ปัญหาการทำวิจัย

ปัญหาการทำวิจัย 

ปัญหาการทำวิจัย ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลอดระยะเวลา 15 ปี สามารถวิเคราะห์ ปัญหาการทำวิจัย ที่สำคัญและพบได้บ่อย มีหลายประเด็นดังนี้ 

ปัญหาการทำวิจัย
ปัญหาการทำวิจัย

1. การไล่เรียงที่มาและความสำคัญไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม และไม่นำไปสู่ความสำคัญและความจำเป็นในการทำวิจัยชิ้นนั้นๆ  

2. หัวข้อวจัย หรือ ชื่อเรื่องการวิจัยไม่บ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาคำตอบ หรืออาจบอกไม่ครบถ้วน หรืออาจใช้ข้อความเยิ่นเย้อไม่กระชับ

3. วัตถุประสงค์การวิจัย ไม่ระบุหรือเชื่อมโยงกับหัวข้อวิจัย

4. สมมติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

6. การสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย ไม่มีการเชื่อมโยงและอ้างถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง

7. การทบทวนวรรณกรรม (ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) น้อยเกินไป

8. การกำหนดประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ไม่ถูกต้อง

9. การออกแบบเครื่องมือวิจัย เช่น แบบสอบถามสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ แบบสัมภาษณ์สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไม่สอดคล้องกับการสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย

10. การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักวิชาการทางสถิติ

11. การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย

12. การนำเสนอข้อมูลหรือผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ และคำถามการวิจัย

13. การแปลผลและอ่านผลการวิจัยไม่ถูกต้อง 

14. การอภิปรายผลการวิจัยไม่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ขาดแหล่งการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

15. การเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยไม่นำข้อค้นพบที่เป็นข้อบกพร่องมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

16. การเขียนเอกสารอ้างอิงแทรกในเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการกล่าวอ้าง 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

  1. รับทำวิทยานิพนธ์
  2. รับทำวิจัยการเงิน
  3. รับวิเคราะห์สถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์

บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ติดต่อ คุณจ็อบ Tel. 08-7008-1033 (ไลนและโทรศัพท์)
[email protected]

ปรึกษาการทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  โดยทีมวิจัย และ ที่ปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ ที่มีความรับผิดชอบที่สุด  ทีมนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ  เชี่ยวชาญการทำวิจัย หลายสาขาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาตั้งแต่ การกำหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การแก้ปัญหาการคัดลอกงานวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ แบบจำลอง การเขียนผลการศึกษา ไปจนถึงการอภิปรายผล และการตีพิมพ์บทความวิจัย

รับทำวิจัย