รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การทำวิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์

บริการ รับทำวิจัยด้านโลจิสติกส์  การทำวิจัยโลจิสติกส์ ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์โลจิสติกส์  ดุษฎีนิพนธ์ด้านโลจิสติกส์  การสร้างหัวข้อวิจัยด้านโลจิสติกส์ :  LOGISTICS RESEARCH

รับทำวิจัยโลจิสติกส์  การทำวิจัยโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ ทั้งงานวิจัยโลจิสติกส์เชิงปริมาณ ด้วยแบบจำลองตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงแบบจำลองคณิตศาสตร์ขั้นสูง  และเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถาม รวมไปถึงการทำวิจัยเชิงคุณภาพด้านโลจิสติกส์  โดยทีมนักวิจัยที่ผ่านการทำงานวิจัยและเขียนบทความวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานมากกว่า 15 ปี สามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบ ความรู้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการกำหนดหัวข้อวิจัยด้านโลจิสติกส์  การทบทวนวรรณกรรม การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนผลการศึกษา ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ

รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

ปัจจุบัน  กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเอง กิจกรรมด้านโลจิสติกส์มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น  ธุรกิจ และ อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ มีความจำเป็น ต่อการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  ทำให้มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา มีการเปิดสอน หลักสูตร หรือ โปรแกรม สำหรับรองรับการเจริญเติบโตของโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย   เพื่อตอบสนองความต้องการของการทำวิจัยด้านนี้

วิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การทำวิจัยโลจิสติกส์
วิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การทำวิจัยโลจิสติกส์

PROFESSIONALDATAS  มีประสบการณ์ และ มีความเชี่ยวชาญ สามารถ รับทำวิจัยโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้อง มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน น่าสนใจ

บริการรับเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยด้านโลจิสติกส์  การกำหนดหัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานวิจัย ด้านโลจิสติกส์อย่างยาวนาน ทราบถึงความต้องการของวิจัยโลจิสติกส์ในปัจจุบัน  และแนวโน้ม การทำวิจัยด้านโลจิสติกส์ ที่เป็นสากล ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

รับทำวิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์
รับทำวิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์

รับทำวิจัยโลจิสติกส์  การทำวิจัยโลจิสติกส์ ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์โลจิสติกส์  บริการคิด หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์

ปัจจุบันธุรกิจ และ อุตสาหกรรม เกี่ยวกับโลจิสติกส์  มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด  เหตุผลหลัก นอกมาจากการที่กิจกรรม ด้านโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบ “พื้นฐาน” ที่ปรากฎอยู่ในทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ ล้วนแล้วแต่มีกิจกรรมโลจิสติกส์เกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น มากหรือน้อยแตกต่างกัน

นอกจากนี้  จากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์ E – Commerce ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ Social Media ประเภทต่างๆ ของคนไทยที่มีมากขึ้น ติดอันดับต้น ของเอเชีย (บัญชีหลักผู้ใช้ / จำนวนประชากร)  ซึ่งเป็นเป็นปัจจัยหลัก ปัจจัยสำคัญ  หรือ ตัวแปรที่ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกส์ มีการเติบโตตามไปด้วย  เพราะลักษณะสำคัญที่สุดประการหนึ่งของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่เฉพาะของคนไทย แต่เป็นในระดับโลก คือ ต้องการได้รับสินค้าเร็วที่สุด

ผู้ประกอบการในธุรกิจ อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด รุนแรง  มีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งพัสดุ หรือ “Parcel Delivery”  “Express  Parcel  Service”  โดยผู้บริโภคคนไทย มักจะได้ยินคำว่า “ขนส่งด่วน”  “Delivery Express”  ซึ่งมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จากเดิม ผู้เล่นรายใหญ่ จะเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ข้ามชาติรายใหญ่

ข้อมูลจาก Priceza e-Commerce Summit 2021 ระบุว่า จากสถานการณ์โควิด ทำให้มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ ปี 2563 มีมูลค่า 294,000 ปี 2562 อยู่ที่ 163,000 โต 81%  กล่าวได้ว่า เป็นยุคทองของธุรกิจขนส่งพัสดุ  และถือว่าเป็นธุรกิจ และ อุตสาหกรรมที่มีความท้าทายมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง  โดย ระดับของการแข่งขันที่รุนแรง สะท้อนให้เห็นจากปรากฎการณ์ที่ ในธุรกิจขนส่งย่อยปัจจุบันแข่งขันตัดราคาต่ำกว่าต้นทุนเพื่อสร้างโอกาสในการหาลูกค้าแทนการแข่งขันด้านคุณภาพ (marketeeronline)  นอกจากนี้ พบว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งไม่กี่อุตสาหกรรม ที่สามารถเติบโตได้ ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ด้วย  พิสูจน์ให้เห็นว่า ธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยังมีแนวโน้มการเติบโตได้ดีต่อไป

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการของไทย ที่เป็นบริษัทมหาชน มีสรรพกำลัง มีเงินทุนมหาศาลเข้ามาในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากขึ้นเช่นกัน  ทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูง และส่งผลดีต่อผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละราย มีการมุ่งมุ่นพัฒนากลยุทธ์ และคุณภาพการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บริการให้มากที่สุด

แบบจำลอง หรือ โมเดลแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจโลจิสติกส์ ที่แข่งขันกันอยู่ในขณะนี้  คือ การพัฒนาให้ธุรกิจโลจิสติกส์ ของตน  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การขนส่งด่วน แบบ “Same-day  Delivery” หรือ ขนส่งด่วนภายใน 1 วัน  ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ ด้านโลจิสติกส์ในระดับโลก โดยเฉพาะ ในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับสูง เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

หัวข้อวิจัย และ วิทยานิพนธ์ ที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน สำหรับ วิศวกรรม โลจิสติกส์ (Topic in the Thesis and Research for Logistics Engineering) รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การทำวิจัยโลจิสติกส์

 1. Order management/Customer service
  การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
 2. Packaging
  การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
 3. Material handling
  การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
 4. Transportation/Mode of transportations (Domestic & International)
  การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 5. Warehouse management
  (Layout, locations, control technology/equipment, facility)
  การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
 6. Inventory control systems (Qty)/ material management
  ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. Supplier management/material management
  การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา (Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
  และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 8. Distribution center/distribution hub
  การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
 9. Manufacturing/production control
  ระบบควบคุมการผลิต
 10.  Information Technology for Logistics
  (Telecommunication Network, RFID, Bar Code, QR Code, EDI, Database)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ โลจิสติกส์
 11. Plant and Warehouse Layout Design
  การวางผังออกแบบโรงงานและคลังสินค้า

ตัวอย่าง งานวิจัยโลจิสติกส์ และ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ ที่ตีพิมพ์ในปีล่าสุด พ.ศ.2565 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้

 1. แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ผลไม้ออนไลน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

 2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทโลจิสติกส์ ในภาคกลางของประเทศไทย
 4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
 6. รูปแบบจำลองธุรกิจเพื่อการแข่งขันของระบบโลจิสติกส์ต้นน้ำในอุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมันของประเทศไทย

ทั้งนี้  การทำวิจัยด้านโลจิสิสติกส์ ในปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่ต้องใช้สถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือ เศรษฐมิติ เพื่อทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยการพยากรณ์ ด้วยแบบจำลองพยากรณ์ต่างๆ  รวมถึง มีการทดสอบ หรือ ประเมิน แบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ และเลือกว่าแบบจำลองใด มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เช่น การเลือกแบบจำลองที่มีค่า RMSE  MAPE ต่ำที่สุด เป็นต้น

ดังนั้น  ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ ในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ จะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และสำรวจ ศักยภาพของตนเองเบื้องต้น ว่าสามารถที่จะเรียนต่อจนสำเร็จถึงขั้นตอนของการทำวิจัยจบ ได้หรือไม่

ขอบคุณข้อมูลดีๆ Thank you for…

 1. ระเบียบวิธีวิจัยด้านโลจิสติกส์
 2. หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ สำหรับ วิศวกรรมโลจิสติกส์
 3. ระเบียบ วิธีวิจัย ด้านโลจิสติกส์ พื้นฐาน
 4. ระเบียบ วิธีวิจัยพื้นฐาน ด้านโลจิสติกส์
 5. หัวข้อวิจัย โลจิสติกส์ ที่น่าสนใจ
 6. ตลาดขนส่งพัสดุไทยเติบโต แต่ละแบรนด์ต้องปรับกลยุทธ์สปีดหนีคู่แข่งทั้ง “ราคา – ความเร็ว”