รับวิเคราะห์แบบสอบถาม spss stata

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับงานวิจัย ด้วยโปรแกรม spss และ stata มืออาชีพ ประสบการณ์สูง 087-008-1033

ศูนย์ให้บริการคำปรึกษาช่วยเหลืองานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยนักวิจัยมืออาชีพ  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS และ โปรแกรม STATA  งานดี  งานด่วน  เร่งได้  ราคาไม่แพง

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์spss
รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์stata
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับการทำวิจัยทุกประเภท  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์ thesis  ภาคนิพนธ์  รายงาน และงานวิชาการประเภทต่างๆ ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย อันดับหนึ่งด้าน การวิเคราะห์แบบสอบถาม  และรับวิเคราะห์แบบสอบถาม   รับวิเคราะห์spss และ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมstata ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี  ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 10,000 ชิ้น

นอกจากรับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม ยอดนิยมอย่าง SPSS และ STATA  เรามีบริการตั้งแต่ต้นทางคือ การสร้างหรือการออกแบบแบบสอบถาม  ที่ตรงตามหลักวิชาการ และเชื่อมโยงอ้างอิงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีการอ้างอิงไว้ในสว่นของการทบทวนวรรณกรรม (Literature  Review)  และ การเลือกสถิติ การใช้สถิติ การเลือกแบบจำลองทางเศรษฐมิติ และ สถิติ  ที่ถูกต้องกับชนิดหรือประเภทของข้อมูล ทีกำหนดเป็นข้อคำถามไว้ในแบบสอบถาม

โดยทั่วไปแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  ซึ่งนอกจากต้องมีการวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติพื้นฐาน หรือ เรียกว่า “สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)” แล้ว  จะต้องมีการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Analysis) ด้วยการทดสอบสมมติฐาน  ซึ่งกำหนดไว้ในรูปแบบของตัวแปร(Variable)ในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual  Framework)  ซึ่งหลักๆ จะมีตัวแปรอิสระ หรือ ตัวแปรต้น (Independent Variable) และ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

หากเป็นการทำวิจัยในระดับสูง หรือปริญญาเอก รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์ บางหลักสูตร  ที่มีการใช้สถิติที่ซับซ้อน  อาจมีการเพิ่มตัวแปรคั่นกลาง  ตัวแปรควบคุม หรือตัวแปรกำกับเข้าไปด้วย

รับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS โดยนักวิจัย และนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพ ประสบการณ์วิเคราะห์แบบสอบถามและงานวิจัยมากกว่า 15 ปี 

รับวิเคราะห์SPSSสำหรับงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมSPSS สำหรับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัย ผลงานวิชาการต่างๆ ที่ต้องใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้แบบสอบถามสำหรับงานวิจัย  สามารถวิเคราะห์SPSS ได้ทั้งสถิติพื้นฐาน (Descriptive Analysis) ไปจนถึงการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง สามารถวิเคราะห์SPSS ได้ในเวลาอันรวดเร็ว งานด่วน เร่งได้ ภายใน 24 ชั่วโมง

รับวิเคราะห์SPSSด่วน  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS ด่วน งานเร่ง 

ด้วยประสบการณ์และทีมงานคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS ในเวลาอันรวดเร็ว หากมีข้อมูลและมีการจัดเก็บในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น EXCEL สามารถต่อยอดวิเคราะห์ด้วย SPSS ภายใน 2 ชั่วโมง พร้อมเขียนผลการศึกษา

 

รับเก็บแบบสอบถาม รับแจกแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม
รับเก็บแบบสอบถาม รับแจกแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม

1. Validity and Reliability

What distinguishing between questionnaire data processing method with secondary data are validity. When we conducted the study with a questionnaire, so we need to test the validity and reliability of the questionnaire. Why need to do? because the questionnaire was arranged by researcher, meanwhile answering the questionnaire is respondent. The purpose is to minimize interpretation gap between researcher and respondent.

Moreover, Good questionnaire should be well understand by respondents as good as the questionnaire maker. A Questionnaire should has high level of consistency over times.

Otherwise, in secondary data, we do not need to test the validity and reliability.

2. Entry Data

Furthermore, After the questionnaires collected, it needs to input the data into a computer. The most common software for data entry is excel. Surely, spread sheet Excel are familiar among us. How to arrange the data in spread sheet. Stacking down in the spread sheet is the respondents. Meanwhile, the column fill by the item number or questionnaire answer. Likewise, Input data into SPSS is similar with spreadsheet Excel. The data arranges on row as respondent and column as question.

For closed questions, we can give score for each answer option in your question. For example, the answer: strongly agree = 5, agree = 4, neutral = 3, disagree = 2, and strongly disagree = 1. Only the score input into spread sheet.

3. Descriptive analysis

To present the questionnaire results, researcher need to process the data using descriptive analysis. What type of graph is suitable for secondary data? Frequency distribution format is a common to present in descriptive. The display is presented how the number of respondents who answered agree, how that answer did not agree and so on.
In descriptive statistics, common measurement need to provide such as: mean, median, mode and standard deviation. However, when we provide ordinal data as mean and standard deviation, in fact we’re treating these data into numeric data.

4. Hypothesis testing to analyze questionnaire data

Is a questionnaire research able to test a hypothesis? The answer is sure. Actually, Likert scale questionnaire data is ordinal data. It is most appropriate statistical technique is non-parametric techniques. However, due to limitations of statistical tools in non-parametric analysis, somehow data transformation is applied to transform ordinal data into a numerical scale. Even though, transformation method is not a must, as long as the data distribution is normal, then statistical parametric methods can apply.