การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์

การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิคและวิธีการ การทำวิจัยทรัพยากรมมนุษย์ การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ปัญหาของบุคลากรในองค์กร การตรวจสอบขวัญกำลังใจ ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การทำงาน และสิ่งที่พนักงานต้องการ และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการที่มีระบบ มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลำเอียง มีหลักเหตุผล เพื่อพิสูจน์หาคำตอบหรือหาข้อเท็จจริงนั้น ๆ รูปแบบ การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Research) โดยทั่วไป รูปแบบการทำวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้แตกต่างไปจากการวิจัยในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ หรือบูรณาการเอาความรู้ของสาขาวิชา หรือองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ มาใข้เพื่อทำความเข้าใจและปรับใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหลายทั้งปวงในวงข่ายของงานด้านนี้  ซึ่งก็สามารถทำได้ทั้งในลักษณะของการวิจัยหลัก (Basic or Exploratory research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทฤษฎี หรือการวิจัยประยุกต์ (Applied or Operational research) […]

การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ Read More »