รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รับวิเคราะห์ SPSS รับประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เศรษฐมิติ (Econometrics)

บริการด้านการทำวิจัยและการวิเคราะห์ฺข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โปรแกรมทางเศรษฐมิติ (Econometrics)  ทุกโปรแกรม รับวิเคราะห์ SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL R MINITAB และ SAS  

มืออาชีพด้านการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS โดยนักวิจัยด้านสถิติ การทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็วที่สุด ในราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับคุณภาพ ราคาและผลลัพธ์  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ทุกโปรแกรม ทุกสถิติ ตั้งแต่สถิติพื้นฐานไปจนถึงสถิติระดับสูง ทุกโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม  SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL R MINITAB และ SAS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับประมวลผลและรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานวิจัย วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยอื่นๆ ทุกประเภท บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลทางถสิติ สำหรับงานเร่งด่วน ภายใน 1-2 วัน (ด้วยโปรแกรม SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL R MINITAB และ SAS)

สถิติที่ทำการประมวลผลและวิเคราะห์
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ทุกประเภท การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe), Chi-square
2. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
4. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis
5. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
6. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis
7. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
8. การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (SEM: Structural Equation Model) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
9. สถิติอื่นๆ
รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลที่ต้องอาศัยความรู้ด้านเศรษฐมิติ เช่น STATA และ EVIEW รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติระดับสูง สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ได้แก่ โปรแกรม AMOS และ โปรแกรม LISREL

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิิติ  รับวิเคราะห์สถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS  STATA  EVIEW  AMOS STATA และอื่นๆ   รับแปลผลข้อมูลงานวิจัยทุกประเภท พร้อมเขียนผลการศึกษา บทที่ 4  ในเวลารวดเร็ว ทันใจ สำหรับงานวิจัยที่ใกล้กำหนดส่ง

บริการการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกขั้นตอน  รับลงรหัส  Coding  ข้อมูลที่รวบรวม ได้จาก แบบสอบถาม ในโปรแกรม SPSS  รับทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS รับวิเคราะห์สถิติด้วยด้วยโปรแกรม SPSS ด้วยทีมงานคุณภาพหลายท่าน สามารถรับงานกดดัน  งานที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อให้สามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS เสร็จทันตามกำหนด   งานมีคุณภาพ  รับรองการแก้ไขงาน  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง   อยู่กับลูกค้าจนงานสำเร็จ  ปิดเล่ม!

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS(Statistics Package for Social Sciences)
  2. โปรแกรม SPSS Version 22
  3. การใช้โปรแกรม SPSS  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  4. รับวิเคราะห์SPSS

 

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ