รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS จ้างทำ SPSS

บริการข้อมูลและงานวิจัยครบวงจร  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS  รับวิเคราะห์ SPSS รับทำวิจัยSPSS จ้างทำ SPSS จ้างวิเคราะห์ SPSS   รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 

รับวิเคราะห์ข้อมูลspss รับวิเคราะห์spss รับทำspss รับแปลผลSPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลspss รับวิเคราะห์spss รับทำspss รับแปลผลSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS   รับแปลผลSPSS  รับทำวิจัยSPSS สำหรับงานเร่ง ด่วนที่สุด  ภายใน 1 ชั่วโมง  สามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS  รับทำSPSS ด่วน  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  เหนือความคาดหมาย  รับวิเคราะห์ SPSS จ้างทำ SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษาอย่างถูกต้อง  พร้อมเทคนิคการนำเสนอ ด้วยตารางที่ถูกต้อง  สวยงาม  ทันสมัย  ตรงตามรูปแบบการนำเสนองานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ และ format เฉพาะของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย

รับวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
รับวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์แบบสอบถามspss

รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS รับทำวิจัยSPSS รับแปลผล SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษา บทที่ 4  ในเวลารวดเร็ว ทันใจ สำหรับงานวิจัยที่ใกล้กำหนดส่ง  และบริการ  รับลงรหัส  Coding  ข้อมูลที่รวบรวม ได้จาก แบบสอบถาม ในโปรแกรม SPSS  รับทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS ด้วยทีมงานคุณภาพหลายท่าน สามารถรับงานกดดัน  งานที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อให้สามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS เสร็จทันตามกำหนด   งานมีคุณภาพ  รับรองการแก้ไขงาน  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง   อยู่กับลูกค้าจนงานสำเร็จ  ปิดเล่ม!

รับวิเคราะห์SPSS จ้างทำSPSS จ้างทำSPSS
รับวิเคราะห์SPSS จ้างทำSPSS จ้างทำSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมเขียนผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS  ทั้งการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์  SPSS รับทำวิจัยSPSS จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งแบบอนุกรมเวลา และข้อมูลจัดเก็บทุกประเภท

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS รับทำSPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถาม
รับทำวิจัยspss จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS รับวิเคราะห์SPSS จ้างวิเคราะห์ SPSS , รับทำ SPSS ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  (Questionnaire) และรับวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 • รับวิเคราะห์ SPSS สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึง  การทดสอบสมมติฐาน
 • วิเคราะห์ SPS  เพื่อการวิเคราะห์จำแนกกล่ม ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis
 • รับทำSPSS เพื่อการวิเคราะห์สมการถดถอย  ในรูปแบบของการถดถอย  แบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
 • รับวิเคราะห์ SPSS ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) – และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตั้งแต่ 2 ปัจจัยหรือ 2 ตัวแปรขึ้นไป (2-WAY ANOVA)
 • การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ (Repeated Measures)
 • การวิเคราะห์ SPSS เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ เช่น การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability Analysis)
 • การวิเคราะห์ด้วย SPSS สำหรับเทคนิคการพยากรณ์ เช่น Exponential – Classical Decomposition เป็นต้น
 • การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถอดถอย (Correlation & Regression)
 • การวิเคราะห์ขั้นสูงอื่นๆ เช่น Factor Analysis , Discriminant Analysis

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS ในเวลาอันรวดเร็ว รับวิเคราะห์SPSS  จ้างทำ SPSS จ้างประมวลผล SPSS ทุกแบบจำลอง ทุกสถิติ งานด่วนสามารถวิเคราะห์SPSS ได้ในเวลา 24 ชั่วโมง รับวิเคราะห์SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมการอธิบายผล สถิติ และตารางที่ได้จากโปรแกรม SPSS อย่างละเอียด 

รับทำวิจัยSPSS รับทำวิจัยSTATA
รับทำวิจัยSPSS รับทำวิจัยSTATA รับวิเคราะห์แบบสอบถามSPSS

รับออกแบบและแก้ไขงานวิจัย สถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ที่ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ รับให้คำปรึกษาการวิเคราะห์แบบจำลองทางสถิติขั้นสูงที่วิเคราะห์ด้วย SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เช่น การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate Analysis, Factor  Analysis เป็นต้น

โดยให้บริการวิเคราะห์ SPSS และเขียนผลที่ได้จากโปรแกรม SPSS อย่างละเอียด สอนการดูค่าสถิติที่ใช้ สำหรับ  การเขียนผล  และ  การนำเสนอ  ผลงานวิจัยได้อย่างมั่นใจ และ  มีประสิทธิภาพ รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS รับวิเคราะห์ SPSS จ้างทำ SPSS ทั้งสถิติพื้นฐาน และสถิติชั้นสูง เช่น Logit,  Probit  Model และ   Cojoint  Analysis

ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม  SPSS ตั้งแต่ต้นทาง คือ การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย การเก็บแบบสอบภามภาคสนาม การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รวมไปถึงการลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม SPSS (coding) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความรวดเร็วในการใช้โปรแกรม สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถวิเคราะห์ผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง

PROFESSIONALDATAS ให้บริการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  SPSS แบบเร่งด่วน  ให้คำปรึกษาการกำหนดสมมติฐาน  การใช้สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  พร้อมเขียนผลการศึกษาในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

รับวิเคราะห์ SPSS จ้างทำ SPSS
รับวิเคราะห์ SPSS จ้างทำ SPSS
ค่าบริการ ราคา วิเคราะห์ SPSS 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  :  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา  ราคา  2,500 – 3,500 บาท
 2. บริการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม :  การทดสอบสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ราคา 3,000 – 5,000 บาท
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ด้วยแบบจำลองพื้นฐานจนถึงระดับกลาง 3,500 – 7,500 บาท
 4. การใช้ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยแบบจำลองที่ใช้เศรษฐมิติระดับสูง 5,500 – 8,000 บาท

ในกรณีที่ลูกค้าลงรหัสข้อมูลในดปรแกรม SPSS เรียบร้อยแล้ว  โดยสามารถสอน  และแนะนำ  ให้ใช้โปรแกรมคำสั่งต่างๆใน SPSS  ให้สามารถ  ใช้คำสั่งได้ด้วยตัวเอง และ  สอนการอ่านค่า และ  แปลความหมายค่าสถิติต่างๆ ในผล  (Printout) ทุกค่าที่จำเป็นต้องแสดงในผลการศึกษา

รับวิเคราะห์ข้อมูลในวันอันรวดเร็ว  โดยผู้ชำนาญ  และ  เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ SPSS   สามารถให้บริการการจ้างทำ SPSS  ทั้งระดับ  ปริญญาตรี  สำหรับ  ปริญญานิพนธ์  ระดับ  ปริญญาโท  วิทยานิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ  การศึกษาอิสระ  และ  ปัญหาพิเศษต่างๆ  ทั้งที่ใช้แบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือวิจัย และ  การวิเคราะห์ข้อมูล  อนุกรมเวลาทุกประเภท

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS รับทำSPSS จ้างทำSPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถามSPSS จ้างทำSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS   รับแปลผลSPSS รัน SPSS เวอร์ชั่นล่าสุด  ทันสมัยที่สุด  

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ SPSS  รับจ้างประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ลงในโปรแกรม SPSS  แปลผล SPSS   โดยส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และอธิบายค่าตัวเเลข สถิติ ต่างๆ อย่างละเอียด  ตั้งแต่ ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จนถึง สถิติทดสอบเชิงอนุมาน เช่น ANOVA  CORRELATION  MULTIPLE  REGRESSION  จนถึง การวิเคราะห์ด้วย SPSS ในขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ  FACTOR  ANALYSIS  MANOVA  ANACOVA  COJOINT  ANALYSIS  PROBIT  และ LOGIT  เป็นต้น

ความเป็นมืออาชีพ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  และ Excel  จากเรา
 • ก่อนรับงานและส่งงานทุกชิ้น ทุกงานวิจัย  เราจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละชิ้น และอธิบายผลเพื่อทำความเข้าใจงานอย่างละเอียด
 • งานทุกชิ้นให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS  และเป็นงานของลูกค้าเพียงผู้เดียว ไม่มีการใช้ข้อมูลต่อไปอีกในงานชิ้นต่อไป
 • ผลงานวิจัยทุกชิ้น จะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้ในงานอื่นตามจรรณยาบรรณนักวิจัย
ขั้นตอนการทำงาน
รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel
 1. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวแปรที่จะให้วิเคราะห์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังระบบอนุมัติให้ทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ทั้งรูปแบบงาน  สถิติ และเศรษฐมิติ อย่างละเอียดก่อนเริ่มงาน
 2. สำหรับงานที่ข้อมูลยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรม SPSS จะต้อง clean ข้อมูลก่อนอย่างน้อย 2 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบสมมติฐานต่างๆ เช่น Anova Correlation Regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word
 • สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ค่าบริการสมเหตุสมผล ไม่แพง ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์
 • ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test, ANOVA, Regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word
 • สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง
 • ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS Excel และโปรแกรมอื่นๆ เช่น EVIEW  STATA AMOS LISREL SAS ด้วยนักวิจัยวิจัยมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในและต่างประเทศ  มีความเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับทำงานวิเคราะห์สถิติ ตรวจ Reliability & Validity ของเครื่องมือแบบสอบถาม

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS(Statistics Package for Social Sciences)
 2. โปรแกรม SPSS Version 22
 3. การใช้โปรแกรม SPSS  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss