รับทำวิจัยปริญญาเอก การจัดการภาครัฐและเอกชน บริหารการศึกษา

รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบ DISSERTATION  ASSISTANT  โดยนักวิจัยปริญญาเอก ที่มีประสบการณ์วิจัยระดับปริญญาเอกยาวนาน  สามารถทำวิจัยปริญญาเอกได้อย่างรวดเร็ว  เกินความคาดหมาย และรับรองผลงาน เชี่ยวชาญงานวิจัยการจัดการภาครัฐ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา และสังคมศาสตร์อื่นๆ

รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  การจัดการภาครัฐและเอกชน  DISSERTATION  DBA  DPA  PH.D  สายสังคมศาสตร์ทุกแขนง  เช่น  วิจัยปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์   ดุษฎีนิพนธ์บริหารการศึกษา  ปริญญาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยปริญญาเอกสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์   รัฐศาสตร์  โลจิสติกส์  กฎหมาย  นิติศาสตร์  บัญชี  การเงิน  และสาขาอื่นๆ

เราให้การปรึกษาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิจัย ป.เอก ในหัวข้อที่เหมาะสม  น่าสนใจ  เป็นปัจจุบัน  ทันสมัย  โดยไม่จำเป็นต้องทำหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ผู้วิจัยทำงานอยู่หรือเป็นวิจัยธุรกิจที่ผู้ศึกษาทำอยู่ สามารถสร้างหัวข้อวิจัยที่เป็นประเด็นที่แวดวงวิชาการให้ความสนใจ  ทันต่อข้อมูลข่าวสาร  และเป็นทฤษฎีหรืองานวิจัยที่กำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ  สามารถนำมาสร้างเป็นหัวข้อวิจัย สำหรับ รับทำดุษฎีนิพนธ์  และสามารถผ่านการ APPROVE ของ ADVISOR และคณะกรรมการได้ไม่ยาก

รับทำวิจัยปริญญาเอก วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน เราให้การดูแล ช่วยเหลือ ทั้งในรูปแบบที่ปรึกษา  การเป็นผู้ช่วย แก้ปัญหาเรื่องการทำงานเร่งด่วน ติดขัดปัญหาบางประการ เช่น  สืบค้นแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย  THEORY  และ  RELATED  RESEARCH  เพื่อพัฒนา THEORETICAL  FRAMEWORK —>  CONCEPTUAL  FRAMEWORK  ที่ถูกต้องและเหมาะสม  มีเนื้อหาที่จำเป็นรองรับอย่างเพียงพอ   โดยอ้างอิงจากงานวิจัยต่างประเทศเป็นหลัก  ใช้งานวิจัยไทยอ้างอิงเฉพาะในหัวข้อที่ต้องการยืนยันการทำวิจัยที่ผ่านมาเท่านั้น  จะไม่นำมาดัดแปลงเลียนแบบ

รับทำวิจัยปริญญาเอก วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน
รับทำวิจัยปริญญาเอก วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน

เรามีผู้เชี่ยวชาญการทำงาน ที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทุกระดับ สามารถพูดคุยสอบถามความรู้ได้ทุกประเด็นโดยไม่ต้องเกรงใจ  ผู้สนใจสามารถเตรียมเนื้อหา  ทั้งเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำวิจัย  เช่น  ความรู้ด้านรัฐศาสตร์   เศรษฐศาสตร์   การเงิน  การบัญชี  นโยบายสาธารณะ  การบริหารการศึกษา  พื้นฐานความรู้ด้านการสื่อสาร  นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน   เราสามารถให้คำตอบโดยนักวิจัยที่มีความรู้ในการทำวิจัยนั้น ๆ  เพื่อให้ท่านแน่ใจก่อนตัดสินใจจ้างทีมที่ปรึกษา

เรายึดหลักการทำงานที่มีคุณภาพ  ภายใต้การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา  การทำวิจัยภายใต้เงื่อนไข  ความกดดันสูง  ผ่านการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่  ทั้งอค์กรธุรกิจ  องค์กรรัฐ  องค์กรรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิจัยข้ามชาติ  ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการทำวิจัย  ทั้งพื้นฐานความรู้วิชาการ  และทักษะการทำวิจัยที่ถูกต้อง

การทำวิจัยในระดับสูง  ทั้ง  PHD  DBA  DPA  หรือสาขาอื่นๆ   ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา  หากเป็นการทำวิจัยเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว   การสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิด  สำหรับงานวิจัย  จะมุ่งเน้นความเป็นเลิศของการสร้างแบบจำลอง  หรือ  โมเดล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การสร้างแบบจำลอง  ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง  เช่น  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  FACTOR  ANALYSIS  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  CONFIRMATORY  FACTOR  ANALYSIS  หรือ  CFA

รับทำวิจัยปริญญาเอก วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างทีม  และเจ้าของงานวิจัย   มีการทำงาน  ถ่ายทอด  และเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น  ตั้งแต่กระบวนการทำงานในขั้นตอนเล่มจนสอบปิดเล่ม  สามารถแก้ไข  ปรับเปลี่ยนเนื้อหางานได้ตลอดเวลา  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน  ทั้งการทำงานในช่วงเร่งด่วน  และการทำวิจัยในช่วงเวลาปกติที่มีระยะเวลาทำงานค่อนข้างมาก

 

รับทำวิจัยปริญญาเอก วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน  บริหารนโยบายสาธารณะ บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์การปกครอง การเมือง  รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บริการให้คำปรึกษา และ แนะนำการกำหนดหัวข้อวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ  วิจัยภาครัฐ  การจัดการภาครัฐและเอกชน  สามารถทำงานวิจัยด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ถูกต้องตามเทคนิค และ ระเบียบวิธีวิจัยด้านรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์

รับเขียนบทความ  รับทำบทความวิจัย  รายงานการวิจัย ด้านรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์  สำหรับการตีพิมพ์บทความในต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น ISI และ SCOPUS ตั้งแต่กระบวนการ กำหนดโครงสร้างงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย  กำหนดชื่อเรื่อง หัวข้อวิจัย

การสืบค้น แนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Related Research / Relevant Research / Empirical Evidence ที่เกี่ยวข้องกับ สาขา รัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์

จนถึงขั้นตอนการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างแบบจำลอง Conceptual  Framework  Research  Design  Research  Instruments  Data Collection  Data Analysis  Result Writing และ

การเขียนบทความวิจัย ฉบับส่งบูรณ์  จนกระทั่งถึงขั้นตอน การติดต่อสำนักพิมพ์ วารสาร ทางการวิจัยในต่างประเทศ และรับแก้ไขตามที่ Editor กำหนด  จนสามารถตีพิมพ์

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การทำวิจัยการจัดการภาครัฐ  วิจัยรัฐศาสตร์  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

 1. มหาวิทยาลัย ศิลปากร
 2. มหาวิทยาลัย รามคำแหง
 3. http://www.tnrr.in.th/?page=search&q=&cid=6คลังข้อมูล งานวิจัย ด้านรัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐ และ เอกชน
 4. สำนักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา

ตัวอย่าง รายชื่อ หัวข้อวิจัยด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน ที่น่าสนใจ

 1. การประยุกต์ใช้ แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 2. การบริหารงาน สู่ความเป็นเลิศ ขององค์การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การบริหารงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
 5. กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ ในการบริหารจัดการ ภาครัฐของไทย
 6. องค์กรนวัตกรรม  ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์การ และ ประสิทธิผลองค์การ
 7. แรงจูงใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วัฒนธรรมองค์การ ขององค์การที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ
 8. กลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อองค์การ และ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจ
 9. ความแตกต่างด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ข้าราชการไทย
 10. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์การ

งานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน มีคำหลัก  Keyword ที่คล้ายคลึงกับ งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  การวิเคราะห์กลยุทธ์  เนื่องจากมีทฤษฎี แนวคิด ที่มาจากรากเหล้าเดียวกัน และเป็นศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  เพียงแต่งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ จะมุ่งเน้น ขอบเขตของการทำวิจัย ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นองค์กรธุรกิจ หรือ ภาคเอกชน ขณะที่ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน จะมุ่งเน้นประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นองค์กรแห่งรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำดุษฎีนิพนธ์