จ้างทำวิจัย ป.โท

จ้างทำวิจัย ป.โท

จ้างทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัยป.โท ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ

ศูนย์ให้บริการด้านการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม จ้างทำวิจัย ป.โท  ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาวิจัย ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกำหนดหัวข้อวิจัย ไปจนถึง การสอบปิดเล่ม

รับทำวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  รับทำวิจัยระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ทุกสาขา  วิจัยบริหารธุรกิจ  บริหารการศึกษา รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  วิจัยด้านโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

รับทำวิจัย  รับทำปริญญาเอก ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  วางแผนการเรียน การทำรายงาน  ฯลฯ

รับทำรายงานวิจัย  รับทำรายงานด่วน  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์,วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์, ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน   รับทำวิจัย  บริหารการศึกษา  รับทำวิจัย, บริหารธุรกิจ MBA

รับทำวิจัยตลาด  Market  Research  รับทำวิจัยการเงิน FINANCE  RESEARCH, วิจัยการจัดการ, วิจัยเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน,  วิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business Management , International Trade Economics , Business Economics  รับทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์กฎหมาย  รับทำภาคนิพนธ์ Term Paper  รับทำวิจัยตลาด  รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด

จ้างทำวิจัยป.โท  กับทีมวิจัยคุณภาพอันดับ1  มีประสบการณ์ยาวนานที่สุดมากกว่า 15 ปี  ทั้งวิจัยในประเทศและต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิจัย และตีพิมพ์บทความวิจัยต่างประเทศ ทั้ง ISI และ SCOPUS

วิจัยป.โท บริหารธุรกิจ  วิจัยป.โท เศรษฐศาสตร์  การเงิน การจัดการ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี  เทคโนโลยีสารสารสนเทศ วิจัยป.โท ด้านการตลาด รับทำวิจัยปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ การวิจัยชั้นเรียน การประเมินผลหลักสูตร การนิเทศในสถานศึกษา  การจัดกิจกรรม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และ การสอน ฯลฯ

วิจัยป.โท สาขารัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การทูต) วิจัยป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ (รปส.) การบริหารรัฐกิจ การบริหารนโยบายสาธารณะ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ เรามีความเชี่ยวชาญสำหรับการทำวิจัย วิจัยป.โท โลจิสติกส์ และ การจัดการโซ่อุปทาน มากกว่า 15 ปี สามารถคิดหัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ ที่ทันสมัย น่าสนใจ สามารถทำต่อสำเร็จเป็นเล่มเต็มได้อย่างรวดเร็ว ส่งงานทันเวลา ด้วยทีมงานคุณภาพที่สุด

For students who need technical assistance to complete their dissertation or thesis, we offer outstanding consulting services in the areas described below.

Our consultants are highly skilled and experienced PhD level academics who know how to help students succeed. These consultants act in an advising and mentoring role guiding you to successfully select a topic, and develop and carry out a sound dissertation or thesis study.

They are experts in developing a research topic, writing, theory, research design, methodology, developmental editing, statistical analysis, qualitative analysis, writing up research findings and what it takes to have a successful dissertation or thesis defense.

We Offer The Following Consulting Services:

Topic Selection:

Concept Paper/

Prospectus and Proposal Writing:

Literature Reviews and Problem Statements:

Data Collection and Management: 

Instrument Development and Evaluation:

Qualitative Data Analysis: 

Discussion:

Developmental Editing:

Committee Members: Help you integrate feedback from committee members so that you appropriately address their concerns and ideas. Help you proactively communicate with committee member and problem-solve any issues with them that may arise.

Oral Defense Meetings: Help you prepare for oral-defense meetings (both proposal meetings and final defense meetings).