การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ นิยามและความหมาย ขั้นตอน การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์อื่นๆ การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  โครงร่างวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิจัย ควรมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ ชื่อเรื่อง ความสำคัญและที่มาของปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา คำถามของการทำวิจัย ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานและกรอบแนวคิดของงานวิจัย ขอบเขตของการทำวิจัย นิยามศัพท์ปฏิบัติการ นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ในการทำวิจัย บรรณานุกรม รายการอ้างอิง ภาคผนวก ประวัติของผู้ดำเนินการวิจัย หัวข้อสำคัญที่ควรพิจารณาสำหรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1. หัวข้อวิทยานิพนธ์  (the title) 1.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ควรเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ มีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน 1.2 ระบุถึงเรื่องที่จะทำการศึกษาวิจัย ว่าทำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือ ต้องการผลอะไร 1.3 ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 1.4 ในกรณีที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ มีชื่อที่ยาวมาก …

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ Read More »