วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

แนวคิด เทคนิค วิธีการ ไอเดียที่ดีสำหรับ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

การทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต หรืออาจจะเรียกว่า การทำดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก จะแตกต่างกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” และความ”ลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย

สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิควิจัยปริญญาเอก สามารถคลิกได้เลย

ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  หลายคนอยากได้ “สูตรสำเร็จ” สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งไม่มีอยู่ในโลกนี้ จะมีอยู่ ก็แค่”คำแนะนำ” และ”ตัวอย่างวิทยานิพนธ์” ในแนวเดียวกับที่เราสนใจ ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวทางหรือโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ที่จะทำ แต่อย่าไปยึดติดกับวิทยานิพนธ์เล่มใดเล่มหนึ่งมากเกินไป ทางที่ดี ควรค้นคว้าให้มากเข้าไว้ อ่านให้มาก คิดให้มาก…  มีเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ รวมทั้งตัวอย่างงานวิทยานิพนธ์ที่พอจะช่วยให้พอมองเห็นโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้บ้าง

หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา
หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาเอกมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรจึงกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องทำการศึกษาวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์พร้อมทั้งเผยแพร่อย่างกว้างขวางในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานก่อนจบการศึกษา  การทำวิจัยในระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา มีตัวแปรทางสังคมเกี่ยวข้องมากมายจึงต้องมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จึงต้องเลือกแบบการวิจัยที่มีความเข้มข้นและความลุ่มลึกกว่าการทำวิจัย ในระดับปริญญาโท ผู้วิจัยจะต้องออกแบบการวิจัยให้ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตอบโจทย์วิจัยได้อย่างเที่ยงตรงสูง มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้น้อย และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านวิธีการเลือกตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร การสร้างเครื่องมือวิจัยให้ มีความเที่ยงตรงสูง การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่าง เหมาะสมถูกต้อง ถ้าเลือกโจทย์วิจัยที่สร้างทฤษฎีหรือ องค์ความรู้ใหม่การวิเคราะห์จะใช้สถิติชั้นสูงที่เป็นสถิติ เชิงพหุเพื่อขจัดความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนตามแหล่งต่าง ๆ

รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS
รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เหล่านี้ ไม่ได้เรียงลำดับตาม กระบวนการทำวิจัย แต่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการทำวิจัยปริญญาเอก 

 1. การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ
 2. การเลือกหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยปริญญาเอก ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ควรกำหนดหัวข้อวิจัยในสาขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลปริญญาเอก หรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้
 4. การใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Approach)
 5. การเลือกใช้แบบจำลองทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อนหรือเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง
 6. ยึดหลักอิทธิบาท4 กัดไม่ปล่อย 
 7. รายงานความคืบหน้า หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

บางหัวข้อ หรือ บางขั้นตอนจะต้องทำควบคู่กันไป  สามารถทำไปแก้ไปได้ เพราะ ไม่ได้เรียงลำดับ ตามขั้นตอนแน่นอนตายตัวนัก เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก  เหล่านี้ เป็นเทคนิคที่สามารถนำไปบูรณาการกับนักวิจัยแต่ละท่านให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย จากการ รับทำวิจัยปริญญาเอก และ รับทำดุษฎีนิพนธ์ งานทุกชิ้นจะมีเทคนิคการทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้

ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์  และครุศาสาตร์

 1. แนวทางการพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The development of effective strategic implementation model in the govermental higher education institutions)
 2. แนวทาง การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 3. การพัฒนาและการประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The development and evaluation of using application software for administrators’ self development in basic education)
 4. การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยบริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ  
 5. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย  
 6. ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

 7. ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

 8. ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 9. งานวิจัยระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์  วิจัยปริญญาเอก ที่ใช้แบบจำลอง CFA และ SEM

 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย
 2. การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อเครื่องปฏิกรณ์นิวิเคลียร์วิจัยในประเทศไทย PUBLIC PERCEPTION OF THE NUCLEAR RESEARCH REACTOR
  IN THAILAND USING THE STRUCTURAL EQUATION MODELLING TECHNIQUE
 3. แบบจำลองเชิงโครงสร้างของการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชุมชนตราสินค้าออนไลน์
 4. ปัจจัยความสําเร็จของผ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
 5. ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางป้องกนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ
 1. ผลกระทบทางสังคมโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 2. ผลกระทบจากผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือนโดยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต กรณีศึกษาประเทศไทย 
 3. ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาของไทย :กรณีศึกษาวาทกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์ไทย
 4. การเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารของชาวนารายย่อยภายใต้อิทธิพลของเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษา ขบวนการค้าข้าวที่เป็นธรรมในประเทศไทย 
 5. ผลกระทบของความใกล้ชิดที่มีต่อความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่างสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย 

5 ตัวอย่างวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทาง ซึ่งเป็นโมเดลสถิติที่มักใช้ในดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 1. การวิเคราะห์เส้นทางความสมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 2. การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำ การเปลียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย บรรยากาศส่งเสริมนวตักรรมของทมีงานพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาดและนวตักรรมการบริการของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน      Path Analysis among Transformational Leadership Behaviors of Head Nurses, Team Climate Inventory, Market Orientation Behaviors,and Service Innovation of Nursing Units in Private Hospitals
 3. การวิเคราะห์ ปัจจัยทางตรง และ ปัจจัยทางอ้อม ที่ส่งผลต่อทักษะการสอน ของครูวิชาชีพ
 4. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานศึกษาสำหรับบุตรของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคกลาง : การวิเคราะห์เส้นทาง Causal relationships On Variables Influencing Parents schoolChoice For Lower Secondary Education Students In The CentralRegion : A Path Analysis
 5. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ ผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์อิสลาม ในประเทศไทย 

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก