รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท

ศูนย์ให้บริการปรึกษางานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท  รับทำวิจัยปริญญาโท  รับทำวิจัยป.โท  แบบที่ปรึกษาวิจัย และผู้ช่วยวิจัยทุกขั้นตอน

รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิจัยป.โท   ในรูปแบบConsultants and Assistant   ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง  ตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดไปจนถึง การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  การเขียนเนื้อหาในส่วนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (การทบทวนวรรณกรรม)  การกำหนดขอบเขตประชากร การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตรการคำนวณที่ถูกต้อง การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย หด

การเลือกสถิติ/แบบจำลอง การเลือกโปรแกรมวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลspss  stata  sas  eview  stata  amos และ lisrel รวมไปถึงการเขียนผลการศึกษา และการจัดทำบทความ การเขียนบทความ การตีพิมพ์บทความ  เป็นต้น

"<yoastmark

 • รับทำวิจัยปริญญาโท ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบที่ปรึกษาวิจัยและผู้ช่วยทำวิจัย การเรียบเรียง สืบค้น การจัดหน้า การตรวจทานรายการอ้างอิง การเลือกแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงให้คำปรึกษาการทำวิจัยเพื่อวินิจฉัยและประเมินองค์กร ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และ ด้านกฎหมาย
 • รับทำวิจัย ให้คำปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน การจัดการ การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ (MPA&MPPM) นิติศาสตร์ (เฉพาะกฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ) นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน โลจิสติกส์ เป็นต้น
 • รับศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน และ เขียนแผนธุรกิจ ด้วยนักการเงินที่มีประสบการณ์และสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเงินโดยเฉพาะ
 • รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเขียนผลการศึกษา ด้วยโปรแกรม SPSS AMOS LISREL SAS STATA และ EVIEW
  ภายใต้การรับงานและทำงานโดยทีมวิจัยมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในเนื้อหาทั้งเชิงทฤษฏี การสืบค้นข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์และแบบจำลอง (Model) ที่ถูกต้องและเหมาะสม แบบ One Stop Service

Professionaldatas มุ่งเน้นการทำงานวิจัย การช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษาการทำวิจัย ด้วยมาตรฐานการทำงานวิจัย เช่นเดียวกันกับวิจัยองค์กรธุรกิจและองค์กรวิจัย ขนาดใหญ่  มีการเขียนและเรียบเรียงที่มาของปัญหาที่ชัดเจน ทั้งการอ้างอิงสถิติ ตัวเลข ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเขียนบทนำ  การกำหนดวัตถุประสงค์ และ สมมติฐานการวิจัยที่สนับสนุนและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย สืบค้นงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล เพราะ Literature คือส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง ที่ทำให้งานวิจัยมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ เนื่องจากเป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปสู่การกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่มีทั้ง Theoretical และ Related Research ที่ Strong พอสำหรับทุกตัวแปรใน Framework ที่นักวิจัยสร้างขึ้น

ต่อยอดด้วยสถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง (Model) และ รับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมที่ถูกต้องและสอดคล้องกับตัวแปรที่กำหนดขึ้น บ่อยครั้งที่นักวิจัยที่ทำงานวิจัยมาจนถึงในกระบวนการของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) มักประสบปัญหาและความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐมิติ และเรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่บางโปรแกรมค่อนข้างใช้ยากและซับซ้อน หากในขั้นตอนของการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยไม่แตกฉาน รวมไปถึงมีปัญหาในเรื่องของการทำความเข้าใจโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น SPSS R SAS LIMDEP EVIEW STATA AOMS LISREl และ PLS ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีความเหมาะสมและความสามารถในการวิเคราะห์สถิติในแต่ละแบบจำลองได้แตกต่างกัน และมีความยุ่งยากและซับซ้อนแตกต่างกันมากด้วย

 • บริหารธุรกิจ  การเงิน  การตลาด  การจัดการ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เศรษฐศาสตร์  การเงิน  ทุนมนุษย์  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์การเมือง  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์โครงการ  การบริหารความเสี่ยง
 • รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารรัฐกิจ  บริหารนโยบายสาธารณะ  การเมืองการปกครอง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • โลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน  ABC  AHP  EOQ
 • นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน  การตลาดดิจิทัล  การตลาดออนไลน์  Social Marketing IMC
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • บริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  วิจัยชั้นเรียน  ประเมินผลหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21  การนิเทศน์ภายในสถานศึกษา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
 • งานวิจัยด้านสาธารณสุข ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก
 • งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์

ด้วยการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตั้งแต่การดึงเนื้อหา สถานการณ์ บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น ในการกำหนดหัวข้อวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมspss  stata  eview  amos และ lisrel จนถึงการสอบปิดเล่ม และการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์