การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท

การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท

วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจาก การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามแบบแผนและลําดับ ขั้นตอนของวิธีการวิจัยนั้น ๆ ประกอบด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและมี หลักเกณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระบบและและสามารถรายงานผลของการศึกษา ได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรัดกุม เป็นการทําวิจัยเพื่อเสนอ รับปริญญา ในระดับมหาบัณฑิต (Master Degree)  กล่าวได้ว่า การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวขึ้นสู่คุณสมบัติของการเป็นมหาบัณฑิต หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา

5 กุญแจสู่ความสำเร็จ การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท

 1. มีความครอบคลุม ครบถ้วนและทันสมัย มีจำนวนหรือปริมาณที่มากพอที่จะเป็นเหตุ เป็นผลในด้านความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องทำการวิจัยเรื่องนี้แต่ไม่จำเป็นอ้างอิง(recitation) ถึงทุกการศึกษาที่เคยทำมาก่อน
 2. เป็นตรรกะ มีความเป็นเหตุเป็นผลเรียบเรียงและสังเคราะห์เป็นลำดับดี การจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือมีการจัดหมวดหมู่ที่สับสน ข้ามกันไปข้ามกันมา มีการซ้ำซ้อนกันไม่กลมกลืนกัน ไม่เป็นไปตามลำดับที่ควรจะเป็น
 3. ระบุช่องว่างที่มีของความรู้ในปัจจุบันโดยพรรณนาข้อโต้แย้งอย่างเป็นธรรม
 4. ควรทบทวนนิพนธ์ต้นฉบับ และใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ พบว่าวรรณกรรมที่ใช้ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นต้นฉบับ มีจำนวนมากที่ใช้การอ้างอิงต่อมาหลายทอด ควรบรรยายในลักษณะ
 5. การสรุปวิเคราะห์ จะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยนำมา เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ทำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร ไม่ควรนำรายงานเหล่านั้น มาย่อ หรือยกเอาบทคัดย่อ (abstract) ของแต่ละบทความ มาปะติดปะต่อกัน เพราะจะทำให้เหตุผลต่าง ๆ อ่อนลงไปมาก

องค์ประกอบหลัก การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท

 1. หัวข้อหรือชื่อเรื่อง / หัวข้อวิทยานิพนธ์ (Title)
 2. คำถามงานวิจัย (Study Problem)
 3. ที่มาความสำคัญของปัญหาวิจัย (Rationale/Relevance of the Project)
 4. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
 5. วัตถุประสงค์เฉพาะของงานวิจัย (Specific Study Objectives) และสมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis)(ถ้ามี)
 6. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methods)
 7. ข้อพิจารณาทางจริยธรรม (Ethical Considerations)
 8. ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected Benefits & Application)
 9. แผนการทำงาน (Work Plan)
 10. งบประมาณ (Budget)
 11. เอกสารอ้างอิง (References)
 12. ภาคผนวก (Appendix)
  1. แบบฟอร์มต่างๆ
  2. ตารางหุ่น (Dummy Tables)

เอกสารอ้างอิง

 1. Cuca JM, McLouglin WJ. Why clinical research grant applications fare poorly in review and how to recover. Cancer Investigation. 5:55-58, 1987.
 2. Gitlin LN, Lyons KJ. Successful grant writing. Strategies for health and human service professionals. New York: Springer Publishing Co., 1996.
 3. Lock LF, Spirduso WW, Silverman SJ. Proposals that work. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1993.
 4. Ries JB & Leukefeld CG. Applying for research funding. Getting started and getting funded. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995.
 5. Streiner DL. “While you’re up, get me a grant”: A guide to grant writing. Can J Psychiatry. 41:137-143, 1996.
 6. University of Calgary. Research Policy: Ethics of Human Studies. University of Calgary, 1994 (http://www.ucalgary.ca/~rs/pethics.htm)
 7. Woodward DK, Clifton GC. Development of a successful research grant application. Am J Hosp Pharm. 51:813-822, 1994.

ฐานข้อมูลอ้างอิง

 1. เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก
 2. รับทำวิจัย
 3. การทำวิจัยเบื้องต้น
 4. เทคนิคการทำวิจัยด้านบัญชี
 5. รับทำวิจัยด้านบัญชี
 6. รับทำวิจัยบริหารการศึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

 การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์
การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์