การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว หัวข้อวิจัยด้านการท่องเที่ยว

การทำวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสำคัญ เทคนิค องค์ประกอบ และรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว  มีดังต่อไปนี้

การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว : ความสำคัญของการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย หรือกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP)  สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับโลก  ที่องค์การสหประชาชาติได้รายงานตัวเลขของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตรวมทุกอุตสาหกรรม และยังสามารถสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 11.1 ของตำแหน่งงานรวมทั้งหมด   นำไปสู่ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว

จากความสำคัญดังกล่าว  ทำให้ประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันระดับอุดมศึกษาจำนวนมากที่มีการเปิดหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยว  โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง แต่มีเนื้อหาและวิชาที่เรียนในโปรแกรมหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้คล้ายคลึงกัน  หรืออาจมีการมุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น การจัดการโรงแรมและที่พัก  การจัดการด้านการบิน เป็นต้น  และทำให้มี การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  ทั้งวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ และงานวิจัยจากภาคธุรกิจเอกชนเอง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ หรือศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทย มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง งานวิจัย และ การทำวิจัย  และ การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้  สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อกำหนดแนวทางและนโยบายด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ที่ถูกต้อง สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 

การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว รับทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว
การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว รับทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว

ความหมาย ของการวิจัยทางการท่องเที่ยว (Research in Tourism)
 การวิจัยทางการท่องเที่ยว หรือ การวิจัยด้านการท่องเที่ยว (Research in Tourism) หมายถึง การศึกษา  การค้นคว้า และการหาความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และกระบวนการทำงานที่ยึดหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่ถูกต้อง  ด้วยการอาศัยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ที่มีลักษณะหรือมีรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์  เพื่อให้สามารถนำไปสู่การได้ผลการศึกษา หรือ ข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรม และ การพัฒนาทางการท่องเที่ยว 

ความสำคัญของการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 ความสำคัญของการวิจัยทางการท่องเที่ยว หรือ ความสำคัญของการวิจัยด้านการท่องเที่ยวผล มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม อย่างมาก  โดยสามารถนำผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ได้ สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   รวมไปถึง ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว   

กล่าวโดยสรุป คือ การวิจัยทางการท่องเที่ยว มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเช่นกัน  โดยนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

จุดมุ่งหมายของการวิจัยด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการท่องเที่ยว  รวมถึง การบริหารจัดการด้านการโรงแรมและการบริการ
 2. เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะแก่ ผู้ประกอบการ หรือ ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 3. เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
 4.  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจประเด็นต่างๆเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
 5. สามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาประเทศไทย
 6. เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์หรือรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว การวางแผนจัดการเขาถ้ำเอราวัณเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
 7. เพื่อข้อมูลหรือข้อเสนอแนะแก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
Research in Tourism  หรือ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  มีเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์สำคัญ ของการวิจัยในบริบทของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว  ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่อยู่ในสังคมศาสตร์   การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  จึงถือได้ว่า เป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ในด้านพฤติกรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะทางการท่องเที่ยว และ การบริการ

การวิจัยทางการท่องเที่ยว จึงเป็นการศึกษาหาความรู้เพื่อให้พบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางท่องเที่ยวอย่างมีแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้แก่ นักท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบการ ตลอดจน สภาวะแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหา เพื่อ อธิบายปรากฏการณ์ และเพื่อสร้างแนวทางที่เหมาะสม

 รูปแบบของการวิจัยทางการท่องเที่ยว

สำหรับเนื้อหาของการวิจัยทางการท่องเที่ยวด้านวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว สามารถสรุปประเด็นสำคัญของการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว มีรูปแบบสำคัญของวิจัยการท่องเที่ยว 

การวิจัยทางการท่องเที่ยว ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ 10  มีดังนี้

 1. ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยว
 2. เป็นการวิจัยเกี่ยวกับที่พักแรมของนักท่องเที่ยว
 3. เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับร้านอาหารและภัตตาคาร
 4. การวิจัยเกี่ยวกับบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 5. เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความเกี่ยวสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
 6. การวิจัยเกี่ยวกับการขายของที่ระลึกและขายสินค้าพื้นเมือง
 7. การวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัย
 8. การวิจัยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมือง
 9. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดบริการอื่น ๆ สำหรับนักท่องเที่ยว
 10. การวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่โฆษณา

นอกจากนี้  ลักษณะรูปแบบของการวิจัยทางการท่องเที่ยว  ยังสามารถกำหนดรูปแบบหรือลักษณะ ในด้านวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว สามารถนำวิธีการวิจัยแบบต่าง ๆ มาแบ่งประเภทการวิจัยสำหรับใช้เป็นกรอบในการนำเสนอวิธีการวิจัย ดังนี้

 การวิจัยทางการท่องเที่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย แบ่งได้ 3 แบบ

 1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์-วิเคราะห์ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 2.  การวิจัยเชิงพรรณนา – ศึกษาเหตุการณ์ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นปัจจุบัน– การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เช่น ประชากร พฤติกรรม– การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) เน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป
 3. การวิจัยเชิงทดลอง มีการจัดการกระทำให้แตกต่างจากสภาพธรรมชาติทดลองและรวบรวมข้อมูล

การวิจัยทางการท่องเที่ยวกับลักษณะข้อมูล

การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว  เมื่อจำแนกตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทำวิจัย  ยังสามารถ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้ ความจริง โดยอาศัยข้อมูล ที่มีลักษณะเป็นตัวเลขหรือปริมาณ และใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอน และ วิธีการที่มีลักษณะเฉพาะ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ความรู้สึกนึกคิด ประวัติชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมส่วนการรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสังเกต หรือสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการไม่มีโครงสร้างแน่นอน หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล

ประโยชน์ของการวิจัยทางการท่องเที่ยว

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจาก การทำวิจัยทางการท่องเที่ยว หรือ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้

 1. มีความเข้าใจในความต้องการ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างถ่องแท้
 2. มีข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 3. มีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญ และการตัดสินใจในการลงทุนบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
 4. เป็นการเพิ่มกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดหรือการลงทุนที่ไม่เหมาะสม
 5. มีศูนย์กลางของข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
 6. มีข้อมูลที่มีคุณค่าในการทำการตลาดและการขาย
 7. เป็นการเก็บข้อมูลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อโอกาสในการทำการตลาดในอนาคต

ตัวอย่าง งานวิจัย และ  วิทยานิพนธ์ การท่องเที่ยว 

 1. แนวทาง การพัฒนาการท่องเที่ยว ถ้ำเลเขากอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 FACTORS INFLUENCING CHANGE IN NEW NORMAL TOURISM BEHAVIOR AFTER COVID-19
 3. แนวทางการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ตำนานเมืองเก่า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านหยงสตาร์ จังหวัดตรัง Rehabilitation Guidelines for Cultural Heritage and old town legend to Historical tourism development of Yongstar village in Trang Province.
 4. ูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Sustainable creative tourism management model, Donbom Village, Muangkao Sub-district, Muang District, Khon Kaen Province
 5. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์โลก โดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย สำหรับฐานวิถีชีวิตใหม่หลังสถานการณ์โควิด 19 Guidelines for Tourism Development in the World Heritage City and the World Creative City by the Sukhothai Old Town Community in the New Normal Course after the COVID-19 Situation

อ้างอิง :

 1. 49 Tourism Research Proposal Topics And Ideas

 2. Tourism Project Topics
 3. A List of Tourism Dissertation Topics 
 4. Tourism and Hospitality Dissertation Topics

 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว