การเขียนงานวิจัยบทที่5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย

การเขียนงานวิจัยบทที่5 

การเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย การเขียนงานวิจัยบทที่5

การเขียนงานวิจัยบทที่5 สำหรับการทำวิจัยทั่วไปจะเป็นบทสุดท้ายของการทำวิจัย เป็นการเขียนการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย รวมไปถึงการเขียนข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย  เป็นเนื้อในในส่วนที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้ทำการศึกษาวิจัย

แนวทางการเขียนสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

การเขียนสรุปผลวิจัย เขียนตามแบบฟอร์มขององค์กร ดูข้อมูลที่เก็บมาทั้งหมดในภาพกว้างว่าตอบวัตถุประสงค์การวิจัยไหม มีขั้นตอนการเขียนดังนี้
1. เกริ่นนําวัตถุประสงค์การวิจัยบอกคุณภาพของแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลว่าคิดเป็ นร้อยละเท่าไร
2. วิเคราะห์การสูญหายของข้อมูล(อาจเขียนหรือไม่เขียนก็ได้)เนื่องจากใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
3. สรุปข้อมูลทัวไป นําเสนอในรูปแบบบรรยายและตาราง ่
4. สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเขียนเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้สอดคล้องกับข้อคําถามในแบบสอบถาม พร้อมทั้งจัดโครงร่างนําเสนอดูที่แบบสอบถามด้วย นําเสนอในรูปแบบ บรรยาย ตาราง โมเดลและภาพแผนภูมิ ตามวิจารณญาณของข้อมูลพร้อมบรรยาย อธิบายผลการวิจัย
ที่นําเสนอ นอกจากนี้การเขียนสรุปผลการวิจัย เขียนโดยจัดกลุ่มให้เห็นชัดเจน
5. การบรรยายใต้ตาราง
5.1 ไม่ควรบอกค่าร้อยละตามตาราง สามารถบรรยาย 3 ใน 4 ส่วน เมื่อข้อมูลประมาณ 75 % หรือ
บรรยายจํานวนครึ่งหนึ่ง เมื่อข้อมูลประมาณ 50 %
5.2 ถ้ารวมเป็ นกลุ่มได้ ควรจัดเป็ นกลุ่มและอธิบาย
6. กรณีมีคําถามปลายเปิ ด(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)สรุปเขียนบรรยายมาจัดกลุ่มเดียวกัน ยังไม่ใช้ content analysis สามารถนําเสนอในรู ปแบบตารางหรื อภาพแผนภูมิ จัดกลุ่มให้เห็นชัดเจนเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบข้อมูลเป็ นค่าร้อยละ จะสะดวกนําไปใช้ในการอภิปรายผล
การเขียนอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้ทักษะด้านปัญญาอธิบายเหตุผลข้อค้นพบ มีขั้นตอนดังนี้
1. สรุปผลคร่าวๆ และเกริ่นนําสิ่งที่ทํามาคร่าวๆประมาณ ½ หน้า เพื่อบอกวัตถุประสงค์การวิจัย
2. เกริ่นข้อมูลทัวไป เขียนอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ่
3. เขียนบอกข้อค้นพบในงานวิจัยโดยเขียนเฉพาะเนื้อหาที่มีและไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig &ไม่Sig) ไม่ต้องเขียนผลเปอร์เซนต์อภิปรายว่าสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัย บทความวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีของใคร โดยสามารถดึงข้อมูลมาจากบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุน กรณีที่ไม่มีข้อมูลมาอภิปรายแสดงว่าทบทวนวรรณกรรมไม่ละเอียด ต้องหาข้อมูลเพิ่มมาเขียนอภิปรายผลการวิจัย และเพิ่มในบทที่ 2 ด้วย

เทคนิคการเขียนงานวิจัยบทที่ 5 การเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1. การเขียนต้องอาศัยเนื้อหาใหม่ๆที่ทันสมัยดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมไม่ควรเกิน 5-10 ปี
2. เขียนใช้สํานวนตนเองเป็ นภาษาเขียน มีความสอดคล้อง เขียนแล้วอ่านเข้าใจไหม
3. พยายามจัดลําดับเนื้อหาให้กลมกลืนไปด้วยกัน ให้เหตุผล มีข้อโต้แย้งอื่นไหมตามงานวิจัย เขียนให้มองเห็นประเด็นชัดเจน
4. ในการอภิปรายผลต้องอ่านงานวิจัยและแนวคิด ทฤษฎีมากๆ เพื่อนํามาอภิปรายผล
5. ผลการวิจัยไม่จําเป็ นต้องสอดคล้องกับของผู้อื่น ข้อมูลมีและไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig &ไม่Sig) ไม่ต้องตกใจให้ย้อนกลับไปดู Methodology(การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล) ถ้าทําดีแล้วให้มั่นนใจในผลการวิจัยครั้งนี้ เสน่ห์ของข้อค้นพบที่ฉลาด(Smart) มากไม่เป็นไป ตามงานวิจัยก็ได้ หรือ ขัดแย้งกับทฤษฎี บอกเหตุผลข้อค้นพบนี้ให้ได้

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. เทคนิคการทำวิจัย
  3. ระเบียบวิธีวิจัย
  4. ตัวอย่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
  5. หลักจริยธรรมการวิจัย
  6. วิธีการหลีกเลี่ยงการขโมยความคิด

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนงานวิจัยบทที่5
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนงานวิจัยบทที่5