การเขียนวิจัยบทที่2

การเขียนวิจัยบทที่2 สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

เทคนิค แนวทาง การเขียนวิจัยบทที่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเขียนวิจัยบทที่2 เป็นการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการกำหนดตัวแปรใน กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การเขียนงานวิจัยบทที่2 หรือ การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หมายถึง การค้นคว้าศึกษา รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย บทความเอกสารทางวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือประเด็นที่ทำการวิจัย

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อในบทที่ 2 ได้แก่ ทฤษฎี ความรู้เบื้องต้นในเรื่องนั้น ๆ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของปัญหาที่วิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ

รับทำวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจัยบทที่2
รับทำวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจัยบทที่2

องค์ประกอบสำคัญของวิจัยบทที่2

เนื่องจาก งานวิจัยบทที่2 เป็นบทที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาใส่ในเอกสารของการศึกษาเอกเทศนี้ คือ การแสดงผลการศึกษา การรวบรวมหลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นฐานที่มีผู้ทำไว้ก่อนแล้วและนำมาใช้ในการศึกษาเอกเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และการทำวิจัยต่างๆ  ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำ
1.2 เรื่องที่จะทำเกี่ยวข้องกับระบบงานอะไร
1.3 ประวัติของเรื่องนั้นๆ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Related Theories)
2.1 สาระสำคัญของโครงการฯ จะบรรยายครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และควรบรรยาย
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเอกเทศโดยละเอียด (Methodology)
2.2 เนื้อหาในส่วนนี้คือการแสดงผลการศึกษาหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ นำมาใช้ในการทำเอกเทศ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research)
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา คือ เป็นงานที่มีคนเคยทำงานก่อนและนำมา
อ้างอิงกับการศึกษาของตนเอง โดยเป็นงานประเภทเดียวกันกับงานที่ทำ
3.2 ระบบงานเดิมที่ได้ไปอ้างอิงมาจากแหล่งของข้อมูล

เทคนิคการแสวงหาทฤษฎีและงานวิจัย สำหรับการเขียนวิจัยบทที่2

1.ขั้นค้นหา
ผู้วิจัยจะต้องจำกัดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาก่อนลงมือค้นคว้า เพื่อให้การค้นหาวรรณกรรมมีความเฉพาะเจาะจง จะช่วยประหยัดเวลาการรวบรวมวรรณกรรมต่างๆ จากนั้นผู้วิจัยจะต้องค้นหาข้อมูล วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะทำทั้งหมด โดยพยายามให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหา ประเด็นต่างๆ ที่ควรกำหนดไว้ในปัญหาและวัตถุประสงค์ รวมถึงครอบคลุมระยะเวลาของการวิจัยที่ทำมาแล้ว
ความครอบคลุมในแง่ของเวลาไม่สามารถกำหนดแน่นอนว่า

ควรค้นหางานวิจัยย้อนหลังไปนานสักกี่ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยนั้นมีผู้เคยศึกษาไว้มากน้อยเพียงใด ถ้ามีผู้ศึกษาไว้มากและศึกษาติดต่อกันมาเรื่อยๆ คงใช้เวลาครอบคลุม 3 ถึง 5 ปี แต่ถ้ามีผู้ศึกษาไว้น้อย และเว้นระยะห่าง อาจใช้เวลาย้อนหลังไปมากกว่านั้น มีข้อสังเกต ว่าถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวความคิดเชิงทฤษฎี หรือรูปแบบจำลอง ที่ผู้วิจัยจะต้องนำมาใช้ในงานวิจัย จำเป็นที่จะต้องรวบรวมวรรณกรรมที่เป็นต้นฉบับเหล่านั้นมาให้ได้ ไม่ว่าจะศึกษามานานแค่ไหนก็ตาม
การศึกษาค้นคว้ามาก-น้อย ขึ้นอยู่กับ
1. ภูมิหลังของผู้วิจัย
2. ความซับซ้อนของงานวิจัยที่จะทำ ถ้าเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยมีคนทำ การค้นคว้าอาจไม่กว้างมาก
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการตีพิมพ์มากหรือน้อย ถ้ามีคนศึกษาวิจัยมาก ต้องค้นมาก
สิ่งสำคัญในการพิจารณา : ไม่เน้นจำนวน เน้นคุณภาพโดยดูจากการมีผู้รับรอง และเนื้อหามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานที่จะทำ

 1. แหล่งศึกษาค้นคว้าที่สำคัญคือ ห้องสมุด เพราะเป็นที่รวมของหนังสือ ตำรา วรรณกรรมต่างๆ รวมถึง วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานสถิติต่างๆ ผู้วิจัยสามารถค้นหาความรู้เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยจากแหล่งย่อยๆ ต่อไปนี้
  3.1 หนังสือ ตำราเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
  3.2 ปทานุกรม ที่รวบรวมผลงานวิจัยสาขาต่างๆ และสารานุกรมที่เกี่ยวข้อง
  3.3 วารสารทางการวิจัยสาขาต่างๆ ตลอดจนจุลสารและวรรณกรรมเผยแพร่
  3.4 ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก
  3.5 หนังสือรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์
  3.6 หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อาจมีบทความบางเรื่องใช้อ้างอิงได้

 แหล่งที่มาของการทบทวนวรรณกรรม

 1. บทความทางวิชาการสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. งานวิจัย  วิทยานิพนธ์
แหล่งศึกษาค้นคว้า

สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ เช่น

 1. ปฐมภูมิ(primary source) ศึกษาจากบทความ รายงานจากผู้ต้นคิดเขียนเอง เจ้าของทฤษฎี เจ้าของงานวิจัย
 2. ทุติยภูมิ(secondary source) ได้แก่ ข้อความที่อ้างจากของผู้อื่นมาอีกครั้ง ในการทำวิจัยพยายามเลี่ยงข้อมูลทุติยภูมิ เพราะผู้อ้างจะมีความคิดเห็นของเขาปนเข้ามา การตีความของผู้อ้างอาจมีการบิดเบือนหรือตีความผิด แต่ อาจใช้ได้กรณีไม่สามารถหาข้อมูลปฐมภูมิได้ หรือ ผู้เขียนคนที่สอง มีข้อแสดงความคิดเห็นสามารถอ้างอิงได้และจะกลายเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
 วิธีการเขียน

เวลามีใครถามถึงวิธีการเขียน Literature review ผมจึงบอกเพียงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการเขียน   ส่วนวิธีการเขียนผมให้เป็นหน้าที่ของเขา แน่นอนครับผมก็มี Style ของผม ผมจะพยายามไม่ให้กรอบแก่เขา ผมว่ามันเป็นศิลปะ และผมก็เห็นความสวยงามของความแตกต่างครับ พี่น้อง

รูปแบบที่ดีที่สุดของการเขียน Literature review ก็คืออย่าไปติดกับรูปแบบ แต่ควรเป็นการ”เล่าเรื่อง” ว่าเรา (และคนก่อนหน้าเรา) กำลังมายืนที่ทางแพร่งตรงนี้ได้อย่างไร โดยทุกคำล้วนมีหลักฐานหรือแจกแจงระบบคิดให้ชัด

               ควรเขียนแบ่งหัวข้อตามกลุ่มเนื้อหาที่เราได้วางกรอบแนววิจัยเอาไว้แล้ว

และในแต่ละหัวข้อหลักๆ เนื้อหาจะต้องเขียนโดยการอ้างทฤษฎีและประกอบด้วยหลักฐานทางงานวิจัยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้ง

อ้างอิง :

 1. เทคนิคการทำวิจัย

2. เทคนิคการทำวิจัย

3. องค์ประกอบงานวิจัย

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ตัวอย่างแผนธุรกิจ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss บทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย