Mendeley เครื่องมือวิจัยปริญญาเอก

เครื่องมือสำหรับการทำวิจัยปริญญาเอก Mendeley เครื่องมือหรืออาวุธลับที่สำคัญของการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และการทำวิจัยปริญญาเอก หรือดุษฎีนิพนธ์ ไม่ใช่มีแค่เพียงแหล่งหรือฐานข้อมูลงานวิจัยอ้างอิงที่สำคัญในต่างประเทศและในประเทศเท่านั้น Mendeley เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะทำให้การทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และการทำดุษฎีนิพนธ์ ง่ายและสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  :  Mendeley  เครื่องมือวิจัยปริญญาเอก บ่อยครั้งที่ปัญหาเกิดขึ้นสำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์รวมมทั้งดุษฎีพนธ์ นอกเหนือจากปัญหาการสืบค้นและการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำวิจัยแล้ว  ปัญหาหนึ่งที่ตามมาและเกิดขึ้นได้บ่อย โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้วิจัยทำวิจัยด้วยความเร่งรีบและมีเวลาน้อยคือปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ เรียบเรียงและการจัดทำรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมสำหรับการทำวิจัย เนื่องจากมีการจัดเก็บไว้อย่างไม่เป็นระเบียบและระบบ ทำให้ต้องเสียเวลาในการจัดทำเนื้อหาส่วนนี้โดยไม่จำเป็น  ซึ่งหากมีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ทำวิจัย สามารถจัดเก็บและเรียบเรียง รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมไว้อย่างเป็นระบบ และ สามารถสืบค้นย้อนกลับเพื่อดูเนื้อหาต่างๆได้ด้วย ย่อมเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการทำวิจัยและผู้ทำวิจัย Mendeley (www.mendeley.com) เป็นเครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นฟรีโดยเป็นการใช้งานออนไลน์จาก ELSEVIER ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยส่เงสริมและสนับสนุนนักการทำวิจัยทุกรูปแบบ ทั้งวิจัยหน่วยงาน วิจัยองค์กร  การทำวิทยานิพนธ์และการทำดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  เป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่างๆ ของการทำวิจัยที่สำคัญ  และยังเป็นแอพพลิเคชั่นหรือเครื่องมือที่เปิดให้นักวิจัยและผู้สนใจใช้ได้ฟรีโอนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีวิธีการใช้และดาวโหลด Mendeley  ดังนี้ 1. การสมัครสมาชิกกับ Mendeley ไปที่ URL www.mendeley.com  คลิ๊ก Create a free account  ซึ่งในขั้นตอนการสมัครสมาชิกซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนี้  ระบบจะมีการสอบถาม ข้อมูลส่วนของผู้ใช้ เหมือนการใช้แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติอื่นๆทั่วไป  …

Mendeley เครื่องมือวิจัยปริญญาเอก Read More »