ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาโท  ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก ทุกสาขา

ให้บริการด้านการทำวิจัย และ รับวิเคราะห์ข้อมูล ครบวงจร ทุกระดับ ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย  วิจัยปริญญาโท (Thesis) วิจัยปริญญาเอก (Dissertation) ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ (IS) ปัญหาพิเศษ และงานวิจัยทุกสาขา โดยทีมวิจัยที่ประกอบด้วยบุคลากร ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลายสาขา มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ การทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 15 ปี

ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย
ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย

Our dissertation consulting services include assistance with:

 • Research Topic Selection:
 • Concept Paper, Proposal Writing, and Prospectus:
 • Find gaps in the literature, create a problem statement, select a theoretical framework, and sketch out a methodology.
 • Introduction: Assist you to identify and articulate the research problem
 • Literature Review: Assist you to effectively search, select, organize, and summarize articles
 • Present in a way that tells a story :  drives towards your research questions.
 • Methodology: Help you select and discuss the research design, and provide the steps necessary to carry out a qualitative or quantitative study.
 • IRB/URR: Help effectively address needed revisions to ensure speedy approval.
 • Data Management:
 • Quantitative Data Analysis: Validate your data plan, conduct descriptive statistics, assess assumptions, and help to generate and present analyses, and create tables and figures.
 • Qualitative Data Analysis: Assist in conducting case study, phenomenological, or grounded theory research.
 • Discussion: Help you to interpret your results, discuss the theoretical and practical implications of your findings, and the relation to existing literature.
 • PowerPoint: Edit your PowerPoint slides to ensure highlights of your study are presented clearly.
 • Oral Defense: Help prep you for preliminary and final oral defense
ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย
ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำวิจัย

Research is our passion, and we’ve built a team of mentors that can guide you through the process, and ensure you are comfortable and confident throughout the process.  At Statistics and research solutions, you’ll be provided a team of mentors, and have access to our support staff.

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน ในสาขาบริหารธุรกิจ  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  การตลาด  การจัดการ  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน  วิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์   ครุศาสตร์

งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  และวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ทุกสาขา  โดยบุคลากรทีมวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการทำวิจัย ช่วยเหลือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และ รายงานวิจัย ทุกรูปแบบ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในประเทศและต่างประเทศ  ผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบความรู้ต่างๆ ได้ก่อนตัดสินใจ