วิจัยบริหารการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา วิจัยบริหารการศึกษา

แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค ไอเดียหัวข้อ วิจัยบริหารการศึกษา

วิจัยบริหารการศึกษา เป็นกระบวนการทำวิจัย เพื่อหาพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการศึกษา เป็นเป็นกระบวนการหรือการจัดดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หลักสูตร ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิต  นักศึกษา  รวมไปถึง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  หนังสือ  ตําราเรียน  ตลอดจนอาคารสถานที่  และแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ก็ถือได้ว่าเป็นการบริหารการศึกษา ด้วยเช่นกัน

หน้าที่ของการบริหารการศึกษา  คือการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้     เป็นความพยายามที่จะบริหารจัดการ และดําเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องข้องกับการศึกษา  ด้วยเป้าประสงค์คือให้มีผลผลิต คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ตามแนวทาง  หลักเกณฑ์ หลักการ และ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารและผู้ร่วมงานจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการและแนวทางการบริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยบริหารการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยบริหารการศึกษา

ความสำคัญของวิจัยบริหารการศึกษา

งานวิจัยการบริหารการศึกษา  ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดและยาวนานที่สุดแขนงหนึ่ง     เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิดทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ทั้งนี้ การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา มักจะใช้ “การวิจัย” เป็นแนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู้นอกจากนัÊนยังมีนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบของปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระไว้มากมาย เพื่อให้การวิจัยในทางการบริหารการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรจะได้มีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  สำหรับเป็นแนวทางของการวิจัยสำหรับผู้สนใจ  การทำวิจัยด้านบริหารการศึกษา และผู้สนใจต่อไป

หัวข้อวิจัยด้านการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา

จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ผ่านมา สามารถนํามากําหนดประเด็นเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษาได้ดังนี้

1.1. งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษาแต่ละระดับ จัดกลุ่มสาระย่อยได้ 5 กลุ่มดังนี้

1.1 การเตรียมนโยบายและการวางแผนการศึกษา

1.2การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการศึกษา

1.3 การพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา

1.4การดําเนินการตามนโยบายและการวางแผนการศึกษาและ

1.5 การประเมินติดตามการใช้นโยบายและแผนการศึกษาแต่ละประเภท

2.งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะศักยภาพและการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร สถานศึกษา จัดกลุ่มสาระย่อย ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 พฤติกรรมผู้นํา ภาวะผู้นําคุณลักษณะผู้นําแบบของผู้นํา ทักษะความเป็นผู้นําและการ ใช้พลังอํานาจของผู้นําโดยศึกษาร่วมกับตัวแปรคุณลักษณะของผู้บริหารอื่น ๆ และนําเสนอรูปแบบการ พัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมนั้นๆ

2.2 แนวทางการพัฒนาผู้บริหารและส่งเสริมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา โดยจัดกลุ่ม เนื้อหาสาระย่อย ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารด้านต่างๆ

3.งานวิจัยเกี่ยวกับองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา จัดกลุ่มสาระย่อยได้ 4กลุ่ม ดังนี้

3.1องค์ประกอบของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การหรือระดับประสิทธิผล องค์การหรือเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างองค์การหรือความสัมพันธ์หรือความมีอิทธิพลของ ประสิทธิผลขององค์การต่อตัวแปรอื่นๆ (ประสิทธิผลขององค์การในที่นี้หมายรวมไปถึงความสําเร็จขององค์การด้วย

3.2 องค์ประกอบของตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การหรือระดับ ประสิทธิภาพขององค์การหรือการเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพขององค์การหรือความสัมพันธ์หรือ ความมีอิทธิพลระหว่างประสิทธิภาพขององค์การกับตัวแปรอื่น

3.3 องค์ประกอบหรือปัจจัยขององค์การหรือสภาพของตัวแปรต่างๆ ขององค์การ หรือการ วิเคราะห์โครงสร้างขององค์การ หรือความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์การกับตัวแปรอื่น ๆ

3.4 องค์ประกอบของตัวแปรหรือ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์การหรือระบบของการประกันคุณภาพขององค์การ หรือการวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพ หรือการเปรียบเทียบคุณภาพ ระหว่างองค์การหรือระดับคุณภาพขององค์การ หรือการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพขององค์การ

4.งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จัดกลุ่มสาระย่อยได้ 6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้ดังนี้

4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ สามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้ 8 กลุ่ม ดังนี้

4.1.1 แนวทางการพัฒนาและการแสวงหารูปแบบการบริหารงานวิชาการหรือ การดําเนินวิชาการหรือการปฏิบัติงานวิชาการ

4.1.2 แนวทางการพัฒนาและการแสวงหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือ ปัจจัย (องค์ประกอบ) ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

4.1.3 คุณลักษณะความต้องการหรือบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน กับการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน การนิเทศการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

4.1.4 รูปแบบการบริหารการใช้และ/หรือการพัฒนาหลักสูตร

4.1.5 การพัฒนางานและกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียน

4.1.6 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร สามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้ 3 กลุ่มดังนี้

4.2.1รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรตามลักษณะที่เป็นองค์รวม แต่ละองค์ประกอบหรือขั้นตอนย่อย

4.2.2 คุณลักษณะหรือองค์ประกอบย่อยหรือสมรรถภาพหรือ พฤติกรรมของ บุคลากรโดยศึกษาสภาพที่เกิดจากปัจจัยหรือตัวแปรอื่น หรือผลที่มีต่อตัวแปรอื่น

4.2.3 ลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยศึกษาสภาพที่เกิดจากปัจจัยหรือตัวแปรอื่นหรือผลที่มีต่อตัวแปรอื่น

4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารงานธุรการ การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ  สามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ .

4.3.1 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางานธุรการ การบริหารงบประมาณการเงินและ พัสดุ

4.3.2 การวิเคราะห์งาน การพัฒนาระบบหรือการจัดทําคู่มืองานธุรการการเงิน และพัสดุ

4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม เน้นการศึกษา สภาพ และปัญหาการดําเนินการและการบริหารอาคารสถานที่และ / หรือ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหรือ สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน นําเสนอแนวทางและรูปแบบการพํฒนา

4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา สามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้  3 กลุ่ม ดังนี้

4.5.1 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ สมรรถภาพ พฤติกรรม และ/ หรือ การดําเนินชีวิตของนักเรียนหรือนักศึกษาโดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือผลที่เกิดกับปัจจัยอื่น ๆ

4.5.2 แนวทางพัฒนาหรือรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา

4.5.3 งานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารหรือการดําเนินงานกิจการนักเรียน นักศึกษาโดยศึกษาสภาพหรือปัญหา และนําเสนอแนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบ

4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน กลุ่มสาระนี้เป็นการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารงานและ/หรือผลการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการศึกษาระดับหรือปัจจัยที่สัมพันธ์หรือส่งผลการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการบริหารโรงเรียน

4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ สามารถจัดกลุ่มสาระ ย่อยได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

4.7.1 แนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาโดยศึกษาระดับ ปัจจัยที่มีผลและผลต่อปัจจัยอื่น

4.7.2 สภาพ ปัญหาการใช้และผลการใช้นวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา แลนําเสนอแนวทางพัฒนา

4.8งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารเวลากลุ่มสาระนี้เน้นนักศึกษาการใช้หรือการบริหารเวลา ของผู้บริหารสถานศึกษา

5. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดสอบและการใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา จัดกลุ่ม สาระย่อยได้ 6 กลุ่ม  ดังนี้

5.1  การทดสอบและการใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการบริหารการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงาน โดยศึกษาระดับตัวแปร หรือเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร หรือ ความสัมพันธ์ และ/หรือความมีอิทธิพลของตัวแปร

5.2 การศึกษาเทคนิคการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือความสัมพันธ์และอิทธิพล ของเทคนิคการบริหารกับตัวแปรอื่น

5.3 ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือความ สัมพันธ์และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางการบริหารกับตัวแปรอื่น

5.4 บทบาททางการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือความสัมพันธ์และอิทธิพลของ บทบาททางการบริหารกับตัวแปรอื่น

5.5 รูปแบบหรือระบบทางการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ รูปแบบหรือระบบการบริหารและ/หรือความสัมพันธ์และอิทธิพลของรูปแบบหรือระบบการบริหารกับตัว แปรอื่น

5.6 การวิเคราะห์หลัก แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการบริหารการศึกษา ทั้งเฉพาะตัวแปรและการบูรณาการตัวแปร

6.งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลและติดตามโครงการทางการศึกษา จัดได้ 2 กลุ่มสาระดังนี้

6.1การประเมินโครงการทางการศึกษาและอื่น ๆ

6.2 การติดตามการดําเนินการตามนโยบายแผนโครงการการใช้กฎหมายและอื่น ๆ

การจัดประเภทการวิจัยทางการบริหารการศึกษาเป็น 6  ประเภทนั้นเป็นการจัดโดยยึดผลการวิเคราะห์ปริบท และแนวโน้มและการวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่ผ่านมาเป็นรากฐาน อย่างไรก็ตามอาจจะพบว่าแต่ละกลุ่มสาระของเนื้อหา  มีความซ้ำซ้อนกันบ้าง  เนื่องมาจากองค์ความรู้ในสาขาการบริหารการศึกษา  เป็นลักษณะ สหวิทยาการ (Interdisciplinary)

กล่าวคือ เน้นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาอาทิสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชาการบริหารเป็นต้น การเลือกประเด็นปัญหาการวิจัยจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน ความทันสมัย การนําประโยชน์ไปใช้ แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

2.ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (The implementation of sufficiency economic philosophy in school under Nakohn Pathom Primary educational services area office 2

4.การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (The internal control effecting the budgeting management in basic education school under Kanchanaburi educational service area office

5.การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (Internal control affecting district non-formal and informal education center risk)  

รับทำวิจัยบริหารการศึกษา วิจัยบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ รับทำวิจัยบริหารการศึกษา  รับทำวิจัยชั้นเรียน  วิจัยประเมินหลักสูตร  การจัดการหลักสูตร วิจัยการบริหารหลักสูตร การวัดผล 

โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการทำวิจัยด้านการบริหารการศึกษา  สามารถออกแบบงานวิจัยบริหารการศึกษา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ที่ถูกต้องตามหลักการวิชาการ  อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  รับประกันผลงาน

หัวข้อวิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์  วิจัยบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์  หัวข้อวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ ปี 2563 – 2564

12564การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2. (The Participative Administration of Administrators Affecting the Effectiveness of Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2)
22564ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Leadership of School Administrators Affecting the Internal Supervision in Schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast)
32564การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST (Assessment of a Project to Improve the Quality of Reading, Writing and Analytical Thinking in Basic Education Level Assessment Using the CIPPIEST Assessment Model)
42564การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A Study on the Relationship between Administration Factors and Early Childhood Education Management of Brain-Based Learning in Schools under Trat Primary Educational Service Area Office)
52564ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (21st Century School Administrators’ Skills Affecting the Professional Learning Community in Schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area)
62564ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการสร้าง องค์กรแห่งความสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The leadership of school administrators in the 21st century affecting the creation of a happy workplace under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)
72564ความผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Teachers and Educational Personnel’s Commitment toward Public Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)

8

2564

ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (21st Century Administrative Skills of School Administrators According to the Opinions of Public School Teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)

92563การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว (A study of the leadership of administrators in basic education schools under Sakaeo Primary Education Area Office)
102563การดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว (Preventive operations and problem solving against drugs in schools under the Office of Vocational Education Commission, Srakaew province)
112563การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (A study of the administration of the student support system by school administrators under the Secondary Education Service Area Office 18)
122563รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (A causal relationship model of primary students’ skills development in the 21st century)
132563การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (A study on the role of strategic leadership of school administrators under Trat Primary Educational Service Area Office)

14

2563

วิจัยบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

  1. เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก
  2. รับทำวิจัย
  3. การทำวิจัยเบื้องต้น
  4. เทคนิคการทำวิจัยด้านบัญชี
  5. รับทำวิจัยด้านบัญชี
  6. รับทำวิจัยบริหารการศึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์