รับทำวิจัย,รับทำวิทยานิพนธ์(ผู้ช่วย)และดุษฎีนิพนธ์ที่ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

รับทำวิจัย ให้คำปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์แบบผู้ช่วยวิจัย ด้วยเทคนิคการทำวิจัยเชิงคุณภาพ จากประสบการณ์  การทำวิจัยเชิงคุณภาพ  และ รับทำวิจัยเชิงคุณภาพ มามากกว่า 15 ปี ขอเสนอข้อคิดเห็น  รายละเอียด และประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงคุณภาพต่อไปนี้ เทคนิค การทำวิจัยเชิงคุณภาพ มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเกือบทั้งหมด จะใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ซึ่งโดยทั่วไป  แม้เราจะเป็นทีมที่ รับทำวิจัย หรือวิทยานิพน ธ์รวมไปถึง ดุษฎีนิพนธ์  แต่ ในแนวทางปฏิบัติขั้นตอน ของการรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าของงานวิจัย  จะต้องเป็นผู้ดำเนินการส่วนนี้เอง  โดยทีมจะให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ และ การนำผลสัมภาษณ์ ที่ได้มาเรียบเรียงเนื้อหาอย่างไรบ้าง งานวิจัย ที่ม่งเน้นผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ และ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริง สามารถ ใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับ การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน และ การกำหนดนโยบายที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  ควรทำการศึกษาวิจัยแบบผสม …

รับทำวิจัย,รับทำวิทยานิพนธ์(ผู้ช่วย)และดุษฎีนิพนธ์ที่ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) Read More »