หัวข้อวิจัยMBA การเลือกหัวข้อวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Adnistration)

เทคนิคการเลือกชื่อเรื่องวิจัย หัวข้อวิจัยMBA

การเลือก หัวข้อวิจัยMBA โดยทั่วไปหากหลักสูตรที่เรียนไม่ได้กำหนดหรือแยกเมเจอร์ (Major) ไว้อย่างชัดเจน การเลือกหัวข้อหรือชื่อเรื่องวิจัย สามารถกำหนดเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งทางด้านการตลาดหรือวิจัยตลาด  การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) วิจัยที่มุ่งเน้นในด้านการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่สามารถทำได้อย่างกว้างขวางในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) อย่างไรก็ตาม  หากมีการแยกสาขาหรือเมเจอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การเงิน การตลาด การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ  การเลือกหัวข้อวิจัยจะต้องมุ่งเน้นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องหรือเฉพาะจาะจงมากยิ่งขึ้น

เทคนิค 5 ข้อสำหรับการเลือก หัวข้อวิจัยMBA

เทคนิคโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นบริหารธุรกิจในสาขา(Major)ใด จะมีหลักการสำคัญดังนี้

  1. เป็นหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่มีความน่าสนใจ  ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความสนใจ หรือเป็นแนวโน้มและทิศทางที่กำลังได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในวงกว้าง
  2. หัวข้อหรือชื่อเรื่องมีความชัดเจน สั้น กระชับ ไม่ระบุคำหลัก (Keyword) ไว้มากเกินไป
  3. เป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาที่่ผู้ทำวิจัยมีความสนใจ
  4. เลือกเรื่องที่ผู้ทำวิจัยมีความรู้เป็นอย่างดี ไม่ควรทำเรื่องที่ผู้วิจัยขาดความรู้หรือเป็นเรื่องที่มีความยาก สลับซับซ้อนจนเกินไป
  5. หัวข้อวิจัยนั้นๆ ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ทั้งจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และหากเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ต้องมั่นใจว่าสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้  และทำได้ในเวลาที่ไม่นานเกินไปจนไม่สามารถทำให้เสร็จได้ทันเวลา

เทคนิคทั้ง5ข้อนี้  เป็นเทคนิคทั่วไปสำหรับการทำวิจัย ไม่เฉพาะในสาขาบริหารธุรกิจเท่านั้น  ผู้วิจัยอาจทำการสำรวจตรวจสอบหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยกับประเด็นต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียด จะทำให้สามารถเลือกหัวข้อวิจัยที่สามารถนำไปทำวิจัยในขั้นตอนต่อๆไปได้ไม่ยากนัก

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

นอกจากนี้  ผู้วิจัยควรพิจารณา ขอบเขตของการวิจัยทางธุรกิจ หรือการวิจัยกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน จึงประกอบด้วย การวิจัยทางด้านการจัดการ การวิจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยด้านการผลิต การวิจัยด้านการตลาด การวิจัยด้านการเงิน การวิจัยด้านการบัญชี การวิจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ การวิจัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิจัยด้านพันธมิตรและเครือข่ายวิสาหกิจ การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ทั้งนี้ ในอดีตขอบเขตกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ  ประกอบด้วย การจัดการ การผลิต การตลาด การขนส่ง การประกันภัย การบัญชี และการเงิน เป็นต้น  ทั้งนี้เพราะ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทำให้มีความจำเป็นที่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากความจำเป็นที่ธุรกิจต้องนำผลการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และในปัจจุบัน ขอบเขตการทำธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกือบทุกกระบวนการ  ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุุดิบ  การเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงขั้นตอนของการขาย ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

How to Choose a Suitable MBA Research Topic

Just like any other academic paper, topic selection is crucial to success. Choosing the wrong one is like setting the wrong foundation; from there, it’s just downhill.

Firstly, having the freedom to choose a topic is a huge plus. Use this opportunity to select one that will empower you to write a substantial research paper.

The best research papers have a clear purpose and direction. They’re focused and demonstrate a logical flow.

So, how do you choose a suitable MBA research topic? Here are five tips to help you with this first step toward writing a remarkable paper.

In line with your specialization

From finance and marketing to human resources and supply chain – MBA programs offer various specializations, depending on the business school you’re attending.

When you’re choosing an MBA research topic, it’s important to ensure it’s relevant and in line with your specialization. For instance, if you’re a marketing student, writing a research paper on the ‘impact of workplace diversity on company culture’ won’t do you any good.

By the end of the writing assignment, you need to be enriched with a lot more knowledge in your field of study such that it can be of help going forward.

So, start by thinking in your area of specialization and assess topics in that sphere.

อ้างอิง

  1. เคล็ดลับการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์
  2. เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์
  3. เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์
  4.  การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย