รับจ้างเก็บแบบสอบถาม

รับจ้างเก็บแบบสอบถาม  จ้างเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับแจกแบบสอบถาม  รับจ้างเก็บแบบสอบถาม 

รับจ้างเก็บแบบสอบถาม รวดเร็ว ไม่แพง ไว้ใจได้

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับจ้างเก็บแบบสอบถาม  ราคาไม่แพง ตรวจสอบได้ มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบย้อนหลังกระบวนการทำงานได้ตั้งแต่เริ่มต้น งานดีมีคุณภาพ รับเก็บแบบสอบถามพร้อมลงรหัส (Coding) ลงโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Excel  SPSS หรือ STATA เป็นต้น  รวมทั้งบริการ รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม

รับเก็บแบบสอบถาม รับจ้างเก็บแบบสอบถาม
รับเก็บแบบสอบถาม รับจ้างเก็บแบบสอบถาม

รับเก็บแบบสอบถามเพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เก็บแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับ  รายงานวิจัย  ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ coursework และ assignment

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมการคีย์ข้อมูล (ลงรหัส : coding) ในโปรแกรมเช่น excel หรือ spss สำหรับการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป รับเก็บแบบสอบถามพร้อมวิเคราะห์และเขียนผลการศึกษา  

รับจ้างเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถาม
รับจ้างเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถาม

รับเก็บแบบสอบถามเพื่องานวิจัยทุกประเภท  ทั้งเก็บแบบสอบถามภาคสนาม แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามออนไลน์ เช่น google form ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการลงรหัส(coding) ข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม เช่น spss หรือ excel  เขียนผลการศึกษาสำหรับงานวิจัย ทุกประเภท

 • รับเก็บแบบสอบถาม ออกภาคสนาม (Personal Interview)
 • จ้างเก็บแบบสอบถามด่วน จ้างเก็บแบบสอบถามราคาไม่แแพง
 • รับแจกแบบสอบถาม
 • แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)
 • รับออกภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

บริการรับจ้างเก็บแบบสอบถาม ด้วยเทคนิคอื่นๆ ได้แก่

 • เก็บแบบสอบถามทางโทรศัพท์ (Telephone Survey)
 • บริการเก็บแบบสอบถามทางอีเมล์ (Email Survey)
 •  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตุ (Observe) 
 • ให้บริการทำ Focus Group และ สนทนากลุ่ม 
 • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
 • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

PROFESSIONALDATAS  ให้บริการเก็บแบบสอบถาม ในราคามิตรภาพ  คุณภาพดี  ราคากันเอง   เก็บแบบสอบถามตามหลักวิชาการ โดยมืออาชีพ  มีการฝึกอบรมพนักงานเก็บแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ  ทำให้การเก็บแบบสอบถามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เรามีการถ่ายรูปและขอชื่อที่อยู่กลุ่มตัวอย่าง (sample) ตามหลักการสถิติและวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อประกอบผลงานวิจัยได้อย่างมั่นใจ

รับเก็บแบบสอบถาม รับจ้างเก็บแบบสอบถาม เชี่ยวชาญการเก็บแบบสอบถาม ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมลงรหัส (Coding) ทั้งโปรแกรม EXCEL  และโปรแกรม SPSS  สำหรับการเตรียมพร้อมในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   โดยการ Coding  มีการกำหนดป้าย (Label) กำหนดค่า (Value) และการ Transform ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Rating  Scale 

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามของ PROFESSIONALDATAS สามารถใช้เป็้นข้อมูลประกอบการสินใจเบื้องต้นสำหรับองค์กรธุรกิจ และสำหรับนักวิจัยที่สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่เกิดจากการรับเก็บแบบสอบถาม จ้างเก็บแบบสอบถาม มากกว่า 15 ปี ตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน

บริการงานวิจัย รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย งานด่วน เร่งได้  ไม่แพง  ไว้ใจได้

งานเก็บแบบสอบถาม เป็นงานที่อาจจะดูไม่ซับซ้อน  ไม่ยากเย็นเหมือนกับกระบวนการทำวิจัยในขั้นตอนอื่น  แต่ในทางปฏิบัติ  การเก็บแบบสอบถาม จำเป็นต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพอย่างมาก  เพื่อให้สามารถเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง (sample) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย

 รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับเก็บแบบสอบถาม
รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับเก็บแบบสอบถาม

รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามภาคสนาม โดยทีมวิจัยมืออาชีพ ประสบการณ์ทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มากกว่า 17 ปี เทคนิคและวิธีการเก็บแบบสอบถามที่ทำได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา

สำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยการสำรวจ (Survey) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย

นอกจากนี้ เรายังให้บริการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สำหรับการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนการสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม การนับและการสังเกต เป็นต้น โดยงานวิจัยบางชิ้น อาจใช้เทคนิคการทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณ ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ผลการศึกษา ที่ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

งานดี รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง  ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถามได้ 100% 

รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับเก็บแบบสอบถามราคาถูก จ้างเก็บแบบสอบถาม
รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับเก็บแบบสอบถามราคาถูก จ้างเก็บแบบสอบถาม

เราคือมืออาชีพที่ให้บริการรับเก็บแบบสอบถาม ทั้งการออกภาคสนามและแบบสอบถามออนไลน์  รวมไปถึงการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม spss

ตลอดจนให้บริการรับสร้างแบบสอบถาม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทีมงานมืออาชีพ สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมจัดเรียงข้อมูลสำหรับการนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่แพง รับเก็บแบบสอบถาม  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์spss รับทำแบบสอบถาม รับเขียนแผนธุรกิจ งาน วิจัย การ ตลาด รับเก็บแบบสอบถามวิจัย  แบบสอบถาม สำหรับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยตลาด ฯลฯ

รับออกแบบแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถาม พร้อมวิเคราะห์ spss

รับเก็บแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยด้านการตลาด  งานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์  การจัดการ บริหารธุรกิจทุกสาขา  วิจัยสาธารณสุขและการแพทย์  แบบสอบถามวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ด้านภาพลักษณ์สินค้า ฯลฯ รับทำแบบสอบถาม รับเขียนแผนธุรกิจ งาน วิจัย การ ตลาด รับเก็บแบบสอบถาม  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์spss

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. เทคนิคการทำวิจัย
 3. วิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด
 4. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก

รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถาม การสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล รับสืบค้นงานวิจัย รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์