รับวิเคราะห์ข้อมูล

รับวิเคราะห์ข้อมูล 

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา รับวิเคราะห์งบการเงิน 

บริการด้านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมืออาชีพประสบการณ์ 15 ปี รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดทุน ตลาดการเงิน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน โดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ เช่น SPSS  STATA  EVIEW

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา
รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา

 

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับการทำวิจัยทุกประเภท  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์ thesis  ภาคนิพนธ์  รายงาน และงานวิชาการประเภทต่างๆ ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย อันดับหนึ่งด้าน การวิเคราะห์แบบสอบถาม  และรับวิเคราะห์แบบสอบถาม   รับวิเคราะห์spss และ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมstata ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี  ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 10,000 ชิ้น

นอกจากรับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม ยอดนิยมอย่าง SPSS และ STATA  เรามีบริการตั้งแต่ต้นทางคือ การสร้างหรือการออกแบบแบบสอบถาม  ที่ตรงตามหลักวิชาการ และเชื่อมโยงอ้างอิงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีการอ้างอิงไว้ในสว่นของการทบทวนวรรณกรรม (Literature  Review)  และ การเลือกสถิติ การใช้สถิติ การเลือกแบบจำลองทางเศรษฐมิติ และ สถิติ  ที่ถูกต้องกับชนิดหรือประเภทของข้อมูล ทีกำหนดเป็นข้อคำถามไว้ในแบบสอบถาม

โดยทั่วไปแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  ซึ่งนอกจากต้องมีการวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติพื้นฐาน หรือ เรียกว่า “สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)” แล้ว  จะต้องมีการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Analysis) ด้วยการทดสอบสมมติฐาน  ซึ่งกำหนดไว้ในรูปแบบของตัวแปร(Variable)ในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual  Framework)  ซึ่งหลักๆ จะมีตัวแปรอิสระ หรือ ตัวแปรต้น (Independent Variable) และ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

หากเป็นการทำวิจัยในระดับสูง หรือปริญญาเอก รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์ บางหลักสูตร  ที่มีการใช้สถิติที่ซับซ้อน  อาจมีการเพิ่มตัวแปรคั่นกลาง  ตัวแปรควบคุม หรือตัวแปรกำกับเข้าไปด้วย

รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา

รับวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) เช่น ข้อมูลงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ข้อมูลปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผลผลิต เป็นต้น  รับวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ตลาดการเงิน ตลาดทุน เช่น ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรม หลักทรัพย์/ หุ้น  ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทั้งหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ

 

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. เทคนิคการทำวิจัย
  3. ระเบียบวิธีวิจัย
  4. ตัวอย่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  5. หลักจริยธรรมการวิจัย
  6. วิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด
  7. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
  8. การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
  9. ระเบียบวิธีวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  10. เทคนิคการทำวิจัย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนงานวิจัยบทที่5
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนงานวิจัยบทที่5