รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท

ศูนย์ให้บริการปรึกษางานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท  รับทำวิจัยปริญญาโท  รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์  แบบที่ปรึกษาวิจัย และผู้ช่วยวิจัยทุกขั้นตอน

รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์  ในรูปแบบConsultants and Assistant   ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง  ตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดไปจนถึง การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  การเขียนเนื้อหาในส่วนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (การทบทวนวรรณกรรม)  การกำหนดขอบเขตประชากร การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตรการคำนวณที่ถูกต้อง การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย หด

การเลือกสถิติ/แบบจำลอง การเลือกโปรแกรมวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลspss  stata  sas  eview  stata  amos และ lisrel รวมไปถึงการเขียนผลการศึกษา และการจัดทำบทความ การเขียนบทความ การตีพิมพ์บทความ  เป็นต้น

รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์
 • รับทำวิจัยปริญญาโท ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบที่ปรึกษาวิจัยและผู้ช่วยทำวิจัย การเรียบเรียง สืบค้น การจัดหน้า การตรวจทานรายการอ้างอิง การเลือกแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงให้คำปรึกษาการทำวิจัยเพื่อวินิจฉัยและประเมินองค์กร ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และ ด้านกฎหมาย
 • รับทำวิจัย ให้คำปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน การจัดการ การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ (MPA&MPPM) นิติศาสตร์ (เฉพาะกฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ) นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน โลจิสติกส์ เป็นต้น
 • รับศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน และ เขียนแผนธุรกิจ ด้วยนักการเงินที่มีประสบการณ์และสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเงินโดยเฉพาะ
 • รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเขียนผลการศึกษา ด้วยโปรแกรม SPSS AMOS LISREL SAS STATA และ EVIEW
  ภายใต้การรับงานและทำงานโดยทีมวิจัยมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในเนื้อหาทั้งเชิงทฤษฏี การสืบค้นข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์และแบบจำลอง (Model) ที่ถูกต้องและเหมาะสม แบบ One Stop Service

รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท รับทำวิทยานิพนธ์

Professionaldatas มุ่งเน้นการทำงานวิจัย การช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษาการทำวิจัย ด้วยมาตรฐานการทำงานวิจัย เช่นเดียวกันกับวิจัยองค์กรธุรกิจและองค์กรวิจัย ขนาดใหญ่  มีการเขียนและเรียบเรียงที่มาของปัญหาที่ชัดเจน ทั้งการอ้างอิงสถิติ ตัวเลข ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเขียนบทนำ  การกำหนดวัตถุประสงค์ และ สมมติฐานการวิจัยที่สนับสนุนและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย สืบค้นงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล เพราะ Literature คือส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง ที่ทำให้งานวิจัยมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ เนื่องจากเป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปสู่การกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่มีทั้ง Theoretical และ Related Research ที่ Strong พอสำหรับทุกตัวแปรใน Framework ที่นักวิจัยสร้างขึ้น

ต่อยอดด้วยสถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง (Model) และ รับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมที่ถูกต้องและสอดคล้องกับตัวแปรที่กำหนดขึ้น บ่อยครั้งที่นักวิจัยที่ทำงานวิจัยมาจนถึงในกระบวนการของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) มักประสบปัญหาและความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐมิติ และเรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่บางโปรแกรมค่อนข้างใช้ยากและซับซ้อน หากในขั้นตอนของการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยไม่แตกฉาน รวมไปถึงมีปัญหาในเรื่องของการทำความเข้าใจโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น SPSS R SAS LIMDEP EVIEW STATA AOMS LISREl และ PLS ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีความเหมาะสมและความสามารถในการวิเคราะห์สถิติในแต่ละแบบจำลองได้แตกต่างกัน และมีความยุ่งยากและซับซ้อนแตกต่างกันมากด้วย

 • บริหารธุรกิจ  การเงิน  การตลาด  การจัดการ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เศรษฐศาสตร์  การเงิน  ทุนมนุษย์  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์การเมือง  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์โครงการ  การบริหารความเสี่ยง
 • รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารรัฐกิจ  บริหารนโยบายสาธารณะ  การเมืองการปกครอง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • โลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน  ABC  AHP  EOQ
 • นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน  การตลาดดิจิทัล  การตลาดออนไลน์  Social Marketing IMC
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • บริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  วิจัยชั้นเรียน  ประเมินผลหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21  การนิเทศน์ภายในสถานศึกษา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
 • งานวิจัยด้านสาธารณสุข ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก
 • งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาโท  รับทำวิจัยป.โท  

ด้วยการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตั้งแต่การดึงเนื้อหา สถานการณ์ บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น ในการกำหนดหัวข้อวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมspss  stata  eview  amos และ lisrel จนถึงการสอบปิดเล่ม และการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์

เรามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักศึกษาและนักวิจัยในการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์  ครุศาสาตร์  โลจิสติกส์ และ จัดการโซ่อุปทาน  รวมไปถึง งานวิจัยในแขนงอื่นๆสายสังคมศาสตร์ จำนวนมากกว่า 15,000 เล่ม  รวมไปถึงการทำบทความวิจัย (Journal) เพื่อตีพิมพ์งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ในวารสารวิชาการต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS และวารสารวิชาการในประเทศ ตั้งแต่ TCI1  TCI2  TCI3  ทำให้สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ นักวิจัยและนักศึกษา ที่มีปัญหาและอุปสรรคการทำวิจัย ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Certified Thesis & Dissertation Writers :

We take pride in having professional PhD thesis writers for hire. They render the best services among online competitors. It gives us a splendid chance to exceed customers’ hopes. The papers they order are demanded as a superior thesis help service.

Custom Thesis Writing :

Custom dissertations and theses are adapted exclusively to fit your prerequisites. The dissertation service facilitates topic analysis and supporting sources collection, outlining, title page, introduction, literature review, and methodology. Discussion of reactions and conclusion.

Plagiarism-Free Result :

Piracy is a downfall of any academic work. As far as thesis writing goes, it also severely damages reputation. Top thesis writing service solidifies your prestige and academic integrity. Never plagiarizing in papers protects graduates against undesired consequences.

Punctual Turnaround :

 We do our best not to write papers with delays. We know how important it is to submit theses on time. Much depends on sharp research finalization. Best dissertation writers online are tireless until your order is fulfilled. Within the limits of a week, your magnum opus could be finished.

Outright Confidentiality :
Thesis and dissertation services are a considerate issue. We ascertain that our cooperation remains private. Exceptionally you and thesis writers online know that our service writes an order for you. That’s why you can rest assured about the intactness of your reputation.

Round-the-Clock Assistance:
Dissertation and thesis writing services are available around-the-clock. Lenient and helpful support reps will reply to all your requests or worries. Have anything to ask regarding solutions, pricing, authors, or remuneration? Don’t hesitate to call, we’ll do our utmost to respond!

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้สนใจสืบค้นเพื่อเป็นแนวทางการทำวิทยานิพนธ์