หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ.

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ.

แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ การเลือก หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. การเลือกหัวข้อวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยป.โท รปศ. วิจัยปริญญาเอก รปศ.

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. จะเกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารราชการแผ่นดิน นั่นคือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. รับทำวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ.

รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลายลักษณะ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนซึ่งมีการจัดหลักสูตรเพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งในลักษณะภาคปกติภาคสมทบ ภาคพิเศษ หรือ โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ และ ภาคเอกชน

รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง “รัฐประศาสนศาสตร์(public administration science) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายกหลาย ดังนี้

“รัฐประศาสนศาสตร์” หมายถึง กระบวนการ องค์การ และบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางราชการทั้งหลายและมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดและนำเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ซึ่งออกโดยฝ่าย นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ไปปฏิบัติ” (George J. Gordon, 1978: 8)

วิชารัฐประศาสนศาสตร์” มีเอกลักษณ์ เพราะมีความแตกต่างจากวิชารัฐศาสตร์ ในแง่ที่ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมของระบบราชการ รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่มีระเบียบวิธีการศึกษาเป็นของตนเอง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังแตกต่างจากศาสตร์การบริหารในแง่ที่ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องขององค์การของรัฐ ซึ่งมิได้มุ่งแสวงหากำไรดังเช่นองค์การเอกชน และเป็นวิชาที่สนับสนุนให้องค์การของรัฐมีโครงสร้างกลไกการตัดสินใจและพฤติกรรมของข้าราชการที่เกื้อกูลการให้บริการสาธารณะ” (Nicholas Henry, 1980: 27)

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอิทธิพลทางความคิด จากแนวคิดพฤติกรรม ศาสตร์ (Behavior) โดยการศึกษาด้านพฤติกรรมของมนุษย์และแนวคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้ จากศึกษาทฤษฎีระบบทั่วไป เช่น ระบบการทำงานของมนุษย์ เป็นต้น

หัวข้อวิทยานิพนธ์ รปศ. หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. จึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

➢นักบริหารและภาวะผู้นำ
➢การบริหารการคลัง การงบประมาณ
➢การบริหารการพัฒนา
➢การเมืองและการบริหาร
➢การบริหารและการวางแผนโครงการ
➢การบริหารแรงงาน
➢การบริหารงานตำรวจ
➢การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน
➢การบริหารสาธารณะสุข

10 ไอเดีย การเลือก หัวข้อวิทยาินพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 1. ความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสวัสดิการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
 2. การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง
 3. ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19
 4. ประสิทธิผลของการบริหารนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนจน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 5. รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การยอมรับเทคโนโลยี และผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง
 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 7. แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ของผู้ประกอบการห้องเย็นและแพปลา ในจังหวัดสมุทรสาคร
 8. ประสิทธิผลการนำนโยบายการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร
 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดสมุทรชลบุรี
 10. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการงานด้านการต่อทะเบียนใบขับขี่ พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ตัวอย่าง 10 หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์

1กลยุทธ์การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษามูลนิธิศุนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก = Management strategy of non-profit organizations for children and youth development : A case study of the center for the protection of Children’s Rights Foundation / ชัยภัทร เกษมณี / 2549 /Full Text
2กลยุทธ์และความสำเร็จในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก = Strategy and success in knowledge management for organization development: a case study of Ban Tak Hospital, Tak Province / ไกรวุฒิ ใจคำปัน / 2549 /Full Text
3การจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Solid waste management in Tambon Bankad Municipality Area, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ชูชีพ ศิริ / 2549 /Full Text
4การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ = Provision of social welfare services for the elderly of Tambon Administrative Organizations in Chiang Mai Province / วรพงษ์ บุญเคลือบ / 2549 /Full Text
5การเตรียมความพร้อมในการนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบังคับใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Readiness in enforcing the (draft) land property taxation act in Mae Sa Riang sub-district administrative organization, Mae Hong Son province / นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ / 2549 /Full Text
ตัวอย่าง วิทยานิพนธ์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ)
6การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือไปปฏิบัติในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Implementation of unskilled freign labour policy in Fang District, Chiang Mai Province / ธีรดา พุ่มชะบา / 2549 /Full Text
7การนำพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Enforcement of B.E.2535 non-smokers health protection act in the Chiang Mai Municipality / สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล / 2549 /Full Text
8การบริหารจัดการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1-10 จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of the B.E.2548 general election of the election commission: A Case study of constituencies 1 – 10, Chiang Mai Province / ณัฐชไม เงินปาน / 2549 /Full Text
9การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ = The Treatment of children and youth in remand home, Chiang Mai Juvenile Observation and Protection Center / ชาลี ติยายน / 2549 /Full Text
10การปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Compliance with labor safety protection practices of small and medium enterprises in Chiang Mai province / ณัฐศาสตร์ โสภา / 2549 /Full Text
 1. การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
 2. ระเบียบวิธีวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 3. เทคนิคการทำวิจัย

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. เทคนิคการทำวิจัย
 3. ระเบียบวิธีวิจัย
 4. ตัวอย่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 5. หลักจริยธรรมการวิจัย
 6. วิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด
 7. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
 8. การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
 9. ระเบียบวิธีวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 10. เทคนิคการทำวิจัย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนงานวิจัยบทที่5
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนงานวิจัยบทที่5