การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS

หลักการสำคัญ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One-Way Anova  เป็นสถิติที่ใช้กันค่อนข้างมากและแพร่หลาย สามารถพบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ทั้งงานวิจัยสังคมศาสตร์ การวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น  ดังนั้น นักวิจัยควรทำความเข้าใจหรือศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่อยู่ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โดยทั่วไปหากนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม  จะใช้การทดสอบสมมติฐานแบบที (t-test) แต่ถ้าหากกลุ่มประชากรของเรามีมากกว่า 2 กลุ่มละ เช่น 3 หรือ 4 กลุ่มเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  หรือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปเรียกว่า เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ซึ่งในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตัวแปรเดียว จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งก็มีข้อตกลงเบื้องต้นว่า

  1. แต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติ
  2. ความแปรปรวนของแต่ละประชากรเท่ากัน

การทดสอบข้อ 1 นั้นเราก็ใช้การทดสอบคล้ายกับการทดสอบแบบที นั่นคือใช้ การทดสอบของโคลโมโกรอฟ-สมินนอฟ และ ซาปิโร-วิลค์ ส่วนการทดสอบข้อ 2 ว่าความแปรปรวนของแต่ละข้อมูลเท่ากันหรือไม่ เราจะใช้สถิติทดสอบคือ homogeneity of variance test ซึ่งใช้การทดสอบของ Levene

ถ้าในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงปกติแต่ความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน และขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) ของแต่ละประชากรไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนปกติจะคลาดเคลื่อนเอาได้ จึงควรเลือกการทดสอบ Brown-Forsythe แทน

ตัวอย่างของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้คือ

การวิจัยเพื่อทำการเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีสอน 4 วิธีโดยการทำการทดลองสอนนักเรียน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คนหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลปรากฎดังนี้

รับวิเคราะห์SPSS
รับวิเคราะห์SPSS

 

ทำการกรอกข้อมูลลง SPSS เพื่อ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

-เปิดโปรแกรม SPSS ไปที่ variable view เพื่อสร้างตัวแปร เราจะสร้างตัวแปรชื่อว่า method เพื่อเก็บวิธีสอน และ score เพื่อเอาไว้เก็บคะแนน จากนั้นก็ save ไฟล์และตั้งชื่อไว้

-นำข้อมูลมากรอกใน SPSS โดยเรียงวิธีสอนเป็น 1 ถึง 4 ในชื่อ method และนำคะแนนกรอกในช่อง score เรียงลำดับลงมาเรื่อยๆ

ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น

เราจำเป็นต้องตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นว่า ข้อมูลของเรามีการแจกแจงปกติหรือไม่ โดยใช้คำสั่งดังนี้

Analyze > Descriptive Statistics > Explore…

นำตัวแปร score เข้าไปยังช่อง dependent list ส่วนตัวแปร method เอาเข้าไปยังช่อง factor:

คลิกที่ plots… > เลือก normality plots with tests > continue > OK

จะได้ตาราง tests of Normality ดังภาพ

 

One-way ANOVA

ผลการตรวจสอบพบว่า ค่า sig. ของแต่ละประชากร มีค่ามากว่า \left ( \alpha =.05 \right ) ทั้งการทดสอบของ Kolmogorov-Smirnor และ Shapiro-Wilk ดังนั้นสรุปว่า วิธีการสอนทุกวิธีมีการแจกแจงปกติ สามารถนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนได้

ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการแจกแจงปกติ เราจะมาวิเคราะห์ความแปรปรวนกันเลย อันดับแรกไปที่ analyze > compare Means > One-Way ANOVA…

One-way ANOVA
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

อ้างอิง

เทคนิคการใช้SPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท การใช้โปรแกรมEVIEW รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss รับวิเคราะห์STATA