รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย

ให้บริการ รับเขียนบทความวิจัย   ตีพิมพ์บทความวิจัย

 รับเขียนบทความวิจัย  รับเขียนบทความออนไลน์   ให้คำปรึกษาและแก้ไข การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ สำหรับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ให้บริการงานเขียนวิชาการ  รับเขียนบทความวิจัย   บทความออนไลน์   ตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการชั้นนำในต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS ตั้งแต่กระบวนการเสนอหัวข้อบทความวิจัย ไปจนถึงการนำเสนอหรือส่งตีพิมพ์บทความวิจัย ผ่านระบบที่รองรับการนำเสนอหรือนำส่งบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบทความวิจัยในแต่ละประเภท

รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความ
รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความ

บริการ รับเขียนบทความวิจัย ในสาขาต่อไปนี้

Professionaldatas  คือ ผู้ให้บริการด้านงานวิจัย  ให้บริการปรึกษาและแก้ไขงานวิชาการ เพื่อปรับวิทยฐานะ และการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ  โดยการเขียนบทความวิจัย หรือ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ ทั้งวารสารต่างประเทศ เช่น isi และ scopus รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์ในประเทศ TCI1 TCI2 และ TCI3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. รับเขียนบทความวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา ได้แก่ การเงิน (Finance) การจัดการ (Management) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)  การตลาด (Marketing) การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  เป็นต้น
 2. บทความวิชาการ และ บทความวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics / Monetary Economics) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics)
 3. บทความวิจัยด้านบริการหารศึกษา  บทความวิจัยศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  การวัดและประเมินผล  การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร  การใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเรียนในด้านต่างๆ เป็นต้น
 4. บทความวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  และ รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA & MPPM) การจัดการภาครับและเอกชน  การบริหารรัฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และ การบริหารนโบายสาธารณะ เป็นต้น
 5. บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (Logistics and Supply chain  management) เช่น การเลือกจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุด  การบริหารสินค้าคงคลังแบบ ABC  การคำนวณประมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด (EOQ)  เป็นต้น
 6. บทความด้านการสื่อสาร  การสื่อสารการตลาด  นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
 7.  บทความวิจัยด้านกฎหมาย  กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหว่างประเทศ  ทั้งระบบ Common Law และ Civil Law)
 8. บทความวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ทุกสาขา  รวมทั้งบทความวิจัยด้านสาธารณสุข ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รับตีพิมพ์บทความวิจัย

รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย
รับเขียนบทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิจัย

นอกเหนือจากการให้บริการเขียนบทความวิจัย เราให้บริการรับตีพิมพ์บทความวิจัย  สำหรับนักวิจัยและนักศึกษาที่มีปัญหาการนำเสนอบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการ ทั้งในต่างประเทศ เช่น ISI และ Scopus ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล และหากได้รับการตีพิมพ์จะทำให้สามารถได้รับโอกาส เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ หรือใช้ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะทุกประเภท รวมทั้งการตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ ตั้งแต่ระดับ TCI1 จนถึง TCI3 ซึ่งปัจจุบัน เป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ซึ่งจะต้องได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ต่างๆ เหล่านี้ก่อน นอกเหนือจากการเรียนปกติ

ความหมายของบทความวิจัย

บทความวิจัย (article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้อ่าน เนื้อหาการนำเสนอจากข้อมูลจริง  ไม่ใช่เรื่องที่มีการปรุงแต่ง หรือ คิดขึ้นจากจินตนาการ บทความวิจัยโดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นข้อเขียนขนาดสั้น เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย แต่มีลักษณะต่างจากรายงานการวิจัย มีความยาวจำกัด จำนวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา นอกจากนี้ บทความวิจัยถือได้ว่าเป็นเอกสารทางวิชาการ ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะสามารถตัดต่อผลการวิจัยบางส่วนมานำเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้

ด้วยเหตุนี้  บทความวิจัย จึงเป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่อง สกัดมาจากงานวิจัย บทความประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นสำหรับนำเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบ เนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการประเมิน

รับเขียนบทความ รับทำบทความ รับตีพิมพ์บทความ
รับเขียนบทความ รับทำบทความ รับตีพิมพ์บทความ

บทความวิจัยจัดเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย (Research report) กล่าวคือ มีสาระและรูปแบบการนำเสนอที่คล้ายคลึงกัน แต่มีลักษณะต่างกันที่สำคัญ 2 ประการ คือ
1. บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึ้น ในรูปบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอข้อค้นพบเชิงประจักษ์และหรือนวัตกรรมที่เป็นผลงาน ผ่านสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ เนื่องจากวารสารมีจำนวนหน้าที่จำกัด และการประชุมฯ มีเวลาจำกัด บทความวิจัยจึงมีความยาวจำกัด มีจำนวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย
2. บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะในระหว่างการดำเนินการวิจัย นักวิจัยอาจตัดตอนผลการวิจัยนาร่องหรือผลงานวิจัย บางส่วนนำเสนอเป็นบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้ บทความวิจัยจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยที่นักวิจัยนำเสนอก่อนรายงานการวิจัย และเป็นสารสนเทศที่ทันเหตุการณ์ มากกว่ารายงานการวิจัย ที่มีการเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย

บทความวิจัย ถือได้ว่า เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ แต่จะมีคุณลักษณะต่างจากรายงานวิจัย 3 ประการ คือ

1) ความยาวมีจำนวนน้อยกว่ารายงานการวิจัย ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่จัดทำวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะระบุจำนวนหน้าบทความวิจัยไว้ โดยบทความวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการประชุมสัมมนา

2) ต้องมีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์  

3) ต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาร และรูปแบบการจัดพิมพ์ตาม เกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือ คณะกรรมการในการบรรณาธิการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวานิช. 2550 : [ออนไลน์])

บทความวิจัย เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ในผลการวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือ ในวารสารวิชาการ โดยรูปแบบการนำเสนอนั้น แบ่งได้ตามรูปแบบการนำเสนอ กล่าวคือ ถ้าเป็นรูปแบบการเขียน ก็จะอยู่ในลักษณะของบทความเอกสารทางวิชาการ ถ้าเป็นรูปแบบการพูด ได้แก่ รูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนาเวทีโต๊ะกลม เป็นต้น (ชุติมา สัจจานันท์. มปป. : [ออนไลน์].)

รับเขียนบทความวิจัย รับทำบทความภาษาอังกฤษ รับตีพิมพ์บทความ
รับเขียนบทความวิจัย รับทำบทความภาษาอังกฤษ รับตีพิมพ์บทความ

International Journal Paper Publication

Our journal paper writing service meets the high standards of International journal paper publication. Our main focus is to deliver high-quality research based written documents at par with the best journals in the respective fields. We have attained great success by publishing journal articles in SCI, Scopus, ISI, Springer, and all the other top 30 science and social science journals across 43 nations. To date, the journal paper writing team of Words Doctorate has accomplished 2400 journal paper publications from 24 countries. Some of our popular international publications are in:

 • Elsevier
 • Emerald Group
 • IEEE
 • ISI
 • Open Access Journal
 • PubMed Journals
 • SCI
 • Scopus Journal
 • Springer
 • Ssci

We are committed to bringing international recognition to your scholarly image through well researched and theoretically empirically justified journal paper publication.

Journal Paper Helper

รับตีพิมพ์บทความscopus รับตีพิมพ์บทความisi
รับตีพิมพ์บทความscopus รับตีพิมพ์บทความisi

As a journal paper helper, we have accomplished 8600 R&D Projects for various subject lines. Being a PhD and a professor, our helper is an expert in guiding you with the best innovative topic, with research methodology and analytical content. For the construct of the best journal paper, our expert helper initiates different kinds of latest data analysis software applications, especially:

 • SPSS
 • Route
 • JAVA
 • IC CUBE
 • Matlab
 • Analytical
 • Microsoft Analysis
 • Nvivo

Apart from these software applications, our helper is well equipped in using any other recommended software as per the University norms.

อ้างอิง

 1. เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
 2. คู่มือการเขียนบทความวิจัย
 3. journal writing service

#รับเขียนบทความวิจัย #รับตีพิมพ์บทความวิจัย #รับทำบทความวิจัย #รับแก้ไขบทความวิจัย