ช่องว่างการวิจัย Research Gap

ช่องว่างการวิจัย ( Research Gap ) แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย การเขียน ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ความหมาย ช่องว่างการวิจัย   ช่องว่างการวิจัย หรือ Research Gapคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยหรือคำถามการวิจัยหนึ่งๆ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้รวมถึงเป็นการเพิ่มฐานความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ ช่องว่างของการวิจัยสามารถระบุได้โดยดำเนินการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อ   การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นโอกาสในการเขียนบทสนทนา (a written dialogue) เพื่อมีส่วนร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ของงานวิจัยนั้นๆ (area) และในขณะเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่งานวิจัยนั้นๆ เป็นการแสดงความรู้ความเข้าใจ และการตอบสนองต่อองค์ความรู้ (body of knowledge)ที่เกี่ยวข้องและเป็นหลักของงานวิจัยนั้นๆ ในการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องระบุชัดถึงทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุน หัวข้อวิจัยและวิธีการวิจัย (methodology) ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ผู้วิจัยสามารถใช้วรรณกรรมในการสนับสนุนปัญหา วิจัย หรือชี้ให้เห็นช่องว่าง (gap) จากงานวิจัยในอดีต (previous research) ที่ต้องการการเติมเต็ม เหตุผลของการทบทวนวรรณกรรม ก่อนที่นักวิจัย จะสามารถทำการหาช่องว่างการวิจัย หรือ …

ช่องว่างการวิจัย Research Gap Read More »