รับวิเคราะห์ข้อมูลEVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ AMOS และ LISREL

รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมEVIEW  รับวิเคราะห์EVIEW  รับวิเคราะห์SPSS  รับวิเคราะห์AMOS  รับวิเคราะห์STATA  รับวิเคราะห์LISREL  โดยนักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง  ส่งงานตามกำหนด ไม่ต้องตามงาน 

รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISRELและAMOS  ทั้งการวิเคราะห์แบบสอบถาม รับคีย์ข้อมูลลงโปรแกรม  รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา  หลักทรัพย์  ตราสารทุน ตราสารหนี้  พันธบัตร ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น

ทีมวิจัยมีประสบการณ์ทำงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 15 ปี รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL  มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญการรับวิเคราะห์ SPSS, EVIEW,STATA, AMOS และ LISREL จำนวนมากมาย หลายพันฉบับ

สามารถรับวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ในราคาไม่แพงเกินจริง เพราะทำได้เร็วและรับวิเคราะห์โดยไม่ส่งงานต่อ  สามารถ รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์AMOSและLISREL  ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ให้บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS, รับวิเคราะห์ EVIEW ,STATA, AMOS และ LISREL พร้อมเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล(ผลการศึกษา) ตาม format ที่ได้รับความนิยมหรือ format เฉพาะที่ลูกค้าต้องการ  เราให้บริการรับวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีระบบการทำงานที่ดี ตั้งแต่การใช้โปรแกรมที่มีเวอร์ชั่นล่าสุด และมีความเชี่ยวชาญคำสั่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับการรับวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ในราคาไม่แพง

ทุกโปรแกรมเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะโปรแกรม SPSS  ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างสะดวกง่ายดายและใช้เวลาน้อยกว่าโปรแกรมอื่น หากมีข้อมูลครบสามารถวิเคราะห์ SPSS ได้ภายใน 30 นาทีและเขียนผลภายในหนึ่งชั่วโมง  โดย PROFESSIONALDATAS มีทีมงานที่สามารถวิเคราะห์ SPSS ได้เพียงพอกับปริมาณงาน สามารถรับงานด่วน และส่งงานได้รวดเร็ว รับส่งงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งทางอีเมลและทางไลน์

รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL
รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL
 • รับวิเคราะห์ข้อมูล , รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล  SPSS , ประมวลผลข้อมูลด้วย SPSS 

 • รับจ้าง SPSS, รับทำ SPSS, รับวิเคราะห์ SPSS , รับวิเคราะห์ SPSS ด่วน ,
 • รับวิเคราะห์ EVIEW, รับจ้าง EVIEW, จ้างทำ EVIEW, รับวิเคราะห์ EVIEW ด่วน
รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะหLISRELและAMOS
รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะหLISRELและAMOS
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึงการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ 
 2. การวิเคราะห์การจำแนกตามกล่ม โดยอาศัยเทคนิค Discriminant Analysis  รวมทั้ง Cluster Analysis
 3. การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบความน่าจะเป็นหรือโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และแปรปรวนร่วม (ANCOVA) รวมทั้ง การวิเคราะห์ความแปรปรวนตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป (2-WAY ANOVA)
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ข้อมูลมีลักษณะการวัดซ้ำ (Repeated Measures
 6. การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นหรือคุณภาพของเครื่องมือ เช่น การวัดความเที่ยง (Reliability Analysis)
 7. เทคนิคการพยากรณ์ต่าง ๆ  เช่น Exponential – Classical Decomposition เป็นต้น รวมทั้งการหาประสิทธิภาพการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การหา RMSE หรือ MAPE เป็นต้น
 8. การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถอดถอย (Correlation & Regression)
 9. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

 

รับวิเคราะห์ข้อมูลspss,รับวิเคราะห์spss,รับจ้าง spss, จ้างทำ SPSS, จ้าง วิเคราะห์ SPSS, รับ ทำ SPSS, รับ รัน SPSS, จ้าง ทำ SPSS, จ้างทำ SPSS ด่วน, วิเคราะห์ SPSS ด่วน, รับวิเคราะห์ด้วย SPSS,จ้าง ทำ SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS จ้างทำSPSS จ้างวิเคราะห์SPSS รับแปลผลSPSS

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

 1. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนบทความทางวิชาการของนักศึกษาสถาบันพลศึกษา กลุ่มภาคเหนือ
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสัตว์อินทรีย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและรุ่นอายุที่มีผลต่อรูปแบบการตัดสินใจซื้อรองเท้าแฟชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
 4. อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีผลต่อทัศนคติในการทำงานและความพึงพอใจในค่าตอบแทนของการทำงานของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
 5. การศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

วิทยานิพนธ์ตัวอย่างเหล่านี้ มีการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ด้วยสถิติที่นิยมใช้ในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ independent sample t-test , การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of variance) , correlation และ Regression Analysis ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method :OLS) เป็นต้น  ผู้วิจัยสามารถอ่านและทำความเข้าใจการเลือกและการใช้สถิติที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ด้วยสถิติที่ถูกต้อง และทำให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

 

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  EVIEW  , ประมวลผลข้อมูลด้วย EVIEW/  STATA/  LIMDEP :

 1. รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยโปรแกรม EViews
 2. รับวิเคราะห์ข้อมูล EViews
 3. รับวิเคราะห์ EViews
 4. รับจ้าง EViews
 5. รับทำ EViews
 6. สอน EViews

โปรแกรมเหล่านี้เหมาะกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลาทุกรูปแบบ 

 • Simple Regression & Multiple Regression
 • การทดสอบปัญหา Multicollinearity  หรือ ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง
 • ทดสอบปัญหา Heteroscedasticty
 • ทดสอบปัญหา Autocorrelation (อัตตสหสัมพันธ์)
 • การทดสอบโมเดล Logit / Probit Model—>ใช้มากใน เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ /Environmental Economics ; ต้นทุนสุขภาพ มักจะมีคำว่า ความเต็มใจจะจ่าย , ต้นทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • เศราฐมิติระดับสูง  โดยเฉพาะแบบจำลองตระกูล GARCH MODEL (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model) GARCH(1,1) , EGARCH , MGARCH ,TGARCH , NGARCH / NAGARCH, Multivariare Garch
 • Co-integration  มักจะวิเคราะห์คู่กับ ECM (Error Correction Model) เป็นต้น

ตัวอย่างงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ ที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม EVIEW

 1. การศึกษาปัจจยที่ส่งผลกระทบต่อการตดสินใจลงทนของนักลงทนจาก ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 3. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อหุ้นราคากลุ่มขนส่ง
 5. วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ (NIDA) 
หัวข้อและตัวอย่างงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้แบบจำลอง GARCH และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม EVIEW
 1. การส่งผ่านผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางเศรษฐกิจต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของราคาหลักทรัพย์ไทยกับปริมาณการซื้อขายและพฤติกรรมของนักลงทุน
 3. การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาณ์สหรัฐอเมริกา  ระหว่างแบบจำลอง ARIMA-GARCH  และ ARIMA-EGARCH
 4. ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :กรณีศึกษาบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
 5. ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์eview,จ้างวิเคราะห์eview, รับวิเคราะห์ eview, รับจ้าง eview, จ้างทำ eview
รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์eview,จ้างวิเคราะห์eview, รับวิเคราะห์ eview, รับจ้าง eview, จ้างทำ eview

รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์eview,จ้างวิเคราะห์eview, รับวิเคราะห์ eview, รับจ้าง eview, จ้างทำ eview รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติชั้นสูงด้วยโปรแกรม LISREL AMOS และ PLS

 • รับวิเคราะห์ AMOS, รับจ้าง AMOS, จ้างทำ AMOS, รับวิเคราะห์ AMOS ด่วน
 • รับวิเคราะห์ LISREL, รับจ้าง LISREL, จ้างทำ LISREL, รับวิเคราะห์ LISREL ด่วน

 โปรแกรมเหล่นี้ออกบบมาเพื่อให้เหมาะกับการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงโครงสร้าง/การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งเมืองไทยนิยมใช้โปรแกรม AMOS และ LISREL ซึ่งสองโปรแกรมนี้มีความแตกต่างกันเรื่องการนำเข้าข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงส่วนใหญ่ใช้ในงานระดับเอก ใช้บ้างในระดับปริญญาโท มักวิเคราะห์เบื้องต้นจาก SPSS ส่วนใหญ่ต้องปรับโมเดล เป็นงานละเอียด ใช้เวลาทำมากกว่าโปรแกรมอื่น ๆ และแก้หลาย ๆ รอบ แก้แล้วแก้อีก จนเปลี่ยนโมเดลก็มี

 • Confirmatory Factory Analysis (CFA)
 • Exploratory Factor Analysis (EFA)
 • Path Analysis
 • Regression 
 รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะหLISRELและAMOS
รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะหLISRELและAMOS

ทีมงาน รับวิเคราะห์ข้อมูล ทุกโปรแกรม ได้แก่ SPSS, โปรแกรม EVIEW, โปรแกรม STATA , โปรแกรม AMOS และ STATA ด้วยความรวดเร็วเหนือความคาดหมายโดยไม่ลดคุณภาพ  ทุกสถิติทดสอบ เช่น  ANOVA, Chi-square, การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เป็นต้น

ลูกค้าจำนวนมากของเราประทับใจและให้การยอมรับด้านความรวดเร็วในการวิเคราะห์ SPSS แบบเร่งด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง (ในกรณีที่มีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EVIEW ที่หากมีการจัดข้อมูลอนุกรมเวลาเรียบร้อยแล้วสามารถวิเคราะห์ส่งผลการศึกษาได้ภายใน 1 ชั่วโมง ทุกแบบจำลอง ,

รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL
รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL

รับวิเคราะห์ข้อมูล EVIEW ด้วยการทดสอบปัญหา Autocorrelation, การทดสอบปัญหา Multicollinearity, การทดสอบปัญหา heteroscedasticity, การทดสอบการแจงแบบแบบปกติ (Normal Distribution) ,การวิเคราะห์ความนิ่งของข้อมูล (Stationary)

ด้วยวิธียอดนิยมคือ Unit Root, การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression  Analysis) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method: OLS) เรายัง รับจ้างวิเคราะห์ EVIEW วิเคราะห์ที่ค่อนข้างซับซ้อน ตั้งแต่แบบจำลอง ARMA-ARIMA,ARCH-GARCH,GARCH(0,1), GARCH(1,1),EGARCH,TGARCH,MGARCH,BIVARIATE GARCH , การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) และการวิเคราะห์การปรับตัวระยะสั้น (Error Correction  Model: ECM) เป็นต้น

รวมไปถึงการรับวิเคราะห์ EVIEW ด้วยแบบจำลองที่มักปรากฎอยู่ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ EVIEW ด้วยแบบจำลอง Logit หรือ Probit ที่มักใช้แบบจำลองนี้ในการวิเคราะห์มูลค่าความเต็มใจจะจ่าย เช่น มูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเพื่อรักษาสภาพน้ำในคลองแสนแสบ หรือ การวิเคราะห์มูลค่าความเต็มใจจะจ่ายสำหรับการอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งแบบจำลองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EVIEW

ความจริงแล้วโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในโลกไม่ได้มีเฉพาะโปรแกรม EVIEW เท่านั้น  แต่ในประเทศไทยโปรแกรม EVIEW ได้รับการยอมรับและนิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุดสำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่อยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์  ซึ่งงานวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์นิยมใช้แบบจำลองที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐมิติอย่างลึกซึ้ง

รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะหLISRELและAMOS  สำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น วิจัยการเงิน วิจัยตลาด วิจัยรัฐศาสตร์  บัญชี การจัดการ  การจัดการภาครัฐและเอกชน วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์  ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

ทั้งนี้ โปรแกรม EVIEW ถูกคิดค้นและพัฒนามาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้โดยเฉพาะ ทำให้ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับนักวิจัยที่อยู่ในสายงานด้านเศรษฐศาสตร์ และในภายหลังเมื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เปิดสอนหลักสูตรทางการเงินที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การเงิน)  จึงเริ่มมีการใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรม  STATA และ LINDEP

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า โปรแกรม STATA มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากกว่าโปรแกรมอื่นๆ กล่าวคือ นักวิจัยในสายสังคมศาสตร์ทุกแขนง รวมไปถึงวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็นิยมใช้โปรแกรม STATA เช่นเดียวกัน แต่โปรแกรม EVIEW มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา โดยเฉพาะข้อมูลประเภทปัจจัยเศรษฐกิจและเศรษฐกิจมหภาค เช่น  อัตราแลกเปลี่ยน , ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ, อัตราดอกเบี้ย , อัตราเงินเฟ้อ , ดัชนีราคาหลักทรัพย์,ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ รวมไปถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น

รับประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม STATA  รับ รัน โปรแกรม EVIEW รับแปลผล โปรแกรม EVIEW รับทำ STATA รับรันข้อมูลSTATA

สำหรับโปรแกรม EVIEW ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานวิจัยการเงิน  บริหารธุรกิจการเงิน  MBA (FINANCE)  วิทยาศาสตร์การเงิน(Master of Science in Finance) หลักสูตร MIF  หลักสูตร MSC.FIRM  วิศวกรรมการเงิน Master of Financial  Engineering  เศรษฐศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์การเงิน Financial Economics  Monetary  Economics  โดย STATA สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกัน และเป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางที่สุด  รวมทั้งงานวิจัยด้านการแพทย์ สาธารณสุข ในประเทศไทย นิยมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA ด้วยเช่นกัน

รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL รับทำวิจัยSTATA วิจัยSTATA
รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL

PROFESSIONALDATAS  สามารถข้อมูลด้วยโปรแกรมเหล่านี้ ทั้ง EVIEW และ STATA  ตามความเหมาะสม และความต้องการของนักวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA  รับวิเคราะห์STATA  รับแปลผลSTATA  รับ รัน STATA

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ การทดสอบสมมติฐาน ตั้งแต่ แบบจำลองพื้นฐาน จนถึง แบบจำลองระดับสูง ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน   จากประสบการณ์ของการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ด้วยโปรแกรม STATA  สามารถกล่าวได้ว่า โปรแกรม STATA เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมครอบจักรวาล  สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ได้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม EVIEW  นอกจากนี้ โปรแกรม STATA ยังถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์อีกด้วย

ตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเครื่องสำอางค์ของเกาหลีของผู้บริโภคในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในระยะทาง 1 กิโลเมตร ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ HEDONIC PRICING MODEL
 3. การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงินของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 5. รูปแบบการดื่มสุรา  การสูบบุหรี่  หรือการใช้สารเสพติดอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ความแตกต่างของโครงสร้างทางการเงินต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา ธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. การศึกษาแบบ Case Control เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเขตพื้นที่ภาคใต้

จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จะเห็นว่าโปรแกรม STATA สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัย และงานวิทยานิพนธ์ ได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง  ทั้งงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  งานด้านศึกษาศาสตร์  ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมไปถึงงานวิจัยทางการแพทย์ด้วย

รับวิเคราะห์STATA รับทำSTATA รับแปลผลSTATA รับรันSTATA
รับวิเคราะห์STATA รับทำSTATA รับแปลผลSTATA รับรันSTATA

ความแตกต่างระหว่าง โปรแกรม EVIEW และ STATA

โดยทั่วไปการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะสายการเงิน   ในคณะทีเ่ปิดสอนมักจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้ทำวิจัย/วิทยานิพนธ์มีโอกาสเลือกโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามถนัดหรือตามใจชอบมากนัก  เกือบทั้งหมดมักจะให้ใช้โปรแกรมที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาเศรษฐมิติเลือกให้  และมักจะมีแค่โปรแกรมเดียว  เช่น   STATA  หรือ  EVIEW  ในที่นี่จะไม่พูดถึงโปรแกรมอื่นๆ  เช่นSPSS  R  หรือ  SAS  เพราะในเมืองไทยหลักสูตรที่สอนการเงินจะนิยมใช้ 2 โปรแกรมนี้แพร่หลายมากที่สุด

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับทำEVIEW
รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับทำEVIEW

ระหว่าง  EVIEW และ  STATA  โปรแกรมไหนดีกว่ากัน

ดีกว่าในที่นี้อาจจะต้องพิจารณาหลายมุมมองหลายมิติ  ไม่สามารถวัดจุดเด่นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพื่อตัดสินได้ว่าเราควรเลือกโปรแกรมไหนสำหรับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์การเงินของเรา    ในฐานะคนที่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทั้ง EVIEW และ STATA มาเป็นระยะเวลานาน นับสิบเวอร์ชั่น  สามารถรวบรวมข้อดีข้อเสีย หรือจุดแข็งจุดอ่อนของทั้งสองโปรแกรมนี้   โดยเกือบทั้งหมดเป็นความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการใช้งานของผู้เขียนบทความเอง  อาจจะมีความเห็นอื่นเสริมมาบ้างจากลูกค้าที่ใช้บริการถ่ายทอดหรือให้ข้อแนะนำเรา

รับวิเคราะห์ STATA   โดยทีมวิจัยที่พร้อมที่สุดสำหรับโปรแกรม STATA

Professionaldatas   คือ ทีมวิจัยที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA   สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย  ที่มักใช้สถิติทดสอบหรือสถิติเชิงอนุมานยอดนิยม เช่น ANOVA  REGRESSION  CORRELATION  และการวิเคราะห์ข้อมูลประเภททุติยภูมิ และ ข้อมูลอนุกรมเวลาต่างๆ  เช่น ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ และตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค  ที่พบในงานวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนใหญ่  แบบจำลองที่ใช้จึงเป็นแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อน เช่น ARMA  ARIMA  GARCH  COINTEGRATIO์N และ ECM เป็นต้น

 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย STATA สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งสถิติ และ เศรษฐมิติได้กว้างขวาง หลากหลายและครอบคลุมมากกว่า EVIEW
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EVIEW  เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมุลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา(Time Series Data)  มากกว่า   ด้วยเหตุผลเหล่านี้
 1. EVIEW ถูกคิดค้น และ พัฒนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยเฉพาะ  
 2. EVIEW  สามารถปรับวิธีการ(method) ได้ดีหรือมีความยืดหยุ่นมากกว่า  โดยเฉพาะจุดแข็งของ  EVIEW คือ  โปรแกรมนี้ สามารถทำการปรับผลของเวลาของตัวแปรที่ไม่เท่ากัน  และปรับให้อยู่ในฐานเวลาเดียวกันได้   ยกตัวอย่างเช่น  หากผู้วิจัยต้องการศึกษาข้อมูลที่มีทั้งตัวแปรที่เป็นข้อมูลรายปี  ข้อมูลรายไตรมาสและยังมีรายเดือนด้วย  ความแตกต่างนี้  EVIEW  สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกันได้ด้วยการ Import เข้าสู่ DB และ  FETCH  ออกมาอีกที ทำให้สามารถใช้วิธีการ  AM  และ MA  ตลอดจนโมเดลแบบ ARIMA  ได้  และทำได้ดีกว่า  STATA  หรือแม้แต่ SPSS ด้วย

Professionaldatas  มีความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม สถิติ และ เศรษฐมิติ ที่ถูกต้อง เหมาะสม กับแบบจำลอง และรูปแบบงานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์จากโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด  สำหรับการ รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์LISREL

สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัย ผลการศึกษา ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันเวลา ในราคานักศึกษา ทั้งการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  และ LISREL  เป็นต้น  พร้อมสอนและอธิบายการแปลผล การตีความหมายจากตัวเลขและค่าสถิติต่างๆในตารางผลลัพธ์ พร้อมสำหรับการพรีเซนต์และสอบป้องกันได้อย่างมั่นใจ

TAG: รับวิเคราะห์ข้อมูล , รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ, รับวิเคราะห์ SPSS, รับวิเคราะห์SPSS, รับทำSPSS, รับทำ SPSS, รับจ้าง SPSS, รับจ้างSPSS, รับวิเคราะห์ EVIEW, รับวิเคราะห์eview, รับทำeview, รับทำ EVIEW, รับวิเคราะห์ stata , รับวิเคราห์stata, รับจ้าง stata,รับจ้างstata,รับวิเคราะห์ amos, รับวิเคราะห์amos, รับจ้างวิเคราะห์ spss, รับจ้าง วิเคราะห์ spss, รับจ้าง ทำ spss, รับ ทำ spss, รับจ้างทำ spss, รับ ทำ eview, รับ วิเคราะห์ eview, รับ จ้าง eview, รับ วิเคราะห์ lisrel, รับวิเคราะห์ข้อมูล, จ้าง รัน eview, โปรแกรมSTATA