วิจัยรัฐศาสตร์

วิจัยรัฐศาสตร์

กระบวนการทำวิจัย เทคนิค หัวข้อ การวิจัยรัฐศาสตร์

วิจัยรัฐศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการ

การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และอาศัยกระบวนการทำวิจัยในแนวทางเดียวกันกับวิจัยสังคมศาสตร์อื่นๆ คือ เป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

กล่าวได้ว่า การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงในขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ กล่าวคือในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือปรากฏการณ์ หรือวิธีการแก้ปัญหาด้านการเมือง รัฐบาล การบริหารงานของรัฐ และกิจกรรมของรัฐด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบระเบียบและเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อนำเอาความรู้ความจริงมาใช้อธิบาย ทำนาย หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านรัฐศาสตร์

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยรัฐศาสตร์

การทำวิจัยรัฐศาสตร์  ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาหลัก ดังนี้

1. สาขาวิชาการปกครอง (Government)

รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและทฤษฎีการเมือง พฤติกรรมการเมือง ระบบการเมือง สถาบันการเมืองต่างๆ เช่น รัฐสภา พรรคการเมือง การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นต้น

2. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริการรัฐกิจ (Public Administration)

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการองค์การและการบริหารงานภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการวางแผนการคลังและการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล พฤติกรรมในองค์การ วิทยาการจัดการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งการทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ตามสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ ที่พบได้ตามมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในด้านรัฐศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาการเมืองทั่วไป

จะศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองโดยทั่วไป การเมืองและพฤติกรรม การเมืองและกระบวนการในการกำหนดนโยบาย พรรคการเมือง การเลือกตั้งและพฤติกรรมการเมือง และพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง

2. สาขาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการและเทคนิคการวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีปทัสถาน (Normative) ทฤษฎีเชิงประจักษ์ (Empirical) เป็นต้น

3. สาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบ

จะศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบ รัฐบาลเปรียบเทียบ การวิเคราะห์การเมืองข้ามเขตแห่งวัฒนธรรม รัฐบาลและการเมืองต่างประเทศเปรียบเทียบ ลักษณะและพฤติกรรมการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา สถาบันและพฤติกรรมทางการเมืองสมัยใหม่ เป็นต้น

4. สาขาการเมืองภายในประเทศ

จะศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองของประเทศที่ทำการศึกษา เช่น การเมืองการปกครองไทย รัฐบาลไทย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาวะผู้นำทางการเมือง ระบบและกระบวนการาทางการเมืองไทย พฤติกรรมของฝ่ายบริหารไทย พฤติกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติไทย เป็นต้น

5. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ รัฐศาสตร์การทูต

จะศึกษาเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองของประเทศที่ทำการศึกษา เช่น การเมืองการปกครองไทย รัฐบาลไทย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาวะผู้นำทางการเมือง ระบบและกระบวนการาทางการเมืองไทย พฤติกรรมของฝ่ายบริหารไทย พฤติกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติไทย เป็นต้น

6. สาขาวิชากฎหมายมหาชน

จะศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมาย จะศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กระบวนการและพฤติกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายมหาชน เป็นต้น

7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หรือบริหารรัฐกิจ จะศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะ การวางแผนและวางโครงการ การจัดองค์การและบริหารงาน การคลังและงบประมาณ รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ การบริหารพัฒนา พฤติกรรมการบริหาร วิทยาการจัดการ การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

ขณะที่ขอบข่ายของงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ก็จะสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนด้านรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเด็น ดังนี้
 • การวิจัยด้านปรัชญาการเมือง (Political philosophy research)
 • การวิจัยด้านโครงสร้างและหน้าที่ (Structural and functional research)
 • การวิจัยทางด้านพฤติกรรมการเมือง (Political behavior research)
 • การวิจัยในเรื่องกฎหมายและระเบียบแบบแผน (Legal research)
 • การวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง (Political historical research)

5 ตัวอย่าง วิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์

 1. การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 2. การประเมินผลนโยบายกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน : กรณีศึกษาการจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 4. ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 5. กระบวนการตัดสินใจของนักการเมืองท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัยปริญญาเอก
 2. การวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 3. แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์
 4.  เทคนิคการทำวิจัยรัฐศาสตร์
 5. เทคนิคการทำวิจัยในสาขารัฐศาสตร์
 6. ตัวอย่างวิทยาพนธ์สาขารัฐศาสตร์ในประเทศไทย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์