การทำวิทยานิพนธ์

การทำวิทยานิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาโท  วิจัยระดับมหาบัณฑิต

การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ มหาบัณฑิต จำเป็นต้องผ่าน การทำวิทยานิพนธ์ หรือ วิจัยระดับปริญญาโท  และอาจเรียกชื่อต่างกันไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่คณะและสถาบันการศึกษานั้นๆ กำหนด เช่น ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์  โปรเจค  ค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) ปัญหาพิเศษ หรือ  ปริญญานิพนธ์  เป็นต้น

"<yoastmark

ความหมายการทำวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ มีกระบวนการหรือรูปแบบการทำงานไม่แตกต่างจากการทำวิจัยทั่วไป  วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามแบบแผนและลําดับ  ขั้นตอน ของวิธีการวิจัยนั้น ๆ ประกอบด้วย ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์ รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระบบและสามารถรายงานผลของการศึกษาได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรัดกุม เป็นการทําวิจัยเพื่อเสนอรับปริญญาในลำดับต่อไป

เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนต่างๆ  สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอนี้  เป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งหากผู้ทำวิทยานิพนธ์  มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และมีระบบระเบียบ  จะทำให้การทำวิทยานิพนธ์สำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดและงานมีคุณภาพดี   7 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องดังนี้

1. กำหนดชื่อเรื่อง (Thesis  Topis)

การกำหนดชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ดี  ควรเป็นชื่อที่ผู้ทำวิทยานิพนธ์สนใจ มีความถนัด และควรเป็นเรื่องอยู่ในสาขาที่เรียน หากยังไม่ทราบ  สามารถสืบค้นได้จาก วิทยานิพนธ์ที่ทำสำเร็จ และมีการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว  โดยอาจจะเป็นวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่ที่เคยศึกษาในคณะ   หรือ วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ

2. รีวิว (Review) วิทยานิพนธ์เก่า

การรีวิว หรือ การทบทวนวรรณกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Literature Review ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดฉบับเต็มในเนื้อหาของบทที่2 ซึ่งเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยต้องศึกษาทฤษฎีซึ่งดูจากหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่เราศึกษา ดูว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่มีคนทำไว้แล้ว ในหัวเรื่องที่เหมือนกันหรือคล้ายใกล้เคียงกัน

3. การสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual  Framework)

การทำวิทยานิพนธ์ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญหนึ่ง ที่เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของงานวิทยานิพนธ์นั้นๆ และถือว่าเป็นปัญหาหลักสำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก การกำหนดกรอบแนวคิดมีหลายรูปแบบ ทั้งการกำหนดแบบตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และการกำหนดกรอบแนวคิดตามเนื้อหาของการวิจััยกรอบแนวคิดถือเป็นหัวใจหลักของการวิจัยเลยทีเดียว จึงต้องปรึกษาผู้รู้หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกรอแนวคิดที่ถูกต้อง จะเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ไม่ออกแนวประเด็นสำคัญของการศึกษา

4. การกำหนดขอบเขตของการศึกษา (Scope of Research)

ขอบเขตของการทำวิทยานิพนธ์ หรือ ขอบเขตของการศึกษา(หรือวิจัย) โดยทั่วไป ประกอบด้วย

  • เนื้อหา คือระบุว่าจะศึกษาทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไร ครอบคลุมเนื้อหาประมาณไหน
  • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำหนดข้อมูลประชากร และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติการวิจัย
  •  พื้นที่และระยะเวลาที่ศึกษา เป็นการกำหนดให้ชัดเจนว่าจะศึกษาพื้นที่และระยะเวลาใด

5. เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยเพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์  

โดยทั่วไปเครื่องมือสำหรับใช้ในการทำวิทยานิพนธ์หรือการทำวิจัย  จะแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ สำหรับวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) จะใช้เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ส่วนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นแนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In   depth  interview) เป็นหลัก  หรืออาจจะมีการสังเกตุการณ์และการสนทนากลุ่มร่วมด้วย เป็นต้น

6. สถิติในการวิจัย ประกอบในวิทยานิพนธ์ :

เป็นเรื่องที่ทำให้คนทำวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ท้อ เนื่องจากไม่เข้าใจสถิติ ไม่เข้าใจสูตร ไม่เข้าใจวิธีการคำนวณ ไม่เข้าใจการหาค่า ไม่เข้าใจการกำหนดตัวแปร ไม่เข้าใจการแปรผล ไม่เข้าใจการสรุปผลจากตาราง ซึ่งประเด็นนี้ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าอย่างมากโดยทั่วไปแล้วสถิติที่ใช้ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท จะประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติพยากรณ์ที่ใช้มักจะเป็น T-test และ F-test หรือ Chi-Square

7. การสรุปและอภิปรายผล ปัญหาสุดท้ายวิทยานิพนธ์ :

เมื่อถึงขั้นตอนนี้บางคนอาจตกม้าตาย เนื่องจากทำเองมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นทำสถิติด้วยตนเอง แต่ต้องมาเจอปัญหาการอภิปรายผล หลักง่ายๆ ของการอภิปรายผลคือ เราต้องเขียนให้ได้ว่า ผลการวิจัยวิทยานิพนธ์ของเรา สอดคล้อง คล้ายคลึง ได้ผลใกล้เคียงกับวิทยานิพนธ์ของใคร หรือหากไม่สอดคล้องเลย ให้เขียนว่า เราค้นพบอะไร และจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง ซึ่งต้องเขียนต่อไปในข้อเสนอแนะ

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน คือ
1. ส่วนนํา (Preliminary Materials)
2. ส่วนเนื้อความ (Body of the Thesis)
3. ส่วนอ้างอิง (Reference Materials)
4. ภาคผนวก (Appendices)
5. ประวัติผู้เขียน (Biography)

References

1 / 2 / 3 / 4