การทำดุษฎีนิพนธ์

การทำดุษฎีนิพนธ์

ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิจัยระดับปริญญาเอก (Dissertation) เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญที่สุดของการบรรลุเป้าหมายการเป็นดุษฎีบัณฑิต หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ซึ่งปัจจุบันเป็นการศึกษาในระดับที่สูงที่สุดในระดับบัณฑิตศึกษา  การทำดุษฎีนิพนธ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บัณฑิตระดับปริญญาเอกทุกคนต้องให้ความสำคัญ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์จะมีความคล้ายคลึงกัน ความแตกต่างที่สำคัญจะอยู่ที่ขอบเขตและความซับซ้อนของงานเท่านั้น (Glatthorn & Joyner 2005) แนวคิดนี้เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาแต่ในอังกฤษมักจะใช้คำว่า “Thesis”เหมือนกันทั้งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับในภาษาไทยในปัจจุบันนี้วิทยานิพนธ์ใช้กับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทส่วนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนั้นใช้คำว่า  “ดุษฎีนิพนธ์” ในที่นี้จะใช้คำว่า  “ดุษฎีนิพนธ์”  หรือ  ”วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก”โดยถือว่ามีความหมายเดียวกัน

บทพิสูจน์ของการเรียนในระดับปริญญาเอกที่สำคัญที่สุดคือคือดุษฎีนิพนธ์ (Phillips & Pugh 1994)  กล่าวได้ว่า การทำเขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นหัวใจของการเรียนปริญญาเอก และเนื่องจากการเรียนปริญญาเอกเป็นการผลิตนักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกชุมชนวิชาการระดับโลก (Phillips & Pugh 1994) ดุษฎีนิพนธ์จึงต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของนานาชาติด้วย เพื่อให้เป็นที่แน่ใจได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ทำการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของชุมชนวิชาการระหว่างประเทศ โดยปกติทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดุษฎีนิพนธ์เอาไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบตั้งแต่ต้น และถือปฏิบัติในการทำดุษฎีนิพนธ์ของตน และมอบให้คณะกรรมการหรือผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกใช้เป็นแนวทางในการตรวจพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์

กล่าวได้ว่า ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation)  ผู้วิจัยได้ทำการทดลองค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีวิธีการกระทำที่ถูกต้องและลึกซึ้งตามหลักวิชาการ และมีข้อมูลซึ่งบ่งชัดเจนถึงสิ่งที่ได้ ค้นพบใหม่ ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการสร้างทฤษฎีใหม่ หรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

รับทำดุษฎีนิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำดุษฎีนิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์

9 ขั้นตอนสำคัญ การทำดุษฎีนิพนธ์

1.ระบุและตัดสินใจให้ชัดว่าผู้เรียนต้องการสร้างงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาอย่างไร  เพราะเหตุใด?  เมื่อทำวิจัยชิ้นนี้สำเร็จจะมีประโยชน์กับใคร อย่างไร? การกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแต่ต้นจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและไม่หลงวกวน

2.เมื่อมองเห็นทิศทางที่จะไปชัดเจน ให้เริ่มค้นหา คัดสรร อ่านทบทวน และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างเข้มข้นจริงจัง

3. ขณะที่อ่าน ควรทำการจัดระบบการบันทึก จดประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขหน้าของเอกสารที่อ่านทุกเล่มด้วย เพราะเนื้อหาของดุษฎีนิพนธ์ที่ “ปัง” จำเป็นต้องมีแหล่งที่มาและการอ้างอิงที่ถูกต้อง

4. การเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านเข้ากับประเด็นวิจัย การเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละเล่มที่อ่านเข้าหากัน ความพยายามที่จะคิด วิเคราะห์ วิพากษ์งานแต่ละชิ้นที่อ่าน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง “คอนเทนต์” ใน “แบบฉบับของตัวเอง” ที่จะนำสู่ความ “ปัง” ในที่สุด

5.เมื่อได้อ่าน ทบทวน สะสมองค์ความรู้ในระดับหนึ่งแล้ว ให้ออกไปเก็บ “ข้อมูลใหม่ๆ” ของตัวเอง จากพื้นที่วิจัย

6. เนื้อหาหรือผลการศึกษาที่ได้ของดุษฎีนิพนธ์จะปังหรือไม่ปัง ขึ้นอยู่กับช่วงของการเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยนี้ เพราะสิ่งที่ได้รับจะกลายมาเป็น “ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก” ขั้นตอนนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำวิจัย จงใส่ใจและทุ่มเทเต็มร้อย !!

7. ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการนำเสนอ “มุมมองใหม่ๆ” และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างผลงานวิจัยให้ “ปัง”

8. การแบ่งปันและนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ของงานวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเขียนบทความวิชาการ หรือ การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ได้รับการปรับปรุง พัฒนา และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

9.ดุษฎีนิพนธ์ที่ “ปัง” ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ ลองผิด ลองถูก แก้ไข ปรับปรุง ใจเย็นๆ ค่อยๆ บ่มเพาะจนกว่าจะถึงวันที่ “ใช่” ของตัวเอง

สำหรับการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก การสร้างเนื้อหาให้ “ปัง” หรือ การมี “ข้อมูล” และ “มุมมองในการวิเคราะห์” ที่มีคุณค่า มีแบบฉบับเฉพาะตัวนั้น เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำสู่ความสำเร็จ

เทคนิค การทำดุษฎีนิพนธ์ แบบง่าย ๆ งานวิจัยดูดี น่าเชื่อถือ

1. #เลือกเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจ การได้มาของเรื่องที่จะทำที่ดี ผู้วิจัยควรศึกษาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา อ่านข่าว ดูข่าวในและต่างประเทศ และศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การตลาดที่น่าสนใจก็ควรเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. #เรียบเรียงเนื้อหาในส่วนของที่มาให้น่าสนใจ บทที่1 ให้น่าเชื่อถือ โดยอ้างอิงจากสถิติ ตัวเลข มีกราฟ แผนภูมิแสดง เช่น เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะต้องมีตัวเลขสถิติผู้่สูงอายุในระดับโลกและประเทศไทย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังควรดึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ โดยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในระดับ isi หรือ scopus นำมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน (อย่าลืม para phase)
3. #การสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย, หลังจาก Revise เอกสาร ทฤษฎีและ Related Research , Empirical Evidenceเพียงพอในบทสองแล้ว เราจะต้องสรุปให้ได้ว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคืออะไร ,,, เทคนิคที่ง่ายที่สุดคือเราอ่านเนื้อหางานวิจัยหลาย ๆ เล่ม ควรเป็นงานวิจัยที่ดี ตีพิมพ์ในต่างประเทศด้วยจะดีมาก ดึงตัวแปรแต่ละเล่มที่สอดคล้องกับทฤษฎี เช่น #เล่มอ้างอิงเล่มแรก ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มี สภาวะการเงิน และ ความสัมพันธ์ในครอบครัว , #เล่มที่สองมี ปัจจัยชีวสังคม การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และ #เล่มที่สาม ที่เราสนใจ มีตัวแปร การได้รับการสนับสนุนจากสังคม การได้รับการยอมรับจา่กสังคม เราจะรวมเอาทุกตัวแปรมาไว้ในเล่มของเราก็ได้ หรือจะคัดเลือกมาเฉพาะตัวแปรที่น่าสนใจ ก็ได้ (เทคนิคนี้ง่ายสุดไม่ต้องคิดอะไรมาก เหมาะกับคนที่มีระเบิดเวลาผูกตัวมาแล้ว เพราะจะต้องส่งงานอีกไม่กี่วัน)
4. #กำหนดรูปแบบหรือวิธีดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ทำเกี่ยวกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ อ้างอิงตัวเลขผู้สูงอายุ ควรกำหนด population แบบทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน (finite population) และคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรที่ได้รับการยอมรับเช่นของ Taro Yamane หรือตาราง Morgan ซึ่งเป็นส่วนของเชิงปริมาณ พิจารณาว่าควรทำเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องด้วยไหม ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ หน่วยงานราชการที่ดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจสถานประกอบการต่าง ๆ ควรจะสัมภาษณใครบ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับอะไร
5. การวิเคราะห์และเขียนผล ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนัก เพราะปัจจุบันมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้ทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง

  1. เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก
  2. เทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์
  3. ก็แค่ปริญญาเอก

รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

 

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย