รับจ้างทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำดุษฎีนิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัยแนวใหม่

บริการรับทำวิจัย และ รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์ จ้างทำดุษฎีนิพนธ์ แบบมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ  แนะนำ ข้อมูล สถิติ โปรแกรม และปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้ทำวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ได้เสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รับจ้างทำวิจัย จ้างทำดุษฎีนิพนธ์  โดยทีมวิจัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา มีประสบการณ์ทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มากกว่า 15 ปี เช่น วิจัยกฎหมาย นิติศาสตร์  รับทำวิจัยตลาด  วิจัยการเงิน  วิจัยองค์กร

รวมถึงการทำโครงการเพื่อประเมินประสิทธิภาพองค์การและแผนงาน  จ้างทำดุษฎีนิพนธ์  การวิเคราะห์โครงการ  วิจัยด้านบัญชี วิจัยเศรษฐศาสตร์ การบริหารการศึกษา การจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยด้านการจัดการ MBA และการช่วยเหลือแนะนำการทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ ในสาขาต่างๆ  และสามารถทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  STATA  AMOS  LISREL  EVIEW ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่ไม่แพง ไม่ต้องตามงาน  โดย รับจ้างทำวิจัย  โดยมุ่งเน้นความสำเร็จของงาน  ไม่ทิ้งงาน  ส่งงานวิจัยตามเวลา

  1. รวบรวมเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ในหัวเรื่อง/หัวข้อวิจัยที่ผู้ต้องการทำวิจัยกำหนด เช่น กฎหมายเปรียบเทียบระหว่างระบบไต่สวนและกล่าวหาเกี่ยวกับ “ความรับผิดทางคดีอาญาของนิติบุคคล” เป็นต้น  โดย professionaldatas จะทำหน้าที่รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่มีคำหลัก (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องวิจัยดังกล่าวคือ “ความรับผิดทางคดีอาญา” “กฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล” “ความรับผิดชอบนิติบุคคล” ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น โดยจัดทำเป็นเนื้อหาสรุปพร้อมรายการอ้างอิงที่ครบถ้วน
  2. จากข้อ(1) หากต้องการทราบแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่ผู้จ้างวิจัยต้องการ approach ด้วยตัวเอง professionaldatas บริการสมัครสมาชิกพร้อมส่งมอบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัย เช่นฐานข้อมูลด้านกฎหมายคือ “Westlaw” หรือฐานข้อมูลด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์เช่น ฐานข้อมูลรอยเตอร์,world bank,imf หรือฐานข้อมูลด้านตลาดทุนที่สำคัญของไทยเช่น setsmart เป็นต้น
  3. รวบรวม และ สรุปแนวคิด ทฤษฎี และบทความวิจัยสำหรับผู้จ้างวิจัยนำไปเรียบเรียงประกอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับงานวิจัยของตน
  4. แนะนำการเลือกสถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการทดสอบสมมติฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้
  5. แนะนำการคำนวณและการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการทางสถิติที่ถูกต้องและสอดคล้องกับรูปแบบของการทำวิจัย เช่นการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของ Taro Yamane(1967) มีหลักเกณฑ์อย่างไร หรือการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่มแบบกำหนดโควต้าหรือแบบแบ่งชั้นภูมิ มีหลักการอย่างไรและในทางปฏิบัติทำอย่างไร เป็นต้น
  6. บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเศรษฐมิติ เช่น spss,eview,stata,sas,amos,lisrel,minitab,mathlab และ lindep ว่าแต่ละโปรแกรมมีวิธีวิเคราะห์ วิธีใช้ และความเหมาะสมสำหรับรูปแบบข้อมูลแต่ละประเภทและข้อมูลของผู้ทำวิจัยอย่างไร
  7. ให้คำแนะนำการเรียบเรียงเนื้อหาและจัดทำตารางสำหรับการนำเสนอข้อมูลในส่วนของผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันสมัย
  8. การจัดทำบทความวิจัยหรือรายงานวิจัยฉบับย่อเพื่อตีพิมพ์
  9. ขั้นตอนการนำเสนอส่งตีพิมพ์บทความที่ยุ่งยากและมีมาตรฐานสูงอย่าง isi หรือ scopus ทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร เขียนบทความอย่างไร และต้องแก้ไขเนื้อหาอย่างไรบ้าง

รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์ จ้างวิจัยปริญญาเอก รับทำสารนิพนธ์  รับทำค้นคว้าอิสระ  รวมถึง บริการรับทำรายงานภาษาอังกฤษ  รับทำรายงานด่วน  รับทำ Essay  รับทำ Assignment รับทำ report

รับทำรายงานการวิจัย  รับเขียนบทความวิจัย  บริหารธุรกิจ  MBA  MPA   MPPM  M.Econ D.B.A.  DPA. PH.D   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ศิลปกรรมศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประสาสนศาสตร์  การจัดการศึกษา  บริหารการศึกษา  ประเมินหลักสูตร  บริหารการศึกษา  การจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยเศรษฐศาสตร์  การจัดการ  ทรัพยากรมนุษย์  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น

วิจัยปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ  ดุษฎีนิพนธ์เศรษฐศาสตร์  บริหารการศึกษา  ครุศาสตร์  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  บริหารธุรกิจการเงิน (PHD/DBA) กฎหมาย  กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา  ปริญญาเอกสาขาโลจิสติกส์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  การบัญชี  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาธารณสุขศาสตร์  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Dissertation Service Center

We are committed to educational sectors with more than ten years of experience. Our core mission is to help working professionals complete their studies/research work. We love to assist them in every single step of the way.‘Thesis Writing’ services are powered by the ‘WorldStar Consultants’ – a subsidiary of WorldStar World.

Our dedication and efforts have been resulted in tremendous accomplishments and every single achievement of our candidates motivates us to bring even more perfection to our services.

We feel so honored as our candidates have been earning a plenty of benefits right after the completion of their education. The benefits are multiples such as social benefits, educational values, value in societies, lifestyle improvement, promotions etc. The entire things as a whole make us feel so humble and great as our clients’ satisfaction rate is more than 98% and success rate is 100%.

Our professional assistance can power you toward your goal, your destiny – your Doctorate. Everything in the entire process is hassle-free and it is our firm belief that your dedication and enthusiasm as well as our support and services together can help you achieve the flight of your PhD journey, and your academic will be …fast and successful.

Thesis Writing – An Iterative Process

Thesis Writing is a time taking and iterative process. The scholar and the academic researchers have to work hard and do an extensive research for a credible result. At Thesis Writing we lay utmost importance on quality of writing. Each and every word of your academic paper is edited and proofread.

The first requirement here before we welcome any project is to know an depth talk with you on your research, the style of referencing and writing structure is as per the university guidelines.

The help we provide include writing assistance for the following: Abstract/ Synopsis, Introduction, Literature Review, Research Methodology, Data Analysis, Results and Discussion, Conclusion and Bibliography.

At every stage of research, a draft is presented to ensure that the research and content are line with the discussion and overall aim of the Thesis. The draft is used as a guide for writing the thesis meant for submission.

Writing task for thesis is undertaken in many forms, while one can opt for getting the entire thesis written from scratch, scholars can also choose the chapter-wise thesis writing help

 

รับจ้างทำวิจัย รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก
จ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก

รับจ้างทำวิจัย รับจ้างทำวิทยานิพนธ์