รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาผลงานวิชาการ

รับทำผลงานวิชาการ ในรูปแบบของที่ปรึกษา / ผู้ช่วย การทำผลงานวิชาการ ทุกสาขา

ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การทำผลงานวิชาการ รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการ

รับทำผลงานวิชาการ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การทำผลงานวิชาการ

รับทำผลงานวิชาการ
รับทำผลงานวิชาการ

บริการงานด้านผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ต่างๆ ต่อไปนี้

 1. จัดทำเอกสารประกอบเรียน เอกสารการสอนและเอกสารคำสอน  การออกแบบกิจกรรมที่ใช้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
 2. การจัดทำหนังสือ เอกสาร ตำราวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้เป็นเนื้อหาของรายวิชาหรือหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม
 3. หนังสือทางวิชาการที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป ที่มีการเรียบเรียงอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้องค์ความรู้ที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม
 4. จัดทำผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการต่างๆ ได้แก่
  4.1 ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการทั้งวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เช่น scopus ISI
  4.2 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมงานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับเชิญให้เขียน และมีกองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ
  4.3 นำเสนอในรูปของเอกสารวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขานั้น โดยมีการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในรูปของหนังสือรวมเอกสารวิชาการจากการประชุมครั้งนั้น (Proceedings)
  4.4 งานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความยาวขนาดเล่มหนังสือและจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำเผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

10 ปัญหาที่พบสำหรับการทำผลงานวิชาการ

 1. การจัดทำเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนด ผู้จัดทำผลงานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีพื้นฐานการเขียนผลงานวิชาการที่ดีพอ
 2. เนื้อหาไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ไม่สามารถเรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะสม อะไรก่อนหรือหลัง
 3. ผลงานวิชาการมีเนื้อหาบางส่วนที่ทำการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันมากเกินไป และส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน ตลอดจนขั้นตอนของการดำเนินการที่ควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน มีรายละเอียดน้อยเกินไป หรือไม่ชัดเจน
 4. ผลงานที่เขียนไม่สามารถแสดงได้ถึงความสามารถทางวิชาการ
 5. มีการอ้างแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เก่าหรือล้าสมัยเกินไป
 6. ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม คลุมเครือ ไม่ชัดเจน
 7. มีข้อผิดพลาดทางการใช้ภาษา หรือ การใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดมากเกินไป
 8. การขาดจริยธรรม มีการลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น
 9. สัดส่วนผลงานของตนเองเมื่อเทียบกับงานวิจัยที่นำมาใช้น้อยเกินไป
 10. ขาดจริยธรรมในการอ้างอิง เช่น รูป ตาราง ที่ลอกมาขาดการอ้างอิง

ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

1. การเผยแพร่ผลงานในทีประชุมสัมมนา(Proceedings)ในวารสารทีเป็นแบบ in house Journal ขาดการกลันกรองจากกองบรรณาธิการหรือมี peer review
2. สัดส่วนของผ้ขอรับการประเมินกับผู้ร่วมงานไม่ตรงกับความเป็นจริง (มีการปรับเปลียนชือแรกหรือปรับเปลียนสัดส่วนในแต่ละผลงาน)
3. นําผลงานผ้อืนมาขอตําแหน่ง = กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
4. งานวิจัยมีระเบียบวิจัยถูกต้องแต่ (การวิเคราะห์ผล/การนําเสนอผล)ยังไม่นํามาซึงความร้ใหม่ทีลึกซึงทางวิชาการ (= ดี ยังขาดการ confirm / การพิสูจน์ = ต้องมีงานเพิมเติม)
5.งานวิจัยเป็นงานทีไม่ตรงกับสาขาทีขอกําหนดตําแหน่ง

TAG:

 รับทำวิจัย , รับจ้างวิจัย , วิจัยการศึกษา,  วิจัยศึกษาศาสตร์, ปรึกษาการทำวิจัย , จ้างทำวิจัย , รับทำดุษฎีนิพนธ์, ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , จ้างทำวิทยานิพนธ์, รับวิเคราะห์ข้อมูล , รับวิเคราะห์SPSS , รับจ้างSPSS, รับจ้างEVIEW , รับจ้างAMOS , รับวิเคราะห์EVIEW, รับทำวิจัยpantip, รับทำวิจัยsanook,รับทำวิจัย ราคา,วิจัย ป.ตรี,วิจัยป.ตรี ราคา, วิจัย ป.โท ,วิจัย ป.โท ด่วน, วิจัย ป.โท ราคา, รับเขียนแผนธุรกิจ , รับเขียนบทความ , รับตีพิมพ์บทความ, จ้างทำวิจัยโลจิสติกส์  , จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ , ปรึกษาวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, รับสืบค้นกฎหมายเพื่อวิทยานิพนธ์  , รับวิเคราะห์ STATA , จ้างทำ STATA, รับทำวิจัยปริญญาเอก,รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, รับทำวิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำวิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์,  รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, ดุษฎีนิพนธ์ การเงิน, ดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์, การจัดการ management, รับทำวิจัยโลจิสติกส์, รับทำผลงานวิชาการ,  รับปรึกษาการเลื่อนตำแหน่ง,รับทำรายงาน,รับทำcoursework, ,รับทำassignment,รับเขียนหนังสือ,  ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์, การทำวิทยานิพนธ์,  เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์, เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำวิจัย การจัดการเรียนการสอน,เคล็ดลับการทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำassignment,  รับทำcoursework