การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework)

การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย การสร้าง กรอบแนวคิดงานวิจัย   กรอบแนวคิดการวิจัย คือ กรอบของการวิจัยที่เป็นผลสรุปจากการศึกษาและทดลองทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรและการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งผู้เสนอจะสรุปเป้นแนวคิดของตำเองสำหรับการดำเนินการวิจัยของตน ผู้วิจัยจะต้องมีกรอบพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยข้องกับปัญหา และมีมโนภาพ (Concept) ในเรื่องเหล่านั้น เพื่อนำมาประมวลเป็นกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาการกำหนดตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองในการวิจัยต่อไป  เทคนิค การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย จึงเป็นการทำงานสำคัญขั้นตอนหนึ่งสำหรับการทำวิจัยที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย เป็นสิ่งสำคัญของการทำวิจัย ขณะเดียวกันก็มักจะเป็นปัญหาสำหรับการทำวิจัยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักวิจัยมือใหม่ นักวิจัยที่ยังไม่ตกผลึกหรือยังไม่เกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาสาระสำคัญของงานวิจัยที่ทำ  ทำให้การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัยไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สมบูรณ์ ทำให้ผู้อ่านหรือแม้แต่ตัวผู้ทำวิจัยเองมองไม่เห็นสาระสำคัญซึ่งเป็นแนวคิดรวบยอดสำหรับการทำวิจัยนั้น เคล็ดลับ การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย มีรายละเอียดที่สำคัญ เทคคิดและเคล็ดลับของการเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย ที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ จะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจนิยามหรือความหมายของกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อให้สามารถทำงานในขั้นตอนนี้ได้อย่างถูกต้อง ความหมายของกรอบแนวคิดงานวิจัย กรอบแนวคิดงานวิจัย คือ ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการทำวิจัย ด้วยการนำตัวแปรซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการทำวิจัยมาทำการเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) ในรูปของคำบรรยาย แบบจำลอง แผนภาพ หรือแม้แต่การผสมผสานระหว่างการวางตัวอักษรและรูปภาพ ลักษณะที่ดีของกรอบแนวคิดงานวิจัย กรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัยที่ดี จะต้องมีความกระชับ เข้าใจง่าย สามารถแสดงถึงทิศทางและความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรที่ต้องการที่จะทำวิจัยหรือต้องการศึกษา  โดยตัวแปรที่ต้องการจะทำวิจัยนั้น จะต้องสามารถใช้เป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตของการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ […]

การเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework) Read More »