หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic)

เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด (Market Research Topic)

แนวคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด

วิจัยตลาด คือ  วิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น  และนำไปสู่การวางแผนในการทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด และ เทคนิคการทำวิจัยตลาด เป็นขั้นตอนแรกๆที่มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยตลาดในขั้นตอนต่อไป

จากประสบการณ์ที่ปรึกษา รับทำวิจัยตลาด วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์การตลาด ขอนำเสนอเทคนิค วิธีการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด สุดปัง สามารถนำไปทำเป็นวิจัยเต็มเล่มต่อได้แน่นอน  บทความนี้จะนำเสนอเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ไปจนถึงเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดหัวข้อวิจัยตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถต่อยอดไปสู่การทำวิจัยตลาดเต็มเล่มได้อย่างไม่ยากนัก

เทคนิคการเลือก หัวข้อวิจัยการตลาด ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

แน่นอนว่าการเลือกหัวข้อวิจัยการตลาด ย่อมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ หรือวิชาต่างๆ ที่นิสิต นักศึกษา ได้เรียนมาแล้วตลอดหลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การตลาด (Marketing) จะมีเนื้อหาวิชาหลักๆ หรือวิชาใหญ่ๆ เกี่ยวกับ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  การบริหารการตลาด  การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  วิชาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า  คุณค่าตราสินค้า รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนทางการตลาด

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

การทำวิจัยตลาด ทั้งในลักษณะของ การค้นคว้าอิสระ (Independent Study :IS) ปัญหาพิเศษ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. หัวข้อวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
 2. หัวข้อวิจัยด้านการตลาดที่วัดการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
 3. เลือกหัวข้อวิจัยการตลาดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Purchase decision) และ ปัจจัยที่ส่งผล หรือ มีความสัมพันธ์กับ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
 4. หัวข้อวิจัยด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อซ้ำ (Repurchasing) หรือใช้บริการซ้ำ  ในทางการตลาดนั้น การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถือว่าเป็นงานยากอย่างหนึ่งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การซื้อซ้ำเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า  ดังนั้น การทำวิจัยตลาดที่มีหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อซ้ำจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจ
 5. หัวข้อวิจัยตลาดที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factor) ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา การทำวิจัยตลาดในทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ทั้งนี้เพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีใช้ปัจจัยนี้มากๆ และแพร่หลาย  บางมหาวิทยาลัย ถึงกับมีกฎหรือข้อปฏิบัติว่า ห้ามใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการตั้งเป็นชื่อเรื่อง สำหรับการทำวิจัยตลาด  อย่างไรก็ตาม  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ยังคงเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากที่สุดเรื่องหนึ่ง สำหรับการตลาด และการทำวิจัยตลาด
 6. การเลือกหัวข้อวิจัยตลาดที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)  และ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC)
 7. หัวข้อวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับ Digital Marketing  หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับ Digital   Marketing หรือ การตลาดดิจิทัล เป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดสินค้าหรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต ทั้งแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การตลาดในปัจจุบัน และแทบไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบนี้
 8. Social Media Marketing  Social Media คือ แพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้คนได้แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เกิดเป็นสังคมใหม่บนโลกออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE, Twitter, TikTok ฯลฯ โดยเมื่อ Social Media มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นทำเลทองของการทำธุรกิจ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีธุรกิจมากมาย ทั้งเก่าและใหม่ที่ดำเนินธุรกิจผ่านช่องทาง Social Media จนกลายเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจในทุกวันนี้

ประโยชน์ของการทำวิจัยตลาด

การทำวิจัยทางการตลาด ถือเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Branding ของสินค้าและบริการ ที่สะท้อนตัวตนของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และนำไปสู่การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างกำไร และยังช่วยในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นอยู่ เช่น คุชชั่นคุมมัน กลุ่มเป้าหมายช้อปปิ้งออนไลน์ช่วง 19.00-22.00 น. ก็ควรเน้นการทำโฆษณาบนออนไลน์ในช่วงเวลานั้น เป็นต้น แต่การเลือกช่องทางประชาสัมพันธ์ก็ไม่ตายตัวเสมอไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม หรือความเหมาะสม ดังนั้น นักการตลาดจึงควรทดสอบหรือลองทำวิจัยเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจนั่นเอง

ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการตลาด

 1. กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook, Instagram, Line,Tiktok ของเจนวายในกรุงเทพมหานคร
 2. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ของอาหารคลีน บนโซเชียลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
 4. ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลไม้พรีเมียม กรณีศึกษาผู้บริโภค ในอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในตลาดนัดหัวมุมเกษตร-นวมินทร  เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง :

 1. ขั้นตอนการทำวิจัยตลาด
 2. 5 สิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิด เกี่ยวกับการทำวิจัยตลาด
 3. เทคนิคการทำ Social  Media Marketing

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย