รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS

บริการข้อมูลและงานวิจัยครบวงจร  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS  รับวิเคราะห์ SPSS รับทำวิจัยSPSS รับทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  พร้อมเขียนผลการศึกษา (บทที่4) งานด่วนเร่งได้ ราคาไม่แพง

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS   รับแปลผลSPSS  รับทำวิจัยSPSS สำหรับงานเร่ง ด่วนที่สุด  ภายใน 1 ชั่วโมง  สามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS  รับทำSPSS ด่วน  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  เหนือความคาดหมาย  รับวิเคราะห์ SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษาอย่างถูกต้อง  พร้อมเทคนิคการนำเสนอ ด้วยตารางที่ถูกต้อง  สวยงาม  ทันสมัย  ตรงตามรูปแบบการนำเสนองานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ และ format เฉพาะของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย

รับวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
รับวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์แบบสอบถามspss

รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS รับทำวิจัยSPSS รับแปลผล SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษา บทที่ 4  ในเวลารวดเร็ว ทันใจ สำหรับงานวิจัยที่ใกล้กำหนดส่ง  และบริการ  รับลงรหัส  Coding  ข้อมูลที่รวบรวม ได้จาก แบบสอบถาม ในโปรแกรม SPSS  รับทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS ด้วยทีมงานคุณภาพหลายท่าน สามารถรับงานกดดัน  งานที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อให้สามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS เสร็จทันตามกำหนด   งานมีคุณภาพ  รับรองการแก้ไขงาน  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง   อยู่กับลูกค้าจนงานสำเร็จ  ปิดเล่ม!

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมเขียนผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS  ทั้งการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์  SPSS รับทำวิจัยSPSS จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งแบบอนุกรมเวลา และข้อมูลจัดเก็บทุกประเภท

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS รับทำSPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถาม
รับทำวิจัยspss จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS , จ้างวิเคราะห์ SPSS , รับทำ SPSS ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  (Questionnaire) และรับวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 • รับวิเคราะห์ SPSS สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึง  การทดสอบสมมติฐาน

 • วิเคราะห์ SPS  เพื่อการวิเคราะห์จำแนกกล่ม ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis

 • รับทำSPSS เพื่อการวิเคราะห์สมการถดถอย  ในรูปแบบของการถดถอย  แบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)

 • รับวิเคราะห์ SPSS ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) – และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตั้งแต่ 2 ปัจจัยหรือ 2 ตัวแปรขึ้นไป (2-WAY ANOVA)

 • การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ (Repeated Measures)

 • การวิเคราะห์ SPSS เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ เช่น การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability Analysis)

 • การวิเคราะห์ด้วย SPSS สำหรับเทคนิคการพยากรณ์ เช่น Exponential – Classical Decomposition เป็นต้น

 • การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถอดถอย (Correlation & Regression)

 • การวิเคราะห์ขั้นสูงอื่นๆ เช่น Factor Analysis , Discriminant Analysis

รับทำวิจัยSPSS รับทำวิจัยSTATA
รับทำวิจัยSPSS รับทำวิจัยSTATA รับวิเคราะห์แบบสอบถามSPSS

รับออกแบบและแก้ไขงานวิจัย สถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ที่ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ รับให้คำปรึกษาการวิเคราะห์แบบจำลองทางสถิติขั้นสูงที่วิเคราะห์ด้วย SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เช่น การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate Analysis, Factor  Analysis เป็นต้น

โดยให้บริการวิเคราะห์ SPSS และเขียนผลที่ได้จากโปรแกรม SPSS อย่างละเอียด สอนการดูค่าสถิติที่ใช้ สำหรับ  การเขียนผล  และ  การนำเสนอ  ผลงานวิจัยได้อย่างมั่นใจ และ  มีประสิทธิภาพ รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS รับวิเคราะห์ SPSS จ้างทำ SPSS ทั้งสถิติพื้นฐาน และสถิติชั้นสูง เช่น Logit,  Probit  Model และ   Cojoint  Analysis

ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม  SPSS ตั้งแต่ต้นทาง คือ การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย การเก็บแบบสอบภามภาคสนาม การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รวมไปถึงการลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม SPSS (coding) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความรวดเร็วในการใช้โปรแกรม สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถวิเคราะห์ผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง

PROFESSIONALDATAS ให้บริการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  SPSS แบบเร่งด่วน  ให้คำปรึกษาการกำหนดสมมติฐาน  การใช้สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  พร้อมเขียนผลการศึกษาในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในกรณีที่ลูกค้าลงรหัสข้อมูลในดปรแกรม SPSS เรียบร้อยแล้ว  โดยสามารถสอน  และแนะนำ  ให้ใช้โปรแกรมคำสั่งต่างๆใน SPSS  ให้สามารถ  ใช้คำสั่งได้ด้วยตัวเอง และ  สอนการอ่านค่า และ  แปลความหมายค่าสถิติต่างๆ ในผล  (Printout) ทุกค่าที่จำเป็นต้องแสดงในผลการศึกษา

รับวิเคราะห์ข้อมูลในวันอันรวดเร็ว  โดยผู้ชำนาญ  และ  เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ SPSS   สามารถให้บริการการจ้างทำ SPSS  ทั้งระดับ  ปริญญาตรี  สำหรับ  ปริญญานิพนธ์  ระดับ  ปริญญาโท  วิทยานิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ  การศึกษาอิสระ  และ  ปัญหาพิเศษต่างๆ  ทั้งที่ใช้แบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือวิจัย และ  การวิเคราะห์ข้อมูล  อนุกรมเวลาทุกประเภท

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS รับทำSPSS จ้างทำSPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถามSPSS จ้างทำSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS   รับแปลผลSPSS รัน SPSS เวอร์ชั่นล่าสุด  ทันสมัยที่สุด  

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ SPSS  รับจ้างประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ลงในโปรแกรม SPSS  แปลผล SPSS   โดยส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และอธิบายค่าตัวเเลข สถิติ ต่างๆ อย่างละเอียด  ตั้งแต่ ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จนถึง สถิติทดสอบเชิงอนุมาน เช่น ANOVA  CORRELATION  MULTIPLE  REGRESSION  จนถึง การวิเคราะห์ด้วย SPSS ในขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ  FACTOR  ANALYSIS  MANOVA  ANACOVA  COJOINT  ANALYSIS  PROBIT  และ LOGIT  เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  สามารถเรียนรู้ และนำไปใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลได้จริง 

 1. การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
 2. การใช้โปรแกรมสถิติ
 3. โปรแกรม IBM SPSS Statistics เพืÉอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. คู่มือ SPSS เบื้องต้น (Youtube)
 5. การใช้ SPSS พื้นฐาน (Youtube)
 6. การวิเคราะห์การถดถอย ด้วยโปรแกรม SPSS
 7. การใช้โปรแกรม spss เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ factor analysis 
 8. เรียนและเข้าใจ SPSS ได้ ภายใน 15 นาที
การดาวโหลด ติดตั้ง โปรแกรม SPSS เบื้องต้น

1.การติดตั้งโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 16.0

2.สอนการดาวโหลด+ติดตั้ง SPSS ใช้งานได้100%

3.IBM SPSS Statistics 21 สอนการติดตั้ง

4.IBM SPSS Statistics 21 สอนการติดตั้ง

5.สอนวิธีการติดตั้ง SPSS เวอร์ชั่น 26.0

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS(Statistics Package for Social Sciences)
 2. โปรแกรม SPSS Version 22
 3. การใช้โปรแกรม SPSS  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้าง วิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้าง วิเคราะห์ spss