of Suansunandha Rajabhat University)

8. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สระสี่เหลี่ยม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างค้นคว้าอิสระ  Independent Study(IS) สาขารัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ 

 1. ผลงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25623
 2. ผลงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562/1
 3. ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ ปี 2563 เล่มที่ 1
 4. ผลงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561/1
 5. บทความค้นคว้าอิสระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อ วารสารที่ตีพิมพ์ วิจัยด้านรัฐประศาสตร์ วิทยานิพนธ์การจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน

1.วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Journal of Public and Private Management )

4. ห้องสมุด คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ ในต่างประเทศ  รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน

 1. IPSA   หรือ International Political Science Abstracts (IPSA), เป็นฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์  จัดทำขึ้นโดย International Political Science Association เป็นแหล่งรวบรวมบทคัดย่อ(abstract) ของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร และตีพิมพ์หนังสือรายปีจากทั่วโลก
 2. International Security & Counter-Terrorism Reference Center   เป็นฐานข้อมูลข่าวกรองขั้นสุด สำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัย และภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำวิจัย และ นักวิเคราะห์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยด้านความปลอดภัย โดยนำเสนอบทความฉบับเต็ม ฟีดข่าว รายงาน หนังสือ และบทสรุป ที่ครอบคลุมความขัดแย้งในภูมิภาค การก่อการร้าย ความมั่นคงภายในประเทศ และตัวเลือกการจัดการความเสี่ยงต่างๆ
 3. National Review Archive นำเสนอการจัดทำดัชนี บทคัดย่อ และข้อความฉบับเต็มสำหรับนิตยสารย้อนหลังไปตั้งแต่ฉบับแรกในปี 1955.  National Review คือวารสารแสดงความคิดเห็นที่สำคัญของชาวอเมริกัน และให้ความเห็นจากบรรณาธิการที่มีเหตุผลดีเกี่ยวกับประเด็นสำคัญแก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง
 4. The New Republic Magazine Archive คือคอลเล็กชันดิจิทัลของนิตยสารทางด้านความคิดทางการเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆที่ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1914 นำเสนอเนื้อหาฉบับเต็ม การจัดทำดัชนี และการจัดทำบทคัดย่อ โดยเอกสารนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักวิจัยด้านการเมืองของอเมริกา นโยบายการต่างประเทศ วัฒนธรรม และศิลปะต่างๆ
 5. World Politics Review  ฐานข้อมูลเฉพาะนี้ ให้การวิเคราะห์แนวโน้มที่สำคัญของโลกอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และนักธุรกิจ ทราบถึงบริบทที่จำเป็น เพื่อความมั่นใจในข้อมูลอย่างที่พวกเขาต้องการ
รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์
รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์

Source : EBSCO

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ Thank you…

1.การวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์

2.แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์

3. เทคนิคการทำวิจัยรัฐศาสตร์

4. การทำวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารนโยบายสาธารณะ

5.เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์

 

รับทำวิจัย รับทำวิจัยรปศ.
รับทำวิจัย รับทำวิจัยรปศ.