วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA

วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA

เคล็ดลับการทำวิจัย  การทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA (Business Administration)

การทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ในสาขาบริหารธุรกิจ วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA ในระดับปริญญาโทหรือมหาบัณฑิต  มีทั้งแผน ก. (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข. (การค้นคว้าอิสระ หรือ Independent Study) อาศัยพื้นฐานในการทำวิจัยไม่แตกต่างจากการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสายสังคมศาสตร์อื่นๆ   

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา

การทำวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท หรือ วิจัย MBA มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน  มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจัยหรือตัวแปร ที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจมีอัตราการขยายตัวอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  และบางปัจจัยที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจในอดีตเป็นปัจจัยที่ล้าหลังและไม่ได้รับการให้ความสำคัญอีกต่อไป  กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่ธุรกิจมองว่าไม่จำเป็นต้องนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ก็สามารถทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจให้ดำรงอยู่ได้

ขอบเขตของการวิจัย วิจัยบริหารธุรกิจ  วิจัยMBA

การทำวิจัยบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาโท ประกอบด้วยสาขาสำคัญ ดังนี้คือ  การวิจัยทางด้านการจัดการ การวิจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยด้านการผลิต การวิจัยด้านการตลาด การวิจัยด้านการเงิน การวิจัยด้านการบัญชี การวิจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ การวิจัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิจัยด้านพันธมิตรและเครือข่ายวิสาหกิจ การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การวิจัยทางด้านการจัดการ (Management Research) การวิจัยทางด้านการจัดการ  มุ่งเน้นการพิจารณากิจกรรมทางธุรกิจตามหน้าที่หรือกระบวนทางจัดการ  ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) รวมทั้งการวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ  จากกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  เช่น  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การนำกลยุทธ์ การดำเนินตามกลยุทธ์ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ เป็นต้น

2. การวิจัยทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งของการอยู่รอดทางธุรกิจ  เริ่มตั้งแต่ก่อนที่ทรัพยากรมนุษย์จะเข้ามาร่วมปฏิบัติการกับองค์การ  ไปจนถึงการลาออกจากการเป็นพนักงานขององค์การไปแล้ว    ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตของการวิจัยกิจกรรมทางธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์   จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก่อนที่ทรัพยากรมนุษย์จะเข้ามาร่วมงานกับองค์การ  ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก

3. การวิจัยด้านการผลิต (Production management Research) กิจกรรมด้านการผลิตขององค์กรธุรกิจ   มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน   ดังนั้น การวิเคราะห์และวิจัยทางด้านการผลิต  จึงเริ่มต้นจากขั้นตอนการวางแผนการผลิต   อันเป็นแนวทางในการดำเนินการผลิต และประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ จำนวนมาก  เช่น การพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกผลิตสินค้า หรือ บริการชนิดใด ปริมาณเท่าไหร่    รวมไปถึงการพิจารณาว่าจะใช้ระบบการผลิตแบบใด

4. การวิจัยด้านการตลาด (Marketing Research) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการตลาด  ที่ได้รับการยอมทรับกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix Factor  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 P’s สำหรับธุรกิจประเภทผลิตสินค้า  และ 7 P’s สำหรับธุรกิจประเภทบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ   ด้วยเหตุนี้ขอบเขตการวิจัย กิจกรรมทางด้านการตลาด   จะต้องครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมทางการตลาดทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) (4)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  (5) บุคลากร (People) (6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และ  (7) กระบวนการในการให้บริการ (Process)

5.การวิจัยด้านการเงิน (Financial Research)  เนื่องจากกิจกรรมด้านการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ  และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆ ทุกกิจกรรมขององค์กรธุรกิจ
ดังนั้น  ขอบเขตการวิจัยกิจกรรมทางด้านการเงิน    จึงมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งประกอบกิจกรรมทางการเงินสำคัญ 6 ประการ ซึ่งประกอบด้วย การใช้เงินทุน (Investment) การจัดหาเงินทุน (Financing) การรักษาสภาพคล่องของกิจการ (Liquidity) การสร้างสมรรถภาพในการหากำไร (Profitability) การรักษาเสถียรภาพในการดำเนินการทางการเงิน และการรักษาสถานะการเงินให้อยู่ในระดับที่มั่นคง

6.การวิจัยด้านการบัญชี (Accounting Research)

สามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมทางด้านการบัญชีเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมด้านการเงิน ซึ่งทั้งบัญชีและการเงินถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   กิจกรรมด้านการบัญชีเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้า นำรายการค้ามาทำการบันทึกบัญชี และการดำเนินการจัดทำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบต่างๆ เช่น งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีที่จัดทำขึ้นจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการจัดการภายในองค์การ และรายงานบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์การ ฉะนั้นขอบเขตการวิจัยกิจกรรมทางด้านการบัญชีจะต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายในการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้

7. การวิจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business of Investment Research) การเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโตโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทำให้ยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economic)   เพราะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรนแรงและรวดเร็ว ทำให้ ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  และมีข้อร้องเรียนต่อธุรกิจ สินค้า และบริการเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน   วัฏจักรของสินค้ามีอายุสั้นลง อีกทั้ง คู่แข่งขันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต (Dynamic) การดำเนินธุรกิจในสภาพเป็นแนวโน้มปัจจุบันตั้งจำเป็นแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมเป็นหลักสำคัญ การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Investment) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Investment) นวัตกรรมการบริหารจัดการ (Managerial Investment) ธุรกิจต่างต้องการความอยู่รอด และได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน เป็นต้น

8.การวิจัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and supply chain Research) ความสำคัญของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์   โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าขายออนไลน์ หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์  ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยตรง  ทำให้การทำวิจัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลานเชน

 

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA รับทำวิจัยMBA
วิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยMBA รับทำวิจัยMBA

อ้างอิง

  1. เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์
  2. รับทำวิจัยรปศ.
  3. รับทำวิจัยบริหารธุรกิจ
  4. รับทำวิจัยMBA