การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ.

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ การเลือก หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. การเลือกหัวข้อวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยป.โท รปศ. วิจัยปริญญาเอก รปศ. หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. จะเกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารราชการแผ่นดิน นั่นคือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลายลักษณะ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนซึ่งมีการจัดหลักสูตรเพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งในลักษณะภาคปกติภาคสมทบ ภาคพิเศษ หรือ โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ และ ภาคเอกชน รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง “รัฐประศาสนศาสตร์(public administration science) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายกหลาย ดังนี้ “รัฐประศาสนศาสตร์” หมายถึง กระบวนการ องค์การ และบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางราชการทั้งหลายและมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดและนำเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ซึ่งออกโดยฝ่าย …

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. Read More »

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ คำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่ง สำหรับ นักศึกษาปริญญาโท รวมถึงปริญญาเอก เป็นคำถามใหญ่ที่ทุกคนกังวล  หนึ่งในนั้นคือ คำถามเกี่ยวกับ การทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ว่า จะเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ยังไงดี ซึ่งการกำหนดระยะเวลาในการเรียนปริญญาโท ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ จะสั้นหรือยาวนานมันขึ้นอยู่กับการทำวิทยาพนธ์ แต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาเรียนไม่เท่ากัน ถึงแม้ว่าจะเข้าเรียนรหัสเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ก็ตามแต่ ฉะนั้นแล้ว ต้องเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ดี ๆ ก่อนตัดสินใจทำงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  เทคนิค  การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างไร ให้จบไว ๆ มานำเสนอเพื่อเป็นไอเดียสำหรับน้อง ๆ นิสิต และนักศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนเองนะคะ ลองนำไปปรับใช้กัน 3 เทคนิค สุดเจ๋ง การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1. ค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งแรกสำหรับการคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ คือ ลองนั่งคิดทบทวนว่าเรา สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ลองค้นคว้าจากงานวิจัยของคนอื่นที่เคยทำมาแล้ว (literature review) มีส่วนไหนที่ยังบกพร่องหรือประเด็นไหนที่ยังไม่ได้ทำ เราก็สามารถเลือกหัวข้อนั้น ๆ มาทำเป็นวิทยานิพนธ์ของเราเอง โดยการต่อยอดแนวความคิดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหามากยิ่งขึ้น 2. ค้นหาสิ่งที่ตนถนัด เชี่ยวชาญ ประเด็นต่อมา …

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ Read More »